• QQ好友群
 • 点评
 • 收藏

-0441 14.P0185 佛说佛名经 (30卷)〖〗

大正藏

大正藏 No. 0441 佛说佛名经

30卷

佛说佛名经卷第一

如是我闻。一时佛在舍婆提城祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊四众围绕及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。尔时世尊告诸大众汝当谛听。我为汝说过去未来现在诸佛名字。若善男子善女人受持读诵诸佛名者。是人现世安隐远离诸难及消灭诸罪。未来当得阿耨多罗三藐三菩提。若善男子善女人欲消灭诸罪。当净洗浴著新净衣。长跪合掌而作是言。

南无东方阿閦佛 南无八十六初元成王佛 南无火光佛 南无灵目佛 南无无畏佛 南无不可思议佛 南无灯王佛 南无放光佛 南无光明庄严佛 南无大胜佛 南无成就大事佛 南无实见佛 南无坚王华佛 南无大慈救苦佛

归命东方如是等无量无边诸佛。

南无南方普满佛 南无威王佛 南无住持疾行佛 南无黠慧佛 南无称声佛 南无不厌见身佛 南无师子声佛 南无不空见佛 南无起行佛 南无一切行清净佛 南无庄严王佛 南无大山王佛

归命南方如是等无量无边诸佛。

南无西方无量寿佛 南无师子佛 南无香积王佛 南无香手佛 南无频迅佛 南无虚空藏佛 南无宝幢佛 南无清净眼佛 南无乐庄严佛 南无宝山佛 南无光王佛 南无月出光佛

归命西方如是等无量无边诸佛。

南无北方难胜佛 南无月光佛 南无旃檀佛 南无自在佛 南无金色王佛 南无月色旃檀佛 南无普眼见佛 南无普照眼见佛 南无轮手佛 南无无垢佛

归命北方如是等无量无边诸佛。

南无东南方治地佛 南无自在佛 南无法自在佛 南无法慧佛 南无法思佛 南无常法慧佛 南无常乐佛 南无善思惟佛 南无善住佛 南无善臂佛

归命东南方如是等无量无边诸佛。

南无西南方那罗延佛 南无龙王德佛 南无宝声佛 南无地自在佛 南无人王佛 南无妙声佛 南无黠慧佛 南无妙香华佛 南无天王佛 南无常清净眼佛

归命西南方如是等无量无边诸佛。

南无西北方月光面佛 南无月光佛 南无月幢佛 南无勇猛佛 南无日光面佛 南无日藏佛 南无日光庄严佛 南无华身佛 南无波头摩藏佛 南无波头摩须佛 南无师子声王佛 南无善住心意佛

归命西北方如是等无量无边诸佛。

南无东北方寂诸根佛 南无寂灭佛 南无大将佛 南无净胜佛 南无净妙声佛 南无净天供养佛 南无善化佛 南无化佛 南无善意佛 南无善意住持佛

归命东北方如是等无量无边诸佛。

南无下方实行佛 南无疾行佛 南无黠慧佛 南无坚固王佛 南无金刚齐佛 南无师子佛 南无频迅佛 南无如实住佛 南无成功德佛 南无功德得佛 南无善安乐佛 南无天金刚佛

归命下方如是等无量无边诸佛。

南无上方无量胜佛 南无云王佛 南无云功德佛 南无无量称名佛 南无闻身王佛 南无大功德佛 南无大须弥佛 南无降伏魔王佛

归命上方如是等无量无边诸佛。

南无未来普贤佛 南无弥勒佛 南无观世音自在佛 南无得大势至佛 南无虚空藏佛 南无无垢称佛 南无成就义佛 南无实声佛 南无大海佛 南无无尽意佛 南无无尽藏佛

归命未来如是等无量无边诸佛。

善男子。若人受持读诵是诸佛名。现世安隐远离诸难。及消灭诸罪。未来毕竟得阿耨多罗三藐三菩提。

南无无垢光佛 南无乐说庄严思惟佛 南无无垢月幢称佛 南无华光佛 南无大光佛 南无宝上佛 南无无畏观佛 南无远离诸畏惊怖佛 南无师子频迅力佛 南无光明王佛

若善男子善女人。十日读诵思惟是佛名者。必远离一切业障。

南无一切同名谓所佛 南无日龙频迅王佛 南无一切同名日龙频迅佛 南无六十功德宝佛 南无一切同名功德宝佛 南无六十二毗留罗佛 南无一切同名毗留罗佛 南无八万四千名自在幢佛 南无一切同名自在幢佛 南无三百大幢佛 南无一切同名大幢佛 南无五百净声王佛 南无一切同名净声王佛 南无五百波头摩王佛 南无一切同名波头摩王佛 南无五百日声佛 南无一切同名日声佛 南无五百乐自在声佛 南无一切同名乐自在声佛 南无五百日佛 南无一切同名日佛 南无五百普光佛 南无一切同名普光佛 南无五百波头摩上王佛 南无一切同名波头摩上王佛 南无七百法光庄严佛 南无一切同名法光庄严佛 南无千法庄严王佛 南无一切同名法庄严王佛 南无千八百称声王佛 南无一切同名称声王佛 南无三万散华佛 南无一切同名散华佛 南无三万三百称声王佛 南无一切同名称声王佛 南无八万四千阿难陀佛 南无一切同名阿难陀佛 南无千八百寂灭佛 南无一切同名寂灭佛 南无五百欢喜佛 南无一切同名欢喜佛 南无五百日声佛 南无一切同名日声佛 南无五百威德佛 南无一切同名威德佛 南无五百上威德佛 南无一切同名上威德佛 南无五百日王佛 南无一切同名日王佛 南无千云雷声王佛 南无一切同名云雷声王佛 南无千日炽自在声佛 南无一切同名日炽自在声佛 南无千离垢声自在王佛 南无一切同名离垢声自在王佛 南无千势自在声佛 南无一切同名势自在声佛 南无千功德盖幢安隐自在王佛 南无一切同名功德盖幢安隐自在王佛 南无千阎浮檀佛 南无一切同名阎浮檀佛 南无千无垢声自在王佛 南无一切同名无垢声自在王佛 南无一万八千莎罗自在王佛 南无一切同名莎罗自在王佛 南无千远离诸怖声自在佛 南无一切同名远离诸怖声自在佛 南无二千驹邻佛 南无一切同名驹邻佛 南无二千宝幢佛 南无一切同名宝幢佛 南无八千坚精进佛 南无一切同名坚精进佛 南无八千威德佛 南无一切同名威德佛 南无八千燃灯佛 南无一切同名燃灯佛 南无十千迦叶佛 南无一切同名迦叶佛 南无十千清净面莲华香积佛 南无一切同名清净面莲华香积佛 南无十千庄严王佛 南无一切同名庄严王佛 南无十千星宿佛 南无一切同名星宿佛 南无一万八千莎罗王佛 南无一切同名沙罗王佛 南无一万八千莎罗自在王佛 南无一切同名莎罗自在王佛 南无一万八千普护佛 南无一切同名普护佛 南无四万愿庄严佛 南无一切同名愿庄严佛 南无三千毗卢舍那佛 南无一切同名毗卢舍那佛 南无三千放光佛 南无一切同名放光佛 南无三千释迦牟尼佛 南无一切同名释迦牟尼佛 南无三万日月太白佛 南无一切同名日月太白佛 南无六万婆头摩上王佛 南无一切同名波头摩上王佛 南无六万能令众生离诸见佛 南无一切同名能令众生离诸见佛 南无六十百千万成就义见佛 南无一切同名成就义见佛 南无无量百千万名不可胜佛 南无一切同名不可胜佛 南无二亿拘邻佛 南无一切同名拘邻佛 南无三亿弗沙佛 南无一切同名弗沙佛 南无六十亿大庄严佛 南无一切同名大庄严佛 南无八十亿实体法决定佛 南无一切同名实体法决定佛 南无六十亿莎罗自在王佛 南无一切同名莎罗自在王佛 南无十八亿实体法决定佛 南无一切同名实体法决定佛 南无十八亿日月灯明佛 南无一切同名日月灯明佛 南无百亿决定光明佛 南无一切同名决定光明佛 南无二十亿日月灯明佛 南无一切同名日月灯明佛 南无二十亿妙声王佛 南无一切同名妙声王佛 南无二十百亿云自在王佛 南无一切同名云自在王佛 南无三十亿释迦牟尼佛 南无一切同名释迦牟尼佛 南无二十亿千怖畏声王佛 南无一切同名怖畏声王佛 南无四十亿那由他妙声佛 南无一切同名妙声佛 南无亿千乐庄严佛 南无一切同名乐庄严佛 南无亿那由他百千觉花佛 南无一切同名觉华佛 南无六十频波罗远离诸怖畏佛 南无一切同名远离诸怖畏佛 南无须弥山微尘数一切功德山王胜名佛 南无一切同名功德山王胜名佛 南无千佛国土不可说亿那由他微尘数普贤佛 南无一切同名普贤佛 南无过去未来现在诸佛 南无旃檀远离诸烦恼藏佛 南无功德频迅佛 南无胜频迅佛 南无修寂静佛 南无上寂静佛 南无住虚空佛 南无降伏诸魔怨佛 南无百宝佛 南无难胜光佛 南无自在作佛 南无日作佛 南无无垢光佛 南无自在观佛 南无金光明师子频迅佛 南无无垢威德佛 南无观自在佛 南无金明师子频迅佛 南无无量光佛 南无释迦牟尼佛 南无静去佛 南无寂静上佛 南无普光明积上功德王佛 南无普现见佛 南无金刚功德佛 南无金光普耀佛 南无不动佛 南无普贤佛 南无普照佛 南无宝法上决定佛 南无无畏王佛 南无无垢光佛 南无乐说庄严思惟佛 南无无垢月幢称佛 南无拘苏摩庄严光明作佛 南无出火佛 南无宝上佛 南无无畏观佛 南无师子频迅力佛 南无远离怖畏毛竖称佛 南无金刚牟尼佛 南无饮甘露佛 南无金刚光王佛 南无善见佛 南无尸弃佛 南无毗舍浮佛 南无拘留孙佛 南无难胜佛 南无阿閦佛 南无卢舍那佛 南无阿弥陀佛 南无尼弥佛 南无宝光炎佛 南无弥留佛 南无自在佛 南无宝精进月光庄严威德声自在王佛 南无远离一切诸畏烦恼上功德佛 南无初发心念断疑发解断烦恼佛 南无断诸烦恼闇三昧上王佛 南无金刚坚强消伏坏散佛

若有众生欲求佛道者。不闻此佛名终不得成佛。若有众生得闻此佛名者即得成佛。除灭阿鼻地狱十万亿劫无间重罪。

南无宝炎佛 南无大炎积佛 南无栴檀佛 南无手上王佛 南无宝上佛 南无善住智慧王无障佛 南无火光慧灭昏闇佛 南无象增上佛 南无截金刚佛 南无天王佛 南无一切义上王佛 南无三昧喻佛 南无念王佛 南无光明观佛 南无一切所依王佛 南无善护幢王佛 南无发趣速自在王佛 南无宝焰佛 南无积大焰佛 南无旃檀香佛 南无手上王佛 南无宝上佛 南无善住慧王无障佛 南无大智意佛 南无宝藏佛 南无放焰佛 南无迦叶佛 南无多罗住佛 南无智来佛 南无能圣佛 南无过一切忧恼王佛 南无一切功德庄严佛 南无成就一切义佛 南无无畏王佛 南无一切众生导师佛 南无萨婆毗浮佛 南无不动光观自在无量命尼弥宝焰弥留金刚佛 南无火频迅通佛 南无善寂慧月声自在王佛 南无清净月轮佛 南无住阿僧祇精进功德佛 南无无尽意佛 南无宝幢佛 南无光明无垢藏佛 南无火频迅通佛 南无云普护佛 南无师子频迅通佛 南无弥留上王佛 南无智慧来佛 南无护妙法幢佛 南无金光明师子频迅王佛 南无普照积上功德王佛 南无善住功德如意积王佛 南无普现佛 南无释迦牟尼佛 南无无量光佛 南无放焰佛

敬礼舍利形像浮图庙塔。

次礼十二部尊经大藏法轮 凡阎浮界内一切经合有八万四千卷。

南无大方广佛华严经 南无大般涅槃经 南无摩诃般若波罗蜜经 南无大方等大集经 南无大方等日藏经 南无大方等月藏经 南无大威德陀罗尼经 南无法炬陀罗尼经 南无菩萨璎珞经 南无菩萨见实三昧经 南无佛名经 南无月灯三昧经 南无贤劫经 南无华手经 南无十住断结经 南无大灌顶经 南无观佛三昧经 南无五千五百佛名经 南无胜天王般若波罗蜜经 南无金光明经 南无宝云经 南无法集经 南无菩萨处胎经 南无大悲经 南无深密解脱经 南无大集贤护菩萨经 南无大方等无相经 南无密迹金刚力士经 南无大方等陀罗尼经 南无海龙王经 南无央掘魔罗经 南无无所有菩萨经 南无僧伽吒经 南无观察诸法经 南无称扬诸佛功德经 南无等目菩萨所问三昧经 南无菩萨藏经 南无力庄严三昧经 南无明度五十挍计经 南无须真天子经 南无菩萨璎珞本业经 南无护国菩萨经 南无超日明三昧经 南无月上女经 南无中阴经 南无须弥藏经 南无佛华严入如来不思议境界经 南无首楞严三昧经 南无大法鼓经 南无诸佛要集经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无普贤菩萨 南无文殊师利菩萨 南无无垢称菩萨 南无地藏菩萨 南无虚空藏菩萨 南无观世音菩萨 南无大势至菩萨 南无香象菩萨 南无大香象菩萨 南无药王菩萨 南无药上菩萨 南无金刚藏菩萨 南无解脱月菩萨 南无弥勒菩萨 南无珠发菩萨 南无频迅菩萨 南无无所发菩萨 南无陀罗尼自在王菩萨 南无无尽意菩萨 南无坚意菩萨 南无东方九十亿百千万同名梵胜菩萨 南无南方九十亿百千万同名不邻陀罗菩萨 南无西方九十亿百千万同名大功德菩萨 南无北方九十亿百千万同名大药王菩萨

舍利弗应当敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无文殊师利菩萨摩诃萨 南无观世音菩萨 南无大势至菩萨 南无普贤菩萨 南无龙胜菩萨 南无龙德菩萨 南无胜成就菩萨 南无波头摩胜菩萨 南无成就有菩萨 南无持地菩萨 南无宝掌菩萨 南无宝印手菩萨 南无师子意菩萨 南无胜藏菩萨 南无虚空藏菩萨 南无师子频迅吼声菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无阿利多辟支佛 南无婆梨多辟支佛 南无多伽楼辟支佛 南无称辟支佛 南无见辟支佛 南无爱见辟支佛 南无觉辟支佛 南无乾陀罗辟支佛 南无无妻辟支佛 南无梨沙婆辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

夫欲礼忏悔必须先敬三宝。所以然者。三宝则是一切众生良友福田。若能归向者。则灭无量罪长无量福。能令行者离生死苦得解脱乐。是故弟子某甲等。归依十方尽虚空界一切诸佛。归依十方尽虚空界一切尊法。归依十方尽虚空界一切诸大菩萨。归依十方尽虚空界一切圣僧。弟子今日所以忏悔者。正言无始已来在凡夫地。莫问贵贱罪自无量。或因三业而生罪。或从六根而起过。或以内心自邪思惟。或籍外境起于染著。如是乃至十恶增长。八万四千诸尘劳门。然其罪相虽复无量。大而为语不出有三。何等为三。一者烦恼障。二者是业障。三者是果报障。此三种法能障圣道及以人天胜妙好事。是故经中目为三障。所以诸佛菩萨教作方便忏悔。除灭此三障者。则六根十恶乃至八万四千诸尘劳门皆悉清净。是故弟子。今日运此增上胜心忏悔三障。欲灭此三障罪者。当用何等心。可令此罪灭除。先当兴七种心以为方便。然后此罪乃可得灭。何等为七。一者惭愧。二者恐怖。三者厌离。四者发菩提心。五者怨亲平等。六者念报佛恩。七者观罪性空。

第一惭愧者。自惟我与释迦如来同为凡夫。而今世尊成道以来。以经尔所尘沙劫数而我等相与耽染六尘。流浪生死永无出期。此实天下可惭可愧可羞可耻。

第二恐怖者。既是凡夫身口意业常与罪相应。以是因缘命终之后应堕地狱畜生饿鬼受无量苦。如此实为可惊可恐可怖可惧。

第三厌离者。相与当观生死之中唯有无常苦空无我不净。虚假如水上泡速起速灭。往来流转犹若车轮。生老病死八苦交煎无时暂息众等相与但观自身。从头至足其中但有三十六物。发毛爪齿脓囊涕涶。生熟二藏大肠小肠。脾肾心肺肝胆[月*冊]胃肪膏[腮-田+匆]膜筋脉骨髓。大小便利九孔常流。是故经言。此身众苦所集一切皆不净物。何有智慧者而当乐此臭肉身也。生死既有如此种种恶法甚可患厌。

第四发菩提心者。经言当乐佛身。佛身者即法身也。从无量功德智慧生。从六波罗蜜生。从慈悲喜舍生。从三十七助菩提法生。从如是等种种功德智慧生如来身。欲得此身者。当发菩提心求一切种智常乐我净萨婆若果。净佛国土成就众生。于身命财无所吝惜。

第五怨亲平等者。于一切众生起慈悲心无彼我想。何以故尔。若见怨异亲则是分别。以分别故起诸想著。想著因缘生诸烦恼。烦恼因缘造诸恶业。恶业因缘故得苦果。

第六念报佛恩者。如来往昔无量劫中。舍头目随脑支节手足国城妻子象马七珍。为我等故修诸苦行。此恩此德实难酬报。是故经言若以顶戴两肩荷负。于恒沙劫亦不能报。我等欲报如来恩者。当于此世勇猛精进捍劳忍苦。不惜身命建立三宝。弘通大乘广化众生同入正道。

第七观罪性空者。无有实相从因缘生。颠倒而有。既从因缘而生。则可从因缘而灭。从因缘而生者。押近恶友造作无端。从因缘而灭者。即是今日洗心忏悔。是故经言。此罪相不在内不在外不在中间。故知此罪从本是空。生如是等七种心。以缘想十方诸佛贤圣。擎拳合掌披陈至到。惭愧改革舒沥心肝洗荡肠胃。如此忏悔亦何罪而不灭。亦何障而不消。若复正尔悠悠缓纵情虑。徒自劳形于事何益。且复人命无常喻如转烛。一息不还便向灰壤。三涂苦报则身应受。不可以钱财宝货嘱托求脱。窈窈冥冥恩赦无期。独婴此苦无代受者。莫言我今生中无有此罪。所以不能恳到忏悔。经中导言。凡夫之人举足动步无非是罪。又复过去生中皆悉成就无量恶业。追逐行者如影随形。今日若不忏悔罪恶日深。故包藏瘕疵佛教不许。说忏悔先罪净名所尚。故知长沦苦海寔由隐覆。是故弟子。今日发露忏悔不敢覆藏。所言三障者。一曰烦恼障。二名为业障。三是果报障。此三种法更相由籍。因烦恼故所以起恶业。恶业因缘故得苦果。是故弟子今日至心。第一先应忏悔烦恼障。又此烦恼诸佛菩萨入理圣人种种呵啧。亦詺此烦恼以为怨家。何以故。能断众生慧命根故。亦詺此烦恼以之为贼。能劫众生诸善法故。亦詺此烦恼以为暴河。能[漂*寸]众生入于生死大苦海故。亦詺此烦恼以为羁锁。能系众生于生死狱不能得出故。亦詺此烦恼犹如蟒虫。食啖众生真如佛性故。所以六道牵连四生不绝。恶业无穷苦果不息。当知皆是烦恼过患。是故弟子。今日运此增上善心归依佛。

南无东方善德佛 南无南方宝相佛 南无西方普光佛 南无北方相德佛 南无东南方网明佛 南无西南方上智佛 南无西北方华德佛 南无东北方明智佛 南无下方明德佛 南无上方香积佛。

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。或在人天六道受报。有此心识常怀愚惑繁满胸襟。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三觉造一切罪。或因三受造一切罪。或因三苦造一切罪。或缘三假造一切罪。或贪三有造一切罪。如是等罪无量无边。恼乱一切六道四生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子无始以来至于今日。或因四识住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四执造一切罪。或因四缘造一切罪。或因四大造一切罪。或因四缚造一切罪。或因四食造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪无量无边。恼乱六道一切众生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子无始以来至于今日。或因五住地烦恼造一切罪。或因五受根造一切罪。或因五盖造一切罪。或因五悭造一切罪。或因五见造一切罪。或因五心造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道一切四生。今日发露归命忏悔。

又复弟子。无始已来至于今日。或因六情根造一切罪。或因六识造一切罪。或因六想造一切罪。或因六受造一切罪。或因六行造一切罪。或因六爱造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道。一切四生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子无始以来至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道一切四生。今日发露归命忏悔。

又复弟子。无始已来至于今日。或因九恼造一切罪。或因九结造一切罪。或因九上缘造一切罪。或因十烦恼造一切罪。或因十缠造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知见造一切罪。或因十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二见造一切罪。或因见谛思惟九十八使。百八烦恼昼夜炽然。开诸漏门造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱贤圣及以四生。遍满三界弥亘六道。无处可藏无处可避。今日至到向十方佛尊法圣众。惭愧发露皆悉忏悔。

愿弟子等。承是忏悔三毒等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世三慧明三达朗三苦灭三愿满。愿弟子等承是忏悔四识等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世广四等心立四信业。四恶趣灭得四无畏。

愿弟子等承是忏悔五盖等诸烦恼所生功德。愿生生世世度五道树五根。净五眼成五分。

愿弟子等承是忏悔六爱等诸烦恼所生功德。愿生生世世具足六神通满足六度业。不为六尘惑常行六妙行。

愿弟子等承是忏悔七漏八垢九结十缠等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世坐七净华。洗尘八水具九断智。成十地行愿。以忏悔十一遍使及十二入十八界等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世十一空解常用洗心。自在能转十二行轮。具足十八不共之法。无量功德一切圆满。

三部合卷罪报应经此经有二十八品略此一品流行。

大乘莲华宝达问答报应沙门品第一

尔时摩竭道场菩提树光明不现。其华枯悴堕落佛前。一切大众皆悉惊疑。各相谓言。今此菩提道场树华。何故堕落。大众菩萨皆生疑惑不自安隐。

尔时宝达菩萨前白佛言。云何菩提树华悉皆堕落。其华光色不如于常。一切大众皆生疑惑。唯愿天尊为我解说。令此众中诸坐大士疑惑悉除。

尔时世尊从三昧起。光颜魏魏举身毛孔皆悉出光。语宝达菩萨言。汝等善听今为汝说。所以菩提树华堕落失光者何如上所说。沙门行恶堕落苦处受罪无殃。是故菩提树华失光堕落。宝达前白佛言。唯愿世尊。为我说此恶行沙门果报之处。

佛告宝达菩萨。东方乃有铁围大山。其山中间幽冥之处。日月光明及以火光所不能照。名曰地狱。其狱之中有恶沙门受如是罪。汝可往诣问诸罪人。云何因缘来生此处。修何等行受如是罪。

宝达白佛言。世尊。我无威神何能往诣。愿佛大悲垂神顾念。乃使我等得见东方阿鼻地狱。佛言。善哉善哉。汝今但往令汝得见。宝达菩萨礼佛而去。龙飞虚空徘徊自在。当尔之时大地震动。于虚空中雨宝莲华飞流而下。

尔时宝达一念之顷往诣东方铁围山间。其山崦[山*曇]幽冥高峻。其山四方了无草木。日月威光都不能照。

宝达须前。挟道两边有三十六王。典主地狱。其王名曰恒伽噤王。波吉头王。广目都王。安头罗王。虎目见王。阳声吉王。大诤诵王。吸血鬼王。安得罗王。陀达王。达多罗王。吉梨善王。安侯罗王。宝首王。金树吉王。大恶声王。鸟头王。等虎眼王。等象牙王。等震声王。等归首王。衣首王。见首王。广安王。广定王。王头王。立正王。立见王。摩尼罗王。都曹王。部见王。恶目王。善王。龙口王。鬼王。南安王等。三十六王遥见宝达菩萨。悉皆叉手合掌。前行作礼白言。大智尊王。云何因缘入此苦处。亦如栴檀在伊兰而生。宝达答言。我闻如来三界人尊说言。东方有铁围山。其山幽冥。日月之光所不能照。我故闻之故来诣。汝诸王前入地狱行诸罪人。汝等诸王谁能共我往诣大王前见罪人受苦之者。尔时恒伽噤王。则便与宝达菩萨往诣大王。

尔时大鬼王。遥见宝达菩萨从门而来光颜从容。则便下座往前礼敬白言。大士。今此恶处云何怪哉。伊兰林中忽生栴檀。尔时宝达便前就座。问鬼王曰。今此东方地狱可有几狱。鬼王答言。此山之中有无量地狱。今此一方有三十二沙门地狱。宝达问曰。三十二地狱。其名云何。鬼王答曰。铁车铁马铁牛铁驴地狱。铁衣地狱。铁铢地狱。洋铜灌口地狱。流火地狱。铁床地狱。耕田地狱。斫首地狱。烧脚地狱。铁锵地狱。饮铁铢地狱。飞刀地狱。火箭地狱。[月*鬼]肉地狱。身然地狱。火丸仰口地狱。诤论地狱。雨火地狱。流火地狱。粪屎地狱。钩阴地狱。火象地狱。咩声叫唤地狱。铁[金*疾][金*離]地狱。崩埋地狱。然手脚地狱。铜狗钩牙地狱。剥皮饮血地狱。解身地狱。铁屋地狱。铁山地狱。飞火叫唤分头地狱。尔时鬼王答宝达曰。地狱受罪其名如是。

佛说佛名经卷第一

按开元录伪妄乱真中云。右一经时俗号为马头罗刹佛名经。似是近代所集。乃取流支所译十二卷者。错综而成。于中取诸经名目。后取辟支佛及菩萨阿罗汉名。以为三宝次第。总有三十二件。礼三宝后皆有忏悔。忏悔之下仍引马头罗刹伪经。置之于后。乃以凡俗鄙语杂于圣言。寻其所集之者。全是庸愚。只如第四卷云南无法显传经。在法宝中列此传。乃是东晋沙门法显。往游天竺自记行迹。元非是经。置法宝中误谬之甚。又如第九卷云南无富楼那。南无弥陀罗尼子。此是一人之名。分为二唱。次云南无阿难罗睺罗。此乃二人之名。合之为一。如斯谬妄其类寔繁。群愚仿习邪傥共传。若不指明恐秽真教。故此述之。贞元录云。此经乃以凡俗鄙语杂于圣言。本经虽真以有伪杂。作此挍量编于伪妄乱真录中。不得入藏。由斯可否已数百年。贞元十五年十月二十三日。乃颁制曰大佛名经。左右监门卫将军知内侍省事马承债奏。前件经未入藏目录。敕旨宜令所司附入目录。今于谬妄之处。分者请合。合者请分。诸如此类伏请改正。下顺人望上副天心。编入贞元新定释教目录。传出梁朝附于梁代。

校曰今捡国本大藏。彼回汉函中。亦有此经十八卷者。以此三十卷本对彼校之。卷数虽异文义全同。但一样忏文。此经再叠彼乃三叠。又宝达伪经此有彼无。为少异耳。此一伪经古有二名。一名大乘莲华马头罗刹经。古十六卷本。用此名合之。一名宝达菩萨问报应沙门经。而无答字。今此三十卷本用此名合之。而妄加答字。隋开皇十四年敕沙门法经等。所撰众经目录。暨皇唐诸家目录。并以此宝达经列为伪妄。今佛名经。前诸录家真伪不录。开元录中收为伪妄。而合此宝达伪经。则妄中加妄也。开元录云。经至晋土其年未远。而喜事者以沙揉金而无括正。何以别真伪乎。农者禾草俱存。后稷为之叹息。金匮玉石同缄卞和为之怀耻。泾渭淆杂龙蛇并进。岂不耻之。今列意谓。非佛经者以示将来学士。共知鄙倍焉。遂摽此经而为其首。录家恳嘱知是。国本如何二重重载。彼十八卷经。乃似是贞元录中奉 制所收入者。其分卷小异耳。后人见此三十卷本。认为异经故加入耳。今欲删正则彼十八卷者乃无。宝达伪经稍正可存。然此三十卷经本朝盛行。行来日久国俗多有倚此而作福者。今忽删之彼必众怒。若俱存之理亦未可。且顺人情存此而删彼。因书古人之意。以告雅正君子。但其误分错合之处。今随改之。如第十二卷云。南无拘絺罗难陀。此是二圣之名。经错合之。今分为二。第十三卷云。南无宾头卢南无颇罗堕。此是一圣之名。经误分之。今合为一。此类不少不能具叙。呜呼阿难大圣也。距佛不远也。经藏所集也。而欲正一僧水鹤之偈。僧竟不从。况我凡夫乎。佛世已远乎。经法遥传乎。而于举国盛行久远之典。忽独起以删之。而欲众情之不怒己。如螗螂之怒其臂以当车欲其不辗己也。犹不足以譬其非分也。心知伪妄力不能正。末法之弊一至于此。伤哉。但有一理。既所患在于伪妄乱真。若于诸经之名。诸罗汉号。忏悔文等。分明知是人所撰集有所错处。各依圣教本文而正之。删去宝达伪经。而名之曰夹忏佛名经。使人看其名分其主客。如诸家夹注解经。则其行于世。亦庶几乎可矣。

佛名经卷第一

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第二

南无栴檀香佛 南无无垢慧深声王佛 南无断一切障佛 南无无量光明佛 南无作功德佛 南无普香上佛 南无不可胜频迅声王佛 南无降伏憍慢佛 南无毗婆尸佛 南无尸弃佛 南无毗舍浮佛 南无拘留孙佛 南无拘那含牟尼佛 南无迦叶佛 南无释迦牟尼佛 南无成就一切义佛 南无能作无畏佛 南无寂静王佛 南无阿閦佛 南无卢至佛 南无阿弥多佛 南无尼弥佛 南无住法佛 南无宝炎佛 南无弥留佛 南无金刚佛 南无持法佛 南无勇猛法佛 南无妙法光明佛 南无法月面佛 南无住法佛 南无法幢佛 南无法威德佛 南无法自在佛 南无善住法佛 南无法寂静佛 南无善智力佛 南无弥勒等无量佛 南无毗婆尸佛 南无尸弃佛 南无毗舍浮佛 南无拘留孙佛 南无拘那含牟尼佛 南无迦叶佛 南无释迦牟尼佛 南无阿弥陀佛 南无天光照佛 南无胜色佛 南无乐意佛 南无大导师佛 南无大圣天佛 南无那罗延佛 南无树提佛 南无慈他佛 南无毗卢遮那佛 南无栴檀佛 南无具足佛 南无化现佛 南无善化佛 南无世自在佛 南无人自在佛 南无摩醢那自在佛 南无胜自在佛 南无十力自在佛 南无毗头罗佛 南无离诸畏佛 南无离诸忧佛 南无能破诸邪佛 南无散诸邪佛 南无破异意佛 南无智慧岳佛 南无宝岳佛 南无弥留岳佛 南无降魔佛 南无善才佛 南无坚才佛 南无坚频迅佛 南无坚精进佛 南无坚莎罗佛 南无坚心佛 南无坚勇猛破阵佛 南无破诤佛 南无实体佛 南无昙无竭佛 南无尼尸陀佛 南无波罗罗坚佛 南无普光佛 南无普贤佛 南无胜海佛 南无功德海佛 南无法海佛 南无虚空寂佛 南无虚空功德佛 南无虚空库藏佛 南无虚空心佛 南无虚空多罗佛 南无无垢心佛 南无功德林佛 南无放光世界中现在说法虚空胜离尘无垢尘平等眼清净功德幢光明华波头摩琉璃光宝香象身胜妙罗网庄严顶无量日月光明照庄严愿上庄严法界善化无障碍王佛 南无彼佛世界中有菩萨名无比。彼佛授记不久得阿耨多罗三藐三菩提。佛号种种光华宝波头摩金色身普照庄严不住眼放光照十方世界幢王佛

若有善男子善女人。信心受持读诵彼佛及菩萨名。是善男子善女人超越阎浮提微尘数劫。得陀罗尼。一切诸恶病不及其身。

南无无量功德宝集乐示现金光明师子频迅王佛 南无师子频迅心云声王佛 南无无垢清净光明觉宝华不断光庄严王佛 南无宝光月庄严智功德声自在王佛 南无宝波头摩智清净上王佛 南无摩善住山王佛 南无光花种种频迅王佛 南无拘苏摩奋迅王佛 南无波头摩华上弥留幢王佛 南无法幢空俱苏摩王佛 南无莎罗华上光王佛 南无无垢眼上光王佛 南无无垢意山上王佛 南无种种乐说庄严王佛 南无无碍药王成就胜王佛 南无千云雷声王佛 南无金光明师子频迅王佛 南无善寂智慧月声自在王佛 南无善住摩尼山王佛 南无欢喜藏胜山王佛 南无普光上胜功德山王佛 南无功德藏增上山王佛 南无动山岳王佛 南无善住诸禅藏王佛 南无法海潮功德王佛 南无称功德山王佛 南无一切华香自在王佛 南无银幢盖王佛 南无雷灯幢王佛 南无月摩尼光王佛 南无波头摩上星宿王佛 南无无量香上王佛 南无觉王佛 南无上弥留幢王佛 南无莎罗华上王佛 南无因陀罗幢王佛 南无师子频迅王佛 南无俱苏摩生王佛 南无微细华佛 南无说义佛 南无无量精进佛 南无无边弥留佛 南无离垢佛 南无无量眼佛 南无无量发行佛 南无发行难胜佛 南无无所发行佛 南无无量发行佛 南无断诸难佛 南无不定愿佛 南无善住诸愿佛 南无无念示现诸行佛 南无无量善根成就诸行佛 南无无垢频迅佛 南无不住住频迅佛 南无妙色佛 南无无相声佛 南无虚空星宿增上王佛 南无栴檀室佛 南无乐意佛 南无善行佛 南无境界自在佛 南无乐行佛 南无乐解脱佛 南无远离怖畏毛竖佛 南无清净眼佛 南无进寂静佛 南无世间可乐佛 南无随世间意佛 南无随世间眼佛 南无宝王佛 南无宝爱佛 南无罗睺罗佛 南无罗睺罗天佛 南无罗睺罗净佛 南无宝慧佛 南无宝鬘佛 南无宝形佛 南无罗网手佛 南无摩尼轮佛 南无解脱威德佛 南无善行佛 南无大爱佛 南无人面佛 南无吉佛 南无蔓陀罗佛 南无净圣佛 南无净宿佛 南无离胎佛 南无虚空庄严佛 南无集功德佛 南无师子步佛 南无功德海佛 南无摩尼功德佛 南无广功德佛 南无称成佛 南无大如意轮佛 南无无畏上王佛 南无俱苏摩国土佛 南无功德幢佛 南无威德佛 南无华眼佛

南无喜身佛 南无慧国土佛 南无喜威德佛 南无波头陀智慧频迅佛 南无功德聚佛 南无寂灭慧佛 南无降魔佛 南无无上光佛 南无法自在佛 南无得世间功德佛 南无实谛称佛 南无智胜佛 南无智爱佛 南无得智佛 南无智幢佛 南无罗网光幢佛

善男子善女人与一切众生安隐乐如诸佛者。当读诵是诸佛名复作是言。

南无离诸无智曀佛 南无虚空平等心佛 南无清净无垢佛 南无善无垢藏佛 南无火炎积佛 南无坚固行佛 南无精进声佛 南无不离一切众生门佛 南无断诸过佛 南无成就观佛 南无平等须弥面佛 南无无障碍精进坚佛 南无莎罗华华王佛 南无无量功德王佛 南无弥留灯王佛 南无药王声声王佛 南无梵声王佛 南无妙鼓声王佛 南无云声王佛 南无龙自在王佛 南无世间自在王佛 南无陀罗尼自在王佛 南无深王佛 南无治诸病王佛 南无药王佛 南无象王佛 南无灯王佛 南无树提王佛 南无喜王佛 南无星宿王佛 南无云王佛 南无雷王佛 南无莎罗王佛 南无雁王佛 南无坚固自在王佛 南无功德聚佛 南无华聚佛 南无宝聚佛 南无宝住持庭燎佛 南无住持功德佛 南无住持无障力佛 南无住持地力进去佛 南无住持妙无垢位佛 南无一切宝庄严色住持佛 南无自在转一切法佛 南无转法轮佛 南无胜威德佛 南无净威德佛 南无圣威德佛 南无莎罗威德佛 南无师子威德佛 南无大威德佛 南无悲威德佛 南无无垢威德佛 南无地威德佛 南无无垢琉璃佛 南无无垢臂佛 南无无垢眼佛 南无无垢面佛 南无波头摩面佛 南无月面佛 南无日面佛 南无日威德庄严佛 南无金色佛 南无金色形佛 南无可乐色佛 南无金色莲华佛 南无瞻婆伽色佛 南无能与乐佛 南无能与眼佛 南无难胜佛 南无难降伏佛 南无断诸恶佛 南无难量佛 南无难成佛 南无俱苏摩成佛 南无甘露成佛 南无宝成就佛 南无功德成就佛 南无日成就佛 南无华成就佛 南无成就乐有佛 南无成就功德佛 南无大胜佛 南无上妙王佛 南无无垢佛 南无离诸障佛 南无婆楼那佛 南无婆楼那天佛 南无勇猛仙佛 南无精进仙佛 南无无垢仙佛 南无金刚仙佛 南无观眼佛 南无无障碍佛 南无住虚空佛 南无住清净佛 南无善住清净功德宝佛 南无善迹佛 南无善思议佛 南无善化佛 南无善爱佛 南无善眼佛 南无善亲佛 南无善行佛 南无善生佛 南无善华佛 南无善香佛 南无善声佛 南无善臂佛 南无善光佛 南无善山佛 南无宝山佛 南无功德山佛 南无智山佛 南无胜山佛 南无上山佛 南无光明庄严佛 南无大光明庄严佛 南无清净庄严佛 南无波头摩庄严佛 南无实中佛 南无金刚合佛 南无金刚齐佛 南无碎金刚佛 南无碎金刚坚佛 南无降伏魔佛 南无不空见佛 南无爱见佛 南无现见佛 南无善见佛 南无大善见佛 南无普见佛 南无无垢见佛 南无见平等不平等佛 南无见一切义佛 南无断一切障碍佛 南无断一切众生病佛 南无一切世间爱见佛 南无上妙佛 南无大庄严佛 南无一切三昧佛 南无度一切疑佛 南无度一切法佛 南无不取诸法佛 南无一切清净佛 南无一切义成就佛 南无一切通佛 南无华通佛 南无波头摩树提频迅通佛 南无俱苏摩通佛 南无海住持胜智慧频迅通佛 南无多摩罗华栴檀香通佛 南无常观佛 南无常围绕佛 南无常不轻佛 南无常忧佛 南无常喜佛 南无常笑欢喜根佛 南无常满足手佛 南无常举手佛 南无常黠慧佛 南无常修行佛 南无常精进佛 南无尼拘律佛 南无阿叔迦佛 南无金色律佛 南无华开佛 南无善决定佛 南无波头摩光佛 南无华身佛 南无手脚柔濡触身佛 南无日轮佛 南无闻满足佛 南无相身身佛 南无胜威德佛 南无无垢身佛 南无波头摩花身佛 南无得无碍佛 南无愿得满足佛 南无得普照清净佛 南无得大无畏佛 南无至大佛 南无至大精进究竟佛 南无大境界佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无文殊师利佛土严净经 南无濡首菩萨无上清净分卫经 南无大乘同性经 南无大乘集譬喻经 南无诸法无行经 南无阿閦佛国经 南无般舟三昧经 南无莲华面经 南无东方最胜灯王如来经 南无迦叶经 南无诸法最上王经 南无孔雀王陀罗尼经 南无发觉净心经 南无无上依经 南无惟识经 南无未曾有因缘经 南无缘生经 南无成具光明定意经 南无太子须太拏经 南无太子慕魄经 南无须赖经 南无金色王经 南无独证自誓三昧经 南无摩诃摩邪经 南无大方等如来藏经 南无如来方便善巧咒经 南无胜鬘师子吼一乘大方便经 南无须摩提菩萨经 南无希有挍量功德经 南无梵女首意经 南无差摩波帝受记经 南无月明菩萨经 南无灭十方冥经 南无出生菩提心经 南无普门品经 南无菩萨十住经 南无商主天子经 南无心明女经 南无月灯三昧经 南无不思议光菩萨所说经 南无文殊师利菩萨问署经 南无德光太子经 南无施灯功德经 南无菩萨呵色欲经 南无人本欲生经 南无不增不减经 南无佛语经 南无无字宝箧经 南无如来师子吼经 南无十法经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无发心则转法轮菩萨 南无一切声差别乐说菩萨 南无山乐说菩萨 南无大海意菩萨 南无大山菩萨 南无爱见菩萨 南无欢喜王菩萨 南无无边观菩萨 南无无边观行菩萨 南无破耶见魔菩萨 南无无忧德菩萨 南无成就一切义菩萨 南无师子菩萨 南无善住意菩萨 南无无比心菩萨 南无那罗德菩萨 南无因陀罗德菩萨 南无海天菩萨 南无跋陀波罗菩萨 南无药王菩萨 南无卢舍那菩萨 南无月光菩萨 南无波头摩胜菩萨 南无智山菩萨 南无圣藏菩萨 南无不舍行菩萨 南无不空见菩萨 南无妙声菩萨 南无妙声吼菩萨 南无常微笑寂根菩萨 南无波头摩道胜菩萨 南无广思惟菩萨 南无忧波罗眼菩萨 南无可供养菩萨 南无常忆菩萨 南无住一切悲见菩萨 南无断一切恶法菩萨 南无住一切声菩萨 南无住一切有菩萨 南无住佛声菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无闻辟支佛 南无智身辟支佛 南无毗邪离辟支佛 南无俱菩萨罗辟支佛 南无波薮陀罗辟支佛 南无无毒净心辟支佛 南无实无垢辟支佛 南无福德辟支佛 南无黑辟支佛 南无唯黑辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

夫论忏悔者。本是改往修来灭恶兴善。人生居世谁能无过学人失念尚起烦恼。罗汉结习动身口业。岂况凡夫而当无过。但智者先觉便能改悔。愚者覆藏遂使滋蔓。所以积习长夜晓悟无期。若能惭愧发露忏悔者。岂唯正是灭罪而已。亦复增长无量功德。树立如来涅槃妙果。若欲行此法者。先当外肃形仪瞻奉尊像。内起敬意缘于想法。慊切至到生二种心。何等为二。一者自念我此形命难可常保。一朝散坏不知此身何时可复。若复不值诸佛贤圣。忽遭逢恶友造众罪业。复应堕落深坑险趣。二者自念我此生中。虽得值遇如来正法为佛弟子。弟子之法绍继圣种。净身口意善法自居。而今我等公自作恶而复覆藏。言他不知谓彼不见。隐匿在心傲然无愧。此实天下愚惑之甚。则今现有十方诸佛诸大地菩萨诸天神仙。何曾不以清净天眼见于我等所作罪恶。又复幽显灵只。注记罪福纤毫无差。夫论作罪之人命终之后。牛头狱卒录其精神。在阎罗王所辨穷是非。当尔之时一切怨对皆来证据。各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙。或言汝先剥夺于我一切财宝。离我眷属。我于今者始得汝便。于时现前证据何得敢讳。唯应甘心分受宿殃。如经所明地狱之中不枉治人。若其生平之日。素所作众罪心自失者。是其生时造恶之处。一切诸相皆现在前。各言汝昔在于我边作如是罪今何得讳。是为作罪无藏隐处。于是阎魔罗王切齿呵啧将付地狱。历劫穷年求出莫由。此事不远不关他人。正是我身自作自受。虽父子至亲。一旦对至无代受者。众等相与及其形休体无众疾。各自努力与性命竞生大怖畏。死欲至时悔无所及。是故弟子至心。归命十方诸佛。

南无东方破疑净光佛 南无南方无忧功德佛 南无西方华严神通佛 南无北方月殿清净佛 南无东南方破一切闇佛 南无西南方大哀观众生佛 南无西北方香气放光明佛 南无东北方无量功德海佛 南无下方断一切疑佛 南无上方离一切忧佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等从无始已来至于今日。积聚无明障蔽心目。随烦恼性造三世罪业。或耽染爱着起于贪欲烦恼。或嗔恚忿怒怀害烦恼。或惛愦瞢瞪不了烦恼。或我慢自高轻傲烦恼。疑惑正道犹预烦恼。谤无因果邪见烦恼。不识缘假着我烦恼。迷于三世执断常烦恼。朋狎恶法起见取烦恼。僻禀邪师造戒取烦恼。乃至一等四执撗计烦恼。今日至诚归命忏悔。

又复弟子等从无始以来至于今日。守惜坚著起悭吝烦恼。不摄六情奢诞烦恼。心行弊恶不忍烦恼。懒惰缓纵不勤烦恼。情虑[跳-兆+參]动觉观烦恼。触境迷惑无知解烦恼。随世八风生彼我烦恼。谄曲面誉不直心烦恼。撗强难触不调和烦恼。易忿难悦多含恨烦恼。嫉妒系刺佷戾烦恼。凶险暴害谄毒烦恼。乖背二谛执相烦恼。于苦集灭道生颠倒烦恼。随从生死十二因缘流转烦恼。乃至无始无明住地恒沙烦恼。起四住地构于三界苦果烦恼。如是等诸烦恼无量无边。恼乱贤圣六道四生。今日发露向十方佛尊法圣众。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔贪嗔痴等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世折憍慢幢。竭爱欲水灭嗔恚火。破愚痴暗拔断疑根裂诸见网。深识三界犹如牢狱四大毒蛇五阴怨贼。六入空聚爱诈亲善。修八圣道断无明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相应。十波罗蜜常现在前。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达即便入地狱中。上高楼头四顾望视。见罪人等各从四门号叫而入宝达前。入铁车铁牛铁驴铁马。此四小地狱前为一地狱。云何名曰铁车铁马铁牛铁驴地狱。此地狱方圆纵广十五由旬。其中铁城高一由旬。猛火辉赫烧其铁车炎赫炽然。中有铁牛其身亦然。头角毛尾皆如锋铓。毛中火然烟焰俱出。其铁马者身毛[髟/公/心]尾。銐如刀锋毛尾火然烟焰俱出。其铁驴者亦复如是。其地狱中有铁[金*疾][金*離]。銐如锋铓铁锵撩乱遍布其地。其锵火然猛炽于前。

尔时北门之中有五百沙门。咩声号叫口眼火出。唱如是言。云何我今受如此苦。狱卒夜叉马头罗刹。手捉三钴铁。叉望背而撞胸前而出。复有铁索来缠其臂。其索火然烧罪人臂。复有铁枷枷罪人咽。其枷八方銐如锋铓。烟火猛炽烧罪人颈。尔时罪人宛转倒地而不肯前。马头罗刹手捉铁棒。望头而打。罪人身体碎如微尘。复有饿鬼来食其肉。复有饿狗来饮其血。马头罗刹蹴地言活罪人即活。尔时铁牛吼唤跑地。其牛吼唤来向罪人。罪人迫迮宛转倒地。马头罗刹手捉铁叉。叉著车上罪人跳踉。复堕牛上。牛毛仰刺从腹而入背上而出。牛复跳踉复堕马上。马毛仰刺亦如锋铓。马尾掉之身即碎烂。须臾还活。尔时铁马举脚连蹴身碎如尘。须臾还活复骑铁驴。驴即跳踉。罪人堕地驴便大嗔。举脚连踏须臾便死。须臾还活。一日一夜受罪无量。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门云何如是。罗刹答曰此诸沙门。受佛禁戒不惜将来。但取现在违犯净戒。故作恶业畜不净物。乘车骑马走驴治生。心无慈善不护威仪受人信施。恶因缘故堕此地狱百千万劫。设得为人身不具足聋盲喑哑。不见三宝不闻正法。宝达闻之悲泣叹曰。云何沙门应出三界。云何恶业受如是罪。宝达即去。

佛名经卷第二

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第三

南无大海佛 南无大乐说佛 南无大药王佛 南无大功德佛 南无无量香佛 南无无量精进佛 南无无量行佛 南无无量功德佛 南无宝生佛 南无无边功德宝作佛 南无法作佛 南无金色作佛 南无胜作佛 南无自在作佛 南无日作佛 南无光作佛 南无火作佛 南无无畏作佛 南无乐作佛 南无灯作佛 南无贤作佛 南无觉作佛 南无华作佛 南无华胜藏佛 南无俱苏摩胜藏佛 南无忧波罗胜藏佛 南无波头摩胜藏佛 南无功德胜藏佛 南无快胜藏佛 南无福德胜藏佛 南无天胜藏佛 南无香胜藏佛 南无大香胜藏佛 南无大云藏佛 南无那罗延藏佛 南无如来藏佛 南无功德藏佛 南无根藏佛 南无如意藏佛 南无金刚藏佛 南无德藏佛 南无势罗藏佛 南无山藏佛 南无波头摩藏佛 南无俱苏摩藏佛 南无香藏佛 南无摩尼藏佛 南无贤藏佛 南无宝藏佛 南无月无垢藏佛 南无日藏佛 南无照藏佛 南无光明幢佛 南无月幢佛 南无功德幢佛 南无离世间幢佛 南无华幢佛 南无宝幢佛 南无法幢佛 南无自在幢佛 南无宝幢佛 南无无垢幢佛 南无大幢佛 南无月无垢幢佛 南无普照幢佛 南无弥留幢佛 南无护妙法幢佛 南无放光明幢佛 南无善清净无垢照幢佛 南无善清净光明幢佛 南无善清净光照幢佛 南无香光明佛 南无虚空光明佛 南无大光明佛 南无宝光明佛 南无火光明佛 南无日光明佛 南无月光明佛 南无日月光明佛 南无无垢光明佛 南无火轮光明佛 南无宝照明佛 南无宝光明佛 南无胜威德香光明佛 南无种种多威德王胜光明佛 南无虚空清净金色庄严威德光明佛 南无一切法幻奋迅威德光明佛 南无清净光明佛 南无功德宝光明佛 南无金光明光佛 南无高光明佛 南无放光光明佛 南无俱苏摩光明佛 南无香光明佛 南无甘露光明佛 南无无量宝化光明佛 南无水月光明佛 南无宝月光明佛 南无弥留光明佛 南无聚集日轮佛 南无云光明佛 南无槃头耆婆伽华佛 南无无畏光明佛 南无法力光明佛 南无无垢光明佛 南无清净光明佛 南无日光明佛 南无月光明佛 南无树提光明佛 南无然火光明佛 南无焚烧光明佛 南无罗网光明佛 南无大光明佛 南无称光明佛 南无普光明佛 南无无边光明佛 南无色光明声佛 南无虚空声佛 南无妙鼓声佛 南无师子声佛 南无云声佛 南无天声佛 南无妙声佛 南无梵声佛 南无云妙鼓声佛 南无法鼓声佛 南无法鼓出声佛 南无声满法界声佛 南无地吼声佛 南无普遍声佛 南无师子吼声佛 南无无量吼声佛 南无无分别吼声佛 南无惊怖一切魔轮声佛 南无降伏一切声佛 南无无障碍月慧佛 南无法无垢月佛 南无普照月佛 南无放光明月佛 南无卢舍那月佛 南无解脱月佛 南无称月佛 南无功德月佛 南无宝月佛 南无满月佛 南无大月佛 南无月轮清净佛 南无日月佛 南无月慧佛 南无无垢慧佛 南无深慧佛 南无戒慧佛 南无难胜慧佛 南无阿僧祇劫修习慧佛 南无无量乐功德庄严行慧佛 南无无量功德庄严佛 南无离劫佛 南无胜功德王庄严威德王劫佛 南无自在灭劫佛 南无弥留劫佛 南无须弥留劫佛 南无不可说劫佛 南无金光明色光上佛 南无龙寂上佛 南无爱上佛 南无度上佛 南无法上佛 南无金刚上佛 南无威德上佛 南无无垢上佛 南无龙寂上佛 南无宝上佛 南无胜宝上佛 南无莎梨罗上佛 南无天上佛 南无波头摩上佛 南无香上佛 南无放香佛 南无乐香佛 南无香奋迅佛 南无香象奋迅佛 南无香象佛 南无大香象佛 南无多罗跋香佛 南无戒香佛 南无无边香佛 南无普遍香佛 南无薰香佛 南无多伽罗香佛 南无栴檀香佛 南无蔓陀罗香佛 南无波头摩香佛 南无波头摩手佛 南无波头摩眼佛 南无波头摩庄严佛 南无波头摩起佛 南无身胜佛 南无惊怖胜佛 南无波头摩胜佛 南无月胜佛 南无鬘胜云佛 南无功德成就云佛 南无宝云佛 南无功德云佛 南无云护佛 南无普护佛 南无圣护佛 南无功德护佛 南无普遍护佛 南无精进护佛 南无精进喜佛 南无上喜佛 南无宝喜佛 南无师子喜佛 南无龙喜佛 南无宝喜佛 南无宝智佛 南无喜去佛 南无善知寂静法佛 南无大势佛 南无龙喜见佛 南无宝喜明佛 南无善知寂明王佛 南无大势力佛 南无甘露势佛 南无金刚杵势佛 南无无垢处势佛 南无不动处势佛 南无过三界处势佛 南无三昧处势佛 南无定处势佛 南无不动处势佛 南无高去佛 南无寂灭去佛 南无师子奋迅去佛 南无善步去佛 南无无尽慧佛 南无海慧佛 南无往慧佛 南无胜慧佛 南无灭诸恶慧佛 南无寂静慧佛 南无修行慧佛 南无密慧佛 南无坚慧佛 南无善清净慧佛 南无大慧佛 南无普慧佛 南无无边慧佛 南无威德慧佛 南无世慧佛 南无上慧佛 南无妙慧佛 南无快慧佛 南无无观慧佛 南无称慧佛 南无广慧佛 南无栴檀满慧佛 南无金刚慧佛 南无清净慧佛 南无觉慧佛 南无法慧佛 南无师子慧佛 南无虎慧佛 南无善慧佛 南无宝慧佛 南无胜慧佛 南无胜积慧佛 南无勇猛积佛 南无般若积佛 南无乐说积佛 南无香积佛 南无宝积佛 南无宝髻佛 南无功德髻佛 南无天髻佛 南无龙髻佛 南无大髻佛 南无弥留聚佛 南无大聚佛 南无大焰聚佛 南无宝聚佛 南无宝手佛 南无宝手柔濡佛 南无宝印手佛 南无宝光明奋迅思惟佛 南无宝火围绕佛 南无宝天佛 南无宝胜佛 南无宝高佛 南无宝坚佛 南无宝波头摩佛 南无宝念佛 南无宝力佛 南无宝山佛 南无宝炎佛 南无宝火围绕佛 南无宝照佛 南无放照佛 南无迭共华佛 南无妙说佛 南无月说佛 南无金刚说佛 南无宝说佛 南无宝杖佛 南无无量宝杖佛 南无无垢杖佛 南无无边杖佛 南无法杖佛 南无宝盖佛 南无均宝盖佛 南无摩尼盖佛 南无金盖佛 南无奋迅王佛 南无增上大成就王佛 南无增上勇猛佛 南无勇施佛 南无智施佛 南无然灯佛 南无然灯火佛 南无清净然灯佛 南无功德然灯佛 南无福德然灯佛 南无宝然灯佛 南无宝火然灯佛 南无无边然灯佛 南无大然灯佛 南无普然灯佛 南无日然灯佛 南无月燃灯佛 南无日月然灯佛 南无云声然灯佛 南无大海然灯佛 南无忍辱轮然灯佛 南无世然灯佛 南无光明遍照十方然灯佛 南无照诸恶趣然灯佛 南无破诸闇然灯佛 南无一切成就然灯佛 南无俱苏摩见佛 南无不散佛 南无散华佛 南无不散华佛 南无放光明佛 南无千光明佛 南无六十光佛 南无观光明佛 南无无障碍光明佛 南无放光明佛 南无无边光明佛 南无波头摩光明佛 南无福德光明佛 南无智光明佛 南无月光明佛 南无日光明佛 南无无碍光明佛 南无奋迅恭敬称佛 南无无比佛 南无功德称佛 南无宝称佛 南无无垢称佛 南无无垢德佛 南无坚德佛 南无无忧德佛 南无勇猛德佛 南无华德佛 南无欢喜德佛 南无龙德佛 南无功德海佛 南无净德佛 南无净天佛 南无供养佛 南无净声佛 南无净妙声佛 南无出净声佛 南无普智轮光声佛 南无大声佛 南无云胜声佛 南无安隐声佛 南无乐声佛 南无妙鼓声佛 南无天声佛 南无日声佛 南无月声佛 南无师子声佛 南无波头摩声佛 南无福德声佛 南无金刚声佛 南无自在声佛 南无慧声佛 南无妙声佛 南无选择声佛 南无甘露声佛 南无净幢佛 南无金刚幢佛 南无法幢佛 南无住持法佛 南无乐法佛 南无护法佛 南无昙无竭佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无不必定入定入印经 南无十二佛名神咒经 南无魔逆经 南无济诸方等学经 南无菩萨行五十缘身经 南无内藏百宝经 南无大方广揔持经 南无弥勒菩萨所问本愿经 南无文殊师利说般若波罗蜜经 南无牢固女经 南无演道俗业经 南无菩萨生地经 南无菩萨道树经 南无宝网经 南无百佛名经 南无无量义经 南无观弥勒上生兜率天经 南无无量寿观经 南无观普贤菩萨行法经 南无不空罥索经 南无观药王药上二菩萨经 南无请观世音消伏毒害陀罗尼经 南无十一面观世音经 南无观世音菩萨受记经 南无鹿母经 南无鹿子经 南无除恐灾患经 南无温室洗浴众僧经 南无四不可得经 南无诸德福田经 南无出家功德经 南无大方广十轮经 南无大方便报恩经 南无七佛神咒经 南无大方广如来性起佛 南无菩萨本行经 南无不思议功德经 南无大吉义咒佛 南无菩萨梦经 南无文殊问佛 南无仁王般若经 南无法界体性无分别经 南无密迹力士经 南无虚空藏菩萨问持几福经 南无大方广如来秘密藏经 南无善解菩萨所问经 南无菩萨修行经 南无菩萨投身饲饿虎起塔因缘经 南无一切施王所行檀波罗蜜经 南无频婆娑罗王诣佛供养经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无无垢菩萨 南无勇猛德菩萨 南无净心菩萨 南无宝胜菩萨 南无罗网光菩萨 南无断诸盖菩萨 南无能舍一切事菩萨 南无华庄严菩萨 南无月光明菩萨 南无最胜意菩萨 南无坚意菩萨 南无自在天菩萨 南无胜意菩萨 南无净意菩萨 南无金刚意菩萨 南无增长意菩萨 南无善住菩萨 南无善导师菩萨 南无波头摩藏菩萨 南无陀罗尼自在王菩萨 南无普行菩萨 南无觉菩提菩萨 南无坚胜菩萨 南无断诸恶道菩萨 南无不疲倦意菩萨 南无须弥山菩萨 南无大须弥山菩萨 南无心勇猛菩萨 南无师子奋迅行菩萨 南无不可思议菩萨 南无善胜菩萨 南无善意菩萨 南无实语菩萨 南无爱见菩萨 南无无障碍菩萨 南无断诸疑菩萨 南无实作菩萨 南无广德菩萨 南无护贤劫菩萨 南无宝月菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无直福德辟支佛 南无识辟支佛 南无香辟支佛 南无有香辟支佛 南无见人飞腾辟支佛 南无可波罗辟支佛 南无秦摩利辟支佛 南无月净辟支佛 南无善智辟支佛 南无修陀罗辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

众等相与即今身心寂静。无谄无障正是生善灭恶之时。复应各起四种观行以为灭罪作前方便。何等为四。一者观于因缘。二者观于果报。三者观我自身。四者观如来身。

第一观因缘者。知我此罪籍以无明不善思惟无正观力。不识其过远离善友诸佛菩萨。随逐魔道行邪险径。如鱼吞钩不知其患。如蚕作茧自萦自缚。如蛾赴火自烧自烂。以是因缘不能自出。

第二观于果报者。所有诸恶不善之业。三世流转苦果无穷。沉溺无边巨夜大海。为诸烦恼罗刹所食。未来生死冥然无涯。设使报得转轮圣王。王四天下飞行自在七宝具足。命终之后不免死堕恶趣。四空果报三界尊极。福尽还作牛头中虫。况复其余无福德者。而复懈怠不勤忏悔。此亦譬如抱石沉渊求出良难。

第三观我自身。虽有正因灵觉之性。而为烦恼黑暗丛林之所覆蔽。无了因力不能得显。我今应当发起胜心。破裂无明颠倒重障。断灭生死虚伪苦因。显发如来大明觉慧。建立无上涅槃妙果。

第四观如来身。无为寂照离四句绝百非。众德具足湛然常住。虽复方便入于灭度。慈悲救接未曾暂舍。生如是心。可谓灭罪之良津除障之要行。是故弟子。今日至心稽首归命于佛。

南无东方胜藏珠光佛 南无南方宝积示现佛 南无西方法界智灯佛 南无北方最胜降伏佛 南无东南方龙自在王佛 南无西南方转一切生死佛 南无西北方无边智自在王佛 南无东北方无边功德月佛 南无下方海智神通佛 南无上方一切胜王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。长养烦恼日深日厚日滋日茂。覆盖慧眼令无所见。断除众善不得相续起障。不得见佛不闻正法不值圣僧烦恼起障。不见过去未来一切世中善恶业行之烦恼障。受人天尊贵果报之烦恼障。生色无色界禅定福乐之烦恼障。不得自在神通飞腾隐显遍至十方诸佛净土听法之烦恼障。学安那般那数息不净观诸烦恼障。学慈悲喜舍因缘烦恼障。学七方便三观义烦恼障。学四念处暖顶忍烦恼障。学闻思修第一法烦恼障。学空平等中道解烦恼障。学八正道示相之烦恼障。学七觉支不示相烦恼障。学于道品因缘观烦恼障。学八解脱九空之烦恼障。学于十智三昧烦恼障。学三明六通四无碍烦恼障。学六度四等烦恼障。学四摄法广化之烦恼障。学大乘心四弘誓愿烦恼障。学十明十行之烦恼障。学十回向十愿之烦恼障。初地二地三地四地明解之烦恼障。五地六地七地诸知见烦恼障。学八地九地十地双照之烦恼障。如是乃至障学佛果百万阿僧祇诸行上烦恼障。如是行障无量无边。弟子今日。至到稽恳向十方佛尊法圣众。惭愧忏悔愿皆消灭。

愿籍此忏悔。障于诸行一切烦恼障永尽无余。愿弟子。在在处处自在受生不为结业之所回转。以如意通于一念项遍至十方净诸佛土。摄化众生于诸禅定甚深境界及诸知见。通达无碍。心能普周一切诸法。乐说无穷而不染著。得心自在得法自在。智慧自在方便自在。令此烦恼及无知结习。毕竟永断不复相续。无漏圣道朗然如日。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

尔时宝达菩萨更入地狱。名为铁衣地狱。其地狱纵广方圆十六由旬。其地狱中有铁[金*疾][金*離]。銐如锋铓遍布其地。烟焰烔然铁衣火然。火烧炎赫游行狱中。东门之中有八百沙门。仰头呼天椎胸大叫。唱如是言。我今何罪来入此中。宛转倒地不能复前。马头罗刹手捉三股铁叉。望背而撞胸前而出。遍身火然。马头罗刹手捉铁钩。望骸而鎝。铁钩若著。火焰俱起罪人宛转。而不肯来。马头罗刹手捉铁捧望头而锤。复有铁狗来食其肉。复有饿鬼来饮其血。其地狱中铁衣撩乱来著罪人。或有着头或有着脚遍身火然。一日一夜受罪无量。宝达问马头罗刹曰。比诸罪人沙门。云何受如是罪。马头罗刹答曰。此诸沙门罪人。受佛净戒不护威仪。舍正法服便着俗衣不如法衣。违佛净禁恶因缘故堕此地狱。宝达闻之悲泣而言。


 云何沙门子 名出三界人

 云何不自慎 堕此恶道中

 云何不自慎 受此大苦痛

 云何得安隐 名为解脱人

宝达说偈而去。

佛名经卷第三

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第四

南无法奋迅佛 南无法界华佛 南无护法眼佛 南无然法庭燎佛 南无法自在佛 南无人自在佛 南无功德自在佛 南无声自在佛 南无世自在佛 南无观世自在佛 南无无量自在佛 南无意住持佛 南无地住持佛 南无尼弥住持佛 南无器住持佛 南无功德性住持佛 南无胜色佛 南无转发起佛 南无一切观形示佛 南无发一切无厌足行佛 南无发成就佛 南无善护佛 南无善思惟佛 南无善喜佛 南无善处佛 南无普禅佛 南无甘露功德佛 南无善眼佛 南无师子仙佛 南无佛眼佛 南无合聚佛 南无疾智勇佛 南无善住佛 南无实行佛 南无师子手佛 南无海满佛 南无善思惟佛 南无称王佛 南无住慈佛 南无善夜摩佛 南无善行佛 南无善功德佛 南无善色佛 南无善识佛 南无善心佛 南无善光佛 南无师子月佛 南无不可胜佛 南无不可胜无畏佛 南无无量佛 南无速与乐佛 南无不动心佛 南无应称佛 南无应不怯弱声佛 南无不厌足藏佛 南无不尽佛 南无不可动佛 南无名无畏佛 南无名自在护世间佛 南无名龙自在声佛 南无名法行广慧佛 南无名妙胜自在相通称佛 南无名妙胜自在胜佛 南无名乐法奋迅佛 南无名法界庄严佛 南无名大乘庄严佛 南无名寂静王佛 南无名解脱行佛 南无名大海弥留起王佛 南无名合聚那罗延王佛 南无名散坏坚魔轮佛 南无名精进根宝王佛 南无名佛法波头摩佛 南无名得佛眼分陀利佛 南无名随前觉觉佛 南无名平等作佛 南无名初发心念远离一切惊怖无烦恼起功德佛 南无名金刚釜奋迅佛 南无名宝像光明釜奋迅佛 南无名破坏魔轮佛 南无名初发心成就不退轮佛 南无宝盖起无畏光明佛 南无名教化菩萨佛 南无名宝盖起无畏光明佛 南无名初发心念断疑断烦恼佛 南无名光明破闇起三昧王佛

是诸佛如来名十方世界众生无眼者诵必得眼。

南无十千同名星宿佛 南无一切同名星宿佛 南无三十千同名释迦牟尼佛 南无一切同名释迦牟尼佛 南无二亿同名拘邻佛 南无一切同名拘邻佛 南无十八亿同名实法胜决定佛 南无一切同名实法胜决定佛 南无十八亿同名日月灯佛 南无一切同名日月灯佛 南无千亿同名大威德佛 南无一切同名大威德佛 南无千五百同名日佛 南无一切同名日佛 南无四万四千同名面佛 南无一切同名面佛 南无万千同名坚固自在佛 南无一切同名坚固自在佛 南无万八千同名普护佛 南无一切同名普护佛 南无千八百同名舍摩他佛 南无一切同名舍摩他佛

劫名善眼。彼劫中有七十二那由他如来成佛。我悉归命彼诸如来。

劫名善见。彼劫中有七十二亿如来成佛。我悉归命彼诸如来。

劫名净赞叹。彼劫中有一万八千如来成佛。我悉归命彼诸如来。

劫名善行。彼劫中有三万二千如来成佛。我悉归命彼诸如来。

劫名庄严。彼劫中有八万四千如来成佛。我悉归命彼诸如来。

南无现在住十方世界。不舍命说法诸佛。所谓安乐世界中阿弥陀如来为上首。

可乐世界中阿閦如来为上首。

袈裟幢世界中碎金刚坚如来为上首。

不退轮吼世界中清净光波头摩华身如来为上首。

无垢世界中法幢如来为上首。

善灯世界中师子如来为上首。

善住世界中卢舍那藏如来为上首。

难过世界中功德华身如来为上首。

庄严慧世界中一切通光明如来为上首。

镜轮光明世界中月智慧如来为上首。

华胜世界中波头摩胜如来为上首。

波头摩胜世界中坚胜如来为上首。

不瞬世界中普坚如来为上首。

普坚世界中自在如来为上首。

不可胜世界中成就一切义如来为上首。

娑婆世界中释迦牟尼如来为上首。

善说胜如来为上首。

自在幢王如来为上首。

作火光如来为上首。

无畏观如来为上首。

如是等上首诸佛。我以身业口业意业遍满十方。一时礼拜赞叹供养。所谓彼佛所说法甚深境界。不可量境界。不可思议境界。无量境界等。我悉以身业口业意业遍满十方。礼拜赞叹供养。所谓彼佛世界中。不退菩萨僧不退声闻僧。我悉以身业口业意业遍满十方。头面礼足赞叹供养。

南无名降伏魔人自在佛 南无名降伏贪自在佛 南无名降伏嗔自在佛 南无名降伏痴自在佛 南无名降伏怒自在佛 南无名降伏见自在佛 南无名降伏诸戏自在佛 南无名了达法自在佛 南无名得神通自在称佛 南无名得胜业自在称佛 南无名起施自在称佛 南无名起清净戒自在称佛 南无名起忍辱人自在称佛 南无名起精进自在称佛 南无名起禅人自在称佛 南无起福德清净光明自在称佛 南无名起陀罗尼自在称佛 南无高胜如来 南无光明胜如来 南无大胜如来 南无散香上胜如来 南无多宝胜如来 南无月上胜如来 南无贤上胜如来 南无波头摩上胜如来 南无无量上胜如来 南无波头摩上胜王如来 南无三昧手上胜如来 南无大海深胜如来 南无善说名胜如来 南无阿僧祇精进住胜如来 南无乐说一切法庄严胜如来 南无宝轮威德上胜如来 南无日轮上光明胜如来 南无无量惭愧金色上胜如来 南无功德海琉璃金色光明胜如来 南无宝华普照胜如来 南无起无边功德无垢胜如来 南无起多罗王胜如来 南无树王吼胜如来 南无法海潮胜如来 南无智清净功德胜如来 南无乐劫火胜如来 南无不可思议光明胜如来 南无宝月光明胜如来 南无宝贤幢胜如来 南无宝成就胜如来 南无宝集胜如来 南无成就义胜如来 南无奋迅胜如来 南无不空胜如来 南无闻胜如来 南无海胜如来 南无住持胜如来 南无善行胜如来 南无龙胜如来 南无波头摩胜如来 南无福德胜如来 南无智胜如来 南无妙胜如来 南无贤胜如来 南无胜贤胜如来 南无旃檀胜如来 南无胜旃檀胜如来 南无无量光明胜如来 南无幢胜如来 南无胜幢胜如来 南无帝宝幢摩尼胜如来 南无无忧胜如来 南无优钵罗华胜如来 南无离一切忧胜如来 南无宝杖如来 南无善宝杖如来 南无拘苏摩胜如来 南无华胜如来 南无三昧奋迅胜如来 南无树提胜如来 南无火胜如来 南无广功德胜如来 南无众胜如来

南无普光世界普华无畏王如来。

南无清净光世界积清净增长胜上王如来。

南无普盖世界名均宝庄严如来。彼如来授罗网光菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无一宝盖世界名无量宝境界如来。彼如来授不空奋迅境界菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无相威德王世界名无量声如来。彼如来授名即发心转法轮菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无名称世界名须弥留聚集如来。彼如来授名光明轮胜威德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无善住世界名虚空寂如来。彼如来授名月光菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无地轮世界名称力王如来。彼如来授名智称菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无月起光世界名放光明如来。彼如来授名光明轮菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无袈裟幢世界名离袈裟如来。彼如来授名无量宝发起菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无波头摩华世界名种种华胜成就如来。彼如来授名无量精进菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无一盖世界名远离诸怖毛竖如来。彼如来授名罗网光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无种种幢世界名须弥留聚如来。彼如来授名大胜菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无普光世界名无障碍眼如来。彼如来授名智胜菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无贤世界名旃檀屋如来。彼如来授名智功德幢菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无贤慧世界名合聚如来。彼如来授名妙智菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝首世界名罗网光明如来。彼如来授名智功德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无安乐首世界名宝莲华胜如来。彼如来授名波头摩胜功德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无称世界名智华宝光明胜如来。彼如来授名第一庄严菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无贤臂世界名起贤光明如来。彼如来授名宝光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无畏世界名灭散一切怖畏如来。彼如来授名无畏菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无弥留幢世界名弥留序如来。彼如来授名合聚菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无远离一切忧恼障碍世界名无畏王如来。彼如来授名多声菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无法世界名作法如来。彼如来授名智作菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无善住世界名百一十光明如来。彼如来授名胜光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无共光明世界名千上光明如来。彼如来授名普光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无多伽罗世界名智光明如来。彼如来授名善眼菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无香世界名宝胜光明如来。彼如来授名无量光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无光明首世界名无量光明如来。彼如来授名药王菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无上首贤世界无障碍声如来。彼如来授名净声菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无法世界名罗网光如来。彼如来授名胜菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无贤入世界名宝智慧如来。彼如来授名智香菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无忧钵罗世界名无量胜如来。彼如来授名昙无竭菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无清净世界名无量庄严如来。彼如来授名宝庄严菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无觉住世界名忧钵罗胜如来。彼如来授名波头摩胜菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无波头摩作世界名智住如来。彼如来授名宝满足菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无智力世界名释迦牟尼如来。彼如来授名宝牟尼菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无十方称世界名智称如来。彼如来授名无边精进菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无喜世界名坚自在王如来。彼如来授名宝坚菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无月世界名宝莎罗如来。彼如来授名普香菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无娑婆世界名大胜如来。彼如来授名大胜天王菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无一盖世界名宝轮如来。彼如来授名星宿鬘菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无过一切忧障碍世界名不空说如来。彼如来授名不空说菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无远离忧恼世界名功德成就如来。彼如来授名无边胜威德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无寂静世界名称王如来。彼如来授名勇德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无不空见世界名不空奋迅如来。彼如来授名不空发行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无香世界名香光明如来。彼如来授名宝藏菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无量吼声世界名无障碍声如来。彼如来授名无分别发行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无月轮光明世界名称力王如来。彼如来授名智称菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝轮世界名宝上胜如来。彼如来授名大导师菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝轮世界名善眼如来。彼如来授名乐行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无法世界名波头摩胜如来。彼如来授名大法菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无名须弥世界名须弥顶上王如来。彼如来授名智力菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无莲花世界名波头摩胜如来。彼如来授名胜德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无陀罗尼轮世界名香光明如来。彼如来授名陀罗尼自在王菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无金光明世界名十方称发如来。彼如来授名智称发行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无智起世界名普清净增上云声王如来。彼如来授名星宿王菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无常光明世界名无量光明如来。彼如来授名大光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无然灯世界名无量智成如来。彼如来授名功德王光明菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无然灯作世界名无量奋迅如来。彼如来授名无障碍发菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无种种幢世界名上首如来。彼如来授名那罗延菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无十方称世界名佛华成就胜如来。彼如来授名无缺奋迅菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无金刚住世界名佛华增上王如来。彼如来授名宝火菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无旃檀窟世界名宝形如来。彼如来授名观世音菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无药王世界名不空说如来。彼如来授名不空发行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无药王胜上世界名无边功德精进发如来。彼如来名不受戒摄受菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无普庄严世界名发心生庄严一切众生心如来。彼如来授名佛华手菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无普盖世界名盖鬘如来。彼如来授名宝行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无华上光明世界名日轮威德王如来。彼如来授名善住菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无善庄严世界名众生光明如来。彼如来授名宝面菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无贤世界名无畏如来。彼如来授名不惊怖菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无波头摩世界名波头摩胜光明如来。彼如来授名智象菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无忧钵罗世界名智忧钵胜如来。彼如来授名无境界行菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝上世界名宝作如来。彼如来授名法作菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无月世界名无量愿如来。彼如来授名散华菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无善住世界名宝聚如来。彼如来授名药王菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无香光明世界名莎罗自在王如来。彼如来授名胜慧菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无华首世界名宝光明如来。彼如来授名日德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无普山世界名宝山如来。彼如来授名火德菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无忧盖入世界名上首如来。彼如来授名上庄严菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无忧世界名发无边功德如来。彼如来授名不发观菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无一切功德住世界名善上首如来。彼如来授名普至菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝光明世界名须弥光明如来。彼如来授名善住菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无一切功德住世界名无量境界如来。彼如来授名药上菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无庄严菩提世界名高妙去如来。彼如来授名思益胜慧菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无垢世界名宝华成就功德如来。彼如来授名得胜慧菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无云世界名奋迅如来。彼如来授名自在观菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无华网覆世界名一切发众生信发心如来。彼如来授名胜慧菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无星宿行世界名乐星宿起如来。彼如来授名无忧菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无宝华世界名胜众如来。彼如来授名妙胜菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无量至世界名无量华如来。彼如来授名香象菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无华世界名宝胜如来。彼如来授名远离诸有菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无种种幢世界名月胜功德如来。彼如来授名断一切诸难菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无可乐世界名则发心转法轮如来。彼如来授名不退转轮菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无无畏世界名十方称名如来彼如来授名智称菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

南无自在世界名迦陵伽如来 南无安乐世界日轮灯明如来 南无无畏世界宝胜如来 南无智成就世界智起如来 南无纯乐世界功德王如来 南无盖行华世界无障碍眼如来 南无金刚轮世界无畏如来 南无发起世界智积如来 南无善清净世界无观相发行如来 南无普光明世界光明轮成德胜王如来 南无高幢世界因慧如来 南无德世界那罗延如来 南无无垢世界无垢幢如来 南无远离一切忧障世界安隐如来 南无贤上世界远离诸烦恼如来 南无一切安乐世界清净慧如来 南无无量功德具足世界善思惟发如来 南无平等世界降伏诸怨如来 南无无畏世界忧波罗胜如来 南无十方光明世界胜力王如来 南无常光明世界无量光明云香弥留如来 南无常庄严世界降伏男女如来 南无沉水香世界上胜香如来 南无常庄严世界种种华如来 南无香盖世界无边智如来 南无旃檀香世界宝上王如来 南无香世界香弥留如来 南无普喜世界智见一切众生信如来 南无不可量世界无边声如来 南无佛华庄严世界智功德胜如来 南无善住世界不动步如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无华世界无障碍吼声如来 南无月世界普宝藏如来 南无坚住世界迦叶如来 南无普波头摩世界观一切境界镜如来 南无旃檀世界上首如来 南无宝世界成就义如来 南无有月世界成就胜如来 南无无障碍世界名称如来 南无安乐世界断一切疑如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无无王世界智胜如来 南无种种成就世界功德微如来 南无种种华世界星宿王如来 南无广世界无量幢如来 南无普畏世界月如来 南无罗网世界罗网光明如来 南无无惊怖世界净声如来 南无可乐世界现实胜如来 南无离观世界一切法无所发如来 南无常称世界不断一切众生发行如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无常欢喜世界无量奋迅如来 南无普镜世界建一切法如来 南无普照世界普见一切法如来 南无一切功德成就世界成就无边胜功德如来 南无无垢世界智起光如来 南无无怖忧钵罗世界波头摩胜如来 南无波头摩怖世界十方胜如来 南无华怖世界华成就胜如来 南无天世界坚固众生如来 南无光明世界智光明如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无安乐调世界修智如来 南无安乐世界远离胎如来 南无无染世界明王如来 南无云世界断一切烦恼如来 南无普色世界无边智称如来 南无坚固世界栴檀屋胜如来 南无无比功德世界成就无比胜王如来 南无宝世界善住力王如来 南无十方上首世界起月光如来 南无龙王世界上首如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无善住世界善高聚如来 南无无怖畏世界作称亲如来 南无爱香世界断诸难如来 南无成就一切功德善住世界称亲如来 南无成就一切势力善住世界称坚固如来 南无无忧慧世界远离诸忧如来 南无称世界起波头摩功德王如来 南无华俱苏摩住世界善散华幢如来 南无十方名称世界放光明普至如来 南无十方上首世界名称眼如来

归命如是等无量无边如来应知。

南无炎慧世界放炎如来 南无吼世界十方称名如来 南无光明世界自在弥留如来 南无宝光明世界宝光明如来 南无常欢喜世界炎炽如来 南无有世界三界自在奋迅如来 南无无畏世界放光明轮如来 南无常悬世界众寂胜如来 南无波头摩王世界无尽胜如来 南无普吼世界妙鼓声如来

归命如是等无量无边如来应知。

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无萨罗国经 南无大意经 南无天王太子辟罗经 南无长者意悦经 南无长者法志妻经 南无一切光明仙人慈心因缘不食肉经 南无文殊师利般涅槃经 南无师子月佛本生经 南无阿弥陀鼓音声陀罗尼经 南无法华三昧经 南无金刚三昧本性清净不坏不灭经 南无宝积三昧文殊师利问法身经 南无千佛因缘经 南无八部佛名经 南无八吉祥神咒经 南无八阳经 南无十吉祥经 南无贤首经 南无甚深大回向经 南无贤者五福德经 南无幻士仁贤经 南无佛藏经 南无菩萨藏经 南无决定毗尼经 南无宝梁经 南无梵网经 南无文殊师利悔过经 南无舍利弗悔过经 南无优婆塞戒经 南无大方广三戒经 南无法律三昧经 南无菩萨内戒经 南无三曼陀颰陀罗菩萨经 南无菩萨受齐经 南无净业障经 南无大乘三聚忏悔经 南无大智度论 南无般若灯论 南无十地论 南无大乘庄严论 南无十住毗婆娑论 南无菩提资粮论 南无大涅槃经论 南无大涅槃经本有今无偈论 南无弥勒菩萨所问经论 南无宝积经论 南无金刚般若经论 南无胜思惟经论 南无三具足经论 南无法华经论

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无漫陀婆香菩萨 南无乐作菩萨 南无无垢称菩萨 南无思益菩萨 南无普华菩萨 南无月胜菩萨 南无月山菩萨 南无智山菩萨 南无胜山菩萨 南无光山菩萨 南无贤首菩萨 南无功德山菩萨 南无胜护菩萨 南无那罗延菩萨 南无龙德菩萨 南无龙胜菩萨 南无住持色菩萨 南无摩留天菩萨 南无入功德菩萨 南无然灯首菩萨 南无常举手菩萨 南无光明常照手菩萨 南无宝手菩萨 南无普光菩萨 南无星宿王菩萨 南无金刚步菩萨 南无不动华步菩萨 南无步三界菩萨 南无无边步奋迅菩萨 南无海慧菩萨 南无善光无垢住持威德菩萨 南无高精进菩萨 南无智山菩萨 南无常观菩萨 南无不瞬菩萨 南无无言菩萨 南无宝胜菩萨 南无宝心菩萨 南无善思议菩萨 南无摩尼髻菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无善法辟支佛 南无应求辟支佛 南无髻求辟支佛 南无大势辟支佛 南无修行不著辟支佛 南无难舍辟支佛 南无实辟支佛 南无不可比辟支佛 南无欢喜辟支佛 南无喜辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等略忏烦恼障竟。今当次弟忏悔业障。夫业能庄饰世趣在在处处。是以思惟求离世解脱。所以六道果报种种不同形类各异。当知皆是业力所作。所以佛十力中业力甚深。凡夫之人多于此中好起疑惑。何以故尔。现见世间行善之者是事輱轲。为恶之者触向谐偶。谓言天下善恶无分。如此计者皆是不能深达业理。何以故尔。经中说言有三种业。何等为三。一者现报二者生报三者后报。现报业者。现在作善作恶现身受报。生报业者。此生作善作恶来生受报。后报业者。或是过去无量生中作善作恶。或于此生中受。或现在未来无量生中方受其报。向者行恶之人现在见好。此是过去生报后报善业熟故。所以现在有此乐果。岂关现在作诸恶业而得好报。行善之人现在见苦者。是过去生中生报后报恶业熟故。现在善根力弱不能排遣。是故得此苦报。岂关现在作善而招恶报。何以知然。现见世间为善之者。为人所赞叹人所尊重。故知未来必招乐果。过去既有如此恶业。所以诸佛菩萨教令亲近善友共行忏悔。善知识者于得道中则为全利。是故弟子等今日至诚归依于佛。

南无东方无量离垢佛 南无南方树根花王佛 南无西方莲华自在佛 南无北方金刚能破佛 南无东南方悉檀义胜佛 南无西南方金海自在王佛 南无西北方无边法自在王佛 南无东北方无碍香象王佛 南无下方无碍慧幢佛 南无上方甘露上王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等从无始已来至于今日。积恶如恒沙。造罪满天地。舍身与受身。不觉亦不知。或作五逆深厚浊缠无间罪业。或造一阐提断善根业。轻诬佛语谤方等业。破灭三宝毁正法业。不信罪福起十恶业。迷真返正痴惑之业。不孝二亲反戾之业。轻慢师长无礼敬业。朋友无信犯不义之业。或作四重六重八重障圣道业。毁犯五戒破八齐业。五篇七聚多缺犯业。优婆塞戒轻重垢业。或菩萨戒不能清净如说行业。前后方便污梵行业。月无六齐懈怠之业。年三长齐不常修业。三千威仪不如法业。八万律仪微细罪业。不修身戒心慧之业。春秋八王造众罪业。行十六种恶律仪业。于苦众生无愍伤业。不矜不念无怜愍业。不拔不济无救护业。心怀嫉忌无度彼业。于怨亲境不平等业。耽荒五欲不厌离业。或因衣食园林池沼生荡逸业。或以盛年放恣情欲造众罪业。或善有漏回向三有障出世业。如是等业无量无边。今日发露向十方佛尊法圣众。归命忏悔。愿弟子等。承是忏悔无间等罪所生福善。愿生生世世灭五逆罪除阐提惑。如是轻重诸罪从今以去乃至道场誓不更犯。恒习出世清净善法。精持律行守护威仪。如渡海者爱惜浮囊。六度四等常檦行首。戒定慧品转得增明。速成如来三十二相八十种好。十力无畏大悲三念。常乐妙智八自在我。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达复入铁铢洋铜灌口地狱。云何名曰洋铜灌口地狱。其地狱纵广二十四由旬。周匝铁城铁网罗覆。火焰洞然烟火俱炽间无休息。[金*疾][金*離]铁锵遍布其地。其地火然上至罗网。上彻于下下彻于上。烟火炎炽烧煮罪人。其地狱中有大铁池流出火铢烟焰炎炽铁铢灌注。犹如流水灌罪人口。

尔时南门之中有五十沙门。口眼火出唱如是言。我今云何受如是苦。宛转于地而不肯起。马头罗刹手捉三股铁叉。蹴地而撞。其叉股中火焰俱出烧罪人心。须臾而死须臾便活。复有铁钩来钩其舌。复有铁棒来椎其头。复有飞刀来剥其肉。马头罗刹将诸沙门来入流火河中。马头罗刹手捉铁箕。钞铁火珠望口而灌。铁铢入口背上而出。口眼六处烟焰俱然。铁铢连续间无休息。

宝达问马头罗刹言。此罪人沙门作何等罪受如是苦。罗刹答曰。此诸沙门不持佛戒不畏苦报。贪求利养名闻心不惭愧。犯四重禁而言持清净行。曾受人信施贪求饮食。白衣施重甚为难消而言我消。不知三宝四谛因缘。亦如大海不知满足。以是因缘堕地狱苦经千万劫。出生为人喑哑不语。宝达菩萨闻之悲泣。而说是言。


 云何解脱人 今受如是苦

 云何以渡海 还没大海中

 云何大富贵 还复贫穷困

 云何受净戒 而犯无所畏

还堕耶见道

宝达菩萨说偈而去。

佛名经卷第四

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第五

南无无畏世界普胜如来 南无十方名称世界智称如来 南无地世界山王如来 南无地功德世界波头摩轮境界胜王如来 南无然灯轮世界善住如来 南无普庄严世界大庄严佛境界如来 南无倚世界作一切功德如来 南无欢喜世界毕竟成就佛宝功德如来 南无星宿行世界智上胜如来 南无盖行庄严世界智起光明威德王胜如来 南无波头摩世界波头摩生王如来

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无法境界自在佛(胡本云自下皆有世界略不明应知) 南无月中光明佛 南无香象佛 南无阿弥陀光明佛 南无波头摩山佛 南无波头摩生胜佛 南无旃檀胜佛 南无宝积佛 南无智慧佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无无畏作王佛 南无功德成就胜佛 南无光明幢佛 南无无量功德作佛 南无功德成就胜佛 南无一切功德成就胜佛 南无波头摩成就胜佛 南无炬住持佛 南无宝上胜佛 南无金色华佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无上王佛 南无星宿王佛 南无无量弥留佛 南无虚空轮清净王佛 南无无量声佛 南无宝山佛 南无种种宝俱苏摩花佛 南无胜众佛 南无无尘离尘放发佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无不宿发修行佛 南无金色华佛 南无宝舍佛 南无种种华成就佛 南无放光明佛 南无俱苏摩成就佛 南无放盖佛 南无称力王佛 南无净声佛 南无净胜佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无无量众佛 南无上首佛 南无无障碍眼佛 南无破散一切诸趣佛 南无断一切疑佛 南无无相声佛 南无毕竟得无边功德佛 南无宝成就胜佛 南无波头摩上胜佛 南无宝上佛

归命过去未来如是等无量无边诸佛应知。

南无无障碍发修佛 南无无边佛 南无宝弥留佛 南无日然灯上胜佛 南无智成就胜佛 南无忧钵罗然灯佛 南无十方然灯佛 南无贤胜佛 南无莎罗自在王佛 南无师子佛 南无宝弥留佛 南无大毗婆尸佛 南无妙胜光明佛 南无功德王光明佛 南无华王佛 南无无量明佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无功德一味佛 南无十方然灯佛 南无贤胜佛 南无娑罗自在王佛 南无师子佛 南无宝弥留坚佛 南无毗婆尸佛 南无明王佛 南无上首佛 南无无上首佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无大龙佛 南无香上胜佛 南无香胜幢佛 南无栴檀屋佛 南无香幢佛 南无栴檀香佛 南无无边精进佛 南无月上王佛 南无十上光明佛 南无波头摩上佛 南无惊怖波头摩华成就上王佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无宝网佛 南无善住王佛 南无香象王佛 南无与一切乐佛 南无示一切念佛 南无不空说佛 南无能灭一切怖畏佛 南无不住王佛 南无宝光明佛 南无与一切众生安隐乐佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无观无量境界佛 南无虚空庄严胜佛 南无无边庄严佛 南无修行幢佛 南无成就惊怖胜花佛 南无贤胜佛 南无清净眼佛 南无大将军佛 南无上胜高佛 南无不可胜幢佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无可依佛 南无无量无边佛 南无香弥留佛 南无月轮间王佛 南无妙弥留宝成就胜佛 南无闻弥留善胜佛 南无净胜佛 南无无障碍眼佛 南无无边功德作佛 南无威德士佛 南无愿善思惟成就佛 南无清净轮王佛 南无智上佛 南无精进仙佛 南无智山佛 南无方作佛 南无大会上首佛 南无最上首佛 南无智护佛 南无上胜佛 南无现示众生境界无障见佛 南无不成境界佛 南无无障碍光明佛 南无发光明无碍佛 南无佛波头摩上成就胜佛 南无观一切佛境界现形佛 南无说坚佛 南无化声佛 南无波头摩胜佛 南无宝成就胜佛 南无海弥留佛 南无无垢慧佛 南无智华成就佛 南无积胜上威德寂静佛 南无离贪境界佛 南无离一切取佛 南无不可思议功德成就胜佛 南无现成就胜佛 南无无畏去佛 南无香风佛 南无无等香光佛 南无云妙鼓声佛 南无功德成就胜佛 南无无量频迅境界弥留聚佛 南无香胜弥留佛 南无无量弥留佛 南无无量光明佛 南无普见佛 南无无畏佛 南无得无畏佛 南无月然灯佛 南无火然灯佛 南无胜修佛 南无胜众佛 南无金刚成佛 南无智自在王佛 南无智力称佛 南无无畏胜佛 南无功德王光明佛 南无善眼佛 南无坚自在王佛 南无弥留王佛 南无虚空弥留宝胜佛 南无贤上胜佛 南无梵吼声佛 南无宝华佛 南无波头摩成就胜佛 南无栴檀香佛 南无须弥劫佛 南无胜庄严佛 南无宝盖佛 南无香象佛 南无无边胜佛 南无不空说名佛 南无不可思议功德王光明佛 南无无畏王佛 南无波头摩上胜佛 南无常得精进佛 南无药王佛 南无安隐佛 南无无边意行佛 南无无边境界佛 南无无边光明佛 南无无边眼佛 南无金色境界佛 南无无边虚空境界佛 南无星宿王佛 南无香上胜佛 南无虚空胜佛 南无妙胜佛 南无方作佛 南无妙弥留佛 南无无障碍眼佛 南无金刚佛 南无然炬佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无火幢佛 南无贤无垢威德光佛 南无智积佛 南无称力王佛 南无功德王光明佛 南无见智佛 南无波头摩妙胜佛 南无成就胜佛 南无宝光明佛 南无宝莲华胜佛 南无远离疑成就佛 南无众上首佛 南无拘留孙佛 南无幢王佛 南无波头摩功德佛 南无放光明佛 南无弥勒佛 南无光明波头摩光佛

南无胜王佛 南无法幢佛 南无无量奋迅佛 南无海须弥佛 南无妙见佛 南无释迦牟尼佛 南无不空见佛 南无无障碍吼声佛 南无无量功德胜名光明佛 南无无分别修行佛 南无无边光明佛 南无善眼佛 南无南方宝普藏佛 南无无垢远离垢解脱佛

归命如是等无量无边诸佛应知。

南无西方无量华佛 南无无量照佛 南无无量光明佛 南无无量明佛 南无无量境界佛 南无无量自在佛 南无无量奋迅佛 南无无普盖佛 南无盖行佛 南无宝盖佛 南无星宿王佛 南无善星宿佛 南无光明轮佛 南无光明王佛 南无光明上胜佛 南无无边见佛 南无无胜佛 南无无边境界奋迅佛 南无无障碍吼声佛 南无大云光明佛 南无罗网王佛 南无善得平等光明佛 南无波头摩胜华佛 南无山王佛 南无月众增上佛 南无高光明佛 南无合聚佛 南无不空光明佛 南无顶胜王佛 南无北方不空然灯佛 南无不空奋迅佛 南无不空境界佛 南无不空光明佛 南无无边精进佛 南无莎罗自在王佛 南无宝莎罗王佛 南无普盖王佛 南无盖庄严王佛 南无宝积佛 南无栴檀屋佛 南无栴檀香佛 南无无量光明佛 南无光明轮庄严留佛 南无无障碍眼佛 南无无量眼佛 南无宝成就佛 南无一切功德佛 南无佛华成就功德佛 南无善住慧佛 南无无量步佛 南无不空胜佛 南无宝步佛 南无无边修行佛 南无无边庄严胜佛 南无虚空轮光明佛 南无无量声佛 南无药王佛 南无无畏佛 南无远离惊怖毛竖佛 南无功德王光明佛 南无观智慧起华佛 南无虚空寂佛 南无虚空声佛 南无虚空庄严成就佛 南无下方大自在佛 南无妙胜佛 南无有佛 南无华胜佛 南无善生佛 南无师子胜佛 南无成就义佛 南无师子护佛 南无师子钾佛 南无善住山王佛 南无净弥留佛 南无清净眼佛 南无不空足步佛 南无虚空像佛 南无香胜佛 南无香山佛 南无无量眼佛 南无香积佛 南无宝众佛 南无宝高佛 南无善住佛 南无善住王佛 南无净弥留佛 南无坚王佛 南无光明轮佛 南无火然灯佛 南无不空过佛 南无善思惟发行佛 南无师子佛 南无坚固众生佛 南无行胜住王佛 南无上方无量境界佛 南无胜王佛 南无精进胜佛 南无断疑佛 南无善星宿王佛 南无然灯佛 南无光明佛 南无光明弥留佛 南无光明轮佛 南无称光明佛 南无高盖佛 南无香盖佛 南无宝盖佛 南无栴檀香佛 南无栴檀胜佛 南无须弥聚佛 南无宝光明佛 南无坚固王佛 南无净功德佛 南无清净眼佛 南无无畏佛 南无远离诸畏佛 南无成就积佛 南无宝胜佛 南无山王佛 南无转女根佛 南无无量行佛 南无最胜光明佛 南无罗网光明幢佛 南无因王佛 南无日月净明德佛 南无东南方观一切佛形镜如来以为上首佛 南无华觉奋迅佛 南无罗网光明佛 南无无量光明华佛 南无宝坚固佛 南无初发心转法轮佛 南无华积佛 南无千上光明佛 南无不动步佛 南无无量迹步佛 南无无量愿生佛 南无无边愿佛 南无无边境界佛 南无不定愿佛 南无转胎佛 南无转诸难佛 南无不行念佛 南无成就一切念佛 南无虚空佛 南无有胜佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无正法念处经 南无增一阿含经 南无中阿含经 南无长阿含经 南无杂阿含经 南无贤愚经 南无起世经 南无杂宝藏经 南无普曜经 南无生经 南无修行道地经 南无阴持入经 南无中本起经 南无兴起行经 南无达摩多罗禅经 南无义足经 南无毗耶娑问经 南无大安般经 南无转法轮经论 南无宝髻菩萨四法经论 南无无量寿经论 南无文殊师利问菩提经论 南无大庄严论 南无佛性论 南无大丈夫论 南无中边论 南无回诤论 南无佛阿毗昙论 南无业成就论 南无中论 南无顺中论 南无百论 南无起信论 南无三无性论 南无入大乘论 南无成实论 南无十二门行论 南无十八空论 南无宝性论 南无方便心论 南无思尘论 南无解卷论 南无缘生论 南无十二因缘论 南无一轮卢迦论 南无百字论 南无破外道四宗论 南无破外道涅槃论 南无发菩提心论 南无辟支佛因缘论

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无庄严王菩萨 南无国土庄严菩萨 南无因陀罗网菩萨 南无天山菩萨 南无善眼菩萨 南无住持世间手菩萨 南无大将菩萨 南无寂意菩萨 南无速行菩萨 南无善臂菩萨 南无山峰菩萨 南无昙无竭菩萨 南无胜愿菩萨 南无庄严相星宿山王菩萨 南无乐说无滞菩萨 南无无垢智菩萨 南无娑伽罗菩萨 南无断一切忧菩萨 南无地藏菩萨 南无普现菩萨 南无法行成就菩萨 南无深行菩萨 南无清净三轮菩萨 南无寂静心菩萨 南无无边功德菩萨 南无虚空平等智菩萨 南无波头摩眼菩萨 南无金刚幢菩萨 南无波头摩华严菩萨 南无宝庄严菩萨 南无宝路菩萨 南无功德王慧菩萨 南无庄严王菩萨 南无断诸严王菩萨 南无清净光明庄严菩萨 南无深声菩萨 南无妙鼓声菩萨 南无尼民陀罗菩萨 南无大自在菩萨 南无诸功德身菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无随喜辟支佛 南无十二波罗堕辟支佛 南无十同名婆罗辟支佛 南无火身辟支佛 南无同菩提辟支佛 南无摩诃男辟支佛 南无心上辟支佛 南无发净辟支佛 南无善快辟支佛 南无违陀辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。今以总相忏悔一切诸业。今当次第更复一一别相忏悔。若总若别若粗若细。若轻若重若说不说。品类相从愿皆消灭。别相忏悔者。先忏身三次忏口四。其余诸障次第稽颡。身三业者。第一杀害如经所明。恕己可为喻勿杀勿行杖。虽复禽兽之殊。保命畏死其事是一。若寻此众生无始已来。或是我父母兄弟六亲眷属。以业因缘轮回六道出生入死。改形易报不复相识。而今兴害食啖其肉断大慈种。是故佛言。设得余食当如饥母食子肉想。何况食啖此鱼肉耶。又言为利杀众生。以钱纳众生肉。二俱是恶业。死堕叫唤地狱。故知杀害及以食啖。罪深河海过重丘岳。然弟子等。从无始已来不遇善友皆为此业。是故经言。杀害之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦若在畜生则受虎狗豺狼鹰鹞等身。或受毒蛇蝮蝎等身常怀恶心。或受獐鹿熊罴等身常怀恐怖。若生人中得二种果报。一者多病。二者断命。杀害食啖既有如是无量种种诸恶果报。是故弟子。今日至到稽颡至诚归依于佛。

南无东方灭诸怖畏佛 南无南方日月灯明佛 南无西方觉花光佛 南无北方发功德佛 南无东南方除众惑冥佛 南无西南方无生自在佛 南无西北方大神通王佛 南无东北方空离垢心佛 南无下方同像空无佛 南无上方琉璃藏胜佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等。自从无始已来至于今日有此心识。常怀碜毒无慈愍心。或因贪起杀。因嗔因痴及以慢杀。或兴恶方便。誓杀愿杀及以咒杀。或破决湖池。焚烧山野田猎捕鱼。或因风放火飞鹰放犬。恼害一切六道众生。如是等罪无量无边。今日至心归命忏悔。

或以[打-丁+監]摾抗拨枚戟弓弩。弹射飞鸟走兽之类。或以罛网罾钓。捞漉水性鱼鳖鼋鼍虾蚬蠃蚌湿居之属。使水陆之与空行藏窜无地。或畜养鸡猪牛羊犬豕鹅鸭之属。自供庖厨或货他宰杀。使其哀声未尽毛羽脱落鳞甲伤毁。身首分离骨肉销碎。剥裂屠割炮烧煮炙。楚毒酸切横加无辜。但取一时之快口。得味甚寡。不过三寸舌根而已。然其罪报殃累永劫。如是等罪今日至诚。归命忏悔。又复无始已来至于今日。或复兴师相伐强场交诤。两阵相向更相杀害。或自杀他教杀。闻杀欢喜。或习屠鲙债为刑戮。烹宰他命行于不忍。或恣忿怒挥戈抚刃。或斩或刺或推著坑堑。或以水沉溺。或塞穴坏巢土石磓岬。或以车马躏轹践蹋一切众生。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复无始已来。或溉灌陆田堕胎落子破卵坏巢。毒药蛊道伤杀众生。垦土掘地种植田园养蚕煮茧。养猫搦鼠伤杀滋甚。或打扑蚊虻螥蝇蜂蝎。掐抯蚤虱。或烧除粪扫。开决沟渠枉害一切。或啖果实或用谷米。或水或菜横杀众生。或然樵薪或露灯烛焚诸虫类。或食酱酢不看摇动。或泻汤水浇杀虫蚁。如是乃至行住坐卧四威仪中。恒常伤杀飞空著地细微众生。弟子。以凡夫识暗不觉不知。今日发露归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或以鞭杖枷锁桁械。压立拷掠打掷。手脚蹴蹋缠缚笼系断绝水谷。如是种种诸恶方便苦恼众生。今日至诚向十方佛尊法圣众。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔杀害等罪所生功德。愿生生世世得金刚身寿命无穷。永离怨憎无杀害想。于诸众生得一子地。若见危难急厄之者。不惜身命方便救解令得解脱。然后为说微妙正法。使诸众生睹形见影皆蒙安乐。闻名听声恐怖悉除。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入流火地狱。云何名曰流火地狱。其地狱纵广二百由旬。周匝铁城铁网覆上。猛火绝炽烟焰洞然。[金*疾][金*離]铁锵遍布于地狱中。火流烟焰俱起。西门之中有六百罪人唱声大唤。遍身火然绝炎猛炽。此罪沙门唱如是言。我今何罪来入此处。跳踉宛转而不肯前。马头罗刹以手拍耳口眼火出。手捉利刃望头而斫。复有饿狗来食其肉。复有饿鬼来饮其血。复有飞鸟来餐其髓。马头罗刹捉臂而牵手下火然。应时则燋火流灌身周遍燋烂。一日一夜受罪无量。千死千生万死万生。宝达问马头罗刹曰。此诸沙门以何因缘受如是罪。马头罗刹答宝达曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。受人信施杨枝澡漱香汤沐浴。游行世间受持应器而行乞食。似沙门形中不惭愧。以是因缘堕此地狱。宝达闻之悲泣流泪。则说偈言。


 云何无系缚 还入囹圄中

 云何出生死 还入三恶道

 云何遇浮木 睹明还归闇

 云何吹火灭 忽然还炽盛

 净行解脱人 今受大苦痛

宝达菩萨说偈而去。

佛名经卷第五

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第六

南无西南方成就义如来为上首 南无成就义发行佛 南无成就炎佛 南无常发行佛 南无善住佛 南无无量发行佛 南无无相修行佛 南无无边修行佛 南无普修行佛 南无然灯光明作佛 南无普藏佛 南无普山佛 南无无边形佛 南无无边精进佛 南无罗网光佛 南无曼陀罗佛 南无光明轮佛 南无善见佛 南无不空说名佛 南无破一切怖畏佛 南无无量功德王光明步佛 南无无边华佛 南无无边吼声佛 南无乐积光明功德佛 南无不二轮佛 南无无量光明佛华光佛 南无无量声佛 南无高明佛 南无坚固自在王佛 南无日面佛 南无善眼佛 南无胜功德佛 南无宝华佛 南无宝成就佛 南无月华佛 南无一切众生修行佛 南无转一切世间佛 南无无量光明无形佛 南无无畏佛 南无一切乐念顺行佛 南无西北方普香光明如来为上首 南无发初香光明佛 南无香山佛 南无香象佛 南无香胜佛 南无香身佛 南无香轮佛 南无光明王佛 南无妙波头摩王佛 南无佛境界佛 南无无量境界佛 南无安乐佛 南无快胜佛 南无放光明华佛 南无华盖行佛 南无华帐佛 南无金华佛 南无香华佛 南无高王佛 南无善导师佛 南无胜一切众生佛 南无转一切念佛 南无无量行华佛 南无无量香佛 南无普照放光明佛 南无普香光明佛 南无普放光明佛 南无放成就胜华佛 南无宝罗网像佛 南无妙光佛 南无一盖国土佛 南无星宿王佛 南无合聚佛 南无不住王佛 南无香风佛 南无无边智境界佛 南无不空行佛 南无不空见佛 南无无障碍眼佛 南无初发心佛 南无无量眼佛 南无然灯上佛 南无普光明佛 南无照光明佛 南无一切佛国土一切众生不断乐说佛 南无阿楼那奋迅佛 南无无迹奋迅佛 南无东北方断一切忧恼如来为上首 南无离忧佛 南无乐成就功德佛 南无无畏王佛 南无胜弥留佛 南无香山佛 南无拘邻佛 南无大体胜佛 南无宝莲华胜佛 南无华成就佛 南无吼眼佛 南无胜众佛 南无无边光明佛 南无月胜光明称佛 南无星宿王众僧上佛 南无无边光明佛 南无香高山佛 南无无畏王佛 南无成就胜无畏佛 南无无边光照光明佛 南无香弥留佛 南无离惊怖成就胜佛 南无无量功德月成就佛 南无一切功德庄严佛 南无不可胜幢佛 南无增上护光明佛 南无华胜王佛 南无无边成就行佛 南无一切胜佛 南无虚空轮清净王佛 南无无量吼声佛 南无无量吼妙声佛 南无宝胜功德佛 南无净胜佛 南无无碍香象佛 南无高光明佛 南无大称佛 南无称亲佛 南无坚固自在王佛 南无莎罗王佛 南无无量照佛 南无安隐王佛 南无普功德增上云声灯佛 南无大积佛 南无高积佛 南无功德王光明佛 南无坚积聚佛 南无宝胜光明佛 南无忧钵罗光明作佛 南无月王佛 南无栴檀佛 南无月胜佛 南无修梵行佛 南无行净佛 南无一切胜佛 南无难胜佛 南无宝作佛 南无无量声佛 南无树提佛 南无龙天佛 南无日天佛 南无师子佛 南无无垢明佛 南无世间天佛 南无胜积佛 南无人自在恭敬佛 南无华胜佛 南无发精进佛 南无火妙香光明胜佛 南无无垢香火胜佛 南无普见佛 南无不动佛 南无宝幢佛 南无无量明佛 南无妙宝声佛 南无遍照佛 南无智光明王佛 南无摩尼光明胜佛 南无无量花光明善胜慧佛 南无卢舍那佛 南无智慧自在佛 南无水聚日佛 南无火然灯佛 南无月光明佛 南无无障碍智佛 南无华香佛 南无宝光明佛 南无曼陀罗香喜佛 南无拘邻智炎佛 南无大明香佛 南无华幢佛 南无无著智佛 南无如是等无量亿毗婆罗佛 南无宝作佛 南无无忧胜佛 南无宝山佛 南无人王佛 南无力胜佛 南无香胜佛 南无普满华佛 南无无垢光明佛 南无乐说庄严思惟佛 南无无垢月幢佛 南无俱苏摩光明作佛 南无火行佛 南无宝上佛 南无无畏观佛 南无远离惊怖毛竖等喜称佛 南无师子奋迅力佛 南无金光明威德王佛

若善男子善女人。十日礼拜读诵是诸佛名。远离一切诸难。灭一切罪。

南无善说增上名胜佛 南无普光明佛 南无过种种敌对频迅佛 南无自在幢王佛 南无无量功德光明胜佛 南无无障碍佛 南无宝波头摩奋迅胜佛 南无宝华善住山自在王佛

若善男子善女人。受持读诵是诸佛名。一阿僧祇劫超越世间不入恶道。

南无智灯佛 南无光明佛 南无难降伏佛 南无普照十方世界佛 南无大海佛 南无宝藏佛 南无银幢佛 南无幢日王佛 南无威德自在王佛 南无觉王佛 南无十力自在佛 南无平等作佛 南无初发心思惟远离诸怖畏烦恼无碍妙胜佛 南无金刚足步佛 南无宝像光明足奋迅佛 南无降伏诸魔疑奋迅佛 南无栴檀胜佛 南无初发心不退转成就胜佛 南无宝盖上光明佛 南无教化菩萨佛 南无初发心断一切疑烦恼佛 南无光明胜破闇三昧胜上王佛 南无乐说庄严云声欢喜佛 南无清净香决定光明威德王佛 南无拘留孙佛 南无金声佛 南无人王佛 南无迦叶佛 南无弥勒佛 南无师子佛 南无然炬佛 南无明王佛 南无须弥聚佛 南无圣佛 南无华幢佛 南无善星宿佛 南无大臂佛 南无大主佛 南无大力佛 南无星宿王佛 南无药王佛 南无称幢佛 南无大光明佛 南无火聚佛 南无日藏佛 南无月炎佛 南无月照佛 南无善明佛 南无无忧佛 南无照佛 南无一沙佛 南无大明佛 南无住持鬘佛 南无功德明佛 南无见义佛 南无然灯佛 南无妙歌佛 南无药王佛 南无安隐佛 南无顶坚胜威德佛 南无难胜佛 南无功德幢佛 南无罗睺佛 南无胜众佛 南无梵声佛 南无坚固意佛 南无光明作佛 南无大高山佛 南无金刚仙佛 南无宝波头摩眼力仙佛 南无无畏佛 南无华光明人爱佛 南无大威德佛 南无日净王佛 南无无量命佛 南无龙德佛 南无坚步佛 南无不空见佛 南无精进德佛 南无力护佛 南无欢喜佛 南无德胜佛 南无师子幢佛 南无胜法佛 南无欢喜王上首佛 南无爱作佛 南无功德智佛 南无香象佛 南无善观佛 南无云声佛 南无善思惟佛 南无善识佛 南无无垢佛 南无月上佛 南无大称佛 南无摩尼宝佛 南无胜王佛 南无师子步佛 南无树王佛 南无光明胜佛 南无星宿佛 南无大觉佛 南无积智慧佛 南无善住佛 南无坚意佛 南无甘露慧佛 南无善见佛 南无智光明佛 南无坚行佛 南无善吉佛 南无宝幢佛 南无波头摩佛 南无那罗延佛 南无乐说佛 南无智作佛 南无功德佛 南无供养佛 南无净德佛 南无宝作佛 南无华天佛 南无善思惟义佛 南无法上佛 南无自在佛 南无称慧佛 南无意称佛 南无金刚幢佛 南无十力佛 南无频迅佛 南无离闇佛 南无罗睺天佛 南无弥留幢佛 南无众上首佛 南无宝藏佛 南无上修佛 南无星宿佛 南无大觉佛 南无三界尊佛 南无功德称佛 南无日月光明师子幢佛 南无毗罗波王佛 南无胜藏佛 南无示现有佛 南无月光佛 南无金山佛 南无师子德佛 南无不可胜幢佛 南无光明佛 南无称愿佛 南无坚精进佛 南无譬喻称佛 南无离畏佛 南无应天佛 南无大然灯佛 南无多世间佛 南无妙香佛 南无住持功德佛 南无离闇佛 南无无比佛 南无师子佛 南无自然佛 南无善行佛 南无宝称佛 南无离诸过佛 南无住持甘露佛 南无人月佛 南无日面佛 南无庄严佛 南无摩尼光佛 南无山积佛 南无高幢佛 南无法作佛 南无思惟义佛 南无深心佛 南无宝聚佛 南无众上首佛 南无劫簸佛 南无奋迅佛 南无住智佛 南无分明佛 南无心分明佛 南无胜佛 南无不起佛 南无功德胜佛 南无师子吼佛 南无奋迅佛 南无人信佛 南无龙王佛 南无华山佛 南无龙喜佛 南无香自在佛 南无妙称佛 南无天力佛 南无功德鬘佛 南无龙功德佛 南无庄严眼佛 南无善行智佛 南无智胜佛 南无慧照佛 南无实语佛 南无日光明佛 南无决定智佛 南无宝上色佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无安般守意经 南无般泥洹经 南无当来变经 南无过去佛分卫经 南无奈女耆域经 南无净饭王般涅槃经 南无八师经 南无大迦叶本经 南无四愿经 南无妇人遇辜经 南无辨意长者子所问经 南无胞胎经 南无四自侵经 南无五百弟子自说本起经 南无七女本经 南无阿难四事经 南无所欲致患经 南无法受尘经 南无禅行法想经 南无四天王经 南无佛垂般涅槃略说教戒经 南无别译杂阿含经 南无优婆夷净行经 南无难提释经 南无无垢优婆夷问经 南无造立形像福报经 南无法常住经 南无懈怠耕者经 南无优填王经 南无阿难七梦经 南无佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经 南无迦叶赴佛涅槃经 南无佛灭度后棺敛葬送经 南无灌佛经 南无罗云忍辱经 南无出家缘经 南无三品弟子经 南无四辈经 南无见正经 南无呵雕阿那含经 南无五无返复经 南无阿含正行经 南无五恐怖世经 南无大鱼事经 南无频多和多耆经 南无梵摩难国王经 南无摩诃迦叶度贫母经 南无中心经 南无龙王兄弟经 南无降龙王经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无光明意菩萨 南无善见菩萨 南无不取诸法菩萨 南无转女根菩萨 南无思惟大悲菩萨 南无宝盖山菩萨 南无云山吼声菩萨 南无罗网庄严菩萨 南无宝藏菩萨 南无法鸡兜菩萨 南无日鸡兜菩萨 南无无边鸡兜菩萨 南无无垢藏菩萨 南无山峰菩萨 南无山峰住持菩萨 南无须弥山灯王菩萨 南无须弥幢菩萨 南无须弥山声菩萨 南无弥留王菩萨 南无宝杖菩萨 南无宝尸弃菩萨 南无宝来菩萨 南无宝天菩萨 南无法乐庄严菩萨 南无庄严王菩萨 南无山相庄严菩萨 南无金庄严光明菩萨 南无清净声光菩萨 南无宝髻菩萨 南无天吉菩萨 南无百光菩萨 南无火光菩萨 南无星宿味菩萨 南无常悲泣菩萨 南无光明胜菩萨 南无一切法自在菩萨 南无宝轮菩萨 南无宝炬菩萨 南无不空奋迅菩萨 南无云光明菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无吉沙辟支佛 南无忧婆吉沙辟支佛 南无断有辟支佛 南无忧婆支罗辟支佛 南无断爱辟支佛 南无施波罗辟支佛 南无转觉辟支佛 南无去垢辟支佛 南无高去辟支佛 南无阿悉多辟支佛 南无无漏辟支佛 南无憍慢辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等次忏劫盗之业。经中说言。若物属他他所守护。于此物中一草一叶不与不取。何况盗窃。但自众生唯见现在利故。以种种不道而取。致使未来受此殃累。是故经言。劫盗之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受牛马驴骡骆驼等形。以其所有身力血肉偿他宿债。若生人中为他奴婢。衣不蔽形食不充命。贫寒困苦人理殆尽。劫盗既有如是苦报。是故弟子今日至到稽首归依佛。

南无东方坏诸烦恼佛 南无南方妙音自在佛 南无西方大云光佛 南无北方云自在王佛 南无东南方无缘庄严佛 南无西南方过诸魔界佛 南无西北方见无恐惧佛 南无东北方一切德严佛 南无上方莲华藏光佛 南无下方妙善住王佛。

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。或盗他财宝兴刃强夺。或自恃身逼迫而取。或恃公威或假势力。高桁大棫枉压良善。吞纳奸货拷直为曲。为此因缘身罹宪网。或任邪治领他财物。侵公益私侵私益公。损彼利此利彼损此。割他自饶口与心吝。或窃没租估偷度关税。匿公课输藏隐使没。如是等罪无量无边。今日惭愧归命忏悔。

或是佛法僧物不与而取。或经像物或治塔寺物。或供养常住僧物。或拟招提僧物。或盗取误用。恃势不还。或自借货人。或复换贷漏妄。或三宝物混乱杂用。或以众僧物。谷米樵薪姜豉酱酢。菜茹果实钱帛竹木。缯彩幡盖香华油烛。随情逐意。或许施三宝物。诳欺不与。或自用或与人。或摘佛华果用僧鬘物。因三宝财私自利己。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或作周旋朋友师僧同学。父母兄弟六亲眷属。共住同止。百一所须更相欺诳。或于乡邻比近移篱拓墙。侵夺地宅改檦易相。虏掠田园因公托私。夺他邸店及以毛野。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或攻城破邑烧村坏栅。偷卖良民诱他奴婢。或复枉压无罪之人。使其形[止*且]血刃身被徒锁。家业破散骨肉生离。分张异城生死隔绝。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或商侣博货邸店市易。轻秤小斗减割尺寸。盗窃分铢欺罔圭合。以粗易好以短换长。巧欺百端希望毫利。如是等罪无量无边。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。穿逾墙壁断道抄掠。抵捍债息负债违要而欺心口。或非道陵夺鬼神禽兽四生之物。或假托卜相取人财宝。如是乃至以利求利。恶求多求无厌无足。如是等罪无量无边不可说尽。今日至到向十方佛尊法圣众前归命忏悔。愿弟子等承是忏悔劫盗等罪所生功德。愿生生世世得如意宝。常雨七珍上妙衣服。百味甘露种种汤药。随意所须应念则至。一切众生无偷夺相。一切皆能少欲知足。不耽不染常乐惠施行急济道。头目髓脑如弃涕涶。回向满足檀波罗蜜。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入铁床地狱。云何名铁床地狱。此地狱纵广五十由旬。铁城周匝上有铁网罗覆其上。猛火炎赫周遍狱中。[金*疾][金*離]铁锵遍布其地。烟火洞然四方俱炽。中有铁床上安銐刀銐如锋铓。火从中出绝焰俱炽。东门之中有七百沙门。指手呼天唱言。苦哉。我今何罪来诣其中。跳踉宛转高声大唤。马头罗刹手捉三股铁叉望腰而撞脐中而出。擎著铁床之上。銐刀仰刺腹背俱彻。千生千死万生万死。一日一夜受罪无量。从地狱出生于人中诸根不具。

宝达问马头罗刹曰。此沙门作何业行。受罪如是。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒。不求未来无上佛道。但取现在名闻利养。身犯四禁八万威仪。贪求信施如火得草不知满足。坐人床座亦不如法。与白衣共宿如俗人法。坐佛床上登蹑师坐。卧师形像阴凉之下。以是因缘堕此地狱。宝达闻之悲泣而言。


 奇哉怪希有 解脱而不脱

 奇哉怪希有 慧日坠大海

 已得解脱门 还复被系缚

佛名经卷第六

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第七

南无普照佛 南无宝幢佛 南无离疑佛 南无师子奋迅步佛 南无善护佛 南无不空步佛 南无觉华幢佛 南无山自在王佛 南无大威德佛 南无示现恶佛 南无甘露称佛 南无宝天佛 南无住义智佛 南无满足智佛 南无不陕劣名称佛 南无无忧佛 南无离垢胜佛 南无梵天佛 南无地自在王佛 南无华眼佛 南无差别见佛 南无法光明佛 南无具足见佛 南无信功德佛 南无三界尊佛 南无月叶佛 南无宝光明佛 南无宝幢佛 南无妙称佛 南无光明作佛 南无无量威德佛 南无广护佛 南无师子身佛 南无甘露慧佛 南无难胜佛 南无功德聚佛 南无月高佛 南无得大势至佛 南无无量步佛 南无月无畏佛 南无见一切义佛 南无勇猛佛 南无功德然灯佛 南无月王佛 南无功德炎佛 南无广智佛 南无善寂灭佛 南无天光佛 南无无垢佛 南无住持无量明佛 南无希胜佛 南无不覆藏佛 南无善住佛 南无大意佛 南无上首佛 南无世间光明佛 南无多功德佛 南无无量威德佛 南无义慧佛 南无离尘佛 南无离嗔恨无热佛 南无善称佛 南无称德佛 南无俱苏摩德佛 南无人德佛 南无精进仙佛 南无大德佛 南无寂慧佛 南无香像佛 南无上坚佛 南无安乐佛 南无不可胜佛 南无日月佛 南无雷王佛 南无电王佛 南无大胜佛 南无护智佛 南无日胜佛 南无成就义佛 南无宝积佛 南无降伏怨佛 南无华胜佛 南无应称佛 南无智步佛 南无离慢佛 南无根华佛 南无无畏国土佛 南无高称佛 南无示有佛 南无月盖佛 南无多功德佛 南无宝月佛 南无师子幢佛 南无乐思惟佛 南无不可思议奋迅佛 南无乐功德佛 南无应供称佛 南无华相佛 南无无量乐说称佛 南无摩尼金刚佛 南无无量寿佛 南无摩尼庄严佛 南无大自在功德佛 南无胜月佛 南无高山称佛 南无百光明佛 南无欢喜佛 南无龙步佛 南无意成就佛 南无宝月佛 南无寂灭佛 南无然炬王佛 南无上首佛 南无欢喜自在佛 南无宝髻佛南无远离畏佛 南无宝藏佛 南无月面佛 南无无垢称佛 南无称威德佛 南无爱天佛南无罗睺天佛 南无善炎佛 南无宝爱佛 南无宝聚佛 南无宝步佛 南无师子华佛 南无高修佛 南无人自在佛 南无人慧佛 南无照世间佛 南无宝威德佛 南无功德佛 南无大相佛 南无乘庄严佛 南无桥梁佛 南无香象佛 南无无心慧佛 南无弥留幢佛 南无善香佛 南无坚铠佛 南无胜威德佛 南无摩尼铠佛 南无贤大佛 南无善香月佛 南无净自在佛 南无师子月佛 南无胜威德佛 南无善胜佛 南无不可胜轮佛 南无胜亲佛 南无实名佛 南无大行佛 南无高光明佛 南无功德山佛 南无大称佛 南无法称佛 南无施光明佛 南无电德佛 南无实作佛 南无救命佛 南无善炎佛 南无善首佛 南无决定慧佛 南无离有佛 南无摩尼香佛 南无胜喜佛 南无师子光明佛 南无普照佛 南无称胜佛 南无善智慧佛 南无摩尼月佛 南无高光佛 南无不可降伏行佛 南无大光佛 南无摩尼轮佛 南无世尊佛 南无师子像佛 南无月满佛 南无宝炎佛 南无罗睺佛 南无善护佛 南无希觉佛 南无同光明佛 南无寂静去佛 南无安隐世间佛 南无无恼佛 南无十方行佛 南无力善佛 南无火体胜佛 南无至大体佛 南无得大势佛 南无功德藏佛 南无实行佛 南无无畏胜佛 南无树提佛 南无大光明佛 南无日光佛 南无广功德佛 南无宝功德佛 南无自在佛 南无摩尼香佛 南无作业佛 南无师子手佛 南无善化佛 南无宝高佛 南无大海佛 南无住持佛 南无义智佛 南无善思惟慧佛 南无大众轮佛 南无宝火佛 南无修行义佛 南无世间月佛 南无华声佛 南无净幢佛 南无大众上首佛 南无师子步佛 南无威德佛 南无福德成就佛 南无大光明佛 南无宝称佛 南无信众佛 南无无边称佛 南无不空光明佛 南无圣天佛 南无金刚众佛 南无善肩佛 南无幢王佛 南无华成佛 南无铠慧佛 南无风行佛 南无善思惟佛 南无大称佛 南无快然佛 南无甘露聚佛 南无功德护佛 南无义去佛 南无无畏佛 南无大慈悲佛 南无住分别佛 南无摩尼足佛 南无解脱威德佛 南无善报佛 南无善疾平等威德佛 南无智胜佛 南无善天佛 南无实声佛 南无智力得佛 南无师子慧佛 南无华高佛 南无智作佛 南无华德佛 南无功德藏佛 南无宝称佛 南无实称佛 南无不可降伏佛 南无无畏自在佛 南无净日佛 南无诸天佛 南无可爱佛 南无实天佛 南无宝藏佛 南无功德称佛 南无智积佛 南无清白佛 南无远行佛 南无天威德佛 南无净圣佛 南无喜去佛 南无大优威德佛 南无炎聚佛 南无大胜佛 南无华光佛 南无喜上佛 南无善首佛 南无自在幢佛 南无大爱佛 南无善心佛 南无降伏他众佛 南无勇猛佛 南无成就佛 南无威德佛 南无善思议境界佛 南无善臂佛 南无大宝佛 南无称意佛 南无世间尊佛 南无功德光明佛 南无宝声佛 南无金刚仙佛 南无成就佛 南无师子力佛 南无无垢眼佛 南无迦叶佛 南无清净智佛 南无智步佛 南无高威德佛 南无大光明佛 南无日光明佛 南无无垢身佛 南无差别身佛 南无差别威德佛 南无不可比甘露钵佛 南无月光明电德佛 南无寂灭去佛 南无不动佛 南无多称佛 南无功德法佛 南无欢喜无畏佛 南无庄严王佛 南无妙称佛 南无多炎佛 南无华胜佛 南无宝庄严佛 南无善贤佛 南无宝妙佛 南无善智慧佛 南无善贤德佛 南无梵幢佛 南无月盖佛 南无罗网炎佛 南无广光明佛 南无智称佛 南无名相佛 南无功德光明佛 南无称名声佛 南无满月佛 南无华光佛 南无善行佛 南无然灯佛 南无电幢佛 南无光明王佛 南无星宿光佛 南无不可嫌名佛 南无波头摩藏佛 南无弗沙快佛 南无眼满佛 南无无浊义佛 南无高威德佛 南无华威德佛 南无奋迅佛 南无无障智佛 南无罗睺天佛 南无智聚佛 南无上首佛 南无自在劫佛 南无华幢佛 南无罗睺佛 南无火药佛 南无星宿王佛 南无明王佛 南无福德手佛 南无称光佛 南无日光明佛 南无法藏佛 南无善智慧佛 南无功德自在劫佛 南无金刚仙佛 南无智慧积佛 南无善住佛 南无善至智慧佛 南无净声佛 南无龙吼声佛 南无相幢佛 南无智慧聚佛 南无无畏佛 南无净上首佛 南无快眼佛 南无龙德佛 南无宝幢佛 南无黠慧佛 南无不怯弱声佛 南无宝相佛 南无声德佛 南无师子佛 南无种种说佛 南无智色佛 南无波头摩聚佛 南无华佛 南无奋迅去佛 南无华积佛 南无胜色佛 南无星宿色佛 南无月灯佛 南无威德聚佛 南无菩提王佛 南无无尽佛 南无善慧眼佛 南无喜身佛 南无智慧国土佛 南无上身佛 南无净威德佛 南无有智佛 南无真声佛 南无大尊佛 南无无障碍藏佛 南无胜德佛 南无胜智奋迅佛 南无大炎佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无沙曷比丘功德经 南无树提伽经 南无卢至长者经 南无须摩提长者经 南无灯指因缘经 南无十二品生死经 南无谏王经 南无五王经 南无末罗王经 南无摩达国王经 南无普达王经 南无揵陀国王经 南无坚意经 南无佛大僧大经 南无邪只经 南无十二头陀经 南无护净经 南无木患子经 南无时非时经 南无锡杖经 南无栴檀树经 南无新岁经 南无贫穷老公经 南无长者子懊恼三处经 南无佛说越难经 南无栴檀越国王经 南无自爱经 南无佛说处处经 南无无上处经 南无轮转五道罪福报应经 南无未生怨经 南无十八泥梨经 南无僧护因缘经 南无那先比丘经 南无四分律 南无十诵律 南无僧祇律 南无弥沙塞律 南无僧祇戒本 南无四分戒本 南无解脱戒本 南无沙弥威仪 南无昙无德羯磨 南无四分尼羯磨 南无优婆塞五戒相 南无善见律毗婆沙 南无鼻奈耶 南无萨婆多毗尼摩德勒伽

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无法王菩萨 南无合山菩萨 南无降伏魔菩萨 南无普见菩萨 南无智山菩萨 南无难可菩萨 南无因陀罗幢菩萨 南无金髻菩萨 南无善见菩萨 南无善意菩萨 南无解脱王菩萨 南无大威德菩萨 南无波头摩眼菩萨 南无普眼菩萨 南无决定法菩萨 南无离垢菩萨 南无大光菩萨 南无大力菩萨 南无大月菩萨 南无善月菩萨 南无净心菩萨 南无住持华菩萨 南无不著行菩萨 南无离诸恶菩萨 南无得大菩萨 南无智炬灯菩萨 南无无边行菩萨 南无无边见菩萨 南无无障碍智菩萨 南无无垢眼山王菩萨 南无住持寂静菩萨 南无离闇菩萨 南无无边幢菩萨 南无火光菩萨 南无三界尊菩萨 南无世间炬菩萨 南无无障眼菩萨 南无不可嫌称菩萨 南无无边见菩萨 南无无碍见菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无尽憍慢辟支佛 南无亲辟支佛 南无得脱辟支佛 南无无垢辟支佛 南无独辟支佛 南无鸡书辟支佛 南无能作憍慢辟支佛 南无退辟支佛 南无不退去辟支佛 南无寻辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等至心忏悔贪欲之罪。经中说言。但为贪欲闭在痴狱。没生死河莫之能出。众生为是五欲因缘从昔已来流转生死。一一众生一劫之中所积身骨。如王舍城毗富罗山。所饮母乳如四海水。身所出血复过于此。父母兄弟六亲眷属。命终哭泣所出目泪如四海水。是故说言有爱则生爱尽则灭。故知生死贪爱为本。所以经言。淫欲之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受鸽雀鸳鸯等身。若生人中妻不贞良。得不随意眷属。淫欲既有如此恶业。是故弟子今日至心稽颡归依佛。

南无东方师子音王佛 南无南方大云藏佛 南无西方无量寿佛 南无北方红莲花光佛 南无东南方无垢琉璃佛 南无西南方胜调伏上佛 南无西北方散华生德佛 南无东北方心同虚空佛 南无下方无垢称王佛 南无上方净智慧海佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。或通人妻妾夺他妇女。侵陵贞洁污比丘尼。破他梵行逼迫不道。浊心邪视言语嘲调。或复耻他门户污贤善名。或于男子五种人所起不净行。如是等罪无量无边。今日至诚归命忏悔。弟子等从无始已来至于今日。或受女身心如野马。恒日放荡无一时定。常怀邪心恒生欲想。或于伽蓝会所。无心听法眼常贪视。或爱欲沙门坏他男子。不诞佛法恣放淫情。致令心飘大海冥然失岸。或秽污僧三衣法服。或于精舍院宇行不净行共相探摸。如是等罪无量无边。今日惭愧至心忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或作女身恒怀淫欲。或侵夺他夫婿。迷惑诸丈夫。或作符书厌蛊遣他妇患。人生少福为邪所著。诸病鬼等因此得便。不遇良医遂致身死。如是等罪无量无边。今日惭愧发露悔过。至诚稽颡归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或眼为色或爱染玄黄红彩朱紫珍玩宝饰。或取男女长短黑白姿态之想。起非法想。或耳贪好声宫商弦管妓乐歌唱。或取男女音声言语啼笑之相起非法想。或鼻籍名香蕴麝幽兰郁金苏合起非法想。或舌贪好味鲜美甘肥。众生肉血资养四大。更憎苦本起非法想。或身乐华绮锦绣缯縠。一切细滑七珍丽服起非法想。或意多乱想触向乖法。有此六想造罪尤甚。如是等罪无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前。归命忏悔。

愿弟子等承是忏悔淫欲等罪所生功德。愿生生世世自然化生不由胞胎。清净皎洁相好光丽。六情开朗聪利分明。了达恩爱犹如桎梏。观此六尘如幻如化。于五欲境决定厌离。乃至梦中不起邪想。内外因缘永不能动。愿以忏悔眼根功德。愿令此眼彻见十方诸佛菩萨清净法身不以二相。愿以忏悔耳根功德。愿令此耳常闻十方诸佛贤圣所说正法如教奉行。愿以忏悔鼻根功德。愿令此鼻常闻香积入法位香。舍离生死不净臭秽。愿以忏悔舌根功德。愿令此舌常餐法喜禅悦之食。不贪众生血肉之味。愿以怀悔身根功德。愿令此身被如来衣著忍辱铠。卧无畏床坐四禅座。愿以忏悔意根功德。愿令此意成就十想洞达五明。深观二谛空平等理。从方便慧起十妙行。入法流水念念增明。显发如来大无生法忍。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一地狱。名为火象地狱。其地狱中自然而有火象。其象身甚长大。象身火然烟焰俱出。其象口眼亦有火然。罪人见之迫迮号泣而不肯前。狱卒夜叉叉著象上。其象跳踉罪人堕地。地上火燃烧然其身。一日一夜千死千生万死万生。从地狱出若生人中身不具足。黄门二根不男石女。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何罪故受罪如是。罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。行淫欲法威仪不具。身形不净入于佛像精舍之中。而行视眇揩探佛像心无惭愧。以是因缘堕于地狱受如是罪。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第七

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第八

南无自在疾住持威德佛 南无善光明胜佛 南无善色王佛 南无成就义佛 南无师子仙佛 南无天王佛 南无施德佛 南无快藏佛 南无福德光明佛 南无净行佛 南无然灯王佛 南无智生佛 南无妙天佛 南无地天佛 南无得解脱去佛 南无金顶佛 南无罗睺乐说佛 南无难胜佛 南无信圣佛 南无月光佛 南无金光佛 南无善才佛 南无功德自在天佛 南无法盖佛 南无功德智佛 南无差别身佛 南无妙智佛 南无微智佛 南无一切威德药佛 南无解脱幢佛 南无智慧藏佛 南无智慧积佛 南无怖畏佛 南无离恶佛 南无无障碍称佛 南无实积佛 南无善声佛 南无众自在劫佛 南无法积佛 南无解脱威德佛 南无胜快佛 南无妙身佛 南无妙语佛 南无师子爱佛 南无人自在功德佛 南无师子髻佛 南无法浚佛 南无安乐佛 南无不动佛 南无色威德佛 南无能觉王佛 南无善眼佛 南无坚固义佛 南无智光明佛 南无香威德佛 南无无病修佛 南无海觉佛 南无胜色佛 南无善步佛 南无吼称佛 南无觉身佛 南无然灯日佛 南无智慧足佛 南无定身佛 南无威德无尽佛 南无功德乘佛 南无金乘佛 南无放结佛 南无法行佛 南无善住去佛 南无离慢佛 南无智藏佛 南无净去佛 南无栴檀佛 南无无忧佛 南无清净身幢佛 南无无国土华佛 南无无量威德佛 南无天光明佛 南无智慧华佛 南无一味手佛 南无成就智佛 南无净住佛 南无自在佛 南无无比说佛 南无胜说佛 南无福德威德佛 南无日光佛 南无度世间智佛 南无得成就佛 南无救一切世间苦恼佛 南无法行佛 南无求安隐佛 南无色智佛 南无无创佛 南无合掌光明佛 南无琉璃藏佛 南无华天佛 南无自然佛 南无善根光明佛 南无一切功德胜光明佛 南无宝胜佛 南无日月佛 南无降伏怨佛 南无无量光明佛 南无须摩那树提光明佛 南无增上佛 南无乐智慧佛 南无功德自在佛 南无寂静佛 南无功德积力佛 南无善眼佛 南无善声佛 南无善华佛 南无善住佛 南无功德威德聚佛 南无无边智佛 南无无量声佛 南无善光佛 南无善智慧佛 南无解脱义佛 南无思惟胜佛 南无胜声身佛 南无快说佛 南无胜行佛 南无寂静义佛 南无善过佛 南无清净行佛 南无华作佛 南无善光佛 南无常然灯佛 南无善量佛 南无众自在佛 南无离畏佛 南无智怖佛 南无善逝乐说佛 南无胜眼佛 南无菩提月佛 南无宝光明佛 南无月王佛 南无无畏佛 南无大镜佛 南无梵声佛 南无善声佛 南无大智慧桥梁佛 南无普智慧佛 南无金刚仙佛 南无伏心佛 南无树王佛 南无数声佛 南无功德力佛 南无住胜佛 南无爱圣佛 南无威德佛 南无树提味佛 南无妙鼓云声佛 南无爱眼佛 南无贤智佛 南无成就功德胜佛 南无寂静吼佛 南无法幢佛 南无虚空功德声佛 南无功德差别佛 南无功德声佛 南无威德佛 南无圣行佛 南无有智佛 南无乐说月佛 南无善寂灭佛 南无月面佛 南无日月无垢佛 南无集功德佛 南无华福德佛 南无忆乐说国土佛 南无恭敬爱佛 南无无量师子力佛 南无自在王佛 南无无量信佛 南无平等思惟佛 南无恬惔思惟佛 南无不动寂静佛 南无无垢光佛 南无平等行佛 南无不扰佛 南无不浊佛 南无不动佛 南无善行佛 南无善住调智佛 南无说自在佛 南无大天佛 南无深意佛 南无无量佛 南无法力佛 南无应供佛 南无供养华光佛 南无三界供养佛 南无日藏佛 南无他供养佛 南无解脱幢佛 南无快结佛 南无甘露清净佛 南无金刚坚佛 南无宝聚光明佛 南无快步佛 南无日清净光明佛 南无功德积佛 南无阿楼那胜佛 南无师子去佛 南无胜上佛 南无华德佛 南无放光明佛 南无波头摩智爱佛 南无快庄严佛 南无不空行佛 南无合创佛 南无幢光明幢佛 南无乐心佛 南无乐解脱佛 南无智净佛 南无闻慧海佛 南无宝住持佛 南无拘峻庄严佛 南无孔雀声佛 南无不属佛 南无断爱根佛 南无月起佛 南无海胜佛 南无不动合去佛 南无乐功德然灯佛 南无教声佛 南无地主佛 南无威德力佛 南无住智慧佛 南无善月佛 南无觉华佛 南无善赞叹佛 南无善处佛 南无力智威德加佛 南无然灯坚固佛 南无奋迅佛 南无天声佛 南无寂静佛 南无日面佛 南无乐解脱佛 南无界光明佛 南无住行佛 南无无垢佛 南无坚固起佛 南无乐智自在佛 南无香光明佛 南无广光明佛 南无念自在佛 南无甘露器佛 南无无碍幢佛 南无求胜菩提佛 南无信行佛 南无宝惭愧佛 南无法用佛 南无一切威德佛 南无大亲佛 南无寂静行佛 南无甘露增上佛 南无弥留光佛 南无圣赞叹佛 南无生威德佛 南无光明见佛 南无善修果报佛 南无善德庄严佛 南无宝光明佛 南无寂静功德步佛 南无功德海佛 南无种种色佛 南无降伏魔佛 南无闭塞魔佛 南无度一切难佛 南无不破境智佛 南无海文饰佛 南无得胜众解脱王佛 南无爱佛 南无佛幢佛 南无智声佛 南无善胜佛 南无净命佛 南无智报佛 南无如意幢佛 南无世间自在劫佛 南无地住持佛 南无日爱佛 南无罗睺月佛 南无华光明佛 南无明增上佛 南无威德住持佛 南无乐功德佛 南无乐力佛 南无乐功德王佛 南无乐力明佛 南无善声佛 南无法自在佛 南无梵声佛 南无善思惟佛 南无大志智慧佛 南无大施佛 南无月称佛 南无幢王佛 南无称人声佛 南无树王佛 南无灭闇佛 南无善星佛 南无善光佛 南无无量乐说幢佛 南无快行福德佛 南无度系佛 南无无畏爱佛 南无世间爱佛 南无妙行佛 南无忧波罗华鬘佛 南无无量乐说光明佛 南无信圣人佛 南无精进功德佛 南无坚甘露增上佛 南无高宝信佛 南无得功德佛 南无福德慧佛 南无大炎佛 南无无量威德功德佛 南无师子步佛 南无不动信佛 南无过有佛 南无龙王声佛 南无住持轮佛 南无胜色佛 南无世爱佛 南无法月佛 南无无量乐称佛 南无云幢佛 南无功德去佛 南无善逝佛 南无无量声佛 南无虚空天佛 南无摩尼王佛 南无清净行佛 南无然灯佛 南无宝吼声佛 南无人自在王佛 南无罗睺护佛 南无无畏佛 南无师子慧佛 南无宝称佛 南无辨义见佛 南无世间华佛 南无高步佛 南无等月王佛 南无乐说王佛 南无差别智佛 南无智自在佛 南无师子齿佛 南无快步佛 南无功德然灯月佛 南无无忧国土佛 南无意思智慧佛 南无法天炎尊佛 南无舍调佛 南无增上力佛 南无智慧华佛 南无坚固声佛 南无常乐佛 南无说义佛 南无信爱作佛 南无师子业结佛 南无怖魔佛 南无宝海佛 南无宝英佛 南无宝幢幡佛 南无无量音佛 南无大名称佛 南无德大安隐佛 南无无限净佛 南无正音声佛 南无月音佛 南无无限名称佛 南无无量宝佛 南无莲华最尊佛 南无身尊佛 南无梵自在王佛 南无金海佛 南无一切香自在王佛 南无树王丰长佛 南无勇猛执持牢杖弃舍斗战佛 南无内丰珠光佛 南无无量香光明佛 南无师子乡佛 南无大强精进力佛 南无过出坚住佛 南无鼓音王佛 南无日月英佛 南无超出众华佛 南无世灯明佛 南无休多易宁佛 南无常灭度佛 南无净觉佛 南无一切众宝普集佛 南无树王长佛

次礼十二都尊经大藏法轮。

南无舍利弗问经 南无大爱道比丘尼经 南无真伪沙门经 南无戒消灾经 南无迦叶禁戒经 南无犯戒罪报轻重经 南无僧祇比丘尼戒本 南无十诵比丘戒本 南无十诵比丘尼戒本 南无四分比丘尼戒本 南无比丘威仪经 南无优婆塞五戒威仪经 南无优波离问经 南无毗尼母经 南无萨婆多毗尼毗婆沙论 南无阿毗昙毗婆沙论 南无阿毗昙八揵度论 南无舍利弗阿毗昙论 南无鞞婆沙阿毗昙论 南无出曜论 南无尊婆须蜜所集论 南无立世阿毗昙论 南无俱舍论 南无法胜阿毗昙论 南无十八部论 南无四谛论 南无部异执论 南无明了论 南无随相论 南无成实论 南无解脱道论 南无阿毗昙心论 南无三法度论 南无杂阿毗昙心论 南无众事分阿毗昙论 南无甘露味阿毗昙论 南无三弥底论 南无分别功德论 南无摩诃比丘经 南无婆和罗经 南无沙门头陀经 南无生死变识经 南无佛说正意经 南无摩诃刹头经 南无胞胎受身经 南无贤者夫人经 南无金刚清净经 南无威势长者观身行经 南无决诸法如幻三昧经 南无佛刹菩萨学成经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无甘露声菩萨 南无寂行菩萨 南无法云吼菩萨 南无得脱一切缚菩萨 南无法云王满足菩萨 南无甘露点王菩萨 南无尼拘律王菩萨 南无无畏菩萨 南无净胜菩萨 南无胜眼菩萨 南无药王菩萨南无甘露光菩萨 南无无障碍受记菩萨 南无无边光菩萨 南无断诸魔菩萨 南无过一切道菩萨 南无无缺意菩萨 南无满濡尸利菩萨 南无功德林菩萨 南无善财童子菩萨 南无转不退法轮菩萨 南无离垢净菩萨 南无除诸盖菩萨 南无示威仪见皆爱喜菩萨 南无妙相严净王意菩萨 南无不诳一切众生菩萨 南无诸根常定不乱菩萨 南无一切天赞菩萨 南无若鸠罗菩萨 南无远鸠罗菩萨 南无鸠陀菩萨 南无秀伽伽罗菩萨 南无日陈菩萨 南无远多罗菩萨 南无罗邻竭菩萨 南无憍目兜菩萨 南无边陀罗菩萨 南无颰陀和菩萨 南无那罗达菩萨 南无须弥深菩萨 南无和轮调菩萨 南无因坻达菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无善吉辟支佛 南无不可心辟支佛 南无善住辟支佛 南无无比辟支佛 南无无憍慢辟支佛 南无劬多辟支佛 南无断爱辟支佛 南无耳辟支佛 南无心得解脱辟支佛 南无忧波耳辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等已共相忏悔身三业竟。今当次第忏悔口四恶业。经中说言。口业之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受鸺鹠枭鹫鸟形。闻其声者无不憎恶。若生人中口气常臭。所有言说人不信。受眷属不和常好斗诤。口业既有如是恶果。是故弟子今日至诚归依佛。

南无东方须弥灯王佛 南无南方大功德佛 南无西方无量力佛 南无北方觉花生德佛 南无东南方一切觉花佛南无西南方无量辨才佛 南无西北方莲花生王佛 南无东北方灭一切忧佛 南无下方至光明王佛 南无上方电灯王幢佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等自从无始已来至于今日。妄语两舌恶口绮语。传空说有说有言空。不见言见见言不见。不闻言闻闻言不闻。不知言知知言不知。欺贤罔圣言行相乖。自称赞誉得过人法。我得四禅四无色定阿那般那十六行观。得须陀洹至阿罗汉。我得辟支佛不退菩萨。天来龙来鬼来神来。旋风土鬼皆至我所。彼问我答。显异惑众要世名利。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或谗言斗乱交扇彼此。两舌谰构贩拽口舌。向彼说此向此道彼。离他眷属破他婚亲。穷他口舌说人长短坏人善友。使狎密者为疏。亲旧者成怨。或绮语不实言不及义。诬谤君父评薄师长。破坏忠良埋没胜己。通致二国彼此扇作。浮华虚巧发言常虚。口是心非其途非一。对面誉叹背则呵毁。赞诵耶书传耶恶法或恶口詈骂言语粗穬。或呼天指地牵引鬼神。如是口业所生诸罪无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔口业等罪所生功德。愿生生世世具八音声四无碍辩。常说和合利益之语。其声清雅一切乐闻。善解众生方俗言语。若有所说应时应限。令彼听者则得解悟。超凡入圣开发慧眼。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一拔舌地狱。云何名曰拔舌地狱。其地狱纵广五十由旬周匝铁城。铁网罗覆。门有铜狗大十由旬口眼火出。其地狱中自然刀刃銐如锋铓猛火炎赫。铁城四角有大毒蛇广张其口。口眼火出来烧罪人。狱卒夜叉扶大铁犁耕罪人舌。尔时北门之中有五百罪人望见狱中。亡魂碎胆宛转于地而不肯前。各言我今何罪入于此处。马头罗刹手捉铁棒。望头而打身则磨灭。复有饿鬼来啖其肉。复有饿狗来啮其骨。巧风吹之须臾便活。马头罗刹手捉铁钩。望背而搭胸前而出。钩所著处应钩火然。左右通彻身心俱烂。狱卒夜叉拔罪人舌。舌广长大遍布狱中铁犁耕之。犁所入处流血滂沱。寻血火起其中。刀刃仰刺罪人。如是受罪苦痛百端。复有铁斧斫罪人舌。寸寸而碎聚成肉山。一日一夜受罪无量。万死万生千死千生。宝达问马头罗刹曰。此诸罪人作何等业。受苦如是。马头罗刹答曰。此诸罪人受佛净戒而不护持。两舌恶骂诽谤他人。毁辱良善传虚作实咀咒万端。以是因缘堕此地狱。经千万劫无有出期。后若得出常作畜生鸺鹠鸱枭。所作音声人不喜闻。若生人中百生千生聋盲喑哑。口气常臭为他所憎。宝达菩萨闻之悲泣。而说偈言。


 悲哉不可量 乃入邪见道

 云何到彼岸 还溺大海中

 云何了生死 翻为无知惑

 云何得解脱 而复被邪萦

 云何出世人 乃作非非说

宝达菩萨说偈而去。

佛名经卷第八

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第九

若有善男子善女人。能受持读诵是贤劫千佛名者。必见弥勒世尊及见卢至。远离诸难。

南无月光明佛 南无不动佛 南无大庄严佛 南无多伽罗香佛 南无妙胜佛 南无波头摩幢佛 南无宝聚佛 南无沉水香佛 南无大庄严佛 南无喜胜佛 南无山海佛 南无大海佛 南无法幢称佛 南无梵胜佛 南无大香佛 南无大成就佛 南无大宝轮佛 南无无量寿佛 南无大高胜佛 南无大金台佛 南无大轮佛 南无语作佛 南无大人佛 南无大手佛 南无师子香称佛 南无供养胜佛 南无自在火佛 南无安乐作胜佛 南无师子华胜佛 南无寂静幢佛 南无戒王佛 南无普胜佛 南无怖象佛 南无无忧胜佛 南无优波罗香佛 南无大地佛 南无大龙胜佛 南无清净王佛 南无大乐佛 南无波头摩胜佛 南无舍拘苏摩佛 南无龙妙佛 南无华聚佛 南无香象佛 南无常观佛 南无正作佛 南无善住佛 南无尼拘律王佛 南无常光佛 南无月胜佛 南无栴檀行佛 南无日藏佛 南无胜藏佛 南无须弥力佛 南无如意藏佛 南无金刚王佛 南无难胜佛 南无大胜佛 南无善见佛 南无精进德佛 南无大海佛 南无普莎罗佛 南无宿胜佛 南无佛天佛 南无师子幢佛 南无甘露胜佛 南无无量胜佛 南无功德慧厚胜佛 南无华幢佛 南无首胜佛 南无精进胜佛 南无龙胜佛 南无胜成就佛 南无宝积佛 南无胜足佛 南无大师佛 南无普见佛 南无宝多罗佛 南无普至佛 南无恭敬胜佛 南无断一切众生疑王佛 南无大念佛 南无宝胜佛 南无普盖佛 南无大盖佛 南无妙胜佛 南无千供养佛 南无宝华步佛 南无众胜佛 南无幢慧佛 南无尼拘律王佛 南无上胜佛 南无普波头摩佛 南无普胜佛 南无龙王护众佛 南无寂灭佛 南无远离垢佛 南无大聚佛 南无大供养佛 南无大将佛 南无坚固勇猛佛 南无人月佛 南无善见佛 南无上胜佛 南无波头摩胜佛 南无阇轮威德佛 南无胜月佛 南无能仁佛 南无然灯佛 南无大威德佛 南无月面佛 南无栴檀香佛 南无弥留山佛 南无弥留劫佛 南无大面佛 南无无染佛 南无龙天佛 南无山声自在王佛 南无须弥山佛 南无金藏佛 南无火光佛 南无树提自在王佛 南无地寂佛 南无胜琉璃金光明佛 南无月像佛 南无月声佛 南无散华光明庄严佛 南无海山智慧奋迅通佛 南无金刚光佛 南无大香光佛 南无远离嗔恨心佛 南无胜琉璃快智慧俱苏摩佛 南无月光佛 南无日光王佛 南无华鬘色王佛 南无华通佛 南无水月光佛 南无破无明闇佛 南无得乐说佛 南无无畏王佛 南无然明佛 南无师子意佛 南无精进坚固佛 南无不坏精进佛 南无坚固勇猛佛 南无人月佛 南无师子慧佛 南无阎浮上佛 南无释迦牟尼佛 南无大势佛 南无快声佛 南无无量光佛 南无妙光佛 南无上首佛 南无上胜佛 南无乐吼佛 南无见实佛 南无供养称佛 南无师子慧佛 南无声德佛 南无善香佛 南无电灯佛 南无波头摩光佛 南无大灯佛 南无净声佛 南无破疑佛 南无无边威德佛 南无赊尸面佛 南无无量名佛 南无妙威德佛 南无散异疑佛 南无福德灯佛 南无善见佛 南无爱威德佛 南无不可降伏威德佛 南无无量藏佛 南无光明奋迅佛 南无广称佛 南无异幢佛 南无不可胜佛 南无威德王佛 南无坚固佛 南无妙称佛 南无无量色佛 南无大信佛 南无妙声佛 南无不动步佛 南无无量庄严佛 南无威德王聚光明佛 南无住智慧光佛 南无住智慧佛 南无金坚佛 南无爱解脱佛 南无能与无畏佛 南无甘露藏佛 南无普观佛 南无大须弥佛 南无山威德佛 南无天供养佛 南无光明胜佛 南无说重佛 南无庄严光明佛 南无师子奋迅佛 南无异见佛 南无遍见佛 南无甘露步佛 南无月光明佛 南无称供养佛 南无护根佛 南无清净声佛 南无无障碍轮佛 南无甘露声佛 南无离生佛 南无空威德佛 南无功德王佛 南无无量色佛 南无大力佛 南无黠慧庄严佛 南无见无障碍佛 南无师子香佛 南无普见佛 南无普德佛 南无善见佛 南无善色佛 南无慧称佛 南无宝庄严佛 南无妙光佛 南无解脱奋迅佛 南无功德庄严佛 南无毕竟智佛 南无智高佛 南无不动智佛 南无善威仪佛 南无快色佛 南无实声佛 南无火声佛 南无善见佛 南无无量威德佛 南无妙思惟佛 南无爱称佛 南无功德华佛 南无俱苏摩炎佛 南无难降伏佛 南无妙声吼佛 南无善见佛 南无众生可敬佛 南无炎明佛 南无无比步佛 南无清净智佛 南无快声佛 南无火照佛 南无月照佛 南无智化佛 南无功德庄严佛 南无福德光明佛 南无智作佛 南无断有见佛 南无见爱佛 南无无量光佛 南无胜声佛 南无种种日佛 南无戒步佛 南无天面佛 南无放盖佛 南无波婆娑佛 南无星宿佛 南无觉慧佛 南无吼声佛 南无增上师子种种象吼声佛 南无梵声佛 南无龙吼佛 南无势自在佛 南无世间自在王佛 南无无量命佛 南无然灯佛 南无无垢盖佛 南无宝光明佛 南无大威德面佛 南无然灯佛 南无光明胜王佛 南无普照佛 南无智慧奋迅王佛 南无可量华佛 南无下华佛 南无庄严胜散华佛 南无卢舍那智慧庄严奋迅王佛 南无无量花佛 南无无量众上首王佛 南无月摩尼光罗网佛 南无无垢威德王佛 南无胜成就佛 南无安隐佛 南无高行佛 南无欢喜佛 南无坚固佛 南无善眼佛 南无善意佛 南无六十二同名尸弃佛 南无善生佛 南无净圣佛 南无梵胜佛 南无善见佛 南无清净智佛 南无快声佛 南无上胜佛 南无上修佛 南无妙胜佛 南无寂静命佛 南无不厌足法佛 南无得功德佛 南无阳炎佛 南无称上佛 南无吉沙佛 南无星宿佛 南无了见佛 南无无量命佛 南无见义佛 南无高山佛 南无金圣佛 南无一切处自在佛 南无自在幢佛 南无净声佛 南无妙声佛 南无人声佛 南无宝上佛 南无宝炎佛 南无大宝佛 南无八十亿那由他同名释迦牟尼佛 南无八十千同名然灯佛 南无一万八千同名莎罗王佛 南无九万同名尼拘律王佛 南无五千同名波头摩王佛 南无无同佛名佛 南无功德王光明佛 南无智胜上王佛 南无无垢智戒王佛 南无阎浮檀须弥山王佛 南无无量光明胜王佛 南无常放光明王佛 南无自在王佛 南无师子受象山欢喜王佛 南无无垢称王佛 南无宝杖功德王光佛 南无无尽智慧佛 南无宝幢佛 南无光明轮藏佛 南无奋迅恭敬称佛 南无高胜山王佛 南无云护佛 南无师子奋迅王佛 南无护妙法幢宝佛 南无宝轮威德佛 南无胜光明功德佛 南无无量国土佛 南无爱星宿佛 南无无量光明佛 南无有德佛 南无十方清净佛 南无善智慧佛 南无胜魔佛 南无大庄严佛 南无胜心佛 南无心智佛 南无华藏佛 南无大力佛 南无常择智慧佛 南无无边光佛 南无师子声佛 南无妙智佛 南无波头摩藏佛 南无那罗延藏佛 南无常决定智佛 南无福德光明佛 南无上首光佛 南无快身佛 南无无垢义佛 南无应威德佛 南无成就智佛 南无德吼佛 南无舍地佛 南无妙光佛 南无决定思佛 南无宝日佛 南无威德光明佛 南无华威德佛 南无胜成佛 南无称高佛 南无信功德佛 南无法灯佛 南无信胜佛 南无上爱面佛 南无师子奋迅佛 南无众山天佛 南无海智佛 南无华藏佛 南无宝仙佛 南无莎罗王佛 南无日光明佛 南无趣菩提佛 南无寂根王佛 南无日光佛 南无芬陀利香佛 南无弥留光佛 南无月面佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无放光般若波罗蜜经 南无光赞般若波罗蜜经 南无道行般若波罗蜜经 南无小品般若经 南无新道行经 南无新小品经 南无明度经 南无大明度无极经 南无悲华经 南无大悲分陀利经 南无念佛三昧经 南无大方等大集菩萨念佛三昧经 南无正法华经 南无妙法莲华经 南无入楞伽经 南无楞伽阿跋多罗经 南无大萨遮尼乾子经 南无宝幢经 南无菩萨行方便境界神通变化经 南无大般泥洹经 南无大哀经 南无虚空藏所问经 南无阿差末经 南无无尽意经 南无宝女经 南无菩萨净行经 南无宝髻菩萨经 南无无言童子经 南无大树紧那罗王所问经 南无屯真陀罗所问经 南无持人菩萨所问经 南无持世经 南无弘道广显三昧经 南无法师经 南无阿耨达龙王经 南无阿耨请佛经 南无普超三昧经 南无阿阇世王经 南无等集众德三昧经 南无集一切福德三昧经 南无大方等善住意太子所问经 南无圣善住意天子所问经 南无如幻三昧经 南无广博严净不退转经 南无阿惟越致遮经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无尊胜菩萨 南无甘露鼓菩萨 南无甘露称菩萨 南无甘露光菩萨 南无甘露名菩萨 南无甘露响菩萨 南无娑罗树王菩萨 南无一切智音菩萨 南无一切智相菩萨 南无称相菩萨 南无甘露入菩萨 南无普慧菩萨 南无普增上菩萨 南无普光菩萨 南无普称菩萨 南无普相菩萨 南无普王菩萨 南无普德相自在王菩萨 南无微妙声菩萨 南无胜相菩萨 南无无能胜菩萨 南无普眼菩萨 南无普见德菩萨 南无现无过恶菩萨 南无离过菩萨 南无无过恶菩萨 南无一切众生不请之友菩萨 南无不舍一切众生菩萨 南无常乐集一切功德菩萨 南无善上乘菩萨 南无第一功德名称菩萨 南无法才菩萨 南无宝柱菩萨 南无虚空性菩萨 南无善住菩萨 南无虚空藏海菩萨 南无德慧菩萨 南无尔炎圣觉达菩萨 南无胜达菩萨 南无玄达菩萨 归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无吉辟支佛 南无差摩辟支佛 南无遮罗辟支佛 南无忧波遮罗辟支佛 南无梨沙婆辟支佛 南无菩莎他净辟支佛 南无善香担辟支佛 南无阿沙罗辟支佛 南无忧婆沙罗辟支佛 南无波头辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。已忏悔身三口四竟。次复忏悔佛法僧间一切诸障。是故经中说。人身难得佛法难闻。众僧难值信心难生。六根难具善友难得怖心难发。而今相与宿植善根得此人身六根完具。又值善友得闻正法。于其中间复各不能尽心精勤。恐于未来长溺万苦无有出期。是故今日应须至诚惭愧。稽颡归依佛。

南无东方满月光明佛 南无南方自在王佛 南无西方无边光佛 南无北方金刚王佛 南无东南方师子音佛 南无西南方香象游戏佛 南无西北方须弥相佛 南无东北方宝最高德佛 南无下方宝优钵花佛 南无上方广众德佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始已来至于今日。常以无明覆心烦恼障重。见佛形像不能尽心恭敬。轻慢众僧残虐善友。破塔毁寺焚烧形像。出佛身血或自处华堂。安置尊像卑猥之处。使烟薰日暴风吹雨露。尘土粪污雀鼠残毁。共住共宿。曾无礼敬或裸露像身。永不严饰。或遮掩灯烛开闭殿宇障佛光明。如是等罪无量无边。今日至诚发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或于法间以不净手把捉经卷。或临经书非法俗话。或安置床头坐起不敬。或开闭箱箧虫啖朽烂。或首轴脱落部党失次。或参脱漏误纸墨破裂。自不修理不肯流转。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

或眠地听经仰卧读诵。高声语笑乱他听法。或邪解佛语僻说听意。非法说法法说非法。非犯说犯犯说非犯。轻罪说重重罪说轻。或抄前著后抄后著前。前后着中中着前后。绮饰文辞安置己典。或为利养名誉恭敬为人说法。无道德心求法师过。而为论议非理弹击。不为长解求出世法。或轻慢佛语尊重邪教。毁呰大乘赞声闻道。如是等罪无量无边。今日至心发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或于僧间有障。杀害阿罗汉破和合僧。害发无上菩提心人。断灭佛种使道不行。或罢人道鞭拷沙门。楚挞驱役苦言加谤。或破戒破齐破于威仪。或劝他人舍于梵行受行五欲。或假托形仪窥窃贼住。如是等罪无量无边。今日惭愧至心忏悔。

弟子等。从无始已来至于今日。或裸形单服在经像前。不净脚履跷上殿塔。或著[尸@(棄-ㄊ)]屐入僧伽蓝。涕唾堂房污佛僧地。或共僧同宿污彼法衣乘车策马排揬寺舍。如是等罪于三宝间所起罪障无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔佛法僧间所有罪障所生功德。愿生生世世常值三宝。尊仰恭敬无有厌足。天缯妙彩宝绞络台。百千妓乐珍异华香。非世所有常以供养。若未成佛先往劝请开甘露门。若入涅槃愿我常得献最后供。于众僧中修六和敬。得自在力兴隆三宝。上弘佛道下化众生。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入烧脚地狱。云何名曰烧脚地狱。其地狱纵广七十由旬。周匝铁城铁壁铁网罗覆其中。猛火炎炽来烧罪人。或有铁锵銐如锋铓来锵罪人。地上火然间无空处。西门之中有八千沙门。唱如是言。我今何罪来入此中。马头罗刹手捉铁捧。望头而推罪人前入。以脚往蹴铁锵刺之步步而倒。一日一夜受罪万端。千生千死万生万死。从地狱出或生人中身不具足。

宝达闻之悲泣而言。此人作何业行来入其中。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。脚足不净来行佛地僧地。或乘驴马游行佛像门户前而去。心无惭愧。以此罪故堕是地狱。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第九

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第十

南无妙步佛 南无观十方佛 南无德光明佛 南无清净戒佛 南无无边智佛 南无无边步佛 南无坚精进佛 南无天供养佛 南无普智佛 南无寂光佛 南无仁威德佛 南无功德桥梁佛 南无坚固修佛 南无称圣佛 南无称幢佛 南无不异心佛 南无普信佛 南无大威德佛 南无应供养佛 南无上功德佛 南无成就义修行佛 南无爱供养佛 南无普护佛 南无信菩提佛 南无心意佛 南无出智佛 南无山声佛 南无性日佛 南无云声佛 南无大炎聚佛 南无胜积佛 南无无忧佛 南无天国土佛 南无师子欣声佛 南无无量明佛 南无见爱佛 南无然灯佛 南无胜高佛 南无十方闻名佛 南无爱眼佛 南无月高佛 南无能与无畏佛 南无星宿王佛 南无月天佛 南无光明日佛 南无大称佛 南无真声佛 南无爱说佛 南无称上佛 南无天王佛 南无甘露明佛 南无乐声佛 南无心意佛 南无地住佛 南无寂过佛 南无多罗王佛 南无无畏佛 南无清净智佛 南无能破疑佛 南无慈胜佛 南无胜上佛 南无种种日佛 南无普见佛 南无见月佛 南无降伏魔佛 南无大首佛 南无师子奋迅去佛 南无威德光佛 南无普护佛 南无成就义威德佛 南无光明日佛 南无见聚佛 南无清净意佛 南无香山佛 南无摩尼清净佛 南无功德明佛 南无日然灯佛 南无成就光佛 南无乐说法佛 南无善思惟义佛 南无普现见佛 南无师子幢佛 南无苦行佛 南无大步佛 南无莲华眼佛 南无莲华光佛 南无照光佛 南无信无量佛 南无无量色佛 南无盖天佛 南无宝光明佛 南无上首佛 南无善见佛 南无亲味佛 南无德味佛 南无日面佛 南无无障碍眼佛 南无师子步佛 南无火灯佛 南无生胜佛 南无信功德佛 南无福德藏佛 南无法幢佛 南无天爱佛 南无无畏佛 南无爱法佛 南无智胜佛 南无威德光佛 南无月德佛 南无功德聚佛 南无无边光佛 南无安乐佛 南无称幢佛 南无光明吼佛 南无普功德佛 南无上幢佛 南无那罗延佛 南无宝信佛 南无普思惟佛 南无善思惟佛 南无普智佛 南无不可量威德佛 南无师子臂佛 南无光明意佛 南无王天佛 南无宝幢佛 南无善住意佛 南无无量天佛 南无圣化佛 南无大功德佛 南无大幢佛 南无大光日佛 南无真法佛 南无日月佛 南无真报佛 南无胜天佛 南无观解脱佛 南无宝光明佛 南无孔雀声佛 南无普行佛 南无成就光佛 南无无量眼佛 南无称爱佛 南无善护佛 南无信天佛 南无不可量步佛 南无大威佛 南无心智佛 南无仙步佛 南无日形佛 南无火聚佛 南无大修佛 南无大步佛 南无胜天佛 南无成就义修佛 南无月爱佛 南无师子声佛 南无信说佛 南无智光佛 南无华威德佛 南无光明聚佛 南无神通光明佛 南无无量威德佛 南无无量光佛 南无胜藏佛 南无普照称佛 南无宝幢佛 南无胜威德佛 南无日幢佛 南无大弥留佛 南无供养庄严佛 南无世间闻名佛 南无胜德佛 南无胜称佛 南无成就步佛 南无天供养佛 南无宝声佛 南无不可降伏称佛 南无应光明佛 南无大灯佛 南无行威仪畏佛 南无奋迅佛 南无无障碍见佛 南无离疑佛 南无大行佛 南无不失步佛 南无天国土佛 南无喜菩提佛 南无华光佛 南无能与光明佛 南无天爱佛 南无解脱光明佛 南无放光明佛 南无作功德佛 南无成智佛 南无道光佛 南无海王佛 南无喜菩提佛 南无法光佛 南无大天佛 南无深智佛 南无法自在佛 南无大信佛 南无心意佛 南无智光信佛 南无不谬思佛 南无起福德佛 南无漏称佛 南无大庄严佛 南无月光佛 南无天光佛 南无清净行佛 南无功德爱佛 南无师子意佛 南无地清净佛 南无宝光明佛 南无快光明佛 南无称种日佛 南无日爱佛 南无月盖佛 南无普观佛 南无无染佛 南无称胜佛 南无月面佛 南无龙天佛 南无功德聚佛 南无功德智佛 南无华胜佛 南无世爱佛 南无甘露威德佛 南无宝幢佛 南无日光明佛 南无甘露光佛 南无说法爱佛 南无应爱佛 南无地光佛 南无功德作佛 南无华胜佛 南无功德臂佛 南无法灯佛 南无普光佛 南无梵声佛 南无大庄严佛 南无解脱日佛 南无坚精进佛 南无佛光明佛 南无功德称佛 南无善智慧佛 南无不可量庄严佛 南无师子爱佛 南无功德步佛 南无上天佛 南无观行佛 南无日天佛 南无电光佛 南无胜爱佛 南无弥留幢佛 南无华光佛 南无上意佛 南无香山佛 南无功德奋迅佛 南无胜意佛 南无信圣佛 南无宝洲佛 南无上威德佛 南无最后见佛 南无欢喜庄严佛 南无功德藏胜佛 南无无垢镜佛 南无威德力佛 南无清净眼佛 南无智行佛 南无不谬足佛 南无圣眼佛 南无乐解脱佛 南无大声佛 南无上国土佛 南无修行光明佛 南无念业佛 南无信功德佛 南无卢舍那称佛 南无照闇佛 南无爱自在佛 南无月光佛 南无上声佛 南无功德胜佛 南无摄爱择佛 南无相王佛 南无离热病智佛 南无能与圣佛 南无法洲佛 南无甘露功德佛 南无无嗔恨佛 南无甘露香佛 南无月明佛 南无吼声佛 南无无畏日佛 南无得无畏佛 南无喜爱佛 南无不错智佛 南无世爱佛 南无天灯佛 南无信圣佛 南无天盖佛 南无龙光佛 南无胜步佛 南无法威德佛 南无见有佛 南无惭愧面佛 南无胜色佛 南无普眼佛 南无功德光佛 南无月胜佛 南无定实佛 南无功德幢佛 南无世自在劫佛 南无无畏亲佛 南无摄智佛 南无降怨佛 南无法光明佛 南无胜积佛 南无一念光佛 南无力士奋迅佛 南无师子足佛 南无戒爱佛 南无信世间佛 南无胜威德光明佛 南无师子奋迅须佛 南无无垢去佛 南无月光佛 南无上声佛 南无决定智佛 南无离无明佛 南无功德聚佛 南无摄慧佛 南无大智味佛 南无实步佛 南无心日佛 南无观方佛 南无信说佛 南无思惟忍佛 南无法盖佛 南无不可降伏月佛 南无天华佛 南无天波头摩佛 南无普威德佛 南无月明佛 南无功德庄严佛 南无相王佛 南无称思惟佛 南无树幢佛 南无净行佛 南无威德步佛 南无信众佛 南无善香佛 南无智者赞叹佛 南无智慧光明佛 南无智铠佛 南无威德力佛 南无胜威德佛 南无佛欢喜佛 南无胜信佛 南无一切爱佛 南无离诸恶佛 南无思义佛 南无大高佛 南无圣人面佛 南无黠慧信佛 南无摄菩提佛 南无妙声佛 南无大威德佛 南无乐师子佛 南无普宝佛 南无一切世爱佛 南无分金刚佛 南无师子声佛 南无过火佛 南无导师佛 南无人月佛 南无大庄严佛 南无日光佛 南无快见佛 南无普摩尼香佛 南无寂行佛 南无摄称佛 南无梵供养佛 南无大吼佛 南无应供养佛 南无黠慧信佛 南无无量愿佛 南无世光佛 南无见忍佛 南无大华佛 南无有我佛 南无如意佛 南无善菩提根佛 南无地德佛 南无天德佛 南无不怯弱声佛 南无普现佛 南无月光明佛 南无胜信佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无不退转法轮经 南无胜思惟梵天所问经 南无思益梵天问经 南无持心梵天所问经 南无度世经 南无渐备一切智德经 南无信力入印法门经 南无十住经 南无如来兴显经 南无罗摩伽经 南无菩萨十住经 南无菩萨本业经 南无诸菩萨求佛本业经 南无诸法本无经 南无道神足无极变化经 南无诸法无行经 南无佛升忉利天为母说法经 南无维摩诘所说经 南无维摩诘经 南无宝如来三昧经 南无宝星陀罗尼经 南无无极宝三昧经 南无雪山无猿猴经 南无四童子经 南无孤儿经贫女经 南无方等泥洹经 南无贤愚者经 南无哀泣经 南无日天经维摩诘经 南无道德彰经 南无大乘方便经 南无发菩萨心经 南无慧上菩萨问大善权经 南无悭贪长者经 南无摩诃衍经 南无文殊师利现宝藏经 南无更出小品经 南无大方广宝箧经 南无奋迅王问经 南无普贤菩萨证功德经 南无自在王经 南无究竟大悲经 南无大庄严法门经 南无师子畜生王经 南无大净法门经 南无女人欲荒经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无观佛菩萨 南无金刚吼菩萨 南无龙王吼菩萨 南无无畏十力吼菩萨 南无雷电吼菩萨 南无无量力吼菩萨 南无大威德藏菩萨 南无无忧藏菩萨 南无大辨藏菩萨 南无导首菩萨 南无华幢菩萨 南无华光菩萨 南无宝杖菩萨 南无毗摩颰罗菩萨 南无师子吼王菩萨 南无师子游戏菩萨 南无师子精进菩萨 南无勇锐力菩萨 南无师子威猛伏菩萨 南无庄严菩萨 南无大庄严菩萨 南无出生菩萨 南无大愿法海净菩萨 南无毗摩罗伽菩萨 南无和轮调菩萨 南无信相菩萨 南无辩才庄严菩萨 南无须弥顶王菩萨 南无海德宝严净菩萨 南无大严净菩萨 南无大相菩萨 南无大力精进金刚菩萨 南无月德妙音菩萨 南无香炎光幢菩萨 南无光明尊德菩萨 南无金光炎菩萨 南无法界普音菩萨 南无净云日幢菩萨 南无善超净光菩萨 南无净月藏菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无善贤辟支佛 南无贤德辟支佛 南无须摩辟支佛 南无输那辟支佛 南无留阇辟支佛 南无忧波留阇辟支佛 南无弗沙辟支佛 南无牛齿辟支佛 南无漏尽辟支佛 南无最后身辟支佛

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等如上所说已忏悔于三宝间轻重诸罪。其余诸恶今当次第更复忏悔。经中佛说有二种健儿。一者自不作罪。二者作已能悔。又云有二种白法。能为众生灭除众障。一者惭二者愧也。惭者自不作恶。愧者不令他作。有惭愧者可詺为人。若无惭愧与诸禽兽不相异也。惭者羞天。愧者所犯诸罪发露向人。是故弟子今日至诚惭愧归依佛。

南无东方一宝庄严佛 南无南方旃檀德佛 南无西方梵音王佛 南无北方宝智首佛 南无东南方师子相佛 南无西南方宝盖照空王佛 南无西北方欢喜进佛 南无东北方摩尼清净佛 南无下方宝香胜王佛 南无上方大名称佛

归命如是等。十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。或信邪倒见。宰杀众生解奏魑魅魍魉鬼神。欲希延年终不能得。或妄言见鬼假称神语。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或行动傲诞自高自大。或恃种姓轻慢一切。以贵欺贱用强凌弱。倚富轻贫侠官慢下。或饮酒斗乱不避亲疏。惛醉终日尊卑不识。如是等罪无量无边。今日至诚发露忏悔。

或馋[昔*刀]懒堕不识羞耻。贪嗜饮食不惮艰辛。饮酒啖肉歌舞作乐。无有期度不知休息。或食诸生鲙饮啖五辛。薰秽经像排[穴/友]净众。纵心肆意不限理极。疏远善人亲狎恶友。或贡高矫假偃[仁-二+蹇]自用。鲁扈抵[穴/友]不识人情。自是非他自能他恶。见他过失则相攻訏。妄为辞句希望侥幸。如是等罪无量无边。今日至心归命忏悔。

或临财不让无廉无耻屠肉沽酒欺诳自活。或出入息利计时卖日。聚积悭惜贪求无厌受人供养不生惭愧。或无戒行空纳信施。或打奴捶婢驱役诸童。不问饥渴不知寒暑。或拨撤桥梁驻绝行路。如是等罪无量无边。今日至诚归命忏悔。

或放逸自恣无记散乱。摴捕白打双六围棋。群会屯聚饮酒食肉。更相讥诮无趣谈话。论说天下从月竟年空丧天日。初中后夜禅诵不修。懈怠懒堕尸卧终日。于六念处心不经理。见他胜事便生嫉妒。心怀碜毒备起烦恼。致使诸恶猛风吹恶。薪火炽然无有休息。三业微善一切俱焚。善法既尽为一阐提。堕火地狱无有出期。是故弟子等。今日至诚稽颡向十方一切诸佛圣众前。忏悔上来所有一切众罪。若轻若重若粗若细若自作若教他作。若随喜作。若以势逼迫令作。如是乃至赞叹行恶法者。今日至心发露忏悔。愿皆消灭。愿弟子等。承是忏悔一切诸恶所生功德。愿生生世世慈和忠孝谦卑自辱。知廉识耻先意问讯。循良贞谨清洁义让。远离恶友常遇善缘摄守六根敬护三业。捍劳忍苦心不退没立菩提志荷负众生。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入火锵地狱。云何名曰火锵地狱。其地狱纵广一百五十由旬。周匝铁壁猛大炎炽。其地生锵来刺罪人。从足下入足趺上出罪人号哭苦痛万端南门之中有五千沙门唱如是言。我今何罪来入此中。马头罗刹手捉三股铁叉。望背而撞胸前而出。罪人来入狱中。铁锵来锵其足。烟火焰上烧彻胸心。一日一夜受罪万端。千生千死万生万死。若得人身身不具足。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何等恶业。来入此中受苦如是。马头罗刹答宝达菩萨曰。此中沙门受佛净戒不护威仪。脚著靴鞋以上清厕而不脱。脚前蹑佛地僧地。或蹑佛像灵塔之影以是因缘受如此罪。宝达闻之。悲泣而去。

佛名经卷第十

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... >>

佛说佛名经卷第十一

南无决定色佛 南无方便心佛 南无智味佛 南无功德信佛 南无难降伏佛 南无善见佛 南无月光明佛 南无月盖佛 南无世桥佛 南无信供养佛 南无乐胜佛 南无善盖佛 南无惭愧贤佛 南无能观佛 南无无边法佛 南无师子声佛 南无大行佛 南无普信佛 南无器声佛 南无胜爱佛 南无普行佛 南无普智佛 南无大奋迅佛 南无月幢佛 南无坚行佛 南无天供养佛 南无能惊怖佛 南无胜称佛 南无成就一切功德佛 南无坚固佛 南无甘露光佛 南无大声佛 南无高声佛 南无大力佛 南无大尽佛 南无信甘露佛 南无行菩提佛 南无胜声思惟佛 南无高光佛 南无悕胜佛 南无乐种种声佛 南无爱义佛 南无修行信佛 南无离忧佛 南无善生佛 南无威德力佛 南无信功德佛 南无声称佛 南无放光明佛 南无疑奋迅佛 南无胜王佛 南无林华佛 南无功德华佛 南无舍诤佛 南无大广佛 南无大称佛 南无虚空爱佛 南无甘露奋迅佛 南无日聚佛 南无月声佛 南无天幢佛 南无与清净佛 南无能日佛 南无快可见佛 南无坚意胜声佛 南无雨甘露佛 南无无畏声佛 南无善根声佛 南无胜声佛 南无胜爱佛 南无甘露称佛 南无法华佛 南无大庄严佛 南无世间尊重佛 南无胜意佛 南无弥留光佛 南无清净思惟佛 南无高光明佛 南无破怨佛 南无甘露城佛 南无华光佛 南无大称佛 南无安隐思佛 南无道威德佛 南无清净心佛 南无天供养佛 南无度泥佛 南无离有佛 南无法华佛 南无大胜佛 南无可乐光明佛 南无火光佛 南无见爱佛 南无光明爱佛 南无喜声佛 南无大施德佛 南无实步佛 南无无滞碍智佛 南无得威德佛 南无月藏佛 南无净光明佛 南无大庄严佛 南无得乐自在佛 南无妙光明佛 南无寂光明佛 南无离疑佛 南无无过智慧佛 南无成就行佛 南无清净身佛 南无无畏爱佛 南无称吼佛 南无大吼佛 南无善思佛 南无大思佛 南无清净心佛 南无大奋迅佛 南无乐眼佛 南无命清净佛 南无行清净佛 南无离热智佛 南无应桥佛 南无善集智佛 南无普信佛 南无设尸威德佛 南无不死城佛 南无不护声佛 南无化日佛 南无善住思惟佛 南无高信佛 南无须摩那光明佛 南无光明力佛 南无功德希佛 南无法俱苏摩佛 南无净威德佛 南无净行佛 南无天色心佛 南无力王佛 南无普观佛 南无梵供养佛 南无圣华佛 南无虚空佛 南无降伏郁弥佛 南无无譬智佛 南无胜伏刺佛 南无降伏城佛 南无应爱佛 南无戒功德佛 南无平等勿思佛 南无不怯弱心佛 南无精进信佛 南无高光明佛 南无闻智佛 南无无碍心佛 南无无畏光佛 南无甘露声佛 南无种种日佛 南无胜黠慧佛 南无可修敬佛 南无功德王佛 南无护根佛 南无禅解脱佛 南无大威德佛 南无栴檀香佛 南无见信佛 南无妙桥梁佛 南无可观佛 南无不可量智佛 南无千日威德佛 南无舍重担佛 南无称信佛 南无诸方闻佛 南无自在佛 南无无边智佛 南无无垢光佛 南无甘露信佛 南无妙眼佛 南无解脱行佛 南无可乐见佛 南无高光明佛 南无大声佛 南无大威德聚佛 南无光明幢佛 南无应供养佛 南无福德威德积佛 南无信相佛 南无大炎佛 南无应信佛 南无善住思惟佛 南无须提他佛 南无智作佛 南无普宝佛 南无日光佛 南无说提他佛 南无炎眼佛 南无师子身佛 南无称亲光佛 南无清净声佛 南无希乐佛 南无寂静增上佛 南无宝威德佛 南无善威德供养佛 南无毛光佛 南无世间尊佛 南无善行净佛 南无善提他威德佛 南无应眼佛 南无大步佛 南无成义佛 南无安隐爱佛 南无天摩私多佛 南无舍漫流佛 南无舍宝佛 南无智满佛 南无度桥佛 南无解脱贤佛 南无众步佛 南无光明威德佛 南无慈力佛 南无月胜佛 南无寂光佛 南无爱眼佛 南无赊尸罗声佛 南无不死色佛 南无乐法佛 南无大月佛 南无无障碍声佛 南无功德奋迅佛 南无不死华佛 南无平等见佛 南无大月佛 南无功德味佛 南无十光佛 南无种种光佛 南无龙德佛 南无云声佛 南无功德步佛 南无思功德佛 南无大声佛 南无了声佛 南无远离恶处佛 南无天华佛 南无快眼佛 南无大然灯佛 南无离痴行佛 南无坚固希佛 南无舍邪佛 南无相华佛 南无不可思议光明佛 南无普贤佛 南无月妙佛 南无乐德佛 南无清净声佛 南无胜慧佛 南无贤光佛 南无坚固华佛 南无光明意佛 南无福德德佛 南无意成就佛 南无乐解脱佛 南无调怨佛 南无不去舍佛 南无离[漂*寸]河佛 南无甘露光明佛 南无无垢心佛 南无乐声佛 南无不可量眼佛 南无快修行佛 南无妙高光佛 南无集功德佛 南无可乐佛 南无大心佛 南无天信佛 南无思惟甘露佛 南无黠慧佛 南无胜灯佛 南无坚意佛 南无力步佛 南无莲华叶眼佛 南无菩提光明佛 南无妙吼声佛 南无六通声佛 南无威德力佛 南无人称佛 南无胜华集佛 南无大髻佛 南无不随他佛 南无无畏行佛 南无不怯弱佛 南无离忧闇佛 南无过潮佛 南无月光佛 南无心勇猛佛 南无解脱慧佛 南无不取舍佛 南无薝卜灯佛 南无胜火佛 南无善思意佛 南无胜威德色佛 南无信世间佛 南无妙慧佛 南无善喜信佛 南无华光佛 南无人华佛 南无善香佛 南无胜功德佛 南无种种华佛 南无高胜佛 南无虚空功德佛 南无天信佛 南无可敬憍佛 南无月光佛 南无火聚佛 南无最力佛 南无智地佛 南无高意佛 南无山王智佛 南无快升佛 南无妙升佛 南无胜亲佛 南无离疑佛 南无应行佛 南无胜香佛 南无无诤行佛 南无修行功德佛 南无大精进心佛 南无然灯光明佛 南无摄步佛 南无修行深心佛 南无香希佛 南无香手佛 南无寂静智佛 南无妙心佛 南无功德庄严佛 南无增上行佛 南无智意佛 南无功德山清净声佛 南无摄集佛 南无妙信佛 南无日见可力佛 南无功德王光明佛 南无法不可力佛 南无离诸疑奋迅佛 南无称王佛 南无摄诸根佛 南无上去佛 南无甘露光佛 南无甘露心佛 南无诸众上佛 南无净髻佛 南无不可降伏色佛 南无普信佛 南无庄严王佛 南无甘露日佛 南无胜灯佛 南无波头上佛 南无宝藏佛 南无普光佛 南无最胜王佛 南无普光明上胜积王佛 南无普现佛 南无自在转法王佛 南无普贤佛 南无还华胜佛 南无千世自在声佛 南无一善无垢声自在王佛 南无千离无畏声自在王佛 南无千无垢威德自在王佛 南无五百日声自在王佛 南无五百乐自在声佛 南无日龙欢喜佛 南无离畏称王佛 南无妙光幢佛 南无离光声佛 南无称自在声佛 南无妙法称声佛 南无胜藏称王佛 南无不可思议意王佛 南无宝幢佛 南无大自在佛 南无圣智自在幢勇猛王佛 南无不可思议慧佛 南无智藏佛 南无智高幢佛 南无智海王佛 南无大精进声自在王佛 南无弥留胜功德佛 南无智显修自在种子善无垢吼自在王佛 南无降伏功德海王佛 南无智成就力王佛 南无胜道自在王佛 南无胜闇积自在佛 南无华胜积智佛 南无金刚师子佛 南无戒胜佛 南无贤胜佛 南无无边光佛 南无师子喜佛 南无无尽智积佛 南无宝行佛 南无智波罗婆佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无顺权方便经 南无乐璎珞庄严方便经 南无大云轮请雨经 南无大云请雨经 南无大方等大云请雨经 南无如来庄严智慧光明入诸佛境界经 南无度诸佛境界智严经 南无度诸佛境界智光严经 南无德护长者经 南无月光童子经 南无申日经 南无善思童子经 南无大方等顶王经 南无大乘顶王经 南无法镜经 南无郁伽长者所问经 南无郁伽罗越问菩萨行经 南无无量清净等觉经 南无阿弥陀经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无普正法菩萨 南无普化菩萨 南无普慧菩萨 南无普眼菩萨 南无普观察菩萨 南无普照菩萨 南无普幢菩萨 南无普德智光菩萨 南无普明师子菩萨 南无普胜宝光菩萨 南无普德海幢菩萨 南无普慧光明菩萨 南无普宝华幢菩萨 南无普胜濡音菩萨 南无普德清炎菩萨 南无普相光明菩萨 南无普觉菩萨 南无觉首菩萨 南无财首菩萨 南无宝首菩萨 南无德首菩萨 南无目首菩萨 南无进首菩萨 南无法首菩萨 南无智首菩萨 南无贤首菩萨 南无大光海月菩萨 南无云音海藏菩萨 南无德宝胜月菩萨 南无净慧光炎自在王菩萨 南无超越华光菩萨 南无无量智云日光菩萨 南无大力精进金刚菩萨 南无香炎光幢菩萨 南无月德妙音菩萨 南无光明尊德菩萨 南无明净藏菩萨 南无心王菩萨 南无无碍心菩萨 南无自在势菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无阿若憍陈如 南无摩诃迦叶 南无优楼频螺迦叶 南无伽耶迦叶 南无那提迦叶 南无舍利弗 南无大目揵连 南无摩诃迦栴延 南无阿[少/兔]楼驮 南无摩诃劫宾那

归命如是众所知识大阿罗汉等。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。已忏悔烦恼障已忏悔业障。所余报障今当次第披陈忏悔。经中说言。业报至时。非空非海中。非入山石间。无有他方所脱之不受报。唯有忏悔力乃能得除灭。何以知然。释提桓因五衰相现。恐惧切心归诚三宝。死相即灭得延天年。如是等比。经教所明其事非一。故知忏悔实能灭祸。但凡夫之人若不遇善友奖导。则靡恶而不造。致使大命将尽临穷之际。地狱恶相皆现在前。当尔之时悔惧交至。不预修善临穷方悔。悔之于后将何及乎。殃祸异处宿预严待当独趣入远到他所。但得前行入于大镬。身心摧碎精神痛苦。如此之时欲求一礼一忏岂复可得。众等莫自恃盛年财宝势力。懒惰懈怠放逸自恣。死苦一至无问老少。贫富贵贱皆悉磨灭。奄忽而至不令人知。夫命无常喻如朝露。出息虽存入息难保。云何以此而不忏悔。且五天使者既来。无常杀鬼卒至。盛年[牛*壬]色无得免者。当尔之时华堂邃宇何关人事。高车大马岂得自随。妻子眷属非复我亲。七珍宝饰乃为他玩。以此而言。世间果报皆如幻化。上天虽乐会归败坏。寿尽魂魄堕落三途。是故佛语须跋陀言。汝师郁头蓝弗利根聪明能伏烦恼。至于非非想处命终。还作畜生道中飞狸之身。况复余者。故知未证圣果已还。皆应流转备经恶趣。如不谨慎忽尔一朝亲婴斯事将不及悔。或如今被罪行诣公门。已是小苦精神慞惶。眷属恐惧求救百端。地狱众苦比于此者。百千万倍不得为喻。众等相与历劫已来罪若须弥。云何闻此晏然不畏不惊不恐。令此精神复婴斯苦实为可痛。是故弟子等。运此单诚至心归依佛。

南无东方调御佛 南无南方金刚藏佛 南无西方灯法界佛 南无北方边眼佛 南无东南方无忧德佛 南无西南方坏诸怖畏佛 南无西北方勇猛伏佛 南无东北方大力光明佛 南无下方欢喜路佛 南无上方香上王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等自从无始已来至于今日所有报障。然其重者第一唯有阿鼻地狱。如经所明。今当略说其相。此狱周匝有七重铁城。复有七重铁网罗覆其上。下有七重刀林。无量猛火纵广八万四千由旬。罪人之身遍满其中。罪业因缘不相妨碍。上火彻下下火彻上。东西南北通彻交过。如鱼在熬脂膏皆尽。此中罪苦亦复如是。其城四门有四大铜狗。其身纵广四十由旬。牙爪锋铓眼如闪电。复有无量铁觜诸鸟。奋飞腾翔啄罪人肉。牛头狱卒形如罗刹。而有九尾尾如铁叉。复有八头。头上有十八角。有六十四眼。一一眼中皆悉迸出诸热铁丸。烧罪人肉。然其一嗔一怒喈吼之时声如霹雳。复有无量自然刀轮空中而下。从罪人顶入从足而出。于是罪人痛彻骨髓苦切肝心。如是经无量岁受诸苦恼。求生不得求死不得。如是等报。今日皆悉稽颡惭愧发露。诚心忏悔。

其余地狱刀山剑树地狱。身首脱落罪报忏悔。镬汤炉炭地狱。烧煮罪报忏悔。狱床铜柱地狱。燋然罪报忏悔。刀轮火车地狱。劈轹罪报忏悔。拔舌犁耕地狱。楚痛罪报忏悔。吞啖铁丸洋铜灌口地狱。五内消烂罪报忏悔。铁碓铁磨地狱。骨肉灰粉罪报忏悔。黑绳铁网地狱。支节分离罪报忏悔。灰河沸屎地狱。恼闷罪报忏悔。醎水寒冰地狱。皮肤坼裂裸冻罪报忏悔。虎狼鹰犬地狱。更相残害罪报忏悔。刀兵分距地狱。更相搏撮斫刺罪报忏悔。火坑地狱。炮炙罪报忏悔。两石相磕地狱。形骸破碎罪报忏悔。聚合黑耳地狱。解剔罪报忏悔。闇冥肉山地狱。斩剉罪报忏悔。锯解钉身地狱。断截罪报忏悔。铁捧倒悬地狱。屠割罪报忏悔。燋热叫唤地狱。烦冤罪报忏悔。大小铁围山间。长夜冥冥不识三光。罪报忏悔。阿波波地狱。阿娑娑地狱。阿吒吒地狱。阿罗罗地狱。如是八寒八热一切诸地狱。一一狱中复有八万四千隔子地狱。以为眷属此中罪苦。炮煮楚痛剥皮呙肉。削骨打髓抽肠拔肺。无量诸苦不可闻不可说。南无佛今日在此中者。或是我等无始已来。经生父母一切眷属。我等相与命终之后。或当复堕如此狱中。今日洗心至到丹诚叩头稽颡。向十方佛大地菩萨求哀忏悔。令此一切报障毕竟消灭。

愿弟子等。承是忏悔地狱等报所生功德。愿生生世世诸佛慈悲救众生苦。则时破坏阿鼻铁城。悉与净土无恶道名。其余地狱一切苦具转为乐缘。刀山剑树变成宝床。镬汤炉炭莲华化生。牛头狱卒除舍暴虐。皆起慈悲无有恶念。地狱众生得离苦果更不造因。等受安乐如第三禅。一时俱发无上道心。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入饮火铢地狱。云何名曰饮火铢地狱。其地狱纵广三百由旬。铁壁周匝烟火俱起。其地有镬满中铁铢浑淆而沸。边有马头罗刹。手捉铁杓扬铁铢子。东门之中有八千沙门。悲号涕泣身毛火然烟焰俱起。罪人比丘步步起倒。马头罗刹手捉三股铁叉。望胸而撞背上而出。叉股火然左右通彻。狱卒夜叉手捉铁钩。望骸而搭口中而出。尔时罪人眼口开张。尔时狱卒手捉铁杓鋎铁铢子。望罪人口灌铁铢入口。六根俱出烟焰洞然。身毛孔中皆亦火然。一日一夜受罪万端。千死千生万死万生。若得为人身不具足。聋盲喑哑不闻佛名。亦复不见千佛出世。

宝达菩萨问马头罗刹曰。此诸沙门作何等业受如是罪。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。食人信施反更不斋。夜食僧食亦复自手作食。还自取食无惭愧心以是因缘受如此罪。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十一

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十二

南无师子称佛 南无智功德王佛 南无法华雨佛 南无能作光佛 南无高山佛 南无妙法王无垢佛 南无香自在无垢眼佛 南无集大无碍佛 南无无障碍力王佛 南无自智福德力佛 南无智衣佛 南无自在佛 南无无量安隐佛 南无智集佛 南无大弥留佛 南无日藏佛 南无作功德庄严佛 南无华幢佛 南无功德光明佛 南无离功德闇王佛 南无功德王佛 南无法幢佛 南无声自在王佛 南无自护佛 南无金刚密迹佛 南无实自在佛 南无妙幢佛 南无山劫佛 南无乐云佛 南无法作佛 南无莎罗王佛 南无普功德坚固王佛 南无栴檀佛 南无善住佛 南无善至佛 南无幢胜灯佛 南无智步佛 南无坚幢佛 南无散法称佛 南无降伏憍慢佛 南无功德炎佛 南无智光明佛 南无智然灯佛 南无无畏王佛 南无智声幢摄佛 南无金刚灯佛 南无庄严王佛 南无胜数佛 南无善住意佛 南无月王佛 南无次第降伏王佛 南无坚固自在王佛 南无师子步佛 南无那罗延胜藏佛 南无集宝藏佛 南无树提藏佛 南无星宿差别称佛 南无功德力坚固王佛 南无妙声佛 南无梵声佛 南无胜梵佛 南无坚固土佛 南无千香佛 南无波头摩胜王佛 南无光轮光佛 南无火光明王佛 南无香波头摩王佛 南无疾无边功德海智佛 南无阎浮影佛 南无功德山幢佛 南无师子幢佛 南无龙吼佛 南无华威德王佛 南无善香种子佛 南无无我甘露功德威德王劫佛 南无复有八千同名无我甘露功德威德王劫佛 南无法智佛 南无龙自在解脱佛 南无金刚华佛 南无龙吼自在声佛 南无宝积佛 南无华照佛 南无火香佛 南无须摩那华佛 南无山王佛 南无世眼佛 南无净上佛 南无阎浮影佛 南无根本上佛 南无宝山佛 南无海藏佛 南无坚力佛 南无上圣佛 南无自在圣佛 南无师子步佛 南无拘邻佛 南无智幢佛 南无佛闻声佛 南无广胜佛 南无安隐佛 南无智光佛 南无大自在佛 南无寂世佛 南无手喜佛 南无尼拘律王佛 南无金眼佛 南无供养佛 南无日喜佛 南无宝炎佛 南无善眼佛 南无高净佛 南无净圣佛 南无吼声佛 南无见义佛 南无称喜佛 南无称胜佛 南无可喜佛 南无善香佛 南无疾行佛 南无妙眼佛 南无善胜佛 南无修义佛 南无善意佛 南无妙慧佛 南无金幢佛 南无善眼佛 南无天清净佛 南无输头檀佛 南无善见佛 南无毗留罗幢佛 南无毗楼博叉佛 南无梵声佛 南无成就胜佛 南无胜光明佛 南无无垢佛 南无摩尼跋陀佛 南无摩梨指佛 南无大摩梨指佛 南无能圣佛 南无声自在佛 南无赞叹成就佛 南无胜成就华佛 南无拘苏摩佛 南无不动佛 南无日藏佛 南无乐声佛 南无能作光佛 南无龙德佛 南无金刚光佛 南无称王佛 南无虎王佛 南无高光佛 南无发行佛 南无智成就佛 南无香自在佛 南无那罗延藏佛 南无火藏佛 南无破垢胜王佛 南无宝盖胜光佛 南无山自在王佛 南无宝月佛 南无师子奋迅幢自在王佛 南无实根广眼佛 南无世自在王佛 南无远离诸怖畏随烦恼声佛 南无敷华卢舍那佛 南无香波头摩佛 南无无垢功德威德王佛 南无不动佛 南无日藏佛 南无乐自在声火佛 南无智日佛 南无龙吼佛 南无金刚齿佛 南无日藏佛 南无胜自在佛 南无不可思议王佛 南无大胜藏佛 南无喜幢佛 南无无畏自在佛 南无见弥留佛 南无智像佛 南无无垢眼佛 南无无忧胜佛 南无法自在吼佛 南无法自在莎罗王佛 南无师子奋迅佛 南无那罗延佛 南无善择藏佛 南无宝集佛 南无功德奋迅佛 南无火藏佛 南无星宿称佛 南无功德力坚固王佛 南无妙吼声奋迅佛 南无莎罗胜黠王佛 南无威德自在光明佛 南无妙声吼佛 南无宝掌龙自在佛 南无法云吼自在平等佛 南无宝山佛 南无妙光藏佛 南无师子多罗称佛 南无普藏佛 南无净华佛 南无歌罗毗罗奋迅佛 南无法疾然灯佛 南无无等上弥留佛 南无称声王佛 南无梵谛释声佛 南无远离逼恼佛 南无毗沙门坚固王佛 南无破魔王宫佛 南无莎罗王佛 南无大奋迅光佛 南无华胜佛 南无栴檀佛 南无弥留王佛 南无拘罗伽坚固树提佛 南无智奋迅佛 南无二万同名月燃灯佛 南无无垢身佛 南无波头摩光佛 南无华胜步佛 南无华光佛 南无称幢佛 南无阎浮檀金光佛 南无多摩罗跋叶栴檀香佛 南无大通智胜佛 南无不动佛 南无弥留山佛 南无师子吼佛 南无师子幢佛 南无住虚空佛 南无常入涅槃佛 南无帝释幢佛 南无梵幢佛 南无无量寿佛 南无善度佛 南无普救众生佛 南无多摩罗跋叶栴檀香通佛 南无弥留劫佛 南无云灯佛 南无云自在王佛 南无一切世间高佛 南无能破诸畏佛 南无释迦牟尼佛 南无法光明佛 南无五百普光明佛 南无大海住持智奋迅通佛 南无七宝波头摩步佛 南无二千宝幢佛 南无多宝佛 南无一切众生爱见佛 南无百千光明满足幢佛 南无二十千亿惊怖吼声王佛 南无二十百亿日月然灯佛 南无二十百亿妙声王佛 南无二十百亿云声王佛 南无宝威德高王佛 南无月无垢日光明胜佛 南无莲华叶星宿王花通佛 南无云妙鼓声王佛 南无住持水吼声佛 南无妙声星宿王拘苏摩遍佛 南无莎罗树王佛 南无无垢光明佛 南无宝炎佛 南无华鬘林王花通佛 南无日月宝作光明佛 南无功德宝光明佛 南无宝杖佛 南无云王佛 南无宝盖胜光明佛 南无普见佛 南无功德自在佛 南无师子声作佛 南无宝积示现佛 南无乐坚佛 南无菩提意佛 南无无量命佛 南无阿閦佛 南无香王佛 南无宝作佛 南无修行法佛 南无盖王佛 南无摩尼王佛 南无月藏佛 南无日藏佛 南无声身王佛 南无善觉佛 南无须弥劫佛 南无能圣佛 南无宝波头摩月清净胜王佛 南无不动佛 南无普满佛 南无无尽慧佛 南无宝幢佛 南无奋迅恭敬称佛 南无无垢光明藏佛 南无云护佛 南无师子奋迅佛 南无胜高山王佛 南无波头摩上佛 南无身上佛 南无多宝妙佛 南无胜藏山增上王佛 南无意勇猛仙行胜佛 南无甘露藏佛 南无妙鼓声王佛 南无日月佛 南无唯宝盖佛 南无普光明奋迅光王佛 南无能行成就圣佛 南无不动佛 南无无垢光明称王佛 南无九千法庄严佛 南无摩尼金盖佛 南无星宿佛 南无高山欢喜佛 南无菩提分华身佛 南无能修行佛 南无宝作佛 南无如宝佛 南无高聚佛 南无宝光明佛 南无宝来佛 南无宝高佛 南无阿閦佛 南无宝光明佛 南无大光明佛 南无不可量声佛 南无不可思议声佛 南无大称佛 南无宝照佛 南无得大无畏佛 南无宝声佛 南无无边清净佛 南无月声佛 南无无边称佛 南无月光清净佛 南无清净光佛 南无无垢光佛 南无无边宝佛 南无波头摩胜佛 南无身胜佛 南无金色佛 南无梵声王佛 南无金光明佛 南无金色作佛 南无龙自在王佛 南无月清净佛 南无金色华香自在王佛 南无坚固王佛 南无坚固勇猛仙行胜佛 南无胜藏摩尼光佛 南无无量香光佛 南无师子声佛 南无至大势精进修行毕竟佛 南无坚固智佛 南无妙鼓声王佛 南无月妙佛 南无华胜佛 南无世间灯佛 南无火佛 南无宝轮佛 南无无垢智佛 南无常寂灭佛 南无无边宝花光明佛 南无须弥山奋迅佛 南无宝华佛 南无集宝聚佛 南无不退轮宝住胜佛 南无德普卢舍那清净佛 南无日月灯佛 南无弥留佛 南无大弥留佛 南无须弥劫佛 南无香面佛 南无成就香佛 南无弥留香佛 南无清净光佛 南无法上佛 南无香自在王佛 南无大摩尼佛 南无香光佛 南无火光佛 南无甘露光佛 南无月光佛 南无月灯光佛 南无月照佛 南无集声佛 南无胜作佛 南无多宝佛 南无师子吼佛 南无师子声佛 南无勇猛仙佛 南无金刚喜佛 南无护一切佛 南无离诸疑佛 南无宝炎眷属佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无无量寿经 南无虚空孕菩萨经 南无观虚空藏菩萨经 南无虚空藏菩萨经 南无虚空藏菩萨神咒经 南无弥勒成佛经 南无弥勒下生经 南无弥勒来时经 南无小无量寿经 南无无量寿佛经 南无药师琉璃光经 南无药师如来本愿经 南无老母经 南无老母六英经 南无文殊师利巡行经 南无文殊尸利行经 南无金刚上味陀罗尼经 南无金刚场陀罗尼经 南无正恭敬经 南无善恭敬经 南无离垢施女人经 南无无垢施菩萨分别应辩经 南无得无垢女经 南无无畏德女经 南无阿阇世王女阿术达菩萨经 南无无涯际总持法门经 南无第一义法胜经 南无尊胜菩萨入无量门陀罗尼经 南无大威灯光仙人问疑经 南无八吉祥经 南无八佛名号经 南无龙施女经 南无龙施菩萨本起经 南无睒子经 南无菩萨睒子经 南无了本生死经 南无稻芽经 南无大方广菩萨十地经 南无庄严菩提心经 南无无所希望经 南无象腋经 南无大方等修多罗王经 南无转有经 南无大乘方等要慧经 南无弥勒菩萨所问经 南无慧印三昧经 南无如来智印经 南无一切法高王经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无无碍化菩萨 南无自在慧炎光菩萨 南无散一切化幢菩萨 南无法幢王菩萨 南无法界地幢王菩萨 南无一切众生世界幢王菩萨 南无夜光幢菩萨 南无须弥山幢菩萨 南无宝幢菩萨 南无无碍幢菩萨 南无日光幢菩萨 南无正幢菩萨 南无离尘幢菩萨 南无明净幢菩萨 南无大地端严菩萨 南无宝严菩萨 南无大慧端严菩萨 南无金刚智端严菩萨 南无离垢端严菩萨 南无法日端严菩萨 南无功德山端严菩萨 南无智光端严菩萨 南无普妙德端严菩萨 南无大地藏菩萨 南无宝藏菩萨 南无日藏菩萨 南无净德藏菩萨 南无法印藏菩萨 南无齐藏菩萨 南无善德眼菩萨 南无普见眼菩萨 南无清净眼菩萨 南无离垢眼菩萨 南无无碍眼菩萨 南无善观眼菩萨 南无青莲华眼菩萨 南无金刚眼菩萨 南无宝眼菩萨 南无虚空眼菩萨 南无善眼菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无憍梵波提 南无离波多 南无毕陵伽婆蹉 南无薄拘罗 南无摩诃拘絺罗 南无难陀 南无孙陀罗难陀 南无富楼那弥多罗尼子 南无须菩提 南无周陀夷

归命如是等众所知识大阿罗汉。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等已忏地狱报竟。今当复次忏悔三恶道报经中佛说多欲之人多求利故苦恼亦多。知足之人虽卧地上犹以为乐。不知足者虽处天堂犹不称意。但世间人忽有急难。便能舍财不讨多少。而不知此身临于三途深坑之上。一息不还定应堕落。忽有知识教营福德。令修未来善法资粮。执此悭心无肯作理。夫如此者极为愚惑。何以故。尔经中佛说。生时不赍一文而来。死亦不持一文而去。苦身积聚为之忧恼。于己无益徒为他有。无善可恃无德可怙。致使命终堕诸恶道。是故弟子等。今日至心稽颡恳切丹诚归依佛。

南无东方大光曜佛 南无南方虚空住佛 南无西方金刚步佛 南无北方无边力佛 南无东南方无边王佛 南无西南方坏诸怨贼佛 南无西北方离垢光佛 南无东北方金色光音佛 南无下方师子游戏佛 南无上方月幢王佛

归命如是等。十方尽虚空界一切三宝。

弟子等今日次复忏悔畜生道中无所识知罪报。忏悔畜生道中负重牵犁。偿他宿债罪报。忏悔畜生道中不得自在。为他斫刺屠割罪报。忏悔畜生道中无足二足四足多足罪报。忏悔畜生道中身诸毛羽鳞甲之内。为诸小虫之所[口*(一/巾)]啖罪报。忏悔如是畜生道中有无量无边罪报。今日至诚归命忏悔。

弟子等今日次复忏悔饿鬼道中长饥罪报。忏悔饿鬼道中百千万岁永不曾闻浆水之名罪报。忏悔饿鬼道中食啖脓血粪秽罪报。忏悔饿鬼道中动身之时。一切支节悉皆火然罪报。忏悔饿鬼道中腹大咽小罪报。忏悔如是饿鬼道中无量无边苦报。是故今日至诚稽颡归命忏悔。

弟子等今日次复忏悔一切鬼神修罗道中。谀谄诈称罪报。忏悔鬼神道中担沙负石填河塞海罪报。忏悔鬼神罗刹鸠槃荼诸恶鬼神。生啖血肉受此丑陋罪报。忏悔如是鬼神道中无量无边一切罪报。今日稽颡向十方佛大地菩萨。求哀忏悔悉令消灭。

愿弟子等。承是忏悔畜生等报所生功德。愿生生世世灭愚痴垢。自识业缘智慧明照断恶道身。愿以忏悔饿鬼等报所生功德。愿生生世世永离悭贪饥渴之苦。常餐甘露解脱之味。愿以忏悔鬼神修罗等报所生功德。愿生生世世质直无谄。离邪命因除丑陋果。福利人天。愿弟子等从今日以去乃至道场。决定不受四恶道报。唯除大悲为众生故以誓愿力处之无厌。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一地狱。名曰飞刀地狱。其地狱纵广十五由旬铁壁周匝铁网覆上其城四角。火风猛利来吹铁山。其山相磨则成利刀。其刀两刃亦如锋铓。虚空銝銝[金*疑][金*疑]亦如雷声。刀刀相钹亦如霹雳。从空而来刺罪人头。从头而入足下而出。从背上入胸前而出。左出右入烟火俱然。一日一夜受罪万端。千生千死万生万死。若得为人身生恶疮遍体周匝。宝达问曰。此诸沙门作何等行受如是苦。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。心无慈心饮酒食肉言无罪报。食肉之罪理不可恕。以是因缘故受此罪。宝达菩萨闻之悲泣而去。

佛名经卷第十二

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十三

南无无忧佛 南无住持速力佛 南无妙喜佛 南无自在作佛 南无无边声佛 南无然灯作佛 南无宝光明佛 南无阿弥陀佛 南无择说佛 南无择声佛 南无胜藏积吼王佛 南无降伏金刚坚佛 南无宝月光佛 南无宝火佛 南无贤上佛 南无宝波头摩步佛 南无宝胜佛 南无金宝光佛 南无悕喜快胜佛 南无不可量胜佛 南无善逝王佛 南无圣自在手佛 南无不可说分别佛 南无不空胜佛 南无月妙胜佛 南无树提胜佛 南无虚空光明佛 南无善清净无垢间错幢佛 南无善住善根藏王佛 南无成就一切义胜佛 南无智功德清净胜佛 南无善说清净幢佛 南无琉璃藏上胜佛 南无普功德奋迅佛 南无善清净功德宝住佛 南无宝光明清净心胜佛 南无金上胜佛 南无胜月佛 南无波头摩上奋迅胜佛 南无波头摩上佛 南无宝成就胜佛 南无电光幢王佛 南无电光明高王佛 南无多罗王佛 南无妙胜佛 南无虚空然灯佛 南无成就一切功德佛 南无贤高幢王佛 南无住持一切宝间错庄严佛 南无宝光明庄严智威德声自在王佛 南无俱苏摩火奋迅通佛 南无月轮清净佛 南无敷华莎罗王佛 南无善寂月声自在王佛 南无阿僧祇精进住胜佛 南无波心炎佛 南无山功德幢王佛 南无法幢山佛 南无须弥山佛 南无功德师子自在佛 南无寂王佛 南无净王佛 南无称山佛 南无功德须弥胜佛 南无日面佛 南无月面佛 南无离虚空畏佛 南无普光佛 南无方成佛 南无住海面佛 南无宝光佛 南无云胜佛 南无法炎佛 南无山功德佛 南无华生佛 南无起大悲心佛 南无法界华佛 南无法华幢佛 南无王意佛 南无王慧佛 南无智慧佛 南无心义佛 南无自在佛 南无胜天意佛 南无速王佛 南无光明幢胜佛 南无高威德去佛 南无华光佛 南无宝炎佛 南无功德山佛 南无宝实佛 南无功德海胜佛 南无法光明佛 南无华藏胜佛 南无世间月佛 南无明目佛 南无香光佛 南无摩尼须弥胜佛 南无乾闼婆王佛 南无光明命佛 南无摩尼藏王佛 南无山威德慧佛 南无寂色去佛 南无面报佛 南无广智佛 南无宝光明佛 南无虚空重胜佛 南无妙相光明佛 南无行轮自在佛 南无法身自在佛 南无那罗延行佛 南无须弥胜佛 南无功德转轮佛 南无山王佛 南无不可胜佛 南无快威德佛 南无树山佛 南无莎罗王山藏佛 南无世自在身佛 南无镜光佛 南无实起佛 南无自在胜佛 南无功德光佛 南无地威德胜佛 南无身法光明佛 南无胜王佛 南无坚吼意佛 南无高幢胜佛 南无信意佛 南无宝光明佛 南无净胜佛 南无虚空声佛 南无法界镜像胜佛 南无照轮光明佛 南无方差别佛 南无智光明佛 南无幢意佛 南无虚空然灯佛 南无无病胜佛 南无智照佛 南无慧明佛 南无福德光明胜佛 南无寂胜佛 南无大悲云胜佛 南无力光明意佛 南无现一切众生色佛 南无过胜佛 南无修光明佛 南无昙无竭佛 南无风疾行胜佛 南无清净幢佛 南无妙盖胜佛 南无三世镜像胜佛 南无敬像坚佛 南无镜像胜佛 南无金刚胜佛 南无身坚庄严须弥胜佛 南无金幢王佛 南无身法慧佛 南无智慧然灯光明胜佛 南无广智胜佛 南无法行世智意佛 南无法印意智胜佛 南无法海意智胜佛 南无法财佛 南无宝财佛 南无福德功德佛 南无转法轮胜佛 南无云佛 南无忍辱灯佛 南无胜威德意佛 南无光明速寂声佛 南无大愿速胜佛 南无不可降伏幢佛 南无智炎佛 南无成就胜佛 南无法自在佛 南无不可成就意佛 南无世间言语坚固声光佛 南无一切声出声胜佛 南无自在功德佛 南无成就自在意佛 南无方天佛 南无不面舍佛 南无众生心佛 南无平等身佛 南无身行胜佛 南无行胜佛 南无自在性佛 南无山王佛 南无智光佛 南无千亿宝庄严佛 南无宝胜佛 南无信王佛 南无宝积佛 南无香自在佛 南无降伏怨佛 南无安隐佛 南无能与依止佛 南无无边威德佛 南无金色光佛 南无师子奋迅佛 南无甘露光佛 南无能圣成佛 南无普光佛 南无功德胜积王佛 南无善住摩尼积王佛 南无远离诸畏树安隐佛 南无饮甘露佛 南无无边光佛 南无宝高佛 南无无边庄严王佛 南无离怨佛 南无金色光佛 南无宝作佛 南无无尘胜佛 南无师子声王佛 南无宝幢佛 南无善心佛 南无高住佛 南无华王佛 南无智作佛 南无海智佛 南无欢喜佛 南无乐庄严佛 南无离闇佛 南无坚城佛 南无见细佛 南无无畏德佛 南无生王佛 南无实语佛 南无称上佛 南无择智佛 南无不行威德佛 南无人华佛 南无远离诸畏佛 南无能与无畏佛 南无金华佛 南无无畏作佛 南无不空见佛 南无宝华佛 南无六十实作佛 南无宝积佛 南无金华佛 南无降伏王佛 南无善光佛 南无见义佛 南无大择佛 南无妙无畏佛 南无大慈悲佛 南无不可降伏王佛 南无难胜佛 南无上首佛 南无法上佛 南无胜一切佛 南无高行佛 南无高称佛 南无胜圣佛 南无星宿佛 南无识佛 南无商佛 南无闻名佛 南无大悲说佛 南无无量寿佛 南无无边善光明胜佛 南无山积光明胜佛 南无无垢力三昧奋迅胜佛 南无一切功德王光相佛 南无火众佛 南无须弥劫佛 南无坚自在王佛 南无梵吼声佛 南无弥楼聚佛 南无善眼佛 南无成就聚佛 南无离愚奋迅佛 南无无碍眼佛 南无宝幢佛 南无释迦牟尼佛 南无功德胜藏佛 南无难胜佛 南无乐说庄严佛 南无胜藏积吼王佛 南无无边功德宝庄严威德王劫佛 南无功德宝胜威德王劫佛 南无乐说一切法庄严胜佛 南无无边乐说相佛 南无千云吼声王佛 南无金上光明胜佛 南无种种威德王光明胜佛 南无自觉误佛 南无清净金虚空吼庄严光明佛 南无一切法行威德奋迅光明佛 南无东方无边功德宝福德庄严广世界无垢清净光明菩提分俱苏摩不断绝光明庄严光佛 南无南方乐说佛世界无边功德宝乐说佛 南无西方光明世界普光佛 南无北方一切宝种种庄严世界无边宝功德自在佛 南无东南方无忧世界离一切忧闇佛 南无西南方善可见世界大悲观一切众生佛 南无西北方远离闇世界光明庄严王佛 南无东北方住清净无垢世界虚空无垢佛 南无上方庄严世界称名声佛 南无下方卢舍那光明世界宝忧波罗胜佛 南无无垢劫无垢世界名无垢光如来初成佛彼世界尘沙诸佛出世 南无无垢广世界名成就善就劫胜护如来初成佛彼世界尘沙诸佛出世 南无东方阿閦佛 南无大不迷佛 南无香王佛 南无香上佛 南无南方宝幢佛 南无宝作佛 南无宝成佛 南无宝藏佛 南无宝月佛 南无金刚坚佛 南无金刚仙佛 南无金刚幢佛 南无西方阿弥陀佛 南无阿弥陀幢佛 南无阿弥陀声佛 南无阿弥陀称佛 南无阿弥陀吼佛 南无阿弥陀积佛 南无阿弥陀胜上佛 南无阿弥陀师子佛 南无阿弥陀住持佛 南无阿弥陀胜佛 南无北方妙鼓声佛 南无妙鼓王佛 南无妙吼声佛 南无离诸畏佛 南无无畏佛 南无无畏忧佛 南无日舌光明作佛 南无蔓陀香佛 南无幢盖佛 南无东南方大弥留佛 南无弥留山佛 南无弥留王佛 南无弥留幢佛 南无弥留积佛 南无善弥留王佛 南无日藏佛 南无前后上佛 南无净王佛 南无鸡中幢王佛 南无大鸡中佛 南无西南方日藏佛 南无日光明佛 南无无忧佛 南无离一切忧佛 南无佛智清净业佛 南无尽作佛 南无华光佛 南无大华光佛 南无华王佛 南无华声佛 南无卢舍那佛 南无西北方上首积佛 南无山胜积佛 南无海胜积佛 南无作德佛 南无日上佛 南无清净王佛 南无东北方说妙法佛 南无净胜佛 南无日面佛 南无智幢王佛 南无光明佛 南无光明王佛 南无光明光佛 南无上方师子佛 南无师子王佛 南无师子上王佛 南无师子仙佛 南无仙王佛 南无仙首佛 南无仙光佛 南无仙舍敬佛 南无仙觉佛 南无大灯佛 南无师子积佛 南无然灯王佛 南无乐说山佛 南无灯譬喻佛 南无下方对治仙佛 南无觉诤佛 南无对治佛 南无对恨佛 南无对治山佛 南无爱然灯佛 南无依止佛 南无东方阿閦佛 南无弥留幢佛 南无大弥留佛 南无弥留光佛 南无真声佛 南无南方日月灯佛 南无大火聚佛 南无称光佛 南无弥留灯佛 南无无边精进佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无诸法勇王经 南无决定总持经 南无谤佛经 南无乳光佛经 南无犊子经 南无佛遗日摩尼宝经 南无金刚般若经 南无金刚般若波罗蜜经 南无金刚般若经 南无长者子制经 南无逝童子经 南无菩萨逝经 南无文殊师利菩萨经 南无伽耶山顶经 南无象头精舍经 南无贝多树下思惟十二因缘经 南无闻城十二因缘经 南无十二因缘经 南无转女身经 南无腹中女听经 南无胎藏经 南无无垢贤女经 南无无量门微密持经 南无出生无量门持经 南无阿难目佉尼诃离陀罗尼佛经 南无无量门破魔陀罗尼经 南无舍利弗陀罗尼经 南无面出生菩萨经 南无前世三转经 南无银色女经 南无太子和休经 南无太子尉护经 南无善法方便陀罗尼经 南无金刚秘密善门陀罗尼经 南无阿阇世王受决经 南无放钵经 南无采花违王上佛授决经 南无师子奋迅菩萨所问经 南无华积陀罗尼经 南无华聚陀罗尼经 南无相续解脱经 南无解节经 南无大宝积经 南无摩诃衍宝严经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无天冠菩萨 南无普照十方天冠菩萨 南无普照法界慧天冠菩萨 南无道场天冠菩萨 南无生诸佛藏天冠菩萨 南无一切世间最上天冠菩萨 南无明净天冠菩萨 南无无量宝天冠菩萨 南无普照法界虚空天冠菩萨 南无梵王周罗菩萨 南无龙王周罗菩萨 南无一切佛化光明周罗菩萨 南无道场周罗菩萨 南无三世慧音周罗菩萨 南无大光菩萨 南无离垢光菩萨 南无宝光菩萨 南无离尘光菩萨 南无夜光菩萨 南无法光菩萨 南无寂静光菩萨 南无日光菩萨 南无自在光菩萨 南无天光菩萨 南无功德幢菩萨 南无智幢菩萨 南无法幢菩萨 南无诸通幢菩萨 南无光幢菩萨 南无摩尼幢菩萨 南无菩提幢菩萨 南无梵幢菩萨 南无普光幢菩萨 南无梵音菩萨 南无海音菩萨 南无大地音菩萨 南无世主音菩萨 南无虚空音菩萨 南无山相击音菩萨 南无法光音菩萨 南无充满一切法界音菩萨 南无一切法海雷音菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无阿难 南无罗睺罗 南无周利槃陀 南无宾头卢颇罗堕 南无迦留陀夷 南无阿那律 南无优波利 南无离越多 南无尊者摩诃周那

归命如是等众所知识大阿罗汉。

礼三宝已。次复忏悔。

弟子等。已忏三途等报。今当复次稽恳忏悔人天余报。相与禀此阎浮寿命。虽曰百年满者无几。于其中间盛年夭枉其数无量。但有众苦煎迫形心。愁忧恐怯未曾暂离。如此皆是善根微弱恶业滋多。致使现在心有所为皆不称意。当知悉是过去已来恶业余报。是故弟子。今日至诚归依佛。

南无东方莲华上佛 南无南方调伏王佛 南无西方无量明佛 南无北方胜诸根佛 南无东南方莲花尊佛 南无西南方无量花佛 南无西北方自在智佛 南无东北方赤莲花华德佛 南无下方分别佛 南无上方伏怨智佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始已来至于今日。所有现在及以未来。人天之中无量余报。流殃宿对隆残百疾六根不具罪报忏悔。人间边地邪见三恶八难罪报忏悔。人间多病消瘦促命夭枉罪报忏悔。人间六亲眷属不能常得相保相守罪报忏悔。人间亲友凋丧爱别离苦罪报忏悔。人间怨家聚会愁忧怖畏罪报忏悔。人间水火盗贼刀兵危险惊惧恐怯罪报忏悔。人间孤独困苦流离波迸已失国土罪报忏悔。人间牢狱系闭幽执侧立鞭挞拷楚罪报忏悔。人间公私口舌更相罗染更相诽谤罪报忏悔。人间恶病连年累月不差。枕卧床席不能起居罪报忏悔。人间冬温夏疫毒厉伤寒罪报忏悔。人间贼风肿满否塞罪报忏悔。人间为诸恶神伺求其便欲作祸崇罪报忏悔。人间有鸟鸣百怪飞尸邪鬼为作妖异罪报忏悔。人间为虎豹豺狼水陆一切诸恶禽兽所伤罪报忏悔。人间自结自刺自杀自害罪报忏悔。人间自忧自惋自勒自嗔自喜罪报忏悔。人间投坑赴火自沈自坠罪报忏悔。人间无有威德名闻罪报忏悔。人间衣服资生不得称心罪报忏悔。人间行来出入有所云为值恶知识为作留难罪报忏悔。如是现在未来人天之中。无量祸横灾疫厄难衰恼罪报忏悔。弟子等。今日至诚向十方佛尊法圣众前。披肝露心求哀忏悔。

愿弟子等。承是忏悔所生功德。愿生生世世身相具足。犹如罗睺罗常值佛法僧恒闻妙法。寿命天地等。不为百病之所缠。六亲眷属常得相保护。怨贼刀兵永恒去离。自然衣服箱箧常盈。百味香饭盂中恒满。牢狱闭所化作天堂。口舌相非变成和合。连年之病永去身心。疫毒诸灾恒离意首。妖怪魍魉及以飞鸟虎豹豺狼。水陆诸祸一切等厄皆去无余。或自割刑或自嗔喜。如是等罪愿从今已去乃至成佛。已来永相去离。愿弟子等。不为诸恶道之所受报。唯生大悲救护一切众生。使皆尽性广化诸类俱登正觉。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入火箭地狱。云何名曰火箭地狱。其狱纵广九十由旬。铁壁周匝猛火绝炎。地有铁锵遍布其地。烟火洞然来烧罪人。其地四面烂风俱起。于虚空中猛风卒疾来吹铁山。其山相磨则成火箭。火箭相揩烟火俱炽。其箭身毛亦皆火然。来射罪人从头而入足下而出。背上而入胸前而出。左右通彻疮中火然烟焰俱出。罪人号叫痛不可言。一日一夜受无量罪。千死千生万死万生。

宝达问曰。此诸沙门作何等罪。来受此报。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。不护威仪如俗人法。手捉弓箭失佛威仪。如经中说。昔有萨离比丘不护威仪。以手提俗人弓箭。万世之中受其恶报。以是因缘当知沙门不护威仪堕三恶道。今此比丘亦复如是。

宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十三

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十四

南无西方阿弥陀佛 南无阿弥陀幢佛 南无阿弥陀高佛 南无大火光明佛 南无北方怜愍众生佛 南无大照佛 南无宝幢佛 南无香聚佛 南无上方火光炎聚佛 南无火声佛 南无难胜佛 南无日成就佛 南无罗网光佛 南无下方师子佛 南无称王佛 南无威德佛 南无法顶佛 南无法幢佛 南无法住持佛 南无东方梵声佛 南无星宿王佛 南无香上佛 南无香光佛 南无大炎聚佛 南无宝种种花敷身佛 南无坚王佛 南无宝莲花胜佛 南无见一切义佛 南无须弥劫佛 南无声吼佛 南无智自在佛 南无威德自在佛 南无莎罗自在王佛 南无智勇猛佛 南无光自在佛 南无坚自在王佛 南无声德佛 南无师子奋迅鬘佛 南无须弥山然灯王佛 南无香山佛 南无不可动佛 南无药王佛 南无寻光佛 南无大炎积佛 南无胜藏佛 南无无心光明佛 南无毗留罗佛 南无莲华佛 南无喜聚佛 南无栴檀佛 南无月光佛 南无惊怖幢佛 南无大修行佛 南无波头摩王佛 南无月胜佛 南无莎罗集佛 南无大莎罗集佛 南无幢相佛 南无净命佛 南无金台佛 南无爱见佛 南无金色色佛 南无须摩那光佛 南无妙莲华劫亿那由他百千万佛同名一切菩提华佛 南无七百同名光明庄严佛 南无三百同名大幢佛 南无十千同名庄严王佛 南无善发胜佛 南无日轮光明佛 南无普盖佛 南无三昧奋迅佛 南无宝华胜佛 南无无边足步佛 南无善香香王佛 南无善择敌佛 南无须弥劫佛 南无功德王光明佛 南无普至光佛 南无金刚佛 南无尼弥佛 南无不可尽世界一色佛 南无袈裟幢世界山自在王佛 南无坚幢世界智胜山王佛 南无一切香举世界胜花藏佛 南无金刚摩尼世界金刚藏光明胜佛 南无智成就世界智幢佛 南无意味世界普照佛 南无波头摩首世界佛胜佛 南无镜轮世界金刚幢佛 南无光明清净力世界日藏佛 南无安乐世界最胜佛 南无阿閦佛 南无宝幢佛 南无无量光佛 南无妙声佛 南无宝俱苏摩功德海琉璃歌那伽山真金光明胜佛 南无释迦牟尼佛 南无宝炎佛 南无金作盖山佛 南无毗婆尸佛 南无光尸弃佛 南无毗舍浮佛 南无拘留孙佛 南无拘那含佛 南无迦叶佛 南无三昧手胜佛 南无无垢奋迅菩萨

若有善男子善女人。受持是诸佛菩萨名。超越世间三十劫。

南无日轮光明胜佛。南无日光明菩萨

若复有人受持读诵是佛菩萨名。超越世间千劫。

南无普宝盖佛

若有善男子。受持读诵是佛名。是人超越世间四大劫。常现诸佛菩萨前生。不复作五逆罪。

南无三昧胜奋迅佛

若有善男子。受持读诵是佛名得千三昧。超越世间无量千劫。同弥勒菩萨功德。

南无宝俱苏摩身光明胜佛

若复有人。受持读诵是佛名。超越世间不可数劫。

南无最胜波头摩奋迅胜佛

若有人受持是佛名。超越世间四十劫。

南无无量香胜王佛

若善男子。受持读诵是佛名。超越世间无量劫。常得宿命。

南无宝华奋迅如来

若复有人。受持读诵是佛名。得千三昧。诸众生归命是人。为诸佛如来所共赞叹。是人超越世间千劫。不久转法轮。

南无大光明如来

若有善男子。受持读诵是佛名。超越世间四十劫。

南无宝藏佛

若有善男子。受持读诵是佛名。超越世间六十劫。

南无宝胜佛

若有善男子。受持是佛名。若复有人舍七宝如须弥山。以用布施及恒河沙世界。若复有人受持读诵是佛名。此福胜彼。

南无名降伏魔人胜佛 南无降伏贪人自在佛 南无降伏嗔人胜佛 南无降伏痴自在佛 南无降伏染魔人胜佛 南无降伏恨自在佛 南无降伏嫉人胜佛 南无降伏谄曲自在佛 南无降伏邪见人胜佛 南无降伏诸戏自在佛 南无法清净得名人胜佛 南无业胜得名自在佛 南无如意通清净得名人胜佛 南无起施得名自在佛 南无起持戒清净得名人胜佛 南无起忍辱得名自在佛 南无起精进得名人胜佛 南无施思惟得名自在胜佛 南无起持戒思惟得名人胜佛 南无法忍辱思惟得名自在佛 南无起思惟精进得名人胜佛 南无起禅成就得名自在佛 南无起般若得名人胜佛 南无禅思惟得名自在佛 南无般若思惟得名人胜佛 南无行不可思议得名自在胜佛 南无行不可思议得名人胜佛 南无行起得名自在佛 南无总持智清净光明人胜佛 南无总持色清净得名自在胜佛 南无总持雨清净得名人胜佛 南无陀罗尼性清净得名自在胜佛 南无陀罗尼称清净得名人胜佛 南无陀罗尼施清净得名自在佛 南无空行得名人胜佛 南无空无我得名自在佛 南无眼光明人胜佛 南无耳光明自在佛 南无鼻光明人胜佛 南无舌光明自在佛 南无身光明人胜佛 南无心光明自在佛 南无色光明人胜佛 南无声光明自在佛 南无降伏香人胜佛 南无味光明自在佛 南无触光明人胜佛 南无法光明自在佛 南无炎光明人胜佛 南无赞叹光明自在佛 南无地光明人胜佛 南无水光明自在佛 南无火光明人胜佛 南无风光明自在佛 南无光光明人胜佛 南无事光明自在佛 南无世光明人胜佛 南无拔苦自在佛 南无阴光明人胜佛 南无戒光明自在佛 南无不二光明人胜佛 南无生光明自在佛 南无声光明人胜佛 南无地华光明自在佛 南无鬘光明人胜佛 南无香盖光明自在佛 南无衣光明人胜佛 南无成就义佛 南无无畏王佛 南无不动佛 南无观世自在佛 南无无量命佛 南无尼弥佛 南无炎弥留佛 南无金刚佛 南无初出日然灯月华宝波头摩金光明身卢舍那放无碍宝光明照十方世界王佛 南无降伏龙佛 南无善调心佛 南无宝聚佛 南无火首佛 南无炎积佛 南无一切光明佛 南无日光佛 南无不可思议佛 南无无边精进佛 南无无边思惟佛 南无金色华佛 南无善香香佛 南无无诤行佛 南无无漏佛 南无无边智佛 南无贤身佛 南无贤相佛 南无遍见佛 南无无边威德佛 南无次佛 南无坚安隐佛 南无莎罗佛 南无得名佛 南无波头摩胜佛 南无称莲华佛 南无华佛 南无庄严佛 南无奋迅佛 南无善见佛 南无善敌对佛 南无善护世佛 南无无边威德佛 南无第一胜佛 南无善行佛 南无无量威德佛 南无妙胜佛 南无胜供养佛 南无大奋迅智声自在王佛 南无电光佛 南无照一切佛 南无不可思议佛 南无无量色佛 南无无量光佛 南无善光花敷身佛 南无须弥山波头摩胜王佛 南无求名发声修行佛 南无一切宝摩尼王放光明佛 南无无垢炎称成就王佛 南无香宝光明佛 南无离诸烦恼佛 南无善智佛 南无善见佛 南无宝山庄严佛 南无慈悲行佛 南无阎浮檀幢佛 南无无边智佛 南无无量威德佛 南无大称佛 南无宝称佛 南无火光明佛 南无大光明佛 南无电照光明佛 南无一切种照佛 南无不可量佛 南无月光佛 南无功德海佛 南无具足功德佛 南无上行佛 南无日光佛 南无无畏佛 南无师子幢佛 南无帝释幢佛 南无火幢佛 南无善眼佛 南无庄严王佛 南无放光明光佛 南无无边光佛 南无妙光佛 南无普护增上佛 南无云自在佛 南无自在幢佛 南无日灯佛 南无最上佛 南无善生佛 南无无边不可思议威德佛 南无普眼佛 南无波头摩上佛 南无妙去佛 南无月起佛 南无灯明佛 南无不厌足身佛 南无弥留幢佛 南无宝幢佛 南无火炎聚佛 南无自在幢佛 南无宝火佛 南无栴檀香佛 南无不定光明波头摩敷身佛 南无无边称功德光明佛 南无薝卜色佛 南无无量光明佛 南无快光明波头摩敷身佛 南无出须弥山波头摩王佛 南无星宿劫二万同名光作佛 南无二万同名卢舍那佛 南无二万同名释迦牟尼佛 南无同名帝释日太白星宿无量百千万不可数佛 南无无垢光明佛 南无功德宝光明佛 南无精进力成就佛 南无清净光佛 南无解脱一切缚佛 南无波头摩藏胜佛 南无得无障碍力解脱佛 南无不怯弱十力称香佛 南无卢舍那光明佛 南无宝聚佛 南无法幢悬佛 南无破一切暗曀佛 南无普光明庄严照作佛 南无光明作佛 南无大炎佛 南无无边行功德佛 南无法功德云然灯佛 南无然灯炬王佛 南无破一切众生闇胜佛 南无妙见佛 南无妙胜佛 南无妙闻佛 南无山峰佛 南无金圣佛 南无饮甘露佛 南无无量光明佛 南无宝鸡头佛 南无无边毗尼胜王佛 南无电照光明罗网佛 南无成就无量功德佛 南无无量乐说境界佛 南无智胜放光明佛 南无降伏电日月作光佛 南无普句素摩胜奋迅功德积佛 南无功德王光佛 南无善月佛 南无光庄严王佛 南无赊舍施鸡头佛 南无福德光佛 南无普光上胜山王佛 南无善住摩尼山王佛 南无断一切烦恼佛 南无释迦牟尼佛 南无破碎金刚坚固佛 南无宝炽佛 南无龙自在王佛 南无勇猛仙佛 南无宝月佛 南无离垢佛 南无无垢佛 南无勇猛得佛 南无净佛 南无梵得佛 南无婆楼那佛 南无婆楼那天佛 南无贤胜佛 南无栴檀胜佛 南无力士佛 南无欢喜威德胜佛 南无光明胜佛 南无无忧胜佛 南无句素摩胜佛 南无波头摩树提奋迅胜佛 南无财胜佛 南无念胜佛 南无善说名胜佛 南无因陀罗鸡头幢佛 南无步胜佛 南无善觉步胜佛 南无善步去佛 南无普照庄严胜佛 南无宝华步佛 南无宝波头摩善住山自在王佛 南无光明幢火众生庄严光王佛 南无妙平等法界智起声佛 南无广福德藏普光明照佛 南无普照大应罗网卢舍那佛 南无卢舍那华眼电光佛 南无最胜大师子意佛 南无到法界胜光卢舍那王佛 南无常无垢功德遍至称佛 南无日莲华胜王佛 南无法自在智幢佛 南无广喜无垢威德梵声佛 南无根本胜善导师佛 南无智力佛 南无弥楼威德佛 南无愿清净月光佛 南无法海愿出声光佛 南无宝功德相庄严作光佛 南无妙声地主天佛 南无胜进寂去佛 南无见众生欢喜佛 南无不动深光明卢舍那集慧佛 南无普放光明不可思议主佛 南无平等妙功德威德佛 南无速光明梵眼佛 南无解脱精进日光明佛 南无普法身觉慧佛 南无普门照一切众生门见佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无孔雀王咒经 南无兜沙经 南无清净毗尼方广经 南无文殊师利净律经 南无寂调音所问经 南无摄大乘释论 南无摄大乘论 南无菩萨地持论 南无菩萨善戒经 南无摄大乘本论 南无唯识论 南无成唯识论 南无坐禅三昧经 南无阿兰若习禅法经 南无摩登伽经 南无舍头谏经 南无过去现在因果经 南无太子本起瑞应经 南无修行本起经 南无楼炭经 南无大般涅槃经 南无佛般泥洹经 南无十报法经 南无普法义经 南无尸迦罗越六向拜经 南无梵网六十二见经 南无寂志果经 南无梵志阿跋经 南无七佛父母姓字经 南无梵志頞罗延问种尊经 南无本相倚致经 南无缘本致经 南无阿难问事佛吉凶经 南无佛说阿难分别经 南无罪福报应经 南无业报差别经 南无五母子经 南无沙弥罗经 南无阿遬达经 南无玉邪经 南无长者诣佛说子妇不恭敬经 南无七妇经 南无盂兰盆经 南无报恩奉盆经 南无灌腊经 南无摩邓女经 南无摩登女解形六事经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无降伏一切魔音菩萨 南无大悲方便雷云音菩萨 南无灭一切苦安慰音菩萨 南无法上菩萨 南无胜上菩萨 南无智上菩萨 南无功德须弥山上菩萨 南无功德珊瑚上菩萨 南无称上菩萨 南无普光上菩萨 南无大慈菩萨 南无智海上菩萨 南无如来性起上菩萨 南无光妙德菩萨 南无胜妙德菩萨 南无上妙德菩萨 南无明净妙德菩萨 南无法妙德菩萨 南无月妙德菩萨 南无虚空妙德菩萨 南无宝妙德菩萨 南无妙德幢菩萨 南无智妙德菩萨 南无娑罗林王菩萨 南无众生王菩萨 南无梵王菩萨 南无山王菩萨 南无宝王菩萨 南无离生王菩萨 南无寂静王菩萨 南无不动王菩萨 南无仙王菩萨 南无胜王菩萨 南无静音菩萨 南无无碍音菩萨 南无开悟过去愿音菩萨 南无圆满道音菩萨 南无智须弥山音菩萨 南无虚空觉菩萨 南无离垢觉菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无尊者了本际 南无尊者正愿 南无尊者正语 南无尊者大号 南无尊者仁贤 南无尊者离垢 南无尊者名闻 南无尊者善实 南无尊者具足 南无尊者牛王

归命如是等众所知识大阿罗汉。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等敬请十方诸佛十二部经一切贤圣。天龙八部法界众生现前大众等证知。弟子等。自从无始已来所造众罪无量无边。今日至心发露忏悔。归依佛。

南无东方无限净佛 南无南方须弥佛 南无西方金刚步积佛 南无北方贤最佛 南无东南方大兴光明佛 南无西南方妙宝佛 南无西北方一乘佛 南无东北方坏魔罗网独步佛 南无下方意无恐惧佛 南无上方无量尊离垢王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等今者为诸众生及自己身。十方佛前归命忏悔。一切众生无量劫来不识诸佛及父母恩。不解善法造作众恶。自恃种性及诸财宝。盛年放逸作诸恶行。心念不善口作恶业。随心所造不见其过。凡夫愚行无知闇覆。亲近恶友烦恼乱心。五欲因缘心生忿恚。不知厌足故作众恶。亲近非圣因生悭嫉。贫穷因缘奸谄作恶。系属于他常有怖畏。不得自在而造诸恶。贪欲恚痴挠动其心。渴爱所逼造作诸恶。依因衣食及以女色。诸结恼热。爱他男子染著其心。或于牛马驴骡羊一切禽兽诸色异类而生女想。不依佛行造作诸恶。身口意业所集三业。如是众罪无量无边今悉忏悔。弟子等自从无始已来至于今日。或不恭敬佛法圣僧。如是众罪今悉忏悔。或不恭敬缘觉菩萨。如是众罪今悉忏悔。以无智故诽谤正法。不知恭敬父母尊长。愚惑所覆憍慢放逸。因贪嗔痴造作诸恶。如是众罪今悉忏悔。好乐饮酒不知止极。或以酒与僧与持戒人。与比丘尼。若灭心人若禅定人。如是等罪无量无边。今日运心归命忏悔。

弟子等从无始劫来所有众恶。以是因缘生大忧苦。贫穷困乏愁热惊惧。怖畏恶业心常怯劣。在在处处暂无欢乐。十方现在大悲世尊。能除众生一切怖畏。愿受我等诚心忏悔。过去诸恶今悉悔过。现在作业诚心发露。所未作者更不敢作。已作之业不敢覆藏。身业三种口业有四。意三业行今悉忏悔。生死险难种种淫欲愚烦恼难。如是诸难今悉忏悔。心轻躁难。近恶友难。三有险难。及三毒难。遇无难难。值好时难。修功德难值佛亦难。如是诸难。今悉忏悔。

弟子等自从无始劫来乃至今身。杀害一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。偷盗一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生物不可知数。于一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生上。起邪心不可知数。妄语欺诳一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。绮语调弄一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。恶口骂辱诽谤毁訾一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。两舌斗乱破坏一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。或破五戒八戒。十戒十善戒。二百五十戒五百戒。菩萨三聚戒十无尽戒。乃至一切戒及一切威仪戒等。自作教他见作随喜不可知数。如是等众罪。亦如十方大地无边微尘无数。我等作罪亦无边无数。虚空无边我等作罪亦复无边。方便无边我等作罪亦复无边。法性无边我等作罪亦复无边。法界无边我等作罪亦复无边。众生无边我等劫夺杀害亦复无边。三宝无边我等侵损亦复无边。戒品无边我等毁犯亦复无边。如是等罪上至诸菩萨下至声闻缘觉所不能知。唯佛与佛乃能知我罪之多少。今于三宝前法界众生前。发露忏悔不敢覆藏。唯愿十方三宝法界众生。听我忏悔。

愿弟子等承是忏悔所生功德。愿生生世世永舍胎藏形。随心愿往生获六神通力救摄诸苦众。虚空法界尽我愿亦如是。地狱饿鬼一切众生贫穷困厄。及诸有苦烦恼所逼。如是等苦悉令除灭。又愿弟子承是忏悔所成功德。愿离于生死到大智岸。转无上轮微妙清净。诸所愿求成就具足。又愿盲者得视。聋者得听。哑者能言。裸者得衣。贫穷乏者则得宝藏。仓库盈溢无所乏少。一切皆受安隐快乐。乃至无有一人受苦。又愿众生慈心相向佛眼相看。形貌端严人所喜见。上妙色像庄严其身。为菩提眷属作真善知识。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入[月*鬼]肉地狱。云何名曰[月*鬼]肉地狱。其地狱纵广四十由旬。铁壁周匝铁网覆上。烟火俱然如上无异。地有铁锵火亦洞然。中有铁床方圆五百余步。床上火然来烧罪人。南门之中有六百罪人。似是人形而非人也。身长一丈亦无口眼手脚六根。

尔时马头罗刹手捉铁钩望身而挑。罪人身动似有人声。唱如是言。我今何罪受如是苦。狱卒抛身来入狱中。狱中铁锵逆刺其身。身中血出火则入中。复有饿鬼来食其肉。复有饿狗来饮其血。复有铁乌来啄其筋。复有猛风来吹罪人。一日一夜受罪万端。千死千生万死万生。若得为人贫穷痴闇不识佛语。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何罪故受苦如是。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛禁戒不求无上菩提。但求现在名利。贪饮酒故破法破戒三十六失。以是因缘堕此地狱。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十四

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十五

南无迦那伽无垢光明日炎云佛 南无因陀罗光明疑幢佛 南无一切地处无垢月佛 南无觉虚空平等相佛 南无十方广应云幢佛 南无平等不平等卢舍那佛 南无害心悲解脱空王佛 南无成就一切义须弥佛 南无不空步照见佛 南无妙吼胜佛 南无第一自在通王佛 南无不可思议功德卢舍那妙月佛 南无可信力幢佛 南无法界树声智慧佛 南无波头摩光长善臂佛 南无不退功德海光佛 南无普生妙一切智速佛 南无师子光无量力智佛 南无见一切法清净胜智佛 南无远离一切忧恼佛 南无自在妙威德佛 南无金华火光佛 南无观法界奋迅佛 南无然灯紧那罗王佛 南无然香灯佛 南无应王佛 南无如来功德普门见佛 南无一切法普奋迅王佛 南无广化自在佛 南无法界解脱光明不可思议意佛 南无如来无垢光佛 南无卢舍那世间轮胜声佛 南无波头摩须无边眼佛 南无喜乐成佛 南无一切智行境界慧佛 南无广寂妙声佛 南无虚空无垢智月佛 南无福德海厚云相花佛 南无能作善胜云佛 南无胜声云幢佛 南无胜声吼幢佛 南无观眼奋迅佛 南无无尽智金刚佛 南无普眼日藏照佛 南无一切吼声佛 南无无量智敷佛 南无一切福德弥楼上佛 南无根日威德佛 南无满光明身光佛 南无地第一华相佛 南无云无畏见佛 南无平等言语鸡头佛 南无实然灯王佛 南无坚精进奋迅成就义心佛 南无普照观称佛南无慈光明称胜佛 南无福德称上胜佛 南无念一切众生称胜佛 南无须弥山称胜佛 南无毕惭愧称上胜佛 南无教化一切世间佛 南无离一切忧佛 南无离一切难佛 南无离一切世间佛 南无能转胎佛 南无转女佛 南无转男女降伏佛 南无佛华胜上王佛 南无不空说名佛 南无善慧法通王佛 南无十方广功德称天尽乐佛 南无爱大智见不空闻名佛 南无无量力智胜佛 南无成就梵功德佛 南无香象佛 南无金刚蜜迹佛 南无善转成就义佛 南无卢舍那花胜威德佛 南无常功德然灯去慧佛 南无到诸疑彼岸月佛 南无到法界无量声慧佛 南无然灯胜光明佛 南无法界日光明佛 南无无边光中功德海转法轮声佛 南无日不可思议智见佛 南无宝胜光明威德王佛 南无无尽功德妙庄严佛 南无不可量力普吼佛 南无普眼满足然灯佛 南无胜功德炬佛 南无大龙声佛 南无波头摩师子座奋迅齐佛 南无智聚觉光佛 南无住持地善威德王佛 南无善住法然灯王佛 南无不空见生喜作佛 南无放身炎幢佛 南无清净众生行佛 南无一切德云普光明佛 南无敷华相月智佛 南无第一光明金庭燎佛 南无观一切法海无差别光明佛 南无化日佛 南无宝盖胜卢舍那佛 南无善思惟佛 南无精进胜坚慧佛 南无敷华心波头摩佛 南无清净眼佛 南无月光自在佛 南无无尽法海宝幢佛 南无金刚波头摩胜佛 南无广俱苏摩作佛 南无人自在幢佛 南无一切智轮照卢舍那佛 南无龙称无量功德佛 南无宝功德须光佛 南无一切力庄严慧佛 南无宝炎须弥山佛 南无一切行光明胜佛 南无一切波罗蜜海佛 南无宝炎面门幢佛 南无成就一切愿光明佛 南无广得一切法齐佛 南无光明罗网胜佛 南无宝山幢佛 南无无边中智海藏佛 南无清净一切义功德幢佛 南无一切通首王佛 南无无障碍一切法界卢舍那佛 南无胜三昧精进慧佛 南无无碍法界然灯佛 南无无碍法界须弥幢胜王佛 南无菩提分俱苏摩作王佛 南无得世间功德大海佛 南无宝师子力佛 南无普智海王佛 南无波头摩善化幢佛 南无无尽光明普门声佛 南无普功德云胜威德佛 南无胜慧海佛 南无智月华云佛 南无香光威德佛 南无普门见无障碍清净佛 南无不可降伏法自在慧佛 南无波头摩光明敷王佛 南无大精进善智慧佛 南无坚王幢佛 南无不可降伏妙威德佛 南无精进德佛 南无一切功德胜心王佛 南无善成就无边功德王佛 南无断诸疑广善眼佛 南无妙功德胜慧佛 南无过诸光明胜光明佛 南无须弥山然灯佛 南无无尽化善云佛 南无无量光明化王佛 南无白智梵行佛 南无师子眼炎云佛 南无大海天炎门佛 南无觉佛智胜佛 南无无量昧大圣佛 南无无垢速云闻佛 南无满法界卢舍那佛 南无金色华佛 南无大功德花敷无垢佛 南无照胜威德王佛 南无不住眼无垢佛 南无无碍庄严佛 南无法智差别佛 南无转灯轮幢佛 南无法界轮佛 南无一切佛宝胜王佛 南无无边光明智轮幢佛 南无无著智幢佛 南无师子佛 南无月智佛 南无日照佛 南无常放普光明舌功德海王佛 南无无边光明法界庄严王佛 南无长臂佛 南无高见佛 南无无垢地平等光明世界普照十方光明声吼虚空卢舍那佛 南无清净华池庄严世界普门见妙光明佛 南无无边功德住持世界无转功德普光佛 南无弥留胜然灯世界普光明虚空镜像佛 南无一切妙声善爱闻世界喜乐见华火佛 南无妙声庄严世界宝须弥山然灯佛 南无一切宝色庄严光明照世界善化法界声幢佛 南无香藏金刚庄严世界金刚光明电声吼佛 南无炎声世界不可降伏力月佛 南无宝波头摩间错庄严无垢世界法城慧吼声佛 南无能与乐世界十方世界广称名智灯佛 南无手无垢善无垢罗网世界师子光明满足功德大海佛 南无妙华幢照世界大智敷华光明佛 南无无量庄严间错世界高智种种华光明佛 南无无边庄严世界普满法界幢眼佛 南无宝昼普光庄严世界妙慧上首佛 南无须王世界作月光明幢佛 南无无垢藏庄严世界善觉梵威德佛 南无宝光明身世界一切种力虚空然灯佛 南无宝首璎珞成就世界一切诸波罗蜜相大海威德佛 南无轮尘普盖世界断一切著喜作佛 南无宝鬘妙幢世界大称广功德吼照佛 南无不可思议庄严普庄严光明世界无差别智光明功德海佛 南无无尽光明择幢世界无边法界无垢光明佛 南无放宝炎华世界清净宝镜像佛 南无威德炎藏世界无障碍奋迅光明吼佛 南无宝轮平等光庄严世界普宝光明佛 南无栴檀树须幢世界清净一切念无碍光明佛 南无佛国土色轮善修庄严世界广喜见光明智慧佛 南无微细光明庄严照世界法界奋迅善观佛 南无无边色形相世界无障碍智成就佛 南无普炎云火然世界不退转法轮吼佛 南无种种宝庄严清净轮世界清净色相华威德佛 南无究竟善修世界无障碍日眼佛 南无善作坚固金刚座成就胜世界过法界智身光明佛 南无十方庄严无障碍世界宝广炬佛 南无差别色光明世界普光明华云王佛 南无宝门种种幢世界普见妙功德光明佛 南无摩尼顶作须光明世界普十方声云佛 南无自在摩尼金刚藏世界智胜须弥王佛 南无摩尼衣座成就胜世界放香光明功德宝庄严佛 南无华优波罗庄严世界普智幢声王佛 南无宝庄严种种藏世界一切法无畏然灯佛 南无香胜无垢光明世界普喜速胜王佛 南无日幢乐藏世界普门智卢舍那吼佛 南无香庄严快藏世界无量功德海光明佛 南无宝师子火光明世界法界电光佛 南无相快照世界无障碍功德称解脱光明王佛 南无功德成就光明照世界清净眼无垢然灯佛 南无种种香华胜庄严世界师子光明胜光佛 南无宝庄严平等光明世界广光明智胜幢佛 南无种种光明髻快世界金光明无量力日成就佛 南无放光句素摩沉沦世界香光明喜力坚固佛 南无光明清净种种作世界光明力坚固佛 南无光明清净种种作世界普光明大自在幢佛 南无句素弥多炎轮庄严世界喜海庄严功德称自在王佛 南无地成就威德世界广称智海幢佛 南无放声吼世界相好光明月佛 南无金刚幢世界一切法海胜王佛 南无无量功德庄严世界无量众生功德法住佛 南无光明照世界梵自在胜佛 南无生无垢光明世界妙法界胜吼佛 南无种种光明照然灯世界不可嫌力普光明幢佛 南无照平等光明世界无垢功德日眼佛 南无宝作庄严藏世界无障碍智普照十方佛 南无无尘世界无量胜行幢佛 南无清净光明世界法界虚空平等光明照佛 南无宝藏波浪胜成就世界功德相云胜威德佛 南无宫殿庄严幢世界卢舍那胜顶光明佛 南无髻胜藏世界一切法无边海慧佛 南无善化香胜世界相法化普光佛 南无快地色光世界善眷属卢舍那佛 南无善作敷华世界法行喜无尽慧佛 南无胜福德威德轮世界无垢清净普光明佛 南无摩尼宝波头摩庄严世界清净眼华胜佛 南无炎地成就世界无量力成就慧佛 南无梵照世界虚空广眼月佛 南无声尘平等世界金色然弥楼然灯佛 南无宝色庄严世界智胜妙法界光明佛 南无金色善光明世界宝然灯普光明幢佛 南无卢舍那光明月世界火胜华奋迅善照佛 南无宝月作藏世界无尽功德华威德佛 南无镜光明照世界行力甘露吼声佛 南无妙栴檀快月庄严世界妙法智慧胜威德光明佛 南无无边功德聚集世界无边精进光明功德胜王佛 南无大庄严成就世界日灯王佛 南无波头摩跋提世界普华佛 南无摩梨支世界虑舍那佛 南无清净行世界那罗延华幢佛 南无有华世界波头摩威德佛 南无有云世界雷声王佛 南无不可行世界薝卜色佛 南无莲华世界波头摩胜佛 南无光幢世界光明王佛 南无无边功德庄严光明世界庄严王佛 南无无量光明世界普贤佛 南无无边功德宝作示现安乐世界无边功德宝集示现安乐金色光明师子奋迅王佛 南无普宝间错世界普光明妙胜山王佛 南无普无垢世界无垢称王佛 南无清净行世界普华佛

善男子。如是诸世界中诸佛一切归命及彼菩萨摩诃萨一切大众亦悉归命。

尔时诸比丘白佛言。世尊。世尊如是诸佛如来所有寿命长短等不。

佛告诸比丘。汝等谛听当为汝说。比丘。我此娑婆世界贤劫释迦牟尼佛国土一劫。于安乐世界为一日一夜。若安乐世界阿弥陀佛国土一劫。于袈裟幢世界碎金刚佛国土。为一日一夜。若袈裟幢世界一劫。于不退轮吼世界善快光明波头摩敷身如来佛国土。为一日一夜。若不退轮吼世界一劫。于无垢世界法幢如来佛国土。为一日一夜。若无垢世界一劫。于善然灯世界师子如来佛国土。为一日一夜。若善然灯世界一劫。于善光明世界卢舍那藏如来佛国土。为一日一夜。若善光明世界一劫。于难过世界法光明波头摩敷身如来佛国土。为一日一夜。若难过世界一劫。于庄严慧世界一切通光明如来佛国土。为一日一夜。若庄严慧世界一劫。于镜轮光世界月智如来佛国土。为一日一夜。比丘入如是数满足。过十阿僧祇百千万世界。最后波头摩胜世界。于贤胜如来佛国土。为一日一夜。比丘。如是等世界无量无边长短不等。诸佛如来寿命住世亦复如是。诸比丘。汝等应当称诸佛名(胡本中自此以下皆有世界名此略除也)作如是言。

南无如是等诸佛如来 南无不动智佛 南无阿尼罗智佛 南无婆留那智佛 南无阿私陀智佛 南无行智佛 南无阿楼那智佛 南无常智佛 南无妙智佛 南无乐自在天佛 南无梵天佛 南无胜智天佛 南无庵摩罗月佛 南无不退月佛 南无不动月佛 南无阿尼罗月佛 南无婆留那月佛 南无阿私陀月佛 南无胜月佛 南无阿楼那月佛 南无无垢月佛 南无胜智月佛 南无不退眼佛 南无第一眼佛 南无阿尼罗眼佛 南无不动眼佛 南无阿私陀眼佛 南无行眼佛 南无阿楼那眼佛 南无婆留那眼佛 南无胜眼佛 南无微妙清净眼佛 南无不退幢佛 南无阿尼罗幢佛 南无阿私陀幢佛 南无婆留那幢佛 南无行幢佛 南无阿楼那幢佛 南无常幢佛 南无妙幢佛 南无自在幢佛 南无梵幢佛 南无胜幢佛 南无弥留幢佛 南无波头摩胜藏佛 南无普眼佛 南无梵命佛 南无金刚齐佛 南无婆薮天佛 南无一切法决定王佛 南无弥留幢寂眼胜佛 南无致沙佛 南无弗沙佛 南无波头摩胜佛 南无大光明佛 南无法意佛 南无善法佛 南无称胜佛 南无宝慧佛 南无微妙眼佛 南无灯佛 南无择义佛 南无自在佛 南无婆薮天佛 南无不去佛 南无择胜佛 南无妙行佛 南无无碍月佛 南无无边智上首佛 南无普眼佛 南无厚婆波罗佛 南无妙胜佛 南无日光佛 南无无边光佛 南无法幢佛 南无无边智然灯佛 南无普功德观然灯佛 南无功德佛 南无金刚幢佛 南无普智宝炎胜功德幢佛 南无因陀罗幢胜幢佛 南无普智宝炎胜功德鸡都佛 南无无垢轮大悲云幢佛 南无百忆定光佛 南无光远佛 南无月光佛 南无栴檀香佛 南无善山王佛 南无须弥天冠佛 南无须弥等曜佛 南无月色佛 南无正念佛 南无离垢佛 南无无著佛 南无龙天佛 南无不动地佛 南无琉璃妙华佛 南无琉璃金色佛 南无金藏佛 南无炎光佛 南无炎根佛 南无地种佛 南无月像佛 南无日音佛 南无解脱华佛 南无庄严光明佛 南无海觉神通佛 南无水光佛 南无大音佛 南无离垢佛 南无舍厌意佛 南无宝炎佛 南无妙顶佛 南无勇立佛 南无功德持慧佛 南无蔽日月光佛 南无日月琉璃光佛 南无无上琉璃光佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无杂藏经 南无鬼问目连经 南无饿鬼报应经 南无目连说地狱饿鬼因缘经 南无琉璃王经 南无鸯崛髻经 南无指鬘经 南无力士移山经 南无三摩竭经 南无大爱道般泥洹经 南无须达经 南无行七行现报经 南无阿难同学经 南无增一阿含经 南无群牛譬经 南无国王不黎先尼十梦经 南无波斯匿王太后崩土坌身经 南无食施获五福报经 南无四未曾有法经 南无阿那邠邸化七子经 南无放牛经 南无长者子六过出家经 南无漏分布经 南无四谛经 南无是非法经 南无一切流摄守因缘经 南无顶生王故事经 南无阎罗王五天使者经 南无古来世时经 南无长寿王经 南无阿那律八念经 南无释摩男本经 南无瞿昙弥记果经 南无诸法本经 南无摩娆乱经 南无赖吒和罗经 南无梵摩喻经 南无鹦鹉经 南无齐经 南无十支居士八城人经 南无恒水经 南无比丘问佛多优婆塞命终经 南无佛说求欲经 南无孙多邪致经 南无凡人有三事愚痴不足经 南无蓱沙王五愿经 南无七知经

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无无碍觉菩萨 南无善觉菩萨 南无普照三世觉菩萨 南无广觉菩萨 南无普光觉菩萨 南无法界光觉菩萨 南无明净愿光明菩萨 南无不可坏精进势王菩萨 南无无上普妙德王菩萨 南无无碍妙德藏王菩萨 南无法界善化愿同王菩萨 南无法义慧炎王菩萨 南无坏散一切众魔智幢王菩萨 南无明净愿智幢王菩萨 南无坏散一切障智慧势王菩萨 南无分别法界智通王菩萨 南无慧林菩萨 南无胜林菩萨 南无无碍林菩萨 南无惭愧林菩萨 南无精进林菩萨 南无力成就林菩萨 南无坚固林菩萨 南无如来林菩萨 南无智林菩萨 南无胜音菩萨 南无师子炎光奋迅音菩萨 南无众宝光幢菩萨 南无智日超慧菩萨 南无不思议功德智称菩萨 南无方便寂静妙华髻菩萨 南无金光炎菩萨 南无法界普音菩萨 南无净云月幢菩萨 南无善超净光菩萨 南无观胜法妙清净王菩萨 南无清净海慧菩萨 南无香炎平等庄严月光菩萨 南无师子光庄严菩萨 南无功德法藏菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

南无尊者满愿子 南无尊者离障 南无尊者流灌子 南无尊者坚伏 南无尊者面王 南无尊者异来 南无尊者仁性 南无尊者嘉乐 南无尊者善来 南无尊者罗云

归命如是等众所知识大阿罗汉。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等已忏悔诸报竟。今当重更总都忏悔诸罪。殷勤启请十方诸佛。救护弟子我等从无始无量百千万亿劫已来。造作恶业不可具说。或犯十恶或犯五逆及谤方等。或造无量阿僧祇罪。今者归命十方佛。归命十方法。归命十方僧。次复归命稽首东方阿閦佛。南方宝相佛。西方阿弥陀佛。北方妙胜佛。上方香积如来。下方亿像佛。稽首东方普贤大士。南方持世大士。西方观音大士。北方满月大士。上方虚空大士。下方坚德大士。本师释迦牟尼佛。归命未来佛性。又复稽首他方分身化佛大士维摩文殊师利。亦复稽首阿难迦叶出现四道圣人。亦复归命有教初心。稽首大藏十二部经。及于余经方等正典八分舍利形像。亦复归命现有佛事。四方天王忉利释梵三十三天。虚空天上地上地下有诸山林树下一切神仙。有大神足有天眼者有天耳者。愿赐闻知皆为证明。愿一切众生。若未忏者得此忏已皆得灭罪。弟子今日忏悔。披肝露胆至诚归依佛。

南无东方不动智佛 南无南方日月灯光佛 南无西方殊胜佛 南无北方德内丰严王佛 南无东南方成首佛 南无西南方宝照空佛 南无西北方见无恐惧佛 南无东北方师子力佛 南无下方断疑拔欲除冥佛 南无上方金宝光明佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始世界已来。及今恶身狂惑心乱。无量倒见烦恼恶业不可具陈。所作众罪不自觉知。恶心炽盛不见后世。但见现在乐习烦恼远离善根。恶业障碍近恶知识。或于比丘边作非法。比丘尼边作非法。父母边作非法。或复大众前作非法。或复自在用僧鬘物。或于五部僧边或作是非或说世间无量恶果。或杀菩提善根众生。或谤法师。法说非法非法说法。谓如来无常正法无常僧宝无常。不乐惠施信受邪法。如是等罪无量无边。是故今日无量怖畏无量惭愧。归依三宝诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等今日发露忏悔。

弟子等自从无量劫来造作五逆。或犯过去未来现在诸佛禁戒。作一阐提行。发粗言诽谤正法。造是重业未曾改悔心无惭愧。或犯十恶等罪。自知定犯如是重事。本心初无怖畏惭愧。嘿受供养未曾发露。于彼正法未有护惜建立之心。于其中间毁訾轻贱言多过恶。或复说言无佛法僧。或复不信有诸地狱受报。如是等罪无量无边。今日无量怖畏无量惭愧归依三宝。诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等发露忏悔。

弟子等自从无量劫来至于今日。或四倒见四重之法说偷兰遮。偷兰遮法说为四重。犯说非犯非犯说犯。轻罪说重重罪说轻。净见不净不净见净。或复邪见赞说世典不敬佛经。诸恶论议畜八不净。真是佛语以为魔语。真是魔语以为佛语。或复信受六师所说。或作是言。如来今日已归涅槃三宝无常。身心起惑无量倒见。是故今日无量怖畏无量惭愧。归依三宝诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等发露忏悔。

愿弟子等承是忏悔所生功德。愿生生世世拔济十方一切众生。远离十恶修行十善。所有诸苦使得安止。不可思议阿僧祇众令住十地。若此国土及余世界所有善法悉以回向。我所修行身口意善。愿于来世证无上道。愿诸女人皆成男子。具足智慧精勤不懈。一切皆行菩萨之道。勤心修集六波罗蜜。若此阎浮及余他方。无量世界所有众生。所作种种善妙功德。我今深心随其欢喜。我今以此随喜功德。及身口意所作善业。愿于来世成无上道。得净无垢吉祥果报。悉令具足如来正觉。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一身然地狱。云何名曰身然地狱。其地狱中纵广五十由旬。铁壁周匝猛火绝焰来烧罪人。罪人身中亦皆火然。罪人毛孔烟火俱出。东门之中有八百罪人。来入其中唱声大叫。举身自椎我今何罪来入其中。马头罗刹手捉三股铁叉。望背而撞胸前而出。来入其中地有火然。身中有火亦复火然。六根之中火流而出。一日一夜受罪无量。求生不得求死不得。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何等罪受苦如是。罗刹答曰。此诸沙门或是其师或为弟子不相顺从。师不慈弟子。弟子不敬师。各相嗔恚高声大唤怒目诤竞遂生怨憎堕此地狱从地狱出世世相值恒相杀害。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十五

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十六

南无金刚那罗延幢佛 南无无碍胜行佛 南无火炎佛 南无山胜庄严佛 南无一切法海上庄严速住佛 南无深法海妙光佛 南无宝炎围然灯佛 南无功德海光明轮胜佛 南无卢遮那胜藏佛 南无满虚空法界尸佉罗胜然灯佛 南无不退然灯佛 南无法界吼佛 南无妙法树山王威德佛 南无一切法海吼王佛 南无宝光明然灯幢佛 南无须弥功德光威德佛 南无法云吼王佛 南无智炬然灯王佛 南无法电速幢胜佛 南无法然灯奋迅师子佛 南无智力威德山王佛 南无不退法界吼佛 南无电光明劫善照世界初放旃檀香光明照佛 南无善决定清净劫无垢世界初卢舍那佛 南无甘露庄严劫善清净世界初栴檀然灯王佛 南无善住劫妙香世界初须弥光明胜王佛 南无善见劫庄严世界初无边功德种种宝庄严王佛 南无炎清净劫清净世界初金刚奋迅王佛 南无不可嫌劫不可嫌世界初毗沙门佛 南无不可嫌劫不可嫌称初世界初宝月佛 南无不可呵劫称财世界初不可思议光明佛 南无清净庄严劫乐清净世界初观世音佛 南无真尘劫光明尘世界初火光明佛 南无梵囋叹劫清净世界初力庄严王佛 南无德光明庄严劫月幢世界初善眼佛 南无栴檀香行平等胜成就佛 南无法海吼光明王佛 南无无垢转法轮佛 南无寂静威德王佛 南无虚空劫然灯佛 南无天自在藏佛 南无日罗幢罗都王佛 南无信威德佛 南无宝华藏佛 南无妙日身佛 南无不浊身佛 南无一切智光明月佛 南无阎浮檀威德王佛 南无相庄严身佛 南无种种光明火月佛 南无善观智鸡都佛 南无无垢智光明王佛 南无金刚那罗延精进佛 南无不可降伏智处佛 南无普无垢智通佛 南无无垢眼胜云佛 南无师子智佛 南无金刚菩提光明佛 南无光灯火髻佛 南无智日鸡都佛 南无宝波头摩敷身佛 南无得功德佛 南无智光明云光佛 南无普照月佛 南无无障盖吼佛 南无普光明奋迅师子佛 南无法界境界慧月佛 南无一切虚空乐说觉佛 南无初香善名佛 南无普声寂静吼佛 南无甘露山威德佛 南无法海吼声佛 南无善坚罗网竖佛 南无虚空镜像头髻佛 南无光明月微尘佛 南无善智满月面佛 南无清净智华光明佛 南无宝焰山胜王佛 南无无垢功德火光明佛 南无宝月幢佛 南无三昧轮身佛 南无宝胜光明威德王佛 南无普智行佛 南无焰海然灯佛 南无法无垢吼王佛 南无不可比功德称幢佛 南无长臂本愿无垢日佛 南无相智义然灯佛 南无法起宝齐庸声佛 南无胜照藏王佛 南无乘幢佛 南无法海波头摩广信无畏天佛 南无法海吼光王佛 南无无垢法山佛 南无法轮光明髻佛 南无法日胜云佛 南无法海说声王佛 南无法日智轮然灯佛 南无法华鸡都幢云佛 南无法焰山鸡都王佛 南无法行深胜月佛 南无法智普镜佛 南无藏普智作照佛 南无山王胜藏王佛 南无普门贤照佛 南无连一切法精进幢佛 南无法宝华胜云佛 南无寂光明深髻佛 南无法光明慈乐说光明日佛 南无焰海佛 南无智日普光明佛 南无普轮顶佛 南无智光明王佛 南无福德光华灯佛 南无智师子鸡都幢王佛 南无日光明王佛 南无宝相山佛 南无庄严山佛 南无日步普照佛 南无法罗网觉胜月佛 南无无畏那罗延师子佛 南无普智不二勇猛佛 南无法波头摩敷身佛 南无功德华胜海佛 南无菩提轮善觉胜月佛 南无然法炬胜月佛 南无普贤镜像髻佛 南无法幢然灯佛 南无金刚海幢王佛 南无称山胜云佛 南无栴檀胜月佛 南无普功德华威德光佛 南无照众生王佛 南无胜波头摩华藏佛 南无香焰光明胜佛 南无因波头摩佛 南无相山卢舍那佛 南无普闻名称幢佛 南无普门光明须弥佛 南无法成光胜佛 南无功德威德佛 南无相胜法力勇猛幢佛 南无转法轮光明吼佛 南无光明功德山波若照佛 南无转法轮月妙胜佛 南无法华卢舍那清净鸡都佛 南无宝波头摩光明藏佛 南无宝山云灯佛 南无普觉华佛 南无种种光明胜弥留藏佛 南无光明轮峰王佛 南无福德云盖佛 南无法峰云幢佛 南无功德山威德佛 南无法月云灯王佛 南无法云称胜月佛 南无法轮力云佛 南无香幢智威德佛 南无法轮清净胜月佛 南无金山威德贤佛 南无贤首弥留威德佛 南无普慧云吼佛 南无法力胜山佛 南无香焰胜王佛 南无伽那迦摩尼山声佛 南无顶藏一切法光明轮佛 南无然法轮威德佛 南无山峰胜威德佛 南无普精进炬光明云佛 南无三昧贤宝天冠光明佛 南无胜宝光佛 南无法炬宝帐声佛 南无乐法光明师子佛 南无庄严相月幢佛 南无光明山雷电云佛 南无无垢幢佛 南无无碍法虚空光明佛 南无快智华敷身佛 南无世间妙光明声佛 南无法三昧光明声佛 南无法声多藏佛 南无法火焰海声佛 南无三世相镜像威德佛 南无高法轮光明佛 南无法界师子光佛 南无卢舍那胜须弥佛 南无一切三昧海师子佛 南无普光慧然灯佛 南无法界城然灯佛 南无普门吼光明王佛 南无贤首佛 南无普光首佛 南无胎王佛 南无法界然灯佛 南无虚空山照佛 南无阿尼罗有眼佛 南无龙自在王佛 南无普照胜须弥王佛 南无无碍虚空智鸡都幢王佛 南无普智光明照十方吼佛 南无云王吼声佛 南无不空见佛 南无普照佛 南无实声佛 南无妙声佛 南无法火焰光明佛 南无金色宝作界妙佛 南无金阎浮幢子遮那光明佛 南无金色百光明佛 南无实称佛 南无不空称佛 南无日爱佛 南无成就智义佛 南无普贤佛 南无无垢光明鸡都王佛 南无宝焰佛 南无日月佛 南无海胜佛 南无法幢佛 南无无边功德王佛 南无宝藏佛 南无无垢面佛 南无无量寿华佛 南无宝聚佛 南无萨婆毗浮佛 南无智起佛 南无普护佛 南无离垢光佛 南无德首佛 南无妙德山佛 南无人王佛 南无无上华佛 南无无畏力王佛 南无师子依王佛 南无龙自在王佛 南无自在王佛 南无普散金光佛 南无勇猛佛 南无金山宝盖佛 南无金华焰光明佛 南无慧光明佛 南无千光明佛 南无妙尊智王佛 南无宝盖灯王佛 南无慧幢胜庄严王佛 南无无垢藏佛 南无光明相佛 南无金焰光明佛 南无金白光明藏佛 南无观世音佛 南无强胜力王佛 南无过去分身诸佛 南无现在无量诸佛 南无十亿幢王明诸佛 南无离垢紫金沙佛 南无无量明佛 南无日轮光明王佛 南无香积佛 南无师子亿像佛 南无师子游喜佛 南无普光功德山王佛 南无善住功德宝王佛 南无宝华庄严王佛 南无难胜佛 南无须弥相佛 南无须弥灯王佛 南无宝德佛 南无宝月佛 南无宝焰佛 南无宝严佛 南无难胜师子响佛 南无大光王佛 南无不动佛 南无药王佛 南无庄严佛 南无楼至佛 南无月盖佛 南无普光佛 南无宝王佛 南无维卫佛 南无式只佛 南无随叶佛 南无拘楼秦佛 南无拘那含牟尼佛 南无迦叶佛 南无雷音王佛 南无只法藏佛 南无栴檀华佛 南无栴檀叶佛 南无妙音佛 南无无上胜佛 南无甘露鼓佛 南无毗婆尸佛 南无日月光明佛 南无无胜光佛 南无具足庄严王佛 南无光明遍照功德王佛 南无破坏四魔师子吼王佛 南无金刚不坏佛 南无琉璃光佛 南无须弥山王佛 南无净土光明王佛 南无普光佛 南无普明佛 南无普净佛 南无多摩罗跋栴檀香佛 南无栴檀香光佛 南无摩尼幢佛 南无欢喜藏摩尼宝积佛 南无一切世间乐见上大精进佛 南无摩尼幢灯光佛 南无慧炬照佛 南无海德光明佛 南无金刚牢强普散金光佛 南无大强精进勇猛佛 南无大悲光佛 南无慈力王佛 南无慈藏王佛 南无栴檀窟庄严胜佛 南无贤善首佛 南无善意佛 南无广庄严王佛 南无金华光佛 南无宝盖照空自在王佛 南无虚空宝华光佛 南无琉璃庄严王佛 南无普现色身光佛 南无不动智光佛 南无降伏诸魔王佛 南无财光明佛 南无智慧胜佛 南无弥勒鲜光佛 南无世净光佛 南无善寂月音妙尊智王佛 南无龙种上智尊王佛 南无日月光佛 南无日月珠光佛 南无慧幡胜王佛 南无师子吼自在力王佛 南无妙音胜王佛 南无常光幢佛 南无观世音灯王佛 南无慧威灯王佛 南无法胜王佛 南无须弥光佛 南无须摩那华光佛 南无优昙钵罗华殊胜王佛 南无大慧力王佛 南无阿閦毗欢喜光佛 南无无量音声王佛 南无财光佛 南无金海光佛 南无大通光佛 南无山海慧自在通王佛 南无一切法相满王佛 南无释迦牟尼佛 南无金刚不坏佛 南无普光佛 南无龙尊王佛 南无精进军佛 南无精进喜佛 南无宝火佛 南无宝月光佛 南无现无愚佛 南无宝月佛 南无无垢佛 南无离垢佛 南无勇施佛 南无清净佛 南无清净施佛 南无婆留那佛 南无水天佛 南无坚德佛 南无栴檀功德佛 南无无量掬光佛 南无光德佛 南无无忧德佛 南无那罗延佛 南无功德华佛 南无莲华光游戏神通佛 南无财功德佛 南无德念佛 南无善名称功德佛 南无红炎幢王佛 南无善游步功德佛 南无斗战胜佛 南无善游步佛 南无周匝庄严功德佛 南无宝华游步佛 南无宝华善住莎罗王佛 南无善德佛 南无无量光明佛 南无陀罗尼游戏佛 南无首楞严定三昧力王佛 南无无上功德佛 南无善见定自在王佛 南无神通自在佛 南无无色相佛 南无无散相佛 南无无香相佛 南无无味相佛 南无无触相佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无七事经 南无醎水喻经 南无七处三观经 南无九横经 南无八正道经 南无五阴喻经 南无转法轮经 南无圣法印经 南无杂阿含经 南无不自守意经 南无戒德香经 南无比丘听施经 南无马有三相经 南无马有八态譬人经 南无比丘避恶名欲自杀经 南无戒相应法经 南无禅行三十七品经 南无尊法义经 南无楼炭经 南无大般涅槃经 南无佛般泥洹经 南无大六向拜经 南无梵网六十二见经 南无十报法经 南无寂志果经 南无梵志阿跋经 南无七佛父母姓字经 南无梵志颇罗延问种尊经 南无贤圣集传 南无摩诃般若波罗蜜经 南无六度集 南无菩萨本缘集 南无僧伽罗刹集 南无孛经抄集 南无思惟经 南无佛医经 南无分别业报略集 南无龙树劝发诸王要偈 南无杂譬喻经 南无无明罗刹喻集 南无杂咒集 南无佛本行集 南无撰集百缘经 南无百喻集 南无旧杂譬喻经 南无法句喻集 南无法句经 南无四十二章 南无禅秘要法

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无无垢藏菩萨 南无离垢藏菩萨 南无种种乐说庄严藏菩萨 南无大光明罗网藏菩萨 南无大金山光明威德王藏菩萨 南无净明威德王藏菩萨 南无一切相庄严净德藏菩萨 南无金刚炎德相庄严藏菩萨 南无焰炽藏菩萨 南无宿王光照藏菩萨 南无虚空无碍妙音藏菩萨 南无陀罗尼功德持一切世间愿藏菩萨 南无海庄严藏菩萨 南无须弥德藏菩萨 南无净一切德藏菩萨 南无如来藏菩萨 南无佛德藏菩萨 南无光德王菩萨 南无总持自在王菩萨 南无总持菩萨 南无灭除众生病菩萨 南无疗一切众生病菩萨 南无欢喜念菩萨 南无厌意菩萨 南无常厌苦菩萨 南无月明菩萨 南无水天菩萨 南无主天菩萨 南无大意菩萨 南无益意菩萨 南无涧月菩萨 南无尸毗王菩萨 南无一切胜菩萨 南无知大地菩萨 南无鸠舍菩萨 南无阿离念弥菩萨 南无顶生王菩萨 南无郁多罗菩萨 南无萨和檀菩萨 南无长寿王菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

夫欲忏悔必须先敬三宝。所以然者。三宝则是一切众生良友福田。若能归向者。则灭无量罪长无量福。能令行者离生死苦得解脱乐。是故弟子某甲等。归依十方尽虚空界一切诸佛。归依十方尽虚空界一切尊法。归依十方尽虚空界一切诸大菩萨。归依十方尽虚空界一切圣僧。弟子。今日所以忏悔者。正言无始已来在凡夫地。莫问贵贱罪自无量。或因三业而生罪。或从六根而起过。或以内心自邪思惟。或籍外境起于染著。如是乃至十恶。增长八万四千诸尘劳门。然其罪相虽复无量。大而为语不出有三。何等为三。一者烦恼障。二者是业障。三者是果报障。此三种法能障圣道。及以人天胜妙好事。是故经中目为三障。所以诸佛菩萨教作方便。忏悔除灭此三障者。则六根十恶乃至八万四千诸尘劳门皆悉清净。是故弟子。今日运此增上胜心忏悔三障。欲灭此三障罪者。当用何等心可令此罪灭除。先当兴七种心以为方便。然后此罪乃可得灭。何等为七。一者惭愧。二者恐怖。三者厌离。四者发菩提心。五者怨亲平等。六者念报佛恩。七者观罪性空。

第一惭愧者。自惟我与释迦如来同为凡夫。而今世尊成道以来已经尔所尘沙劫数。而我等相与耽染六尘。流浪生死永无出期。此实天下可惭可愧可羞可耻。

第二恐怖者。既是凡夫身口意业常与罪相应。以是因缘命终之后。应堕地狱畜生饿鬼受无量苦。如此实为可惊可恐可怖可惧。

第三厌离者。相与当观生死之中。唯有无常苦空无我不净虚假。如水上泡速起速灭。往来流转犹若车轮。生老病死八苦交煎无时暂息。众等相与但观自身从头至足。其中但有三十六物。发毛爪齿脓囊涕涶生熟二藏。大肠小肠脾肾心肺肝胆。[月*冊]胃肪膏[腮-田+匆]膜筋脉骨髓。大小便利九孔常流。是故经言。此身众苦所集。一切皆不净物。何有智慧者。而当乐此臭肉身也。生死既有如此种种恶法甚可患厌。

第四发菩提心者。经言当乐佛身。佛身者即法身也。从无量功德智慧生。从六波罗蜜生。从慈悲喜舍生。从三十七助菩提法生。从如是等种种功德智慧生如来身。欲得此身者。当发菩提心求一切种智。常乐我净萨婆若果。净佛国土成就众生。于身命财无所吝惜。

第五怨亲平等者。于一切众生起慈悲心无彼我想。何以故尔。若见怨异亲则是分别。以分别故起诸想著。想著因缘生诸烦恼。烦恼因缘造诸恶业。恶业因缘故得苦果。

弟六念报佛恩者。如来往昔无量劫中。舍头目髓脑支节手足。国城妻子象马七珍。为我等故修诸苦行。此恩此德实难酬报。是故经言。若以顶戴两肩荷负于恒沙劫亦不能报。我等欲报如来恩者。当于此世勇猛精进捍劳忍苦。不惜身命建立三宝。弘通大乘广化众生同入正道。

第七观罪性空者。无有实相从因缘生颠倒而有。既从因缘而生。则可从因缘而灭。从因缘而生者。押近恶友造作无端。从因缘而灭者。即是今日洗心忏悔。是故经言。此罪相不在内不在外不在中间。故知此罪从本是空。生如是等七种心。以缘想十方诸佛贤圣。擎拳合掌披陈至到惭愧改革。舒沥心肝洗荡肠胃。如此忏悔亦何罪而不灭。亦何障而不消。若复正尔悠悠缓纵情虑。徒自劳形于事何益。且复人命无常喻如转烛。一息不还便向灰壤。三涂苦报则身应受。不可以钱财宝货嘱托求脱。窈窈冥冥恩赦无期。独婴此苦无代受者。莫言我今生中无有此罪。所以不能恳到忏悔。经中道言。凡夫之人举足动步无非是罪。又复过去生中皆悉成就无量恶业。追逐行者如影随形。今日若不忏悔罪恶日深。故包藏瘕疵佛教不许。忏悔先罪净名所尚。故知长沦苦海寔由隐覆。是故弟子。今日发露忏悔不敢覆藏。所言三障者。一曰烦恼障。二名为业障。三是果报障。此三种法更相由藉。因烦恼故所以起恶业。恶业因缘故得苦果。是故弟子。今日至心第一先应忏悔烦恼障。又此烦恼。诸佛菩萨入理圣人种种呵啧。亦詺此烦恼以为怨家。何以故。能断众生慧命根故。亦詺此烦恼以之为贼。能劫众生诸善法故。亦詺此烦恼以为暴河。能[漂*寸]众生入于生死大苦海故。亦詺此烦恼以为羁锁。能系众生于生死狱不能得出故。亦詺此烦恼犹如蟒虫。食啖众生真如佛性故。所以六道牵连四生不绝。恶业无穷苦果不息。当知皆是烦恼过患。是故弟子。今日运此增上善心。归依佛。

南无东方金光明佛 南无南方大须弥佛 南无西方妙乐佛 南无北方具威仪智佛 南无东南方法种尊佛 南无西南方谛幢佛 南无西北方开化菩萨佛 南无东北方慧精进佛 南无下方衣毛不竖佛 南无上方无数精进兴丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。或在人天六道受报。有此心识常怀愚惑繁满胸襟。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三觉造一切罪。或因三受造一切罪。或因三苦造一切罪。或缘三假造一切罪。或贪三有造一切罪。如是等罪无量无边。恼乱一切六道四生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子。无始以来至于今日。或因四识住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四执造一切罪。或因四缘造一切罪。或因四大造一切罪。或因四缚造一切罪。或因四食造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪无量无边。恼乱六道一切众生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子。无始以来至于今日。或因五住地烦恼造一切罪。或因五受根造一切罪。或因五盖造一切罪。或因五悭造一切罪。或因五见造一切罪。或因五心造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道一切四生。今日发露归命忏悔。

又复弟子。无始已来至于今日。或因六情根造一切罪。或因六识造一切罪。或因六想造一切罪。或因六受造一切罪。或因六行造一切罪。或因六爱造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道一切四生。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子。无始以来至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱六道一切四生。今日发露归命忏悔。

又复弟子。无始已来至于今日。或因九恼造一切罪。或因九结造一切罪。或因九上缘造一切罪。或因十烦恼造一切罪。或因十缠造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知见造一切罪。或因十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二见造一切罪。或因见谛思惟九十八使百八烦恼昼夜炽然开诸漏门造一切罪。如是等烦恼无量无边。恼乱贤圣及以四生。遍满三界弥亘六道。无处可藏无处可避。今日至到向十方佛尊法圣众。惭愧发露皆悉忏悔。

愿弟子等。承是忏悔三毒等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世。三慧明。三达朗。三苦灭。三愿满。愿弟子等。承是忏悔四识等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世。广四等心立四信业。四恶趣灭得四无畏。

愿弟子等。承是忏悔五盖等诸烦恼所生功德。愿生生世世度五道树五根。净五眼成五分。

愿弟子等。承是忏悔六爱等诸烦恼所生功德。愿生生世世具足六神通。满足六度业。不为六尘惑。常行六妙行。

愿弟子等。承是忏悔七漏八垢九结十缠等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世坐七净华洗尘八水。具九断智成十地行。愿以忏悔十一遍使及十二入十八界等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世十一空解常用洗心。自在能转十二行轮。具足十八不共之法。无量功德一切圆满。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一火丸仰口地狱。云何名曰火丸仰口地狱。其地狱纵广八十由旬。其地狱铁城罗网。火焰俱起来烧罪人。其城四角猛风而来吹此铁城。而动散发化作铁丸飞流而下。其丸八方銐如锋铓火焰俱作。于虚空中共相诤抵亦如雷声。南门之中有百千罪人。沙门来入其中唱如是言。我今何罪来入此中受罪如是。唱声大叫身中震裂。烟火俱出来入其中。空中火丸从口下入足下而出。身毛孔中皆亦火然。一日一夜受无量罪。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何等罪受如是苦。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不畏罪。手擿众僧果自食与人不知惭愧。以是因缘堕此地狱。从地狱出若得为人喑哑不语。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十六

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十七

尔时优波摩那比丘从座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。几佛过去。佛告优波摩那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下至水际上尽有顶满中微尘。比丘。有人于中取尔所微尘。过恒河沙世界下一微尘。如是过恒河沙世界复下一尘。如是尽尔所微尘。比丘。于意云何。若著微尘若不著微尘。是诸微尘数可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。比丘。彼诸微尘可知其数。而彼过去同名释迦牟尼佛。已入涅槃者不可数知。比丘。我知彼过去诸佛如现前见。彼诸佛母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。彼诸佛第一声闻弟子。同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。何况种种异名母异名父异名城。异名弟子异名侍者。比丘。彼若干世界。彼人于何等世界著微尘。何等世界不著微尘。彼诸世界若著微尘不著微尘。下至水际上至有顶。比丘。复有第二人取一微尘。过彼若干微尘数世界。尔数佛国土阿僧祇亿百千万那由他世界为一步。比丘。彼人复过是若干微尘数世界为一步。彼人如是过百千万亿那由他阿僧祇劫。行乃下一尘。如是尽诸微尘。比丘。如是若干世界满中微尘。复更著十方世界。比丘。复过是世界著微尘。彼诸世界下至水际上至有顶满中微尘。比丘。于意云何。彼诸微尘可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼诸微尘可知其数彼同名母同名父同名城。同名弟子同名侍者。同名释迦牟尼佛不可知数。如释迦牟尼。不胜幢佛亦如是。卢舍那佛亦如是。无垢胜眼佛亦如是。无垢光明眼佛亦如是。光明清净王佛亦如是。善无垢清净佛亦如是。成就无边功德胜王佛亦如是。宝光明佛亦如是。寂修佛亦如是。声德佛亦如是。波头摩胜佛亦如是。日月佛亦如是。普宝盖佛亦如是。比丘。汝当归命如是等阿僧祇同名佛。

南无普光明奋迅王佛 南无普照佛 南无药王佛 南无弥留灯王佛 南无宝庄严佛 南无智成就佛 南无宝盖佛 南无放炎佛 南无物成就佛 南无称智佛 南无三昧胜佛 南无宝观佛 南无宝鸡都佛 南无尸罗施佛 南无莎罗王佛 南无宝意山鸡兜王佛 南无大庄严佛 南无山自在王佛 南无旃陀佛 南无见义佛 南无自在幢佛 南无大弥留佛 南无无光胜佛 南无大庄严王佛 南无大智幢佛 南无日藏佛 南无无畏上胜山王佛 南无梵自在佛 南无余依止黠声王佛 南无智鸡兜佛 南无智炬住持佛 南无过一切世间佛 南无法照佛 南无无垢光佛 南无普光佛 南无一切胜佛 南无寂静妙声佛 南无普明佛 南无胜山王师子奋迅境界声佛 南无地住持佛 南无功德王光佛 南无住持智庭燎佛 南无乐说胜王佛 南无金色波头摩成王佛 南无难胜佛 南无宝作佛 南无无量声佛 南无亲光佛 南无龙天佛 南无天力佛 南无师子佛 南无离诤光佛 南无世天佛 南无胜积佛 南无人王佛 南无华王佛 南无华胜佛 南无发精进佛 南无因陀罗鸡兜佛 南无清净无垢光菩提宝华不断绝光明王佛 南无卜薝上佛 南无意福德自在佛 南无观声王佛 南无无垢威德佛 南无功德宝集吼佛 南无成就德佛 南无成就胜佛 南无斯何佛 南无威德佛 南无高须弥山佛 南无阿输迦世界贤妙胜佛

若有善男子善女人。受持读诵是诸佛名。必得不退菩提心。

南无难陀世界栴檀胜佛。

若有善男子善女人。受持读诵是诸佛名。毕竟得清净心。

南无跋陀世界寂染佛 南无意智鸡兜世界破魔力佛 南无满月世界无忧佛 南无鸡兜意胜世界宝杖佛 南无语吼声胜世界花胜佛 南无差摩世界三昧奋迅佛 南无广世界树提胜佛 南无月胜世界金刚功德身佛 南无过去无量无边海胜佛

若有善男子称彼佛名。得毕竟不退菩提心。

南无弥留胜王佛

彼佛初成佛第一会。八十亿百千万那由他声闻众。第二会七十亿百千万那由他。第三会六十亿百千万那由他。第四会二十五亿百千万那由他。如是菩萨无量无边。百千万那由他。

南无师子妙声王佛

彼佛初会有九十九亿声闻。第二会九十亿。第三会九十三亿。第四会九十九亿。如是菩萨摩诃萨众无量无边。

南无华胜佛

彼佛初会八十亿声闻。菩萨僧亦如是。

南无妙行佛

彼佛初会八十亿声闻。菩萨僧亦如是。

南无无量大庄严佛

彼佛初会八十亿声闻。第二会七十亿乃至第十会亦如是。菩萨僧亦如是无量无边。

南无放炎佛

彼佛初会有九十亿声闻。如是第二乃至第十亦如是。菩萨摩诃萨僧无量无边。

南无一切光明佛

彼佛初会有那由他亿声闻。菩萨僧亦如是。

南无无量光明佛

彼佛初会声闻有九十六亿。第二会九十四亿。第三会九十三亿。菩萨僧亦如是。

南无声德佛

彼佛初会声闻有八十亿。第二会七十亿。第三会六十亿。菩萨僧亦如是。应当归命如是等诸佛菩萨。

复次比丘。应当敬礼南方清净无垢世界菩萨佛。谓文殊师利。现在普见如来佛国土中。

复次比丘。应当敬礼四大士菩萨。第一名光明幢。现在东方无畏如来佛国土中。第二名智胜。现在南方智聚如来佛国土中。第三名寂根。现在西方智山如来佛国土中。第四名愿意成就。现在北方那罗延如来佛国土中。

复次摩诃男比丘。重问如来世尊。过去几佛入涅槃。佛告摩诃男。汝今谛听当为汝说。比丘。东方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四维恒河沙世界。彼一切世界。下至水际上尽有顶满中微尘。比丘。于意云何。彼如是微尘可知数不。比丘言不也世尊。佛告比丘。如是同名释迦牟尼佛。过去入涅槃者不可数知。比丘。我知彼过去诸佛如现在前。彼诸佛母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。彼佛第一声闻弟子同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。何况种种异名母异名父异名城异名弟子异名侍者异名。比丘。彼若干世界彼人于何等世界著微尘。何等世界不著微尘。彼诸世界若著微尘及不著者。下至水际上至有顶。比丘。复有第二人取彼微尘。彼若干微尘数世界尔所佛国土。阿僧祇数百千万亿那由他世界。过尔所世界为一步。比丘。彼人复过若干微尘数世界为一步。彼人如是过百千万亿那由他阿僧祇劫行乃下一尘。如是尽诸微尘。比丘。如是若干世界若著微尘及不著者。满中微尘。复更著十方世界。比丘。复过是世界若著微尘及不著者。彼诸世界下至水际上至有顶满中微尘。比丘。于意云何。彼诸微尘可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼诸微尘可知其数。彼同名释迦牟尼佛。母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。第一声闻弟子。同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。不可知数。

复次比丘。复有第三人。取彼尔所世界微尘。过彼尔所微尘数世界为一步。过彼若干百千万亿那由他阿僧祇劫。行乃下一尘。如是尽诸微尘。复有第四人。取彼若干微尘数世界。若著微尘若不著微尘。下至水际上至有顶满中微尘。比丘。于意云何。彼诸微尘可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微尘可知其数。然彼同名释迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可知数。比丘。如是第五人。第六第七第八第九第十人。复次比丘。复有第十一人。是人彼若干微尘中取一微尘。破为十方若干世界微尘数分。如一微尘破为若干分。如是余微尘亦悉破为若干世界微尘数分。比丘。于意云何。彼诸微尘可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。复有人彼若干微尘佛国土为过一步。如是速疾神通行东方世界。无量无边劫行。如是东方世界下一微尘。东方尽如是微尘。若著微尘及不着者。下至水际上至有顶满中微尘。如是南方乃至十方。下至水际上至有顶满中微尘。比丘。于意云何。彼诸微尘可知数不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。若干微尘分可知其数。然现今在世同名释迦牟尼佛入涅槃不可数知。母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。第一声闻弟子。同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。何况种种异名。比丘。我若干微尘数劫住世。说一同名释迦牟尼佛不可穷尽。如是同名然灯佛同名提娑延佛。同名灯光明佛。同名一切胜佛。同名称王佛。同名波头摩胜佛。同名毗婆尸佛。同名尸弃佛。同名毗舍浮佛。同名拘留孙佛。同名拘那含牟尼佛。同名迦叶佛。如是等异名母。乃至异名侍者入涅槃。我知彼佛如现在前。应当敬礼如是等诸佛。优波摩那比丘白佛言。世尊。未来有几许佛。佛告优波摩那比丘。汝今谛听当为汝说。比丘。未来星宿劫中有三百佛出世。同名大鸡兜。复有十千同名庄严王佛。华作劫中有一亿百千万佛出世。同名菩提觉华。复有劫中八千频婆罗佛出世。同名离爱佛。多卢波摩劫中有六千佛出世同名散华。胜声劫中莎罗自在高幢世界。有十千佛出世。同名清净优波罗香山。普华劫中有千八百佛出世。同名离妄。复有劫中千三百佛出世。同名梵声。复有劫中三十亿佛出世。同名释迦牟尼。复有劫中八千同名然灯佛出世。复有劫中六十千同名欢喜佛出世。复有劫中三亿佛出世。同名弗沙。复有劫中八十千佛出世。同名莎罗自在王。复有劫中三百佛出世。同名波头摩胜。复有劫中五百佛出世。同名波多婆。复有劫中千佛出世。同名阎浮檀。复有劫中千二百千万佛出世。同名见一切义。复有劫中千佛出世。同名俱邻。复有劫中九千佛出世。同名迦叶。复有劫中十八佛出世。同名因陀罗幢。复有劫中十五佛出世。同名日佛。复有劫中六十亿佛出世。同名大庄严。复有劫中六十佛出世。同名因陀幢。复有劫中五百佛出世。同名日佛。复有劫中六十亿佛出世。同名大庄严。复有劫中六十二百佛出世。同名寂行。复有劫中六十亿佛出世。同名莎罗自在王。复有劫中八千佛出世。同名坚精进。复有劫中百亿佛出世。同名决定光明。复有劫中八十亿佛出世。同名实法决定。复有劫中六十二亿佛出世。同名毗留罗。复有劫中六十千佛出世。同名妙波头摩佛。复有劫中四十千佛出世。同名愿庄严。复有劫中五百佛出世。同名华胜王。复有劫中四十亿那由他佛出世。同名妙声。复有劫中千佛出世。同名功德盖安隐自在王。复有劫中六十千佛出世。同名坚修柔濡。复有劫中十佛国土微尘数百千万不可说不可说佛出世。同名普贤。复有劫中七千佛出世。同名法庄严王。比丘。举要言之。未来诸佛无量无边不可说不可说不可穷尽。比丘汝等应当一心归命如是等诸佛。

尔时舍利弗从座而起。偏袒右肩右膝着地。胡跪合掌白佛言。世尊。几佛现在。佛告舍利弗。汝见我现在身也。舍利弗言。如是世尊。我今实见佛身。复告舍利弗。我今见十方无量无边不可说不可说世界。同我名释迦牟尼佛在世者。如汝见我无异。如是同名然灯佛。同名毗婆尸佛。同名尸弃佛。同名毗舍浮佛。同名拘留孙佛。同名拘那含佛。同名迦叶佛。舍利弗。举要言之。我若一劫若百千万亿那由他劫。说同名诸佛不可穷尽。何况异名佛。此如是等诸佛。皆是文殊师利。初教发阿耨多罗三藐三菩提心。舍利弗。汝等应当一心归命如是等佛。舍利弗。现在劫五百同名智幢佛。复有劫五百同名法幢佛。复有劫六十二同名然炬佛。复有劫六十二同名尸弃佛。复有劫千同名然火单荼自在王声佛。复有劫二千不同名。或名智胜佛。或名然灯王佛。或名法胜佛。或有名梵胜佛。舍利弗。汝等应当一心归命如是等诸佛。舍利弗。复有佛名妙声分声佛。舍利弗。彼妙声分声佛。寿命满足六十百岁。过彼东方名智自在两足尊。彼智自在如来寿命满足十二千岁。过彼智自在世尊。复有佛名威德自在两足尊。彼威德自在佛寿命满足七十六千岁。过彼威德自在世尊。复有佛名摩醯首罗。彼摩醯首罗佛寿命满足一亿岁。过彼摩醯首罗佛。复有佛名梵声。彼梵声佛寿命满足十亿岁。过彼梵声世尊。复有佛名大众自在。彼大众自在佛寿命满足六十千岁。过彼大众自在世尊。复有佛名声自在。彼声自在佛寿命满足一亿岁。过彼声自在世尊。复有佛名胜声。彼胜声佛寿命满足百亿岁。过彼胜声世尊有佛名月面。彼月面佛寿命满足一日一夜。过彼月面世尊。复有佛名日面。彼日面佛寿命满足千八百岁。过彼日面世尊。复有佛名梵面。彼梵面佛寿命满足二十三千岁。过彼梵面世尊。复有佛名梵阿莎婆。彼梵阿莎婆佛寿命满足千八百岁。舍利弗。汝等应当一心归命如是等诸佛。舍利弗。复过一劫中二百佛出世。我说彼佛名。汝当归命。

南无不可嫌身佛 南无称名佛 南无威德佛 南无称吼佛 南无称上佛 南无声清净佛 南无智胜佛 南无智解佛 南无黠慧佛 南无智通佛 南无智成就佛 南无智供养佛 南无智妙佛 南无智炎佛 南无智勇猛佛 南无净上佛 南无梵天佛 南无善梵天佛 南无净婆薮佛 南无妙梵声佛 南无梵自在佛 南无梵天自在佛 南无因那陀佛 南无梵吼佛 南无梵德佛 南无威德力佛 南无威德自在佛 南无善威德佛 南无威德绝伦无能制伏佛 南无威德起佛 南无善决定威德佛 南无威德天佛 南无威德胜佛 南无惊怖佛 南无惊怖意佛 南无惊怖慧佛 南无惊怖众生佛 南无惊怖面佛 南无惊怖起佛 南无威德决定毕竟佛 南无威德天佛 南无惊怖实佛 南无见惊怖佛 南无善眼佛 南无月胜佛 南无深声佛 南无无边声佛 南无净声佛 南无清净声佛 南无无量声佛 南无放声佛 南无降伏魔力声佛 南无住持声佛 南无善目佛 南无清净面佛 南无善照佛 南无无边眼佛 南无普眼佛 南无称眼佛 南无眼庄严佛 南无不可嫌眼佛 南无调柔佛 南无调伏身心佛 南无身心柔软佛 南无调眼佛 南无善调心佛 南无善寂根佛 南无善寂意佛 南无善寂妙佛 南无善寂行佛 南无善寂去佛 南无善寂彼岸佛 南无善寂勇猛佛 南无善寂住胜佛 南无善寂净心佛 南无众上首自在王佛 南无有众佛 南无众自在佛 南无胜众佛 南无清净智佛 南无大众自在佛 南无众勇猛佛 南无放妙香佛 南无法力佛 南无法鸡兜佛 南无法行佛 南无法宝佛 南无法力佛 南无法王佛 南无善法佛 南无法勇猛佛 南无法乐决定佛

南无实法决定一劫中八十亿同名决定佛。第二劫中八十亿亦同名决定佛。过决定佛名胜成就佛。亦应一心敬礼。

南无安隐佛 南无拘邻佛 南无善欢喜佛 南无善眼佛 南无头陀罗吒佛 南无毗留博叉佛 南无善眼佛 南无妙眼佛 南无善见佛 南无善解佛 南无释迦牟尼佛 南无妙去佛 南无大胜佛 南无栴檀佛 南无善度佛 南无灭恶佛 南无大功德佛 南无摩梨支佛 南无光明佛 南无满月佛 南无净名佛 南无净德佛 南无净住佛 南无喜胜佛 南无月幢佛 南无宝起佛 南无无畏佛 南无然灯佛 南无法妙佛 南无高髻佛 南无称妙佛 南无次胜妙释迦牟尼佛 南无吉沙佛 南无弗沙佛 南无毗婆尸佛 南无尸弃佛 南无毗舍浮佛 南无拘留孙佛 南无拘那含牟尼佛 南无迦叶佛

佛复告舍利弗。现在东方可乐世界中名阿閦佛。汝等应当一心敬礼。

南无日藏佛 南无龙王自在王佛 南无日作佛 南无龙欢喜佛 南无自在佛 南无称光明佛 南无山城佛 南无普妙佛 南无普宝佛 南无称自在王佛 南无行法行称佛 南无初智慧佛 南无智山佛 南无日光明佛 南无生胜佛 南无弥留藏佛 南无智海佛 南无大精进佛 南无高山胜佛 南无功德藏佛 南无智法界佛 南无无畏自在佛 南无大精进成就佛 南无智成就佛 南无无碍王佛 南无地力精进佛 南无持行佛 南无力王佛 南无善见佛 南无法光明王佛 南无降伏魔佛 南无不断炎佛 南无功德山佛 南无智齐佛 南无无障力王佛 南无善思惟佛 南无师子欢喜佛 南无戒光明佛 南无快胜王佛 南无无尽智藏佛 南无宝面胜佛 南无智波婆佛 南无决定称佛 南无无边观王佛 南无法华雨佛 南无作光明佛 南无高山王佛 南无成就法轮王佛 南无无垢眼佛 南无大名声德佛 南无无碍智力王佛 南无无碍安隐佛 南无寂门佛 南无福德力精进佛 南无智衣王佛 南无法自在王佛 南无无妨安隐佛 南无智成就佛 南无大力弥留藏佛 南无观功德精进佛 南无得无障不迷佛 南无香光明佛 南无功德聚集王佛 南无法齐底佛 南无声自在王佛 南无护声佛 南无种种力精进王佛 南无宝光明胜王佛 南无过一切须弥山王佛 南无宝弥留佛 南无不动法佛 南无坚固盖王佛 南无普功德佛 南无法莎罗弥留佛 南无聚集智声佛 南无智炎华月王佛 南无龙王自在王佛 南无优昙末花王佛 南无真金色王佛 南无增长法幢王佛 南无栴檀波罗光佛 南无住持功德称佛 南无坚固意精进佛 南无然尘灯佛 南无精进步佛 南无无边坚固幢佛 南无最法称佛 南无法王佛 南无降伏大众佛 南无有光炎华高山佛 南无智胜照佛 南无才威德然灯佛 南无无诤无畏佛 南无智化声佛 南无二轮成就佛 南无妙身盖佛 南无胜庄严王佛 南无师子座善坐佛 南无放月光华王佛

复次舍利弗。现在南方佛汝应当一心归命。

南无法自在吼佛 南无师子奋迅王佛 南无初发心香自在莎罗佛 南无那罗延自在藏弥留胜佛 南无宝山精进自在集功德佛 南无树提藏佛 南无星宿方便称佛 南无功德力莎罗王佛 南无妙声吼奋迅佛 南无得一切众生意佛 南无大意佛 南无妙声佛 南无宝陀山佛 南无法云吼声佛 南无香波头摩精进王成就佛 南无无垢光明佛 南无光波婆吒佛 南无功德迹佛 南无因缘光明佛 南无无边功德王佛 南无增长眼佛 南无师子声奋迅佛 南无天力师子奋迅佛 南无观法佛 南无法华通佛 南无敬法清净佛 南无坚精进行奋迅佛 南无自精进佛 南无弥留光佛 南无功德阿尼罗佛 南无净根佛 南无唤智佛 南无智慧作佛 南无不破广慧佛 南无力慧佛 南无优头钵佛 南无法坚固欢喜佛 南无坚固意自在王佛 南无平等须弥山面佛 南无发舍成就佛 南无清净藏佛 南无一切众生自在佛 南无胜业清净见佛 南无智自在佛 南无善快奋迅佛 南无无障无著精进佛 南无世间自在佛 南无广法行佛 南无功德成就佛 南无不怯弱成就佛 南无城如意通佛 南无如观法佛 南无栴檀须佛 南无敬重戒王佛 南无宝名佛 南无龙王自在声佛 南无大智庄严佛 南无无孤独功德佛 南无阿罗摩佛 南无不灭庄严佛 南无净功德庄严佛 南无自在相好庄严称佛 南无行自在王佛 南无法华弥留佛 南无法性庄严佛 南无愿满足佛 南无大舍庄严佛 南无千法无畏佛 南无有自在成就佛 南无乐法奋迅佛 南无寂王佛 南无解脱王佛 南无肩弥留佛 南无如意力电王佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无羼提菩萨 南无韦蓝菩萨 南无上宝月菩萨 南无威仪菩萨 南无不虚德菩萨 南无宝明菩萨 南无乐说顶菩萨 南无慧顶菩萨 南无一切勇健菩萨 南无破闇菩萨 南无功德宝菩萨 南无华威德菩萨 南无离恶道菩萨 南无云阴菩萨 南无出过菩萨 南无顶相菩萨 南无山相博王菩萨 南无妙生菩萨 南无帝网菩萨 南无宝施菩萨 南无破魔菩萨 南无定自在王菩萨 南无法自在王菩萨 南无法相菩萨 南无常惨菩萨 南无执宝炬菩萨 南无明网菩萨 南无无缘观菩萨 南无坏魔菩萨 南无大目法王子 南无慈王法王子 南无梵音法王子 南无妙色法王子 南无栴檀林法王子 南无师子吼音法王子 南无妙声法王子 南无妙色形貌法王子 南无种种庄严法王子 南无释幢法王子 南无顶生法王子

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

夫论忏悔者。本是改往修来灭恶兴善。人生居世谁能无过。学人失念尚起烦恼。罗汉结习动身口业。岂况凡夫而当无过。但智者先觉便能改悔。愚者覆藏逐使滋蔓。所以积习长夜晓悟无期。若能惭愧发露忏悔者。岂惟正是灭罪而已。亦复增长无量功德。树立如来涅槃妙果。若欲行此法者。先当外肃形仪瞻奉尊像。内起敬意缘于相法。慊切至到生二种心。何等为二。一者自念我此形命难可常保。一朝散坏不知此身何时可复。若复不值诸佛贤圣。忽遭逢恶友造众罪业。复应堕落深坑险趣。二者自念我此生中。虽得值遇如来正法为佛弟子。弟子之法绍继圣种。净身口意善法自居。而今我等公自作恶而复覆藏。言他不知谓彼不见。隐匿在心傲然无愧。此实天下愚惑之甚。则今现有十方诸佛。诸大地菩萨诸天神仙。何曾不以清净天眼见于我等所作罪恶。又复幽显灵只。注记罪福纤毫无差。夫论作罪之人。命终之后。牛头狱卒录其精神。在阎罗王所辩穷是非。当尔之时一切怨对皆来证据。各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙。或言汝先剥夺于我一切财宝离我眷属。我于今者始得汝便。于时现前证据何得敢讳。唯应甘心分受宿殃。如经所明地狱之中不枉治人。若其生平之日。素所作众罪心自失者。是其生时造恶之处。一切诸像皆现在前。各言汝昔在于我边作如是罪今何得讳。是为作罪无藏隐处。于是阎魔罗王。切齿呵啧将付地狱。历劫穷年求出莫由。此事不远不关他人。正是我身自作自受。虽父子至亲。一旦对至无代受者。众等相与及其形休体无众疾。各自努力与性命竞生大怖畏。死欲至时悔无所及。是故弟子。至心归命十方诸佛。

南无东方金海佛 南无南方超出须弥佛 南无西方无量幡佛 南无北方行智佛 南无东南方究竟智佛 南无西南方无上智佛 南无西北方自在智佛 南无东北方明智佛 南无下方梵天智佛 南无上方伏怨智佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。积聚无明障蔽心目。随烦恼性造三世罪业。或耽染爱著起于贪欲烦恼。或嗔恚忿怒怀害烦恼。或惛愦瞢瞪不了烦恼。或我慢自高轻傲烦恼。疑惑正道犹预烦恼。谤无因果邪见烦恼。不识缘假著我烦恼。迷于三世执断常烦恼。朋狎恶法起见取烦恼。僻禀邪师造戒取烦恼。乃至一等四执横计烦恼。今日至诚归命忏悔。

又复弟子等。从无始以来至于今日。守惜坚著起悭吝烦恼。不摄六情奢诞烦恼。心行弊恶不忍烦恼。懒堕缓纵不勤烦恼。情虑躁动觉观烦恼。触境迷惑无知解烦恼。随世八风生彼我烦恼。谄曲面誉不直心烦恼。横强难触不调和烦恼。易忿难悦多含恨烦恼。嫉妒系刺恨戾烦恼。凶险暴害谄毒烦恼。乖背二谛执相烦恼。于苦集灭道生颠倒烦恼。随从生死十二因缘流转烦恼。乃至无始无明住地恒沙烦恼。起四住地构于三界苦果烦恼。如是等诸烦恼无量无边。恼乱贤圣六道四生。今日发露向十方佛尊法圣众归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔贪嗔痴等一切诸烦恼所生功德。愿生生世世折憍慢幢竭爱欲水。灭嗔恚火破愚痴暗。拔断疑根裂诸见网。深识三界犹如牢狱。四大毒蛇五阴怨贼。六入空聚爱诈亲善。修八圣道断无明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相应。十波罗蜜常现在前。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一斫手地狱。云何名曰斫手地狱。其地狱纵广三十六由旬。其地狱中有大铁床。纵广五十余步。炎火猛炽烟焰俱起来烧罪人。罪人见之迫迮倒地而不自胜。南门之中有五千沙门。扬声大叫我今何罪来入此中。马头罗刹手捉三钴铁叉。望胸而撞背上而出。将至铁床之上。其床火然烟焰俱出来烧罪人。复有铁斧斫罪人手寸寸而碎。一日一夜受罪万端。求生不得求死不得。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门。作何罪业来入其中。罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不能持。亦不清净杨枝漱口。手不清净多有垢秽。或手捉男根女根捉不净物。脾中有臭秽而不除去便捉经像。以是因缘堕此地狱。经千万劫而不能出。若得为人身不具足。

宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十七

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十八

南无无障佛月佛 南无不赞叹世间胜佛 南无法王决定佛 南无星宿宝云王佛 南无阿私多宝胜佛 南无法行自在佛 南无地勇名佛 南无无边胜宝名佛 南无名智奋迅王佛 南无名树迦那伽王佛 南无名增长慧佛 南无名法华通德佛 南无名快照光明精进通集佛 南无名照观佛王佛 南无名不著恶胜佛 南无名智尽天佛 南无名胜妙法佛 南无名大智声智慧佛 南无名见一切世间不畏佛 南无名见无畏佛 南无名声去佛 南无如来行无量王佛

复次舍利弗。现在西方诸佛。汝等应当一心敬礼。

南无初光明华心照佛 南无妙声修行吼佛 南无住胜智称佛 南无普见佛 南无作大悲心华光佛 南无法行然灯佛 南无普胜佛 南无智吼称王佛 南无梵声欢喜吼佛 南无千眼佛 南无海香炎佛 南无千月自在藏佛 南无法速乐行佛 南无身贤远光佛 南无师子广眼佛 南无十力光明胜佛 南无智来佛 南无无边精进胜面佛 南无大胜成就法佛 南无不空见佛 南无不可尽色佛 南无观法智佛 南无无王妨佛 南无无边德佛 南无智察法佛 南无一切善根菩提道佛 南无无碍精进善思惟奋迅王佛 南无上智胜善住功德佛 南无智香胜佛 南无智胜见尸弃王佛 南无妙功德智佛 南无不忧法华吼王佛 南无法清净来佛 南无胜上功德佛 南无开法门藏佛 南无照法同王佛 南无力王善住法佛 南无善择力得佛 南无无边门见佛 南无善化庄严佛 南无不似见佛 南无离嗔功德王佛 南无离尘忆胜佛 南无大力般若奋迅王佛 南无法镜像佛 南无坚叉利成就佛 南无一切智功德胜佛 南无不乐出功德佛 南无精进过精进自在山佛 南无一切世间自在桥梁胜佛 南无示现无尽德佛 南无清净戒功德王佛 南无华严作庄严佛 南无独王佛 南无得大通愿力佛 南无吼声速精进佛 南无胜身那罗延智佛 南无那罗延佛 南无宝光阿尼罗胜佛 南无宝海炎佛 南无大海弥留胜王佛 南无初不浊天王佛 南无不住生灭胜功德王佛 南无虚空乐说无碍称佛 南无胜慧佛 南无无比藏称佛 南无天自在梵增上佛 南无善行见王佛 南无种种行王佛 南无卢舍那胜功德佛 南无自在佛 南无住华佛 南无智善根成就性佛 南无无障碍智成就佛 南无善决法佛 南无法庄严观乐说称佛 南无二宝然灯佛 南无摩诃思惟藏佛 南无不可思议王佛 南无自在忆佛 南无师子胸藏佛 南无智王庄严佛 南无自在根佛 南无离声眼佛 南无善香佛 南无不染佛 南无波头摩佛 南无法身佛 南无广戒王佛 南无心善行称佛 南无法自在佛 南无如意通观藏佛 南无然灯贪王佛 南无福德胜田佛 南无世间意成就善法佛 南无善观佛法胜佛

复次舍利弗。现在北方诸佛。汝等应当一心归命。

南无初胜藏山佛 南无放光明佛 南无无边智慧佛 南无龙华佛 南无一切龙奋迅勇猛佛 南无福德庄严佛 南无法世间镜像佛 南无降伏一切魔佛 南无胜婆嗟山佛 南无法来王佛 南无佛化成就佛 南无普庄严树行胜佛 南无宝积成就佛 南无一切成就称佛 南无三世智胜佛 南无胜威善住佛 南无种种愿光佛 南无不退百胜光佛 南无无边智慧佛 南无龙华德佛 南无分闇罗胜佛 南无夺一切邪见佛 南无得佛眼轮佛 南无得一切佛智佛 南无大悲救护胜佛 南无师子智桥梁佛 南无住实际王佛 南无诸善根福德法成就佛 南无大无垢智佛 南无智称王佛 南无佛法波头摩佛 南无兴一切相佛 南无随一切意法云佛 南无满足精进宝慧佛 南无大毗留[口*荼]佛 南无胜光明佛 南无不动法智光佛 南无栴檀云王佛 南无不染波头摩声佛 南无法增上声王佛 南无无垢劫佛 南无撰择法无碍花称佛 南无佛眼无垢精进增上轮佛 南无智自在称佛 南无无边疑佛 南无无边智奋迅无碍心佛 南无广威德自在王佛 南无欲法道善住佛 南无一切生智佛 南无降伏魔力坚固意佛 南无精进自在宝王佛 南无威德藏佛 南无见利益一切欢喜佛 南无大步佛王佛 南无种种日佛 南无声分妙宝吼佛 南无无垢法王佛 南无不退精进示现佛 南无庄严佛国土王佛 南无智根本华佛 南无不称涅槃佛 南无一切龙摩尼藏佛 南无乐法自在佛 南无得法相自在佛 南无无边宝功德藏佛 南无清净华山佛 南无大法王拘苏摩胜佛 南无一切尽不尽藏佛 南无华弥留善佛 南无虚空智山佛 南无智力王佛 南无无碍声智佛 南无无边佛声藏佛 南无智王不尽称佛 南无心慧奋迅王佛 南无自性清净智佛 南无智自在法王佛 南无正见佛 南无语见佛 南无满足法香见佛 南无龙月佛 南无因陀罗山无碍王佛 南无宝自在莎罗王佛 南无见一切众生佛 南无水住持光明王佛 南无觉一切法佛 南无智宝法胜佛 南无精进自在意法藏佛 南无无碍山佛 南无无垢鬘佛 南无放光明照佛 南无炎自在藏佛 南无声分妙觉吼佛 南无弥留力自在藏佛 南无精进自在弥留寂自在佛 南无坚固无畏功德佛 南无坚固勇猛宝佛 南无坚固勇猛寂静王佛 南无降伏闇弥留山王佛 南无胜丈夫芬陀利佛 南无圣声藏佛 南无普贤芬陀利佛 南无法平等法身佛 南无难胜佛 南无离可意佛 南无不动佛 南无妙声佛 南无胜声佛 南无莎罗奋迅佛 南无宝胜佛 南无爱见佛 南无然灯佛 南无须弥劫佛 南无日光佛 南无月光佛 南无法界佛 南无药树王佛 南无星宿佛 南无觉上佛 南无授记佛 南无爱作佛 南无无畏作佛 南无华宝栴檀佛 南无龙功德佛 南无卢舍那佛 南无无垢佛 南无无烦恼佛 南无善来佛 南无金色色佛 南无无根本佛 南无须弥登佛 南无可乐见光佛 南无能作光佛 南无一切无浊佛 南无无染佛 南无善净佛 南无解脱佛 南无华树佛 南无法性佛 南无善护声佛 南无得意佛 南无断爱佛 南无内外佛 南无成就幢佛 南无梵声佛 南无妙声佛 南无胜声佛 南无金刚佛 南无大通佛 南无无畏佛 南无离一切烦恼佛 南无离怖畏佛 南无离怯弱佛 南无不可动佛 南无乐解脱佛 南无成就佛 南无两足尊佛 南无一切种智佛 南无相庄严佛 南无不可量言佛 南无不畏言佛 南无常相应言佛 南无梵众相应佛 南无三十天众相应佛 南无字金色佛 南无舍结佛 南无莎罗华佛 南无金华佛 南无拘牟头相佛 南无顶胜佛 南无一切通智佛 南无得一切法到彼岸佛 南无不可相佛 南无善住佛 南无庄严相佛 南无清净众生佛 南无常智佛 南无妙寂佛 南无舍浮罗奋迅佛 南无毕竟大悲佛 南无成就坚佛 南无常微笑佛 南无离浊佛 南无百相功德佛 南无随顺佛 南无胜藏佛 南无般若幢佛 南无宝般若毕竟佛 南无满足意佛 南无观世自在王佛 南无大炎聚佛 南无胜功德威德佛 南无梵胜天佛 南无内宝佛 南无三菩提幢佛 南无胜灯佛 南无善择愿越胜莎罗王佛 南无无垢光明佛 南无照闇佛 南无无畏观佛 南无乐说庄严佛 南无无垢月鸡兜称佛 南无华庄严光明作佛 南无火奋迅佛 南无宝上佛 南无无畏智观佛 南无师子奋迅齐佛 南无远离一切惊怖毛竖等称光佛 南无伽那伽王光明威德佛 南无观世音佛 南无尼弥佛 南无宝火佛 南无宝山佛 南无自在佛 南无宝精进日月光明庄严威德黠声王佛 南无初发心念观一切疑则断烦恼佛 南无断闇三昧胜王佛 南无宝炎佛 南无火聚佛 南无栴檀香佛 南无虚空平等佛 南无礼拜增上佛 南无不动作佛 南无欢喜佛 南无离畏佛 南无善清净胜佛 南无光明王佛 南无不降伏幢佛 南无胜一切佛 南无闻声胜佛 南无善臂佛 南无宝高佛 南无善解佛 南无月高佛 南无善见佛 南无照贤首胜佛 南无得圣佛 南无成就一切事佛 南无山峰佛 南无普宝盖庄严佛 南无广光明王佛 南无宝盖喜佛 南无清净一切愿威德胜王佛 南无照贤胜佛 南无乐日佛 南无普贤佛 南无功德王光明佛 南无普光明佛 南无普香佛 南无善清净佛 南无法藏佛 南无最上首佛 南无菩提华佛 南无月明佛 南无日光佛 南无华色王佛 南无水月光佛 南无除疑冥佛 南无度盖行佛 南无净信佛 南无善宿佛 南无威神佛 南无法慧佛 南无鸾音佛 南无师子音佛 南无龙音佛 南无处世佛 南无自在佛 南无无量寿佛 南无无量光佛 南无无边光佛 南无无碍光佛 南无无对光佛 南无炎王光佛 南无清净光佛 南无欢喜光佛 南无智慧光佛 南无不断光佛 南无难思光佛 南无无称光佛 南无超日月光佛 南无相好紫金佛 南无远照佛 南无宝藏佛 南无无量音佛 南无普胜佛 南无智吼称王佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无功德相严菩萨 南无山相击音菩萨 南无金璎珞明菩萨 南无一切行净菩萨 南无三昧游戏菩萨 南无心无碍菩萨 南无明庄严菩萨 南无定无碍菩萨 南无电得菩萨 南无大智菩萨 南无更明菩萨 南无蒙光菩萨 南无华光菩萨 南无文光菩萨 南无龙光菩萨 南无同光菩萨 南无明星菩萨 南无千阳菩萨 南无日中菩萨 南无建立菩萨 南无树王菩萨 南无龙天菩萨 南无地动菩萨 南无得辨手音声菩萨 南无普广菩萨 南无入精进菩萨 南无尽精进菩萨 南无不舍乐菩萨 南无上精进菩萨 南无习精进菩萨 南无一乘度菩萨 南无行精进菩萨 南无悲精进菩萨 南无净命精进菩萨 南无至诚精进菩萨 南无坚勇精进菩萨 南无天德藏菩萨 南无击金慧菩萨 南无师子幡菩萨 南无师子住菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

众等相与即今身心寂静。无谄无障正是生善灭恶之时。复应各起四种观行以为灭罪作前方便。何等为四。一者观于因缘。二者观于果报。三者观我自身。四者观如来身。

第一观因缘者。知我此罪籍以无明不善思惟。无正观力不识其过。远离善友诸佛菩萨。随逐魔道行邪险俓。如鱼吞钩不知其患。如蚕作茧自萦自缚。如蛾赴火自烧自烂。以是因缘不能自出。

第二观于果报者。所有诸恶不善之业。三世流转苦果无穷。沉溺无边巨夜大海为诸烦恼罗刹所食。未来生死冥然无涯设使报得转轮圣王。王四天下飞行自在七宝具足。命终之后不免死堕恶趣。四空果报三界尊极。福尽还作牛头中虫。况复其余无福德者。而复懈怠不勤忏悔。此亦譬如抱石沉渊求出良难。第三观我自身。虽有正因灵觉之性。而为烦恼黑暗丛林之所覆蔽。无了因力不能得显。我今应当发起胜心。破裂无明颠倒重障。断灭生死虚伪苦因。显发如来大明觉慧。建立无上涅槃妙果。

第四观如来身。无为寂照离四句绝百非。众德具足湛然常住。虽复方便入于灭度。慈悲救接未曾暂舍。生如是心可谓灭罪之良津除障之要行。是故弟子今日至心稽首归命于佛。

南无东方胜音佛 南无南方喻如须弥佛 南无西方大光华通佛 南无北方菩提光明佛 南无东南方莲花敷力佛 南无西南方衣服知足佛 南无西北方出家乐行佛 南无东北方宝盖超光佛 南无下方名称远闻佛 南无上方无言胜佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。长养烦恼日深日厚日湿日茂。覆盖慧眼令无所见。断除众善不得相续起障。不得见佛不闻正法不值圣僧烦恼起障。不见过去未来一切世中善恶业行之烦恼障。受人天尊贵果报之烦恼障。生色无色界禅定福乐之烦恼障。不得自在神通飞腾隐显遍至十方诸佛净土听法之烦恼障。学安那般那数息不净观诸烦恼障。学慈悲喜舍因缘烦恼障。学七方便三观义烦恼障。学四念处暖顶忍烦恼障。学闻思修第一法烦恼障。学空平等中道解烦恼障。学八正道示相之烦恼障。学七觉支不示相烦恼障。学于道品因缘观烦恼障。学八解脱九空之烦恼障。学于十智三昧烦恼障。学三明六通四无碍烦恼障。学六度四等烦恼障。学四摄法广化之烦恼障。学大乘心四弘誓愿烦恼障。学十明十行之烦恼障。学十回向十愿之烦恼障。初地二地三地四地明解之烦恼障。五地六地七地诸知见烦恼障。学八地九地十地双照之烦恼障。如是乃至障学佛果。百万阿僧祇诸行上烦恼障。如是行障无量无边。弟子今日。至到稽恳向十方佛尊法圣众。惭愧忏悔愿皆消灭。

愿籍此忏悔障于诸行。一切烦恼障永尽无余。愿弟子。在在处处自在受生不为结业之所回转。以如意通于一念顷遍至十方。净诸佛土摄化众生。于诸禅定甚深境界及诸知见通达无碍。心能普周一切诸法。乐说无穷而不染著。得心自在得法自在。智慧自在方便自在。令此烦恼及无知结习毕竟永断不复相续。无漏圣道朗然如日。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一雨火地狱。云何名曰雨火地狱。其地狱纵广八千由旬铁壁周圆炎火俱炽。下有铁刃其刃正仰。其城四角起风吹城。其城火炽四角铜狗。狗牙上出。口眼火出其疾如风。铜狗口中出于云气叆叇拂郁。其鼻出水亦如天雨。其滴之中火焰俱起。空中来下火如车轮。著罪人身举身火然。一日一夜受罪无量。千死千生万死万生。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门作何业行受如是苦。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不护惜威仪。虽作袈裟而不肯著。空身露体入于村邑。犹如枯树无有光泽。若在佛地僧地亦复如是。诸天唱曰。狂贼比丘入人村邑。以是因缘堕此地狱。从地狱出经千万劫常作畜生。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十八

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第十九

尔时佛告舍利弗。举要言之现在诸佛说不可尽。舍利弗。譬如东方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四维恒河沙世界。彼一切世界下至水际上至有顶满中微尘。舍利弗。于意云何。彼如是微尘可知数不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。如是同名释迦牟尼佛现在世者。我现前见彼诸佛。母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。彼诸佛第一声闻弟子。同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难。何况种种异名母异名父异名城。异名弟子异名侍者。舍利弗。彼若干世界。彼人于何等世界著微尘。何等世界不著微尘。彼诸世界若著微尘及不著者。下至水际上至有顶。舍利弗。复有第二人取彼微尘。彼若干微尘数尔所佛国土。阿僧祇亿百千万那由他世界。过尔所世界为一步。舍利弗。彼人复过若干微尘数世界为一步。彼人如是过百千万亿那由他阿僧祇劫行乃下一尘。如是尽诸微尘。舍利弗。如是若干世界。若著微尘及不著者满中微尘。复更著十方世界。舍利弗。复过是世界。若著微尘及不著者。彼诸世界下至水际上至有顶满中微尘。舍利弗。复有第三人。取彼尔所微尘。过彼尔所微尘数世界为一步。彼若干百千万亿那由他阿僧祇劫行乃下一尘。如是尽诸微尘。复有第四人。取彼若干微尘数世界。若著微尘及不著者。下至水际上至有顶满中微尘。舍利弗。于意云何。彼诸微尘可知数不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。彼若干微尘可知其数。然彼同名释迦牟尼佛。母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。第一弟子同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。彼佛不可知数。舍利弗。如是第五人第六第七第八第九第十人。舍利弗。复有第十一人。是人彼若干微尘中取一微尘。破为十方若干世界微尘数分。如是余微尘亦悉破为若干世界微尘数分。舍利弗。于意云何。彼微尘分可知数不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。复有人过彼若干微尘分佛国土为一步。如是速疾神通。行东方世界无量无边劫下一微尘。东方尽如是微尘。若著微尘及不著者。下至水际上至有顶满中微尘。如是南方乃至十方。下至水际上至有顶满中微尘。舍利弗。于意云何。彼微尘可知数不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。彼若干微尘分可知其数。然现今在世同名释迦牟尼佛。母同名摩诃摩耶。父同名输头檀王。城同名迦毗罗。第一弟子同名舍利弗目揵连。侍者弟子同名阿难陀。不可知数。何况种种异名佛。异名母异名父异名城。异名弟子异名侍者。舍利弗。我若干微尘数劫住世。说一同名释迦牟尼不可穷尽。如是同名然灯佛。同名提波延佛。同名灯光明佛。同名一切胜佛。同名大称佛。同名波头摩胜佛。同名毗婆尸佛。同名尸弃佛。同名毗舍浮佛。同名拘留孙佛。同名拘那含牟尼佛。同名迦叶佛。如是等同名乃至异名侍者。现在世者我今悉知。汝等应当一心敬礼。

尔时佛告舍利弗。若善男子善女人求阿耨多罗三藐三菩提者。当先忏悔一切诸罪。若比丘犯四重罪。比丘尼犯八重罪。式叉摩那沙弥沙弥尼。犯出家根本罪。若优婆塞犯优婆塞重戒。优婆夷犯优婆夷重戒。欲忏悔者。当净洗俗著新净衣不食薰辛。当在静处修治室内。以诸幡华庄严道场。香泥涂画悬四十九枚幡。庄严佛座安置佛像。烧种种香栴檀沉水。薰陆多伽罗苏挞陀。种种末香涂香。烧如是等种种妙香散种种华。兴大慈悲愿救苦众生。未度者令度。未解者令解。未安者令安。未得涅槃者令得涅槃。昼夜思惟如来本行苦行。于无量劫受诸苦恼不生疲厌。为求无上菩提故。于一切众生自生下心如僮仆心。若比丘忏四重罪。如是昼夜四十九日。当对八清净比丘发露所犯罪。七日一对发露。至心殷重悔昔作所。一心归命十方诸佛。称名礼拜随分随力。如是至心满四十九日罪必除灭。是人得清净时当有相现。若于觉中若于梦中。见十方诸佛与其记莂。或见菩萨与其记莂。将诣道场共为己伴。或与摩顶示灭罪相。或自见身入大会中处在众次。或自见身处众说法。或见诸师净行沙门。将诣道场示其诸佛。舍利弗。若比丘忏悔罪时。若见如是相者。当知是人罪垢得灭。除不至心。若比丘尼忏悔八重罪者。当如比丘法。满足四十九日当得清净。除不至心。若式叉摩那沙弥沙弥尼。忏悔根本重罪。当对四清净比丘比丘尼。如上法满二十一日当知清净。除不至心。若优婆塞优婆夷忏悔灭罪。应当至心恭敬三宝。若见沙门恭敬礼拜生难遭想。请诣道场设种种供养。当请一比丘心敬重者。就其发露所犯诸罪至心忏悔。一心归命十方诸佛称名礼拜。如是满足七日必得清净除不至心。尔时世尊。而说偈言。


 得成菩提降伏魔 自在经行道树下

 证无障碍眼及身 法界平等如虚空

 十亿国土微尘数 菩萨弟子众围绕

 得于一切寂静心 善住普贤诸行中

 佛身相好妙庄严 放于种种无量光

 普照十方诸国土 诸佛不可思议力

 见诸国土悉无垢 无量妙色清净满

 诸佛所有胜妙事 承佛神力见大众

 东方世界名宝幢 远离诸垢妙庄严

 彼处自在宝灯佛 于今现在彼世界

 南方颇梨灯国土 清净妙色普严净

 摩尼清净云如来 现今在世说妙法

 西方无垢清净土 名为安乐妙世界

 彼自在无量寿佛 菩萨弟子现围绕

 北方世界名香灯 国土清净甚严饰

 无染光幢佛所化 现今自在道场树

 琉璃光明真妙色 国土清净胜庄严

 无碍光云佛如来 于今现在东北方

 光明照幢世界中 现见满足诸菩萨

 自在吼声佛彼处 现今在于东南方

 种种乐乐佛世界 摩尼庄严妙无垢

 胜妙智月如须弥 现今在于西南方

 现见西北方如来 弥留光明平等界

 彼处大圣自在佛 弟子菩萨众围绕

 下方世界自在光 国土清净宝炎藏

 光明妙轮不空见 佛今住彼妙国土

 上方世界光炎藏 彼世界名净无垢

 普眼功德光明云 现见菩提树下坐

尔时舍利弗等大众。承佛神力见十方过去未来现在诸佛无量无边。尔时舍利弗在大众中悲泣流泪白佛言。希有世尊。若善男子善女人。不发阿耨多罗三藐三菩提心者不得成佛。我等昔来犹如腐草。虽经春阳无悕秋实。

尔时慧命舍利弗。则从座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。世尊。愿更广说十方所有诸佛名号。我等乐闻。

尔时佛告舍利弗。汝当至心谛听我为汝说。舍利弗。从此世界东方过百千亿世界。有佛世界名然灯。彼世界有佛名宝集阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。舍利弗。若善男子善女人。闻彼佛名至心受持忆念。是善男子善女人毕竟得七觉分三昧。得不退转阿耨多罗三藐三菩提心。超越世间六十劫。尔时世尊以偈颂曰。


 东方然灯界 有佛名宝集

 若人闻名者 超世六十劫

舍利弗。东方有世界名宝集。彼世界有佛名宝胜阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。至心受持忆念读诵合掌礼拜。若复有善男子善女人。以满足三千大千世界珍宝布施。如是日日布施满一百岁。如此布施福德比前至心礼拜功德。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。数分不及一。算分不及一。譬喻分不及一。尔时世尊以偈颂曰。


 宝集世界 有佛宝胜 若人闻名

施不及一

舍利弗。从此东方过八百世界。有佛世界名香积世界。有佛名成就卢舍那阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人闻彼佛名。受持读诵忆念礼拜。超越世间五百劫。舍利弗。从此世界东方过千世界。名树提跋提。彼世界有佛名卢舍那镜像阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。受持读诵至心忆念恭敬礼拜得脱三恶道。

舍利弗。从此东方过二千世界。有佛国土名无量光明功德。彼世界有佛名卢舍那光明阿罗诃三藐三菩陀。若善男子善女人闻彼佛名。五体投地深心敬重。受持读诵恭敬礼拜。是人超越世间二十劫。

舍利弗。东方过千世界有佛国土名可乐。彼佛名不动应供正遍知。若善男子善女人闻彼佛名。受持读诵恭敬礼拜。是人毕竟不退阿耨多罗三藐三菩提。一切诸魔所不能动。

舍利弗。东方过千世界有佛世界名不可量。彼处有佛名大光明阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼光明佛名。受持读诵恭敬礼拜。是人常不离一切诸佛菩萨。毕竟得不退转阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。从此佛国土。东方过六十世界有佛世界名然灯炬。佛名不可量声阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼阿弥陀佛名。三遍称南无无量声如来南无无量声如来南无无量声如来。是人毕竟不堕三恶道。定得阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。复过彼世界度千佛国土。有佛世界名无尘。彼有佛同名阿弥陀劬沙阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。深心敬重受持读诵恭敬礼拜。是人超越世间十二劫。

舍利弗。复过二十千佛国土。有佛世界名难胜。彼处有佛名大称阿罗诃三藐三佛陀。若善男子善女人闻彼佛名。合掌作如是言。南无大称如来。若复有人以须弥山等七宝。日日布施满一百岁。比闻此佛名礼拜功德。百分不及一乃至算数分不及一。

舍利弗。复过三千佛国土有世界名光明。佛名宝光明阿罗诃三藐三佛陀。若善男子善女人受持彼佛名。超越世间一百劫。得不退转阿耨多罗三藐三菩提。若有人不信闻名得如此功德。是人当堕阿鼻地狱满足一百劫。

舍利弗。东方过十千佛国土。有世界名光照明。彼处有佛名得大无畏阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。受持读诵恭敬礼拜。是人毕竟得大无畏。摄取无量无边功德聚。舍利弗。过七千佛国土有世界。名摩尼光明。彼处有佛名然灯火阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。至心恭敬礼拜受持读诵。是人摄得如来十力。

舍利弗。复过八千佛国土。有世界名真实。彼世界中有佛号实声如来阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。受持读诵至心礼拜。是人毕竟得四圣谛。毕竟得阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。复过二十千佛国土。有佛世界名光明。佛名无边无垢佛阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。至心信受受持读诵恭敬礼拜。若复有人以满三千大千世界七宝布施。比闻无垢佛名受持读诵功德。千万分不及一乃至算数分不及一。何以故。若众生善根微薄。不能得闻无垢佛名。若有善男子善女人。闻无边离垢如来名。是人非于一佛所种诸善根。亦非千佛所种诸善根。是人乃是百千万佛所种诸善根。是人超越世间四十八劫。

舍利弗。东方过九千佛国土。有世界名妙声。佛名月声阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。能受持读诵至心礼敬。是人所得一切功德。百法具足如满月。毕竟得阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。复过十千佛国土。有世界名无畏。佛名无边称阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名。受持读诵合掌作如是言。南无无边称世尊。若复有人七宝如须弥等布施。日日如是满足百年。此福德聚比持佛名功德。百分不及一。乃至算数譬喻所不能及。

舍利弗。复过千五百佛国土。有世界名曰然灯。佛名日月光明阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人闻彼佛名受持读诵。胡跪合掌右膝著地。三遍作如是言。南无日月光明世尊。南无日月光明世尊。南无日月光明世尊。是人速成阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。复过三十千佛国土。有世界名无垢。佛名无垢光明阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若善男子善女人。天龙夜叉罗刹若人非人。闻是佛名毕竟不退阿耨多罗三藐三菩提。不入恶道。

舍利弗。东方过十千佛国土。有世界名百光明。佛名清净光明阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若天龙夜叉非人闻名者。必得人身远离贪嗔痴烦恼。若人闻不信者。六十千劫堕大地狱。

舍利弗。复过百佛国土。有世界名善德。佛名日光明阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人毕竟清净心称此佛名。所得功德满足如日轮。毕竟能伏一切诸魔外道。超越世间三十劫。

舍利弗。复过六十千佛国土。有世界名住七觉分。佛名无边宝阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人闻彼佛名。是人具足得七觉分。能置众生著胜宝中。毕竟成就无量功德聚。

舍利弗。复过五百佛国土。有世界名华镜像。佛名华胜阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人闻彼佛名信心敬重。彼人一切善法成就如华开敷。超越世间五十五劫。

舍利弗。复过百千亿佛国土。有世界名远离一切忧恼。佛名妙身阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人闻彼佛名至心敬重礼拜供养。是人毕竟远离一切诸障不入恶道。超越世间无量劫。

舍利弗。复过那由他佛国土。有世界名平等。彼处有佛号法光明清净开敷莲华阿罗诃三藐三佛陀。现在说法。若人得闻彼如来名受持不忘者。永离三恶道。

南无法光明清净开敷莲华佛。

舍利弗。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。欲忏悔诸罪。当净洗浴著新净衣。净治室内敷设高座安置佛像。悬二十五枚幡。种种华香供养。诵此二十五佛名。日夜六时忏悔。满二十五日灭四重八重等罪。式叉摩那沙弥沙弥尼。亦复如是。

尔时舍利弗白佛言。世尊。唯愿世尊。为我说过去七佛名姓寿命长短。我等乐闻。佛告舍利弗。谛听谛听当为汝说。舍利弗。过去九十一劫有佛。名毗婆尸如来。过去三十劫有佛。名尸弃如来。彼劫中复有毗舍浮如来。自此以后无量无边劫空过无佛。至贤劫中有四佛。拘留孙佛。拘那含牟尼佛。迦叶佛。我释迦牟尼佛。毗婆尸佛寿命八十千劫。尸弃佛寿命六十千劫。毗舍浮佛寿命二千劫。拘留孙佛寿命十四小劫。拘那含牟尼佛寿命三十小劫。迦叶佛寿命二小劫。我现在最少寿命一百岁。毗婆尸佛尸弃佛毗舍浮佛刹利家生。拘留孙佛拘那含佛迦叶佛婆罗门家生。舍利弗。我释迦牟尼佛刹利家生。毗婆尸佛尸弃佛毗舍浮佛三佛姓拘邻。拘留孙佛拘那含牟尼佛迦叶佛此三佛姓迦叶。舍利弗。我释迦牟尼佛姓瞿昙。舍利弗。毗婆尸佛波吒罗树下得阿耨多罗三藐三菩提。尸弃佛芬陀利树下得阿耨多罗三藐三菩提。毗舍浮佛莎罗树下得阿耨多罗三藐三菩提。拘留孙佛利沙树下得阿耨多罗三藐三菩提。拘那含牟尼佛尸优头跋树下得阿耨多罗三藐三菩提。迦叶佛尼拘律树下得阿耨多罗三藐三菩提。我释迦牟尼佛阿说他树下得阿耨多罗三藐三菩提。毗婆尸佛三集声闻。尸弃佛三集声闻。毗舍浮佛再集声闻。拘留孙佛一集声闻。拘那含牟尼佛一集声闻。迦叶佛一集声闻。我释迦牟尼佛一集声闻。毗婆尸佛第一声闻弟子。一名吉沙二名看荼。尸弃佛第一声闻弟子。一名胜二名自在。毗舍浮佛第一声闻弟子。一名星宿二名上。拘留孙佛第一声闻弟子。一名疾二名力。拘那含牟尼佛第一声闻弟子。一名活二名毗头罗。迦叶佛第一声闻弟子。一名输那二名颇罗堕。我释迦牟尼佛第一声闻弟子。一名舍利弗二名目揵连。如上二人等前者智慧第一。后神通第一。毗婆尸佛侍者名无忧。尸弃佛侍者名离畏。毗舍浮佛侍者名寂。拘留孙佛侍者名智。拘那含牟尼佛侍者名亲。迦叶佛侍者名迦失。我侍者名欢喜。毗婆尸佛子名成阴。尸弃佛子名不可量。毗舍浮佛子名善智。拘留孙佛子名上。拘那含牟尼佛子名胜。迦叶佛子名导师。我子名罗睺罗。毗婆尸佛父名槃头。母名槃头意。城名槃头。尸弃佛父名钩那。母名胜。城名阿楼那跋提。毗舍浮佛父名阿楼那天子。母名称意。城名随意。拘留孙佛父婆罗门种名功德。母名广被天。子名无畏。城亦名无畏。拘那含牟尼佛父婆罗门种名大德。母名难胜天。子庄严。城亦名庄严。迦叶佛父婆罗门种名净德。母名善才天。子名知使。城亦名知使。今时波罗奈城。是我今父名输头檀王。母名摩诃摩耶。城名迦毗罗。

舍利弗。应当敬礼我本师。谓释迦牟尼佛。称妙佛。降伏一切佛。然灯光佛。无畏佛。法胜佛。如是等初一大阿僧祇劫有八十亿佛。最后名释迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初。宝胜佛。然灯佛。妙声佛。胜成佛。善见佛。善眼佛。持提罗吒佛。师子无畏自在无违善眼善山善意栴檀降伏热降伏闇师子奋迅妙声无量威德净德炎见第一义。复有释迦牟尼妙行胜妙寂静妙身功德梵命月降自在调山目陀罗财。此是第二大阿僧祇劫。有如是等七十二亿佛应当敬礼。舍利弗。大力大精进净德大明阳炎。复有释迦牟尼大龙大威德坚行栴檀宝山因陀罗幢无畏作富楼那宝髻波头摩胜妙胜无垢与光明降伏怨波斯他大幢颇罗堕毕沙。星宿毗婆尸尸弃拘邻毗舍浮能作光明不可胜。复有尸弃善见最后释迦牟尼。第三大阿僧祇劫中有如是等七十一亿佛。应当敬礼。舍利弗。如是等过去无量佛。汝等应当敬礼。

南无欢喜增长佛 南无人自在王佛 南无不动佛 南无大圣佛 南无欢喜佛 南无自在佛 南无普光明佛 南无满足佛 南无拘邻佛 南无安隐佛 南无大精进佛 南无智慧佛 南无大称佛 南无阿[少/兔]律佛 南无妙胜佛 南无不厌足佛 南无大光炎聚佛 南无月光佛 南无火威德佛 南无普宝盖佛 南无那罗延光明佛 南无善根增长光明佛 南无师子乘光明佛 南无离一切忧恼光明佛 南无坚固光明佛 南无云王光明佛 南无无垢臂光明佛 南无成就义光明佛 南无胜护光明佛 南无梵胜天王光明佛 南无如是等同名不可说不可量佛

舍利弗。汝应当敬礼无量寿佛国。安乐世界观世音菩萨。得大势菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是摩梨支世界难胜佛国土。光明幢菩萨。光明胜菩萨。以为上首。及无量无边阿僧祇菩萨众。如是可乐世界阿閦佛国土。香象菩萨。妙香象菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是卢舍那世界日月佛国土。师子菩萨。师子慧菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是不瞬世界善月佛国土。莎罗胎菩萨。一切法得自在菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是光明世界普照佛国土。月轮菩萨。宝炬菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是乐成世界宝炎如来佛国土。不空奋迅菩萨。不空见菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。观世界普观如来佛国土。云王菩萨。法王菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。见爱世界观世音王如来佛国土。降伏魔菩萨。山王菩萨。以为上首。及无量无边菩萨众。如是等十方世界一切佛国土。一切菩萨我皆归命。

南无须弥登王佛 南无宝王佛 南无宝胜佛 南无摄持一切法佛 南无过称量佛 南无无臂喻佛 南无无边法佛 南无难思议佛 南无二万日月灯明佛 南无三万然灯佛 南无大通智胜佛 南无十六王子佛 南无空王佛 南无多宝佛 南无云自在灯王佛 南无威音王佛 南无无数光佛 南无思善佛 南无分身诸佛 南无日月净明德佛 南无浮华宿王智佛 南无无净庄严王佛 南无龙尊王佛 南无云雷音佛 南无云雷宿王华智佛 南无宝王佛 南无威德宝王佛 南无光明王佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无不思议菩萨 南无离觉音菩萨 南无惟念安菩萨 南无离垢称菩萨 南无无量音菩萨 南无大名闻菩萨 南无明埵髻菩萨 南无坚师子菩萨 南无独游步菩萨 南无舍所念菩萨 南无及智积菩萨 南无意善住菩萨 南无无极相菩萨 南无慧光曜菩萨 南无消强意菩萨 南无能拥护菩萨 南无至诚英菩萨 南无莲华界菩萨 南无众诸安菩萨 南无圣慧业菩萨 南无将功勋菩萨 南无无思议菩萨 南无净梵施菩萨 南无宝事业菩萨 南无处天华菩萨 南无善思惟菩萨 南无无限法菩萨 南无名闻意菩萨 南无已辩积菩萨 南无自在门菩萨 南无十种力菩萨 南无有十力菩萨 南无大圣愍菩萨 南无无所越菩萨 南无游寂然菩萨 南无在于彼菩萨 南无无数天菩萨 南无须弥光菩萨 南无极重藏菩萨 南无因超越菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等略忏烦恼障竟。今当次第忏悔业障。夫业能庄饰世趣。在在处处。是以思惟求离世解脱。所以六道果报。种种不同形类各异。当知皆是业力所作。所以佛十力中业力甚深。凡夫之人多于此中好起疑惑。何以故尔。现见世间行善之者是事轗轲。为恶之者触向谐偶。谓言天下善恶无分。如此计者皆是不能深达业理。何以故尔。经中说言。有三种业。何等为三。一者现报。二者生报。三者后报。现报业者。现在作善作恶。现身受报。生报业者。此生作善作恶。来生受报。后报业者。或是过去无量生中作善作恶。或于此生中受。或现在未来无量生中方受其报。向者行恶之人现在见好。此是过去生报后报。善业熟故。所以现在有此乐果。岂关现在作诸恶业而得好报。行善之人现在见苦者。是过去生中生报后报。恶业熟故现在善根力弱不能排遣。是故得此苦报。岂关现在作善而招恶报。何以知然。现见世间为善之者。为人所赞叹人所尊重。故知未来必招乐果。过去既有如此恶业。所以诸佛菩萨教令亲近善友共行忏悔。善知识者于得道中则为全利。是故弟子等。今日至诚归依于佛。

南无东方清净藏佛 南无南方围绕香薰佛 南无西方宝无量幢佛 南无北方满足意佛 南无东南方快乐尊佛 南无西南方出法无垢王佛 南无西北方安立王佛 南无东北方白莲花生佛 南无下方法名号佛 南无上方无愚丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。从无始已来至于今日。积恶如恒沙造罪满天地。舍身与受身不觉亦不知。或作五逆深厚浊缠无间罪业。或造一阐提断善根业。轻诬佛语谤方等业。破灭三宝毁正法业。不信罪福起十恶业。迷真返正痴惑之业。不孝二亲反戾之业。轻慢师长无礼敬业。朋友无信犯不义之业。或作四重六重八重障圣道业。毁犯五戒破八齐业。五篇七聚多缺犯业。忧婆塞戒轻重垢业。或菩萨戒不能清净如说行业。前后方便污梵行业。月无六斋懈怠之业。年三长齐不常修业。三千威仪不如法业。八万律仪微细罪业。不修身戒心慧之业。春秋八王造众罪业。行十六种恶律仪业。于苦众生无愍伤业。不矜不念无怜愍业。不拔不济无救护业。心怀嫉忌无度彼业。于怨亲境不平等业。耽荒五欲不厌离业。或因衣食园林池沼生荡逸业。或以盛年放恣情欲。造众罪业。或善有漏回向三有障出世业。如是等业无量无边。今日发露向十方佛尊法圣众归命忏悔。愿弟子等。承是忏悔无间等罪所生福善。愿生生世世灭五逆罪除阐提惑。如是轻重诸罪。从今以去乃至道场誓不更犯。恒习出世清净善法。精持律行守护威仪。如渡海者爱惜浮囊。六度四等常檦行首。戒定慧品转得增明。速成如来三十二相八十种好。十力无畏大悲三念。常乐妙智八自在我。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一沸屎地狱。云何名曰沸屎地狱。其地狱纵广六十由旬。周匝铁城铁网罗覆其中。东西流屎南北而流。火出其中烟炎俱起亦如云雨。甚大臭秽臭中之臭勿过于此。北门之中有六百沙门。来入其中。悲号涕泣口眼火出亦无休息。来入此粪池饮于粪屎入粪屎。口焰火俱出。口眼六根亦复如是。千死千生万死万生。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门何因缘故堕此地狱。马头罗刹答曰。此诸沙门受佛净戒而不净持。贪嗜酒肉食啖五辛堕此地狱。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第十九

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第二十

舍利弗归命善清净无垢宝功德集胜王佛。

南无因陀罗幢佛 南无普照佛 南无清净光明王佛 南无金色光明师子奋迅王佛 南无普胜山功德佛 南无善住功德摩尼山王佛 南无普见王佛 南无金刚胜佛 南无普贤佛 南无普照佛 南无宝法胜决定佛 南无无量意功德王佛 南无地自在王佛 南无离尘功德佛 南无无尽光佛 南无无畏王佛 南无难知佛 南无金刚妙佛 南无无垢胜佛 南无月胜佛 南无一味胜佛 南无槃头华佛 南无鬘香胜佛 南无多摩罗跋香胜佛 南无月藏佛 南无沉水香佛 南无树提光明佛 南无海香佛 南无龙藏佛 南无宝光明佛 南无大云藏佛 南无智德佛 南无金刚藏佛 南无住持地佛 南无虚空平等佛 南无胜藏佛 南无濡语佛 南无有德佛 南无山藏佛 南无妙鼓佛 南无爱胜佛 南无鼓增上佛 南无欢喜藏佛 南无日藏佛 南无行胜佛 南无实语佛 南无智藏佛 南无妙声佛 南无自在胜佛 南无胜妙胜佛 南无佛宝幢佛 南无随顺戒佛 南无宝胜佛 南无无垢琉璃佛 南无满足金刚住持佛 南无甘露幢佛 南无成就功德佛 南无香山佛 南无根本胜藏佛 南无不可知佛 南无无边知佛 南无无量佛 南无无量自在佛 南无大光明佛 南无德藏佛 南无根本庄严奋迅佛 南无现无愚佛 南无宝月佛 南无无垢佛 南无离垢佛 南无勇施佛 南无清净佛 南无清净施佛 南无娑留那佛 南无水天佛 南无坚德佛 南无栴檀功德佛 南无无量掬光佛 南无光德佛 南无无忧德佛 南无那罗延佛 南无功德华佛 南无莲花光游戏神通佛 南无财功德佛 南无德念佛 南无善名称功德佛 南无红炎幢王佛 南无善游步功德佛 南无斗战胜佛 南无善游步佛 南无周匝庄严功德佛 南无根本光佛 南无一切众生见爱奋迅庄严王佛 南无忍王佛 南无离一切烦恼佛 南无宝色胜佛 南无香胜王佛 南无亿藏佛 南无见一切佛 南无见爱佛 南无不可见佛 南无甘露功德称佛 南无一切畏差别能断疑佛 南无师子吼佛 南无散华佛 南无大胜佛 南无无碍智作佛 南无一切作乐佛 南无尊胜佛 南无吉王佛 南无一切世间道自在王佛 南无须弥劫佛 南无胜须弥佛 南无解脱佛 南无世间声佛 南无坚奋迅佛 南无坚自在佛 南无栴檀胜佛 南无不差别佛 南无息功用佛 南无善思惟佛 南无能断一切业佛 南无离想佛 南无宝胜佛 南无宝轮佛 南无大宝佛 南无无垢光明佛 南无乐说庄严称佛 南无无垢月幢称佛 南无华庄严光明佛 南无出水火佛 南无无畏观佛 南无师子奋迅力佛 南无宝精进日月光明佛 南无庄严功德智声王佛 南无初发心念断一切疑烦恼佛 南无破一切闇胜佛 南无宝炎佛 南无栴檀香佛 南无大宝炎佛 南无华幢佛 南无普胜帝沙佛 南无满贤佛 南无最力精进奋迅佛 南无香胜佛 南无胜称佛 南无净镜佛 南无华胜佛 南无离尘佛 南无得功德佛 南无不动佛 南无栴檀佛 南无因陀罗财佛 南无乐山佛 南无能化佛 南无因陀罗幢佛 南无无畏作佛 南无富楼那佛 南无弗沙佛 南无法水清净虚空界王佛 南无普智光明胜王佛 南无香光明功德宝庄严王佛 南无清净光明无垢然灯佛 南无普智声王佛 南无善光火光佛 南无普喜速胜王佛 南无一切四无畏然灯佛 南无普门智照声佛 南无无量功德海藏光明佛 南无法界雷光无障碍功德佛 南无清净眼无垢然灯佛 南无师子光明胜光佛 南无广光明智胜幢佛 南无金光明无边力精进成佛 南无香光明欢喜力海佛 南无成就王佛 南无自在高佛 南无欢喜大海速行佛 南无称自在光佛 南无广称智佛 南无智成就海王幢佛 南无相显文殊月佛 南无一切法海胜王佛 南无智功德法住佛 南无梵自在胜佛 南无过法界胜声佛 南无不可嫌力普照光明幢佛 南无无垢功德日明佛 南无无碍智普照光明佛 南无无量胜鸡兜幢佛 南无法界虚空普遍光明佛 南无福德相云胜威德佛 南无照胜顶光明佛 南无法风大海意佛 南无相法化普光明佛 南无善成就眷属普照佛 南无法尽疾速欢喜慧佛 南无无垢清净普光明佛 南无清净眼华胜佛 南无善智力成就佛 南无虚空清净明月佛 南无然金色须弥灯佛 南无智胜宝法光明佛 南无然宝灯佛 南无普光明高山佛 南无大胜佛 南无波头摩奋迅佛 南无善天照佛 南无无尽功德佛 南无华威德佛 南无甘露力佛 南无声边佛 南无妙法胜威德成就佛 南无普光明声虚空照佛 南无普门见胜光佛 南无无边功德照佛 南无普光功德然灯镜像佛 南无喜乐现华火佛 南无宝须弥然灯王佛 南无善化法界金光明电声佛 南无可降伏力愿佛 南无虚空城慧吼声佛 南无十方广遍称智然灯佛 南无师子光明满足功德佛 南无智敷华光明佛 南无普眼满足法界鸡兜幢佛 南无胜慧善导师佛 南无普光明作佛 南无月幢佛 南无东方善护四天下名金刚良如来为上首 南无南方难胜四天下因陀罗如来为上首 南无西方亲意四天下婆楼那如来为上首 南无北方师子意四天下摩诃牟尼如来为上首 南无东南方妙乐四天下毗沙门如来为上首 南无西南方坚固四天下不动如来为上首 南无西北方善地四天下普门如来为上首 南无东北方善择四天下降伏诸魔如来为上首 南无上方妙四天下得智慧意如来为上首 南无下方光炎四天下善集如来为上首 南无卢舍那胜威德王佛 南无普光明胜藏王佛 南无法界佛 南无智灯佛 南无法界虚空智幢照佛 南无阿弥滥波眼佛 南无龙自在王佛 南无法月普智光王佛 南无普照胜弥留王佛 南无无障虚空智鸡兜幢王佛 南无普轮到声佛 南无无量星宿自在王佛 南无普遍香佛 南无弥留然灯王佛 南无香毗头罗佛 南无栴陀鸡兜佛 南无阿那罗眼境界佛 南无一切佛宝胜王佛 南无无边世间智轮鸡兜佛 南无阿僧伽智鸡兜佛 南无不可思量命佛 南无不可用佛 南无师子佛 南无月智佛 南无大照佛 南无日灯佛 南无无垢佛 南无山胜佛 南无波头摩胜藏佛 南无卢舍那佛 南无普眼佛 南无梵命佛 南无波薮天佛 南无无边光明平等法界庄严王佛 南无力光明佛 南无高行佛 南无栴檀违佛 南无金色意佛 南无妙饮佛 南无高声佛 南无最胜佛 南无高见佛 南无吉沙佛 南无弗沙佛 南无高称佛 南无妙波头摩佛 南无普功德佛 南无作灯佛 南无善目佛 南无功德幢佛 南无一切法佛吼王佛 南无山幢身眼胜佛 南无宝胜然灯功德幢佛 南无普智宝炎胜功德佛 南无因陀罗幢胜鸡兜佛 南无胜轮佛 南无大悲云幢佛 南无金刚那罗延鸡兜佛 南无无障碍胜安隐满足佛 南无火炎山胜庄严佛 南无一切法海胜王佛 南无宝髻炎满足然灯佛 南无深法海光佛 南无十亿国土微尘数同名金刚藏佛 南无十亿国土微尘数同名金刚鸡兜佛 南无十百千国土微尘数同名金刚幢佛 南无十百千国土微尘数同名善法佛 南无十百千国土微尘数同名称心佛 南无一佛国土微尘数同名普功德佛 南无不可说佛国土微尘数同名不可胜佛 南无不可说佛国土微尘数同名毗婆尸佛 南无十佛国土微尘数同名普幢佛 南无八十亿佛国土微尘数不可数百千万亿那由他同名普贤佛 南无一佛国土微尘数同名觉胜佛 南无十佛国土微尘数百千万亿那由他不可说同名普称自在佛 南无贤胜佛 南无功德海光明胜照藏佛 南无法界虚空满足不退佛 南无法界吼佛 南无不退转法界声佛 南无法树山威德佛 南无一切法坚固吼王佛 南无宝光然灯幢王佛 南无功德山光明威德王佛 南无法云吼王佛 南无智炬王佛 南无法电幢王胜佛 南无法灯智师子力山威德王佛 南无一切法印吼威德王佛 南无无垢法山威德灯佛 南无法光明胜云佛 南无法轮光明顶佛 南无法海说声王佛 南无法日智轮然灯佛 南无法华高幢云佛 南无法炎山鸡兜王佛 南无法行深胜月佛 南无法智普光明藏佛 南无常智作化佛 南无山王胜藏王佛 南无普门贤弥留法疾精进幢佛 南无一切法宝俱苏摩胜云佛 南无寂静光明身髻佛 南无法光明慈镜像月佛 南无炎胜海佛 南无智日普照佛 南无普轮佛 南无智照顶王佛 南无智山法界十方光明威德王佛 南无功德光俱苏摩灯佛 南无智炬商鸡兜幢王佛 南无日照光明王佛 南无相山佛 南无庄严山佛 南无日步普照佛 南无法王网胜功德佛 南无四无畏金刚那罗延师子佛 南无普智幢勇猛佛 南无法波头摩敷身佛 南无功德俱苏摩身重担佛 南无道场觉胜月佛 南无然灯法炬胜月佛 南无普贤光明顶佛 南无法幢灯金刚坚幢佛 南无称山胜云佛 南无栴檀胜月佛 南无普胜俱苏摩威德菩提佛 南无照一切王佛 南无波头摩胜藏佛 南无香炎照王佛 南无因波头摩佛 南无相山照佛 南无普称功德王佛 南无普门光明须弥山佛 南无法城光明胜功德山威德王佛 南无胜相佛 南无法力勇猛幢佛 南无转法轮光明吼声佛 南无光明功德山智慧王佛 南无转法轮月胜波头摩照佛 南无佛幢自在功德不可胜幢佛 南无宝波头摩光明藏佛 南无光明峰云灯佛 南无普觉俱苏摩佛 南无种种光明胜山藏佛 南无光明轮峰王佛 南无功德云盖佛 南无法峰云幢佛 南无法日云灯王佛 南无功德山威德佛 南无法云十方称王佛 南无法轮盖云佛 南无觉智幢佛 南无智威德佛 南无法轮清净胜月佛 南无金山威德贤佛 南无贤胜山威德佛 南无普慧云声佛 南无法力胜山佛 南无香炎胜王佛 南无伽那迦摩尼山威德佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无而独步菩萨 南无威神胜菩萨 南无大部界菩萨 南无以山护菩萨 南无将三世菩萨 南无有功勋菩萨 南无宣名称菩萨 南无日光明菩萨 南无师子英菩萨 南无时节王菩萨 南无师子藏菩萨 南无示现有菩萨 南无光远照菩萨 南无山师子菩萨 南无有取施菩萨 南无莫能胜菩萨 南无为最幢菩萨 南无喜悦称菩萨 南无坚精进菩萨 南无无损减菩萨 南无有名称菩萨 南无无恐怖菩萨 南无无著天菩萨 南无火明灯菩萨 南无世光明菩萨 南无微妙音菩萨 南无执功勋菩萨 南无除闇瞑菩萨 南无无等轮菩萨 南无喜王菩萨 南无智慧照明藏菩萨 南无栴檀德藏菩萨 南无福德藏菩萨 南无无碍清净智德藏菩萨 南无那罗延德藏菩萨 南无普智光明慧灯菩萨 南无无量华照垂髻菩萨 南无无尽清净光明王菩萨 南无光照分别法界菩萨 南无无障碍力精进慧菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。今以总相忏悔一切诸业。今当次第更复一一别相忏悔。若总若别若粗若细。若轻若重若说不说。品类相从愿皆消灭。别相忏悔者。先忏身三次忏口四。其余诸障次第稽颡。身三业者。第一杀害。如经所明恕己可为喻。勿杀勿行杖。虽复禽兽之殊。保命畏死其事是一。若寻此众生无始已来。或是我父母兄弟六亲眷属。以业因缘轮回六道。出生入死改形易报不复相识。而今兴害食啖其肉断大慈种。是故佛言。设得余食当如饥世食子肉想。何况食啖此鱼肉耶。又言为利杀众生。以钱纳众生肉。二俱是恶业死堕叫唤地狱。故知杀害及以食啖。罪深河海过重丘岳。然弟子等。从无始已来不遇善友皆为此业。是故经言。杀害之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受虎狗豺狼鹰鹞等身。或受毒蛇蝮蝎等身常怀恶心。或受獐鹿熊罴等身常怀恐怖。若生人中得二种果报。一者多病二者断命杀害食啖既有如是无量种种诸果报。是故弟子。今日至到稽颡至诚归依于佛。

南无东方法华智佛 南无南方法最佛 南无西方维卫庄严佛 南无北方智自在称佛 南无东南方雨音自在法佛 南无西南方流布力王佛 南无西北方初发意佛 南无东北方名流十方佛 南无下方奉法佛 南无上方月英丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始已来至于今日。有此心识常怀碜毒无慈愍心。或因贪起杀。因嗔因痴及以慢杀。或兴恶方便誓杀愿杀及以咒杀。或破决湖池焚烧山野田猎捕鱼。或因风放火飞鹰放犬。恼害一切六道众生。如是等罪无量无边。今日至心归命忏悔。

或以[打-丁+監]摾抗拨枚戟弓弩。弹射飞鸟走兽之类。或以罛网罾钓。捞漉水性鱼鳖鼋鼍虾蚬蠃蚌湿居之属。使水陆之与空行藏窜无地。或畜养鸡猪牛羊犬豕鹅鸭之属。自供庖厨或货他宰杀。使其哀声未尽毛羽脱落。鳞甲伤毁身首分离。骨肉销碎剥裂屠割。炮烧煮炙楚毒酸切。横加无辜但取一时之快。口得味甚寡。不过三寸舌根而已。然其罪报殃累永劫。如是等罪今日至诚归命忏悔。又复无始已来至于今日。或复兴师相伐。强场交诤两阵相向更相杀害。或自杀他教杀闻杀欢喜。或习屠鲙债为刑戮。烹宰他命行于不忍。或恣忿怒挥戈抚刃。或斩或刺或推着坑堑。或以水沉溺。或塞穴坏巢。土石磓岬。或以车马躏轹践蹋一切众生。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复无始已来。或溉灌陆田。堕胎落子。破卵坏巢。毒药蛊道伤杀众生。垦土掘地种植田园。养蚕煮茧。养猫搦鼠伤杀滋甚。或打扑蚊虻螥蝇蜂蝎掏担蚤虱。或烧除粪扫。开决沟渠枉害一切。或啖果实或用谷米。或水或菜横杀众生。或然樵薪或露灯烛焚诸虫类。或食酱酢不看摇动。或泻汤水浇杀虫蚁。如是乃至行住坐卧四威仪中。恒常伤杀飞空著地细微众生。弟子。以凡夫识暗不觉不知。今日发露归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或以鞭杖枷锁桁械。压立拷掠打掷手脚蹴蹋。缠缚笼系断绝水谷。如是种种诸恶方便苦恼众生。今日至诚向十方佛尊法圣众。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔杀害等罪所生功德。愿生生世世得金刚身寿命无穷。永离怨憎无杀害想。于诸众生得一子地。若见危难急厄之者。不惜身命方便救解令得解脱。然后为说微妙正法使诸众生睹形见影皆蒙安乐。闻名听声恐怖悉除。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一解身地狱。云何名曰解身地狱。其地狱纵广三十由旬。周匝铁城铁网覆上。中间猛火炎赫洞然。有铁[金*疾][金*離]遍布其地。复有飞锵来刺罪人。有大铁桁悬罪人身支节分解。尔时东门之中有无数罪人遥望见之悲啼号叫举体投地唱如是言。我今何罪来入此中。狱卒夜叉。手持大斧望头而斫。复以铁索来缠其身。猛火烧体飞锵乱刺。尔时罪人步步而倒至于桁下。狱卒夜叉揘挡罪人。以大铁锯节节分解。流血遍地苦痛万端。乃有羊形牛形驴马之形。虫鸟杂类诸畜生之形。来饮其血复啖其肉。因诸畜生等皆从罪人索其本命及以本肉。尔时罪人无言以答。诸畜生等皆[口*(一/巾)]啮之。痛苦楚毒不可堪忍罪人呻吼口眼血出悲声呜咽上彻于天。如是苦毒一日一夜受罪无量。千死千生万死万生。经千万劫无有出期。后若得出当堕畜生中。百亿千生为诸怨家之啖食。宝达菩萨问曰。此诸沙门作何业故今受此苦。罗刹答曰。此诸罪人。受佛禁戒不求无上正真妙法。但睹目前信邪倒见。慠诞憍纵心怀碜毒。而无慈悲杀害众生。节解佛种类故。以是因缘受如此罪。后得为人百生千生诸根不具。聋盲喑哑手脚不全。身多诸疮常流脓血。断诸命故当受短报。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十

<<[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] ... >>

佛说佛名经卷第二十一

南无须弥藏一切法光轮佛 南无然法轮威德佛 南无山峰胜威德佛 南无普精进炬佛 南无宝妙胜王佛 南无日胜妙佛 南无法炬宝帐声佛 南无三昧海广顶冠光佛 南无法虚空无边光师子佛 南无相庄严幢月佛 南无光明山雷电云佛 南无法虚空无碍光佛 南无妙智敷身佛 南无世间因陀罗妙光明云佛 南无法三昧光佛 南无法善庄严藏佛 南无法然灯炎坚固声佛 南无三世相镜像威德佛 南无法轮峰光明佛 南无法界师子光明佛 南无卢舍那胜须弥山三昧坚固师子佛 南无普光明城灯佛 南无宝俱苏摩藏佛 南无转妙法声佛 南无虚空劫灯佛 南无法幢佛 南无安隐世间月佛 南无摩诃伽罗那师子佛 南无可乐声佛 南无安隐佛 南无增上信威德佛 南无医王佛 南无法虚空上胜王佛 南无天藏佛 南无地峰王佛 南无转法轮光明吼王佛 南无智虚空乐王佛 南无一切吼王佛 南无不可降伏佛 南无十力鸡兜佛 南无转法轮化普光明声佛 南无相胜山佛 南无具足坚聚佛 南无无垢婆嗟佛 南无住持疾行佛 南无遍相佛 南无无垢婆侯佛 南无师子步修佛 南无天自在顶佛 南无法起称佛 南无大无忧嗏佛 南无虚空灯佛 南无无垢幢佛 南无恒河沙同名贤行佛 南无恒河沙同名无边命佛 南无恒河沙同名不动佛 南无恒河沙同名月智佛 南无恒河沙同名金刚幢佛 南无恒河沙同名日藏佛 南无恒河沙同名善光佛 南无恒河沙同名金刚佛 南无五百同名大慈悲佛 南无普智炎功德幢王佛 南无善逝法幢胜佛 南无须弥佛 南无功德鬘佛 南无自在佛 南无寂王佛 南无无量爱佛 南无本称功德佛 南无须弥山佛 南无日月面佛

南无如是等无量无边诸佛。

南无虚空行佛 南无普照佛 南无方城住佛 南无胜光佛 南无云胜佛 南无法炎山佛 南无波头摩生佛 南无法界华佛 南无海灯佛 南无寂灭佛

南无如是等无量无边佛。

南无宝鸡兜王佛 南无智意佛 南无思议佛 南无因陀罗胜佛 南无大智佛 南无云王畏佛 南无智胜佛 南无光明王鸡兜佛 南无法界波头摩佛 南无行广见佛 南无胜奋迅威德去佛

南无如是等无量无边佛。

南无宝炎山佛 南无胜光佛 南无宝功德佛 南无海胜佛 南无法光明佛 南无波头摩佛 南无藏胜佛 南无世间眼佛

南无如是等无量无边佛。

南无香光佛 南无须弥胜佛 南无岳王佛 南无深胜佛 南无胜摩尼佛 南无藏王佛 南无胜威德畏佛 南无寂色去佛

南无如是等无量无边佛。

南无广智佛 南无宝光明佛 南无虚空云胜佛 南无妙相佛 南无胜相佛 南无庄严佛 南无行轮佛 南无光胜佛 南无光明胜佛

南无如是等无量无边佛。

南无那罗延行佛 南无须弥胜佛 南无功德轮佛 南无胜王佛 南无不可降伏佛 南无山王树佛

南无如是等无量无边佛。

南无莎罗自在王佛 南无胜藏佛 南无世间自在身佛 南无镜像光明佛 南无地出佛 南无光明功德佛 南无金刚色佛 南无住持威德胜佛

南无如是等无量无边佛。

南无深法光明身佛 南无法海吼声佛 南无弥留幢胜光明意佛 南无宝光明胜佛 南无梵光佛 南无虚空声佛 南无法界镜像胜佛 南无轮光明佛 南无智光高鸡兜意佛 南无伽伽那灯佛 南无乐胜照佛 南无功德光明胜佛 南无寂胜佛 南无大悲速疾佛 南无地力光明意佛 南无一切修面色佛 南无胜身光明佛 南无法胜宿佛 南无阿尼罗速行佛 南无清净幢盖胜佛 南无三世镜像佛 南无愿海乐说胜佛 南无惭愧须弥山胜佛 南无念鸡兜王胜佛 南无法意佛 南无慧灯佛 南无光明鸡兜胜佛 南无广智上佛 南无法界行智意佛 南无法海意智胜佛 南无法宝胜佛 南无功德轮佛 南无胜云佛 南无忍辱灯佛 南无胜威德意佛 南无速光明摩他声佛 南无寂幢佛 南无世间灯佛 南无大愿胜佛 南无不可降伏幢佛 南无智炎胜功德佛 南无法自在佛 南无无碍意佛 南无世间言语坚固吼光佛 南无一切声分吼胜精进自在佛 南无具足意佛 南无诸方天佛 南无现面世间佛 南无知众生心平等身佛 南无最胜佛 南无平等佛 南无行佛行佛 南无清净身佛 南无胜贤佛

南无如是等上首不可说不可说无量无边佛。

南无彼诸佛所说妙法 南无彼佛妙法身 南无彼佛三十二相八十种好无量无边功德。南无彼诸佛种种道场。种种菩提树。种种形像。种种妙塔。去来坐卧妙处。归命彼诸佛不退法轮。菩萨大僧不退声闻僧比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽种种状貌。信如来法轮转如来法轮。不可思议菩萨摩诃萨悉皆归命。归命如来法身。十力四无所畏戒定慧品解脱解脱知见。如是等无量无边功德。如是功德回施一切众生。愿得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。有善眼劫中有七十那由他佛出世。舍利弗。善见劫中有七十二亿佛出世。

舍利弗。梵赞叹劫中有一万八千佛出世。舍利弗。名过去劫中有三十二千佛出世。舍利弗。庄严劫中有八万四千佛出世。舍利弗。汝等应当归命如是等无量无边佛。

佛告舍利弗。善男子善女人欲灭一切罪。应当净洗浴著新净衣。称如是等佛名供养礼拜。应当作是言。我无始世界已来身口意业作不善行。乃至谤方等经五逆罪等。愿皆消灭。

舍利弗。善男子善女人。欲满足六波罗蜜行。欲回向无上菩提。欲满足一切菩萨诸波罗蜜。应作是言。我学过去未来现在诸菩萨摩诃萨。修行大舍破胸出心施于众生。如智胜菩萨及迦尸王等。舍妻子等布施贫乏。如不退菩萨及阿翅罗那王。须达拏及庄严王等。入于地狱救苦众生。如大悲菩萨及善眼天子等。救恶行众生。如善行菩萨及胜行王等。舍顶上宝天冠并剥头皮而与如胜上身菩萨及宝髻天子等。舍眼布施。如爱作菩萨及月光王等。舍耳鼻布施。如无怨菩萨及胜去天子等。舍齿布施如华齿菩萨及六牙象王等。舍舌如不退菩萨及善面王等。舍手如常精进菩萨及坚意王等。舍血如法作菩萨及月思天子等。舍肉髓如安隐菩萨及一切施王等。舍大肠小肠肝肺脾肾。如善德菩萨及自远离诸恶王等。舍身一切大小支节。如法自在菩萨及光胜天子等。舍皮如清净藏菩萨及金色天子金色鹿王等。舍手足指如坚精进菩萨及金色王等。舍手足甲如不可尽菩萨及求善法天子等。为求法故入大火坑。如精进菩萨及求沙法王精进等。为求法故卖身刳身破骨出髓。如萨陀波仑菩萨及金坚王等。受一切苦恼如求妙法菩萨。及速行大王等。舍四天下大地及一切庄严。如得大势至菩萨。及胜功德天子等。舍身如摩诃萨埵菩萨。及摩诃婆罗王等。自身与一切贫穷苦恼众生。作给使侍者。如尸毗王等。举要言之。过去未来现在诸菩萨。一切波罗蜜行。愿我亦如是成就十方世界诸妙香华鬘诸妙妓乐。我随喜供养佛法僧。复回此福德施一切众生。愿因此福德。众生等莫堕恶道。因此福德。满足八万四千诸波罗蜜行。速得授阿耨多罗三藐三菩提记。速得不退转大地。速成无上菩提。

舍利弗应当敬礼十方诸佛。

南无不动佛 南无尽圣佛 南无日光佛 南无龙奋迅佛 南无自在光明称佛 南无十光佛 南无普宝佛 南无称自在佛 南无胜藏称佛 南无炎意佛 南无宝幢佛 南无智山佛 南无因光佛 南无生胜佛 南无弥留藏佛 南无智海佛 南无大精进佛 南无弥留功德佛 南无胜藏佛 南无智德佛 南无能与无畏佛 南无大精进趣王佛 南无智成就佛 南无无滞佛 南无地力住持精进佛 南无力命佛 南无善眼佛 南无不害法王佛 南无灭魔佛 南无不可思议精进佛 南无观功德佛 南无智频婆佛 南无阿僧伽力精进佛 南无心自在佛 南无枲荷难陀佛 南无戒光佛 南无坚上王佛 南无无边光王佛 南无无尽智藏佛 南无宝雨头佛 南无智波婆罗佛 南无毗尼称佛 南无无边功德王佛 南无法华婆师佛 南无光炎王佛 南无妙山王佛 南无转法轮胜王佛 南无无垢目佛 南无住持大般若佛 南无不住力精进王佛 南无自在识佛 南无现念佛 南无福德力精进佛 南无智袈裟王佛 南无智自在佛 南无安隐众生无障佛 南无智进佛 南无摩诃弥留力藏佛 南无虚空光明佛 南无阿伽楼功德精进佛 南无离痴功德声王佛 南无法施庄严佛 南无声自在王佛 南无护门佛 南无自在力精进王佛 南无宝光明胜王佛 南无胜一切须弥山王佛 南无罗多那弥留佛 南无不可得动法佛 南无陀罗尼自在王佛 南无普功德王佛 南无法莎罗王弥留佛 南无智集功德聚佛 南无智炎华树王佛 南无一切世间自在佛 南无善华王佛 南无金千遮那王佛 南无法幢奋迅王佛 南无栴檀波婆罗围绕佛 南无住法分称佛 南无坚意精进佛 南无照一切世间灯佛 南无随众生心奋迅佛 南无无边称莎罗幢佛 南无过去称法雨佛 南无功德炎华佛 南无智行佛 南无乐威德灯佛 南无离诸障无畏佛 南无智照声佛 南无二成就佛 南无集妙行佛 南无乐庄严王佛 南无阿僧祇庄严王佛 南无师子座善住佛 南无放栴檀华王佛 南无甘露味佛 南无龙胜佛 南无胜力佛 南无师子音佛

舍利弗。我于此坐以清净无障碍过人天眼。见东方多百佛多千佛多百千佛。多百千万佛多百千亿佛。多百千万亿那由他佛。无量阿僧祇佛。不可思议佛不可量佛。种种名种种姓种种世界。种种佛国土。种种比丘比丘尼优婆塞优婆夷围绕。种种天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等围绕供养。我悉现见如观掌中庵摩勒果。舍利弗。若有善男子善女人比丘比丘尼优婆塞优婆夷。信我语受持读诵是诸佛名。当洗浴著新净衣。于昼日初分时中分时后分时。夜前分时中分时后分时。从座而起偏袒右肩右膝著地。一心称是佛名。供养礼拜作如是言。如来所知十方诸佛我今敬礼。

舍利弗。是善男子善女人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。如是供养礼拜得无量福德。舍利弗。若欲得声闻地。欲得辟支佛地。欲得阿耨多罗三藐三菩提者。当礼十方诸佛一切皆得。复作是言。是诸福德聚诸佛如来所知。我悉回向阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗。应当归命东方一切诸佛。

南无法自在奋迅佛 南无修行坚固自在佛 南无师子奋迅王佛 南无力士自在王佛 南无法山胜佛 南无宝山佛 南无自在陀罗尼佛 南无树提藏佛 南无星宿称佛 南无功德力坚固王佛 南无人声自在增长佛 南无胜一切世间佛 南无三世法界佛 南无妙声吼佛 南无宝地龙王佛 南无法疾吼声佛 南无香波头摩择自在宝城佛 南无光轮佛 南无宝连佛 南无功德华佛 南无多供养佛 南无无边功德王佛 南无增长喜佛 南无师子龙奋迅佛 南无娑罗藏师子步行佛 南无观诸法佛 南无法华智佛 南无时法清净佛 南无坚固精进言语佛 南无声精进佛 南无炎摩尼佛 南无山光明佛 南无清净无垢藏佛 南无无垢月佛 南无清净根佛 南无多智佛 南无能作智佛 南无广智佛 南无力意佛 南无胜意佛 南无坚固欢喜佛 南无坚固行自在佛 南无等须弥面佛 南无观成就佛 南无清净藏佛 南无象自在佛 南无现魔业净业佛 南无智慧自在佛 南无智慧精进奋迅佛 南无无碍精进佛 南无世间自在佛 南无法行广意佛 南无福德成就佛 南无不怯弱成就佛 南无胜成就佛 南无龙观佛 南无须弥栴檀佛 南无作戒王佛 南无聚集宝佛 南无龙王声佛 南无大智精进佛 南无孤独精进佛 南无不减庄严佛 南无不动尼他佛 南无百功德庄严佛 南无自在诸相好称佛 南无自在因陀罗月佛 南无法华山佛 南无法界庄严佛 南无满足愿佛 南无大师子庄严佛 南无师子平等精进佛 南无修行自在坚固佛 南无乐法修行佛 南无胜慧佛 南无海步佛 南无大如修行佛 南无高光明佛 南无无诤智佛 南无师子声佛 南无善报佛 南无善住佛 南无日光佛 南无甘露增上佛 南无道上首佛 南无胜自在亲佛 南无善见佛 南无无浊义佛 南无胜意佛 南无人月佛 南无威德光佛 南无普明佛 南无大庄严佛 南无师子奋迅去佛 南无摩楼多爱佛 南无寂心佛 南无大步佛 南无可闻声佛 南无积功德佛 南无摩尼向佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无大乐说菩萨 南无宝檀花菩萨 南无上行菩萨 南无无边行菩萨 南无安立行菩萨 南无净行菩萨 南无宿王华菩萨 南无喜见菩萨 南无妙音菩萨 南无得勤精进菩萨 南无净藏菩萨 南无净眼菩萨 南无妙德菩萨 南无慈氏菩萨 南无善思议菩萨 南无空无菩萨 南无神通华菩萨 南无光英菩萨 南无寂根菩萨 南无愿慧菩萨 南无中住菩萨 南无制行菩萨 南无定自在王菩萨 南无法相菩萨 南无光相菩萨 南无光严菩萨 南无大严菩萨 南无常惨菩萨 南无喜相菩萨 南无喜王菩萨 南无辩意菩萨 南无摄炬菩萨 南无宝勇菩萨 南无宝见菩萨 南无谛网菩萨 南无明网菩萨 南无无缘观菩萨 南无慧积菩萨 南无宝胜菩萨 南无天王菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等次忏劫盗之业。经中说言。若物属他他所守护。于此物中一草一叶不与不取。何况盗窃。但自众生唯见现在利故。以种种不道而取。致使未来受此殃累。是故经言。劫盗之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受牛马驴骡骆驼等形。以其所有身力血肉偿他宿债。若生人中为他奴婢。衣不蔽形食不充命。贫寒困苦人理殆尽。劫盗既有如是苦报。是故弟子。今日至到稽首归依佛。

南无东方多智佛 南无南方大集佛 南无西方净智佛 南无北方智称佛 南无东南方持戒王佛 南无西南方增益善法佛 南无西北方善放香佛 南无东北方虚空净王佛 南无下方师子佛 南无上方逆空光明佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。或盗他财宝兴刃强夺。或自怙恃身逼迫而取。或恃公威或假势力。高桁大械枉压良善。吞纳奸货拷直为曲。为此因缘身罗宪网。或任邪治颁他财物。侵公益私侵私益公。损彼利此利彼损此。割他自饶口与心吝。或窃没租估偷度关税。匿公课输藏隐使没如是等罪无量无边。今日惭愧归命忏悔。

或是佛法僧物不与而取。或经像物或治塔寺物。或供养常住僧物或拟招提僧物。或盗取误用恃势不还。或自借货人。或复换贷漏妄。或三宝物混乱杂用。或以众僧物谷米樵薪姜豉酱酢。菜茹果实钱帛竹木。缯彩幡盖香华油烛随情逐意。或许施三宝物诳欺不与。或自用或与人。或摘佛华果用僧鬘物。因三宝财私自利已。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或作周旋朋友师僧同学。父母兄弟六亲眷属。共住同止百一所。须更相欺诳。或于乡邻比近移篱拓墙。侵夺地宅改檦易相虏掠田园。因公托私夺他邸店及以毛野。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或攻城破邑烧村坏栅。偷卖良民诱他奴婢。或复柱压无罪之人。使其形[止*且]血刃身被徒锁。家业破散骨肉生离。分张异城生死隔绝。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或商侣博货邸店市易。轻秤小斗减割尺寸盗窃分铢欺罔圭合。以粗易好以短换长。巧欺百端希望毫利。如是等罪无量无边。今日惭愧归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。穿逾墙壁断道抄掠。抵捍债息负债违要而欺心口。或非道陵夺鬼神禽兽四生之物。或假托卜相取人财宝。如是乃至以利求利恶求多求无厌无足。如是等罪无量无边不可说尽。今日至到向十方佛尊法圣众前归命忏悔。愿弟子等。承是忏悔劫盗等罪所生功德。愿生生世世得如意宝。常雨七珍上妙衣服。百味甘露种种汤药。随意所须应命则至。一切众生无偷夺相。一切皆能少欲知足不耽不染。常乐惠施行急济道头目髓脑如弃涕涶。回向满足檀波罗蜜。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入咩声叫唤地狱。其地狱中猛火炽盛烟焰俱发。罪人入中受苦万端。西门之中有诸沙门来。入其中呻号动地。马头罗刹手捉铁捧望头而椎。罪人叫唤咩声而走。狱卒夜叉竞共打之。走藏无地走向东门则闭。南西北门亦复如是。一日一夜受罪苦痛。求生不得求死不得。

宝达。问马头罗刹曰。此诸沙门。作何等罪受如是报。马头罗刹答曰。此诸沙门。受佛净戒心无慈念。打捧畜生乃无慈心。以此因缘受如是罪。

宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十一

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十二

佛告舍利弗应当归命南方无量佛。

南无爱照佛 南无名称佛 南无信功德佛 南无清净智佛 南无宝功德佛 南无妙信香佛 南无胜园佛 南无胜仙佛 南无宝智佛 南无甘露威德佛 南无信藏佛 南无月上胜佛 南无龙步佛 南无信黠慧佛 南无爱实语佛 南无忧波罗香佛 南无栴檀自在佛 南无敌胜佛 南无普行佛 南无功德胜佛 南无大威德佛 南无种种色日佛 南无过诸过佛 南无无量眼佛 南无惭愧智佛 南无功德供养佛 南无种种声佛 南无功德可乐佛 南无住清净佛 南无妙香佛 南无月光佛 南无戒分佛 南无华智佛 南无优多摩意佛 南无不闇意佛 南无山自在积佛 南无寂王佛 南无解脱王佛 南无阿蹉弥留王佛 南无如意力释去佛 南无姓阿提遮佛 南无不赞叹世间胜佛 南无法染佛 南无宝星宿解脱王佛 南无白宝胜佛 南无法行自在佛 南无陀罗尼自在佛 南无阿难陀声佛 南无智步王佛 南无弥留平等奋迅王佛 南无智奋迅佛 南无法华通树提佛 南无多波尼体佛 南无阿尼伽陀路摩胜佛 南无优多罗胜法佛 南无大智念缚佛 南无阇伽提自在一切世间担佛 南无见无畏佛 南无自在作佛 南无自在量佛 南无如法修行佛

佛告舍利弗。我见南方如是等无量佛种种姓种种名种种佛国土汝等应当至心一心归命。

佛告舍利弗。汝等应当归命西方无量佛。

南无阿婆罗炎婆师花佛 南无摩[少/兔]沙口声去佛 南无智胜增长称佛 南无莎漫多波尸佛 南无次罗毗罗炎花光佛 南无法行然灯佛 南无无等胜佛 南无智奋迅名称王佛 南无梵奋迅妙鼓声佛 南无波头摩尸利藏眼佛 南无阿僧伽意炎佛 南无千月光明藏佛 南无乐法行佛 南无摩尼婆陀光佛 南无师子广眼佛 南无十力生胜佛 南无智作佛 南无无边精进降伏一切诸怨佛 南无大胜起法佛 南无阿无荷见佛 南无无边命佛 南无观法智佛 南无无碍精进日善思惟奋迅王佛 南无不利他意佛 南无无边见佛 南无智见法佛 南无一切善根种子佛 南无优多智胜发行功德佛 南无智香胜佛 南无智上尸弃王佛 南无福德胜智去佛 南无不可思议法花吼王佛 南无法清净胜佛 南无不可思议弥留胜佛 南无能开法门佛 南无毗卢遮那法海香王佛 南无力王善住法王佛 南无胜力散一切恶王佛 南无见无边乐佛 南无善化功德炎华王佛 南无见彼岸佛 南无善化庄严佛 南无见乐处佛 南无尼拘律王胜佛 南无妙胜佛 南无大力智慧奋迅王佛 南无法树提佛 南无坚固盖成就佛 南无一切种智资生胜佛 南无入胜智自在山佛 南无一切世间得自在有桥梁胜佛 南无尽合胜佛 南无清净戒功德王佛 南无波头摩散漫智多庄严佛 南无一王佛 南无大多人安隐佛 南无二胜声功德佛 南无圆坚佛 南无力士佛 南无宝珠摩尼火佛 南无大海弥留佛 南无胜王佛 南无不住佛 南无不空功德佛 南无初远离不浊王佛 南无虚空行佛 南无无碍称佛 南无声山佛 南无不可思议起三昧称佛 南无诸天梵王鸡兜佛 南无示无义王佛 南无护垢王佛 南无照功德佛 南无自在眼佛 南无智寂成就性佛 南无无障碍智成就佛 南无说决定义佛 南无庄严法灯妙称佛 南无二宝法灯佛 南无大炎藏佛 南无自师子上身庄严佛 南无智宝因缘庄严佛 南无服诸根清净眼佛 南无善香随香波头摩佛 南无法月佛 南无广大心佛 南无戒功德佛 南无常镜佛 南无随顺称佛 南无法自在佛 南无如意庄严佛 南无金藏佛 南无慎贪佛 南无思妙义坚固愿佛 南无一切德轮光佛 南无法吼智明佛 南无甘露光佛 南无无边庄严佛 南无胜福田佛 南无善决定诸法庄严佛

佛告舍利弗。西方如是等无量无边诸佛汝等应当至心归命。

佛告舍利弗。汝等应当至心归命北方佛。

南无胜藏佛 南无自在藏佛 南无无边花龙一俱苏摩王佛 南无降伏诸魔勇猛佛 南无定诸魔佛 南无法像佛 南无功德胜佛 南无山峰光佛 南无法王佛 南无普恭敬灯佛 南无地胜佛 南无成就如来家佛 南无一切宝成就家佛 南无陀罗尼文句决定义佛 南无忍自在王佛 南无成就一切称佛 南无三世智转自在佛 南无胜归依功德善住佛 南无种种摩尼光佛 南无胜功德佛 南无佛功德胜佛 南无无余证佛 南无得佛眼佛 南无随过去佛佛 南无大慈成就悲胜佛 南无住持师子智佛 南无无众生住实际王佛 南无自家法不得成就佛 南无大智庄严身佛 南无智称佛 南无佛法首佛 南无一切众生德佛 南无过一切法门佛 南无自在因陀罗佛 南无满足意佛 南无大琉璃佛 南无菩提光明佛 南无不可思议法智光明佛 南无栴檀不空王佛 南无不染波头摩幢佛 南无法财声王佛 南无择法善知称佛 南无智鬘劫佛 南无佛眼清净分陀利佛 南无智自在称佛 南无断无边疑佛 南无众生方便自在王佛 南无无边觉奋迅无碍思惟佛 南无法行地善住佛 南无普众生界广佛 南无降伏诸魔力坚意佛 南无天王自在宝合王佛 南无如实修行藏佛 南无能生一切欢喜月见佛 南无大迅觉迅佛 南无种种摩尼声王吼佛 南无无观王佛 南无不退了勇猛佛 南无佛国土庄严身佛 南无法声自在佛 南无智根本花幢佛 南无化身无碍称佛 南无一切龙摩尼藏佛 南无法声自在佛 南无法声知见佛 南无法甘露莎梨罗佛 南无无边宝福德藏佛 南无清净华行佛 南无大法王华胜佛 南无一切尽无尽藏佛 南无华山藏佛 南无智虚空山佛 南无智力不可破坏佛 南无无碍坚固随顺智佛 南无无边大海藏佛 南无智王无尽称佛 南无奋迅心意王佛 南无自性清净智佛 南无智自在法王佛 南无胜行佛 南无金刚见佛 南无法满足随香见佛 南无龙月佛 南无因陀罗围佛 南无无碍王佛 南无宝因陀罗轮王佛 南无能生一切众生敬称佛 南无大威德光明轮王佛 南无能断一切众生疑佛 南无智宝法见佛 南无无障碍波罗佛 南无无垢髻佛 南无放光明佛 南无山力月藏佛 南无心自在王佛 南无坚固无畏上首佛 南无坚固勇猛宝佛 南无坚固心善住王佛 南无能破闇曀王佛 南无胜丈夫芬陀利佛 南无百圣藏佛 南无妙莲华藏佛 南无见平等法身佛 南无众生月佛 南无师子去佛 南无大威德佛 南无妙声佛 南无无边光佛 南无见爱佛 南无大首佛 南无胜首佛 南无乐声佛 南无见实佛 南无清净称佛 南无师子慧佛 南无德声佛 南无修楼毗香佛 南无电灯佛 南无波头摩光佛 南无大光佛 南无梵声佛 南无无疑佛 南无无边势力佛 南无月面佛 南无无边光佛 南无爱威德佛 南无散疑佛 南无功德灯佛 南无不藏威德佛 南无无边藏佛 南无光明奋迅王佛 南无广称佛 南无远离幢佛 南无增长圣佛 南无普见佛 南无不可胜佛 南无威德聚佛 南无坚固步佛 南无摩[少/兔]赊称佛 南无无边色佛 南无大光明佛 南无妙声佛 南无不动步佛 南无无边庄严佛 南无大清净佛 南无威德聚光明佛 南无住智佛 南无金坚佛 南无爱解脱佛 南无爱无畏佛 南无甘露藏佛 南无普观察佛 南无大修行佛 南无细威德佛 南无十方恭敬佛 南无重说佛 南无光明胜佛 南无光明庄严佛 南无师子奋迅佛 南无善见佛 南无甘露步佛 南无月光明佛 南无功德称佛 南无去根佛 南无清净声佛 南无无障碍轮佛 南无甘露声佛 南无众生可敬佛 南无如意威德佛 南无无边色佛 南无大力佛 南无快庄严佛 南无普照观佛 南无奋迅德佛 南无妙色佛 南无称意佛 南无宝庄严佛 南无高光明佛 南无解脱步佛 南无功德庄严佛 南无毕竟智佛 南无生鸡兜佛 南无不动智佛 南无行意佛 南无妙色佛 南无实色佛 南无大声佛 南无善思惟佛 南无功德华佛 南无思惟世间佛 南无大高光明佛 南无无譬喻奋迅佛 南无清净觉佛 南无月重佛 南无月灯佛 南无无边光佛 南无种种日佛 南无天城佛 南无心清净佛 南无波头摩藏佛 南无常择智佛 南无师子声佛 南无无边光佛 南无胜声佛 南无可乐意智光佛 南无功德光佛 南无自在光佛 南无净严身佛 南无无浊义佛 南无应威德佛 南无成就义智佛 南无得大声佛 南无婆薮陀声佛 南无郁哆光佛 南无决定思惟佛 南无萨遮婆[少/(兔-、)]佛 南无呜闇光明佛 南无毗弗波威德佛 南无忧多罗魔吒佛 南无夜舍鸡兜佛 南无功德清净佛 南无法灯佛 南无胜功德佛 南无仙荷波提爱面佛 南无心荷步去佛 南无思惟众生佛 南无莎伽罗智佛 南无波头摩藏佛 南无盖仙佛 南无莎罗王佛 南无修利耶光佛 南无菩提味佛 南无寂诸根佛 南无波[少/兔]光佛 南无芬陀利光佛 南无弥留光佛 南无栴陀面佛 南无莎利荼去佛 南无诸方眼佛 南无法光明佛 南无尸罗波散那佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无功德相严菩萨 南无梵网菩萨 南无宝财菩萨 南无无缘菩萨 南无严土菩萨 南无光严童子菩萨 南无持世菩萨 南无善德菩萨 南无难胜菩萨 南无照明菩萨 南无萨陀波沦菩萨 南无昙无竭菩萨 南无法自在菩萨 南无德守菩萨 南无不眴菩萨 南无德顶菩萨 南无善宿菩萨 南无妙臂菩萨 南无弗沙菩萨 南无净解菩萨 南无善意菩萨 南无现见菩萨 南无普守菩萨 南无喜见菩萨 南无明相菩萨 南无深慧菩萨 南无无碍菩萨 南无上善菩萨 南无福田菩萨 南无德藏菩萨 南无月上菩萨 南无珠顶王菩萨 南无乐实菩萨 南无慧见菩萨 南无登王菩萨 南无深王菩萨 南无华王菩萨 南无妙色菩萨 南无善明菩萨 南无善答菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等至心忏悔贪欲之罪。经中说言。但为贪欲闭在痴狱。没生死河莫之能出。众生为是五欲因缘。从昔已来流转生死。一一众生一劫之中。所积身骨如王舍城毗富罗山。所饮母乳如四海水。身所出血复过于此。父母兄弟六亲眷属。命终哭泣所出目泪如四海冰。是故说言。有爱则生爱尽则灭。故知生死贪爱为本。所以经言。淫欲之罪。能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受鸰雀鸳鸯等身。若生人中妻不贞良。得不随意眷属。淫欲既有如此恶业。是故弟子。今日至心稽颡归依佛。

南无东方光轮佛 南无南方开光明佛 南无西方习智佛 南无北方大琉璃佛 南无东南方乐莲花首佛 南无西南方智慧和合佛 南无西北方无上胜尊佛 南无东北方眼净无垢佛 南无下方具足光明佛 南无上方最清净无量幢佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等自从无始已来至于今日。或通人妻妾夺他妇女。侵陵贞洁污比丘尼。破他梵行逼迫不道。浊心邪视言语嘲[口*調]。或复耻他门户污贤善名。或于男子五种人所起不净行。如是等罪无量无边。今日至诚归命忏悔。弟子等从无始已来至于今日。或受女身。心如野马。恒日放荡。无一时定。常怀邪心。恒生欲想。或于伽蓝会所。无心听法眼常贪视。或爱欲沙门坏他男子。不诞佛法恣放淫情。致令心飘大海冥然失岸。或秽污僧三衣法服。或于精舍院宇。行不净行。共相探摸。如是等罪无量无边。今日惭愧至心忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或作女身恒怀淫欲。或侵夺他夫婿迷惑诸丈夫。或作符书厌蛊遣他妇患。人生少福为邪所著。诸病鬼等因此得便。不遇良医遂致身死。如是等罪无量无边。今日惭愧发露悔过。至诚稽颡归命忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或眼为色。或爱染玄黄红绿。朱紫珍玩宝饰。或取男女长短黑白姿态之相起非法想。或耳贪好声宫商弦管妓乐歌唱。或取男女音声言语啼笑之相起非法想。或鼻籍名香蕴麝幽兰郁金苏合起非法想。或舌贪好味鲜羔甘肥。众生肉血资养四大。更增苦本起非法想。或身乐华绮锦绣缯縠。一切细滑七珍丽服。起非法想。或意多乱想触向乖法。有此六想造罪尤甚。如是等罪无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前归命忏悔。

愿弟子等承是忏悔淫欲等罪所生功德。愿生生世世自然化生不由胞胎。清净皎洁相好光丽。六情开朗聪利分明了达恩爱犹如桎梏。观此六尘如幻如化。于五欲境决定厌离。乃至梦中不起邪想。内外因缘永不能动。愿以忏悔眼根功德。愿令此眼彻见十方。诸佛菩萨清净法身不以二相。愿以忏悔耳根功德。愿令此耳常闻十方诸佛贤圣。所说正法如教奉行。愿以忏悔鼻根功德。愿令此鼻常闻香[示*責]入法位香。舍离生死不净臭秽。愿以忏悔舌根功德。愿令此舌常餐法喜禅悦之食。不贪众生血肉之味。愿以忏悔身根功德。愿令此身被如来衣著忍辱铠。卧无畏床坐四禅座。愿以忏悔意根功德。愿令此意成就十想洞达五明。深观二谛空平等理。从方便慧起十妙行。入法流水念念增明。显发如来大无生法忍。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一钩阴地狱。云何名曰钩阴地狱。其地狱纵广三十由旬。其中火流灌注遍布于地。其地四壁如上无异。中间无数罪人。狱卒夜叉手捉铁钩望罪人阴而搭。钩中火然上入胸心。心上火然腹背俱彻。欲报业故化作妇人。如本生时先所见者。彼即见已欲火发起便走趣。彼妇女者身是金刚铁火炎热。既到彼已抱彼罪人。抱即破碎复就其口。遂食其唇身亦被食。尽已复生生已复食。彼诸女人爱欲男子亦复如是。欲心不定欲火常然。如是苦切楚痛难堪。当此之时罪人众等犹无悔过。一日一夜受罪无量。千死千生万死万生。经无量百千万劫尔乃得脱。以余业果生畜生中作不净虫。经二百千世后得生人中。于五百世胎中而死。复五百世生已。雌雄不辩眼目不正。贫穷孤露受命短促。或时有妇被他侵近。或自贪爱他人妇女。不能遮障恒绝继嗣。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门。作何等行受罪如是。马头罗刹答曰。此诸沙门。受佛净戒不能净持故。行淫欲放纵六情。以是因缘得如是罪。

宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十二

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十三

南无阿难陀智佛 南无阿难陀色佛 南无地荼毗梨耶佛 南无提婆弥多佛 南无莎漫多智佛 南无寂静光佛 南无摩[少/兔]舍威德佛 南无善分菩提他佛 南无称圣佛 南无称幢佛 南无轮面佛 南无普清净佛 南无摩诃提阇佛 南无阿罗诃应佛 南无忧多那胜佛 南无悉达他思惟佛 南无爱供养佛 南无三漫多护佛 南无尼弥佛 南无信菩提佛 南无破意佛 南无出智佛 南无胜声佛 南无质多罗婆[少/兔]佛 南无弥荷声佛 南无大炎骞陀佛 南无胜拘吒佛 南无阿舒加爱佛 南无天国土佛 南无师子难提拘沙佛 南无阿难陀波颇佛 南无见爱佛 南无波提波王佛 南无胜鸡兜佛 南无方闻声佛 南无爱眼佛 南无栴陀鸡兜佛 南无阿婆夜达多佛 南无那刹多王佛 南无苏摩提婆佛 南无日光明佛 南无大称佛 南无真声佛 南无说爱佛 南无称忧多罗佛 南无摩头罗光明佛 南无修佉声佛 南无质多意佛 南无婆薮陀清净佛 南无寂嗔佛 南无破意佛 南无宿王佛 南无毗伽陀畏佛 南无胜忧多摩佛 南无婆萨那智佛 南无慈胜种种光佛 南无普见佛 南无见月佛 南无降伏诸魔威德佛 南无摩诃罗他佛 南无心荷步去佛 南无乐光佛 南无普护佛 南无清净意佛 南无成就义佛 南无香山佛 南无摩尼清净佛 南无功德光佛 南无日光佛 南无成就光佛 南无见爱佛 南无善思惟佛 南无莎漫多见佛 南无师子幢佛 南无普行佛 南无大步佛 南无阿罗频头波头摩眼佛 南无日光佛 南无阿弥多清净佛 南无阿难多楼波佛 南无盖天佛 南无罗多那光佛 南无莎罗梯罗多佛 南无善见佛 南无亲味佛 南无婆耆罗莎佛 南无修利邪那那佛 南无无障碍眼佛 南无莎荷去佛 南无大然灯佛 南无卢荷伽佛 南无清净功德佛 南无功德藏佛 南无法明佛 南无摩楼多爱佛 南无阿婆邪爱佛 南无慧幢佛 南无威德光佛 南无月德佛 南无求那婆薮佛 南无无边光佛 南无安乐佛 南无称鸡兜佛 南无光明吼佛 南无普功德佛 南无胜鸡兜佛 南无那罗延佛 南无宝清净佛 南无普心佛 南无善心意佛 南无善意佛 南无不可量威德佛 南无师子臂佛 南无光明意佛 南无那罗延天佛 南无萨遮鸡兜佛 南无善住意佛 南无阿弥多天佛 南无大慧德佛 南无大幢佛 南无光明日佛 南无法水佛 南无善法佛 南无旃陀婆[少/兔]佛 南无庵摩罗胜佛 南无解脱观佛 南无罗多那光佛 南无无罗声佛 南无普心择佛 南无成就光佛 南无甘露眼佛 南无称爱佛 南无善护佛 南无天信佛 南无善量步佛 南无提婆罗多佛 南无深智佛 南无斯那步佛 南无旃陀跋陀佛 南无提阇积佛 南无大胜佛 南无大步佛 南无阇邪天佛 南无悉达他意佛 南无质多爱佛 南无师子声佛 南无信提舍那佛 南无智光佛 南无拘苏摩提阇佛 南无提阇罗尸佛 南无如意光佛 南无无边威德佛 南无无边光佛 南无胜藏佛 南无卢遮那称佛 南无实鸡兜佛 南无郁伽提阇佛 南无日鸡兜佛 南无摩诃弥留佛 南无摩诃馥荷佛 南无世间得名佛 南无郁伽德佛 南无优多摩称佛 南无成就义步佛 南无提婆摩醯多佛 南无爱实行佛 南无阿那毗浮多称佛 南无金光佛 南无大然灯佛 南无行意佛 南无毗迦摩佛 南无无碍光佛 南无毗摩提阇诃佛 南无摩诃跋多佛 南无天声佛 南无不著步佛 南无天道佛 南无诟陀罗难陀佛 南无华光佛 南无能现佛 南无天爱佛 南无解脱光佛 南无普光佛 南无求那迦罗佛 南无智说佛 南无菩提光佛 南无莎伽罗佛 南无菩提难提佛 南无摩诃提婆佛 南无深智佛 南无法自在佛 南无大波那那佛 南无心意佛 南无智光明佛 南无不错思惟佛 南无胜功德佛 南无坐称佛 南无大庄严佛 南无月光佛 南无天光佛 南无清净行佛 南无爱功德佛 南无师子意佛 南无信婆薮那罗佛 南无宝光明佛 南无快光明佛 南无种种婆[少/兔]佛 南无月爱佛 南无苏摩刹多佛 南无普观佛 南无不染佛 南无称光胜佛 南无月面佛 南无伽那天佛 南无功德聚佛 南无功德智佛 南无华胜佛 南无爱世间佛 南无甘露光佛 南无地光佛 南无作功德佛 南无华胜佛 南无求那婆睺佛 南无法然灯佛 南无普光佛 南无净声佛 南无大庄严佛 南无解脱日佛 南无坚精进佛 南无智光明佛 南无功德称佛 南无善智佛 南无不可量庄严佛 南无师子陀那佛 南无功德奋迅佛 南无妙天佛 南无观行佛 南无天提吒佛 南无电光明佛 南无胜爱佛 南无山幢佛 南无华光佛 南无胜意佛 南无山香佛 南无福德奋迅佛 南无胜慧佛 南无信圣佛 南无宝洲佛 南无妙威德佛 南无最后见佛 南无爱行佛 南无妙庄严佛 南无功德藏胜佛 南无清净见佛 南无威德力佛 南无清净眼佛 南无智行佛 南无不谬步佛 南无圣眼佛 南无乐解脱佛 南无大声佛 南无胜土佛 南无成就光明佛 南无自业佛 南无照称光明佛 南无光明行佛 南无爱自在佛 南无月贤佛 南无胜吼佛 南无胜功德佛 南无撰择摄取佛 南无相王佛 南无离热佛 南无圣德佛 南无法高佛 南无甘露功德佛 南无无碍称佛 南无甘露香佛 南无舍光明佛 南无吼声佛 南无无畏日佛 南无得无畏佛 南无爱黠慧佛 南无智慧不谬佛 南无虚空光佛 南无增上天佛 南无信如意佛 南无天盖佛 南无龙光佛 南无妙步佛 南无法威德佛 南无断诸有佛 南无庄严面佛 南无妙色佛 南无普眼佛 南无功德光佛 南无胜月佛 南无平等德佛 南无云何鸡兜佛 南无众生自在劫佛 南无与无畏亲佛 南无摄取众生意佛 南无降伏诸怨佛 南无摄取光明佛 南无胜山佛 南无一胜光明佛 南无那罗延步佛 南无师子步佛 南无爱戒佛 南无清净佛 南无信名称佛 南无毕竟智佛 南无离痴佛 南无功德聚佛 南无能思惟思佛 南无法盖佛 南无不动因佛 南无天华佛 南无波头摩佛 南无普威德佛 南无月光佛 南无大众上首佛 南无思惟义佛 南无相王佛 南无华面佛 南无思惟名称佛 南无树幢佛 南无师子奋迅佛 南无信大众佛 南无善香佛 南无智慧赞叹佛 南无功德梁佛 南无智光明佛 南无智海佛 南无威德力佛 南无胜威德佛 南无佛欢喜佛 南无胜清净佛 南无爱一切佛 南无远离诸疑佛 南无善思惟胜义佛 南无大山佛 南无降伏圣信佛 南无降伏黠慧佛 南无趣菩提佛 南无妙声佛 南无大势力佛 南无乐师子佛 南无普宝满足佛 南无一切世间爱佛 南无金刚轮佛 南无过火佛 南无大将佛 南无众生月佛 南无大庄严佛 南无日光明佛 南无胜严佛 南无断诸有意香佛 南无寂静行佛 南无摄受称佛 南无梵天供养佛 南无大吼佛 南无无量无边愿佛 南无世间光明佛 南无可见忍佛 南无大华佛 南无修行身佛 南无诸根清净佛 南无婆薮达多佛 南无不怯弱声佛 南无普见佛 南无月贤佛 南无决定色佛 南无方便修佛 南无信胜功德佛 南无胜报佛 南无贤庄严佛 南无惭愧贤佛 南无勘受器声佛 南无胜爱佛 南无普行佛 南无普智佛 南无大威力佛 南无月鸡兜佛 南无坚固行佛 南无天供养佛 南无普敬佛 南无胜妙称佛 南无成就一切功德佛 南无坚固莎梨罗佛 南无甘露光佛 南无大贵佛 南无胜声佛 南无大力佛 南无大步佛 南无信甘露佛 南无道步佛 南无胜声心佛 南无胜意佛 南无婆楼那步佛

次礼十二部经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无了相菩萨 南无定相菩萨 南无定[示*責]菩萨 南无发喜菩萨 南无安位菩萨 南无怖魔菩萨 南无慧施菩萨 南无慧灯菩萨 南无智导菩萨 南无愿慧菩萨 南无四摄菩萨 南无教音菩萨 南无法喜菩萨 南无道品菩萨 南无大自在菩萨 南无檀林菩萨 南无妙严菩萨 南无妙色形菩萨 南无奢提菩萨 南无蜜疏菩萨 南无华睒菩萨 南无上首菩萨 南无普现色身菩萨 南无神通菩萨 南无海德菩萨 南无无边身菩萨 南无医王自在菩萨 南无迦叶菩萨 南无无垢藏王菩萨 南无持一切菩萨 南无高贵德王菩萨 南无琉璃光菩萨 南无无畏菩萨 南无海王菩萨 南无光严菩萨 南无光明菩萨 南无大辩菩萨 南无慈力菩萨 南无依王菩萨 南无依力菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等以共相忏悔身三业竟。今当次第忏悔口四恶业。经中说言。口业之罪能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受鸺鹠枭鹫鸟形。闻其声者无不憎恶。若生人中口气常臭。所有言说人不信受。眷属不和常好斗诤。口业既有如是恶果。是故弟子。今日至诚归依佛。

南无东方星宿称佛 南无南方月灯光佛 南无西方无边见佛 南无北方无观王佛 南无东南方大香王佛 南无西南方无为思惟佛 南无西北方乐清净佛 南无东北方胜战斗佛 南无下方除诸痴冥佛 南无上方好谛住唯王佛

归命如是等。十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。妄语两舌恶口绮语。传空说有说有言空。不见言见见言不见。不闻言闻闻言不闻。不知言知知言不知。欺贤罔圣言行相乖。自称赞誉得过人法。我得四禅四无色定阿那般那十六行观。得须陀洹至阿罗汉。我得辟支佛不退菩萨。天来龙来鬼来神来。旋风土鬼皆至我所彼问我答。显异惑众要世名利。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或谗言斗乱交扇彼此。雨舌[言*蘭]构贩拽口舌。向彼说此向此导彼。离他眷属。破他婚亲穷他口舌。说人长短坏人善友。使狎密者为疏。亲旧者成怨。或绮语不实言不及义。诬谤君父评薄师长。破坏忠良埋没胜己。通致二国彼此扇作。浮花虚巧发言常虚。口是心非其途非一。对面誉叹背则呵毁。赞诵耶书傅耶恶法。或恶口詈骂言语粗穬。或呼天指地牵引鬼神。如是口业所生诸罪无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔口业等罪所生功德。愿生生世世具八音声四无碍辩。常说和合利益之语。其声清雅一切乐闻。善解众生方俗言语。若有所说应时应限。令彼听者则得解悟。超凡入圣开发慧眼。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一诤论地狱。云何名曰诤论地狱。其地狱纵广八十由旬。铁壁周匝罗网覆上。中有铁锵亦如上说。中有铁钩钩罪人舌。复有铁斧来斫其舌寸寸而绝。复有火铢灌其口中背上而出。一日一夜受罪无量。万死万生千死千生。西门之中有六千沙门来入其中。罪人号啕而不肯入。马头罗刹手捉铁叉。望胸而撞背上而出来入其中。铁鸟高飞绝下来入。罪人举头则从口入足下而出。复有蟒蛇入其眼中。身中火然。

宝达问曰。此诸沙门。作何等业来入此中受罪如是。罗刹答曰。此诸沙门受佛净禁戒不护将来。名言我是于大乘法师亦如冥夜。各自说言我得佛法深解佛义。便为人说。将徒引众游于人间。或受国王信施供养。内心吾我亦如山海。犹如枯木但有其皮。中心腐烂无所任用。此诸沙门亦复如是。以此因缘堕此地狱。从地狱出若生人中。聋盲喑哑不闻正法。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十三

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十四

南无大修行佛 南无威德光佛 南无无诤智佛 南无师子声佛 南无善德佛 南无善住佛 南无日光佛 南无菩提上首佛 南无降伏怨佛 南无无垢浊义佛 南无胜去佛 南无妙光明佛 南无普光明佛 南无大庄严佛 南无功德山佛 南无摩尼月佛 南无爱眼佛 南无胜名佛 南无菩提智佛 南无宝功德佛 南无天光明佛 南无胜仙佛 南无实智佛智佛 南无甘露威德佛 南无能思惟佛 南无龙步佛 南无信智佛 南无实爱佛 南无莲华香佛 南无胜相佛 南无大威德佛 南无种种日佛 南无广地佛 南无甘露眼佛 南无惭愧智佛 南无山王自在积佛 南无悕胜佛 南无种种间错声佛 南无信修行佛 南无舍忧恼佛 南无诸世间智佛 南无威德力佛 南无信胜佛 南无势力称佛 南无放光明佛 南无过诸疑佛 南无毗罗那王佛 南无新华佛 南无胜华佛 南无舍诤佛 南无大长佛 南无大称佛 南无爱去佛 南无甘露聚佛 南无日聚佛 南无月声佛 南无见天佛 南无清净光佛 南无秋日佛 南无斛华佛 南无妙声佛 南无雨甘露佛 南无善天佛 南无胜声佛 南无爱上首佛 南无爱甘露佛 南无甘露称佛 南无法华佛 南无大庄严佛 南无世间尊重佛 南无高意佛 南无高山佛 南无甘露威德光明佛 南无菩提威德佛 南无清净心佛 南无能作因降伏怨佛 南无香山佛 南无甘露星宿佛 南无大称佛 南无安隐思惟佛 南无菩提华佛 南无庵摩罗供养佛 南无摩尼清净佛 南无度世间佛 南无胜成佛 南无法星宿佛 南无大胜佛 南无随意光明佛 南无火光明佛 南无见爱佛 南无光明爱佛 南无势力称佛 南无放光明佛 南无希声佛 南无功德德佛 南无舌去佛 南无无障智佛 南无得威德佛 南无月藏佛 南无梵光明佛 南无乐光明佛 南无胜光明佛 南无寂光明佛 南无离异意佛 南无无过智佛 南无无边智佛 南无成就功德佛 南无庄严身佛 南无无畏爱佛 南无到光明佛 南无大身佛 南无知智佛 南无大思惟佛 南无乐眼佛 南无无诸热智佛 南无不怯弱智佛 南无普清净佛 南无法清净佛 南无舍施威德佛 南无天城佛 南无无怯声佛 南无华日佛 南无善住心佛 南无鸡兜清净佛 南无俱苏摩光佛 南无法弗沙佛 南无月希佛 南无寂照佛 南无不错行佛 南无大精进佛 南无人声佛 南无普声佛 南无菩提愿佛 南无天色思惟佛 南无慧力佛 南无三慢多卢遮那佛 南无梵供养佛 南无圣弗沙佛 南无虚空智佛 南无能降伏放逸佛 南无不可比慧佛 南无胜军陀罗佛 南无降阿梨佛 南无应爱佛 南无戒供养佛 南无平等心明佛 南无信心不怯弱佛 南无精进清净佛 南无闻智佛 南无无障碍思惟佛 南无无畏光明佛 南无甘露声佛 南无名去佛 南无舍诤佛 南无护根佛 南无禅解脱佛 南无大殊提佛 南无栴檀香佛 南无可观佛 南无无量智佛 南无千日威德佛 南无舍重担佛 南无称清净佛 南无提赊闻佛 南无自在王佛 南无无边智佛 南无广光佛 南无信甘露佛 南无妙根佛 南无解脱行佛 南无妙见佛 南无胜光佛 南无大声佛 南无大威德聚佛 南无光明实鸡兜佛 南无应供养佛 南无求那提阇积佛 南无信相佛 南无大炎佛 南无阿罗诃信佛 南无善住思惟佛 南无善桥梁佛 南无智作佛 南无普宝佛 南无日光佛 南无说桥梁佛 南无婆萨婆俱他佛 南无心荷身佛 南无胜亲光佛 南无清净声佛 南无随意布施佛 南无宝威德佛 南无善威德供养佛 南无世间光明佛 南无世间可敬佛 南无行清净佛 南无应眼佛 南无大步佛 南无无边色佛 南无住持般若佛 南无众桥梁佛 南无弥留波婆佛 南无安隐爱佛 南无提婆摩醯多佛 南无毗阇荷佛 南无罗多那阇荷佛 南无桥梁佛 南无厚奋迅佛 南无光明威德佛 南无慈力佛 南无月胜佛 南无寂光佛 南无爱眼佛 南无天色佛 南无乐法佛 南无大月佛 南无无障碍声佛 南无人弗沙佛 南无平等见佛 南无大旃陀佛 南无弗沙罗莎佛 南无十种光佛 南无种种光佛 南无云声佛 南无龙德佛 南无功德步佛 南无心功德佛 南无大声佛 南无了声佛 南无断恶道佛 南无天弗沙佛 南无水眼佛 南无大灯佛 南无离闇佛 南无坚固眼佛 南无不可思议光明佛 南无普光明佛 南无普贤佛 南无月胜佛 南无意德佛 南无庄严声佛 南无妙意佛 南无贤光佛 南无坚固华佛 南无功德成就佛 南无意成佛 南无解脱乘佛 南无降伏怨佛 南无过舌佛 南无过诸烦恼佛 南无无量光佛 南无无垢心佛 南无和合声佛 南无不可量眼佛 南无势力佛 南无妙光明佛 南无集功德佛 南无可闻声佛 南无大思惟佛 南无信天佛 南无思惟甘露佛 南无了意佛 南无胜灯佛 南无坚意佛 南无力势佛 南无华眼佛 南无菩提光明佛 南无最胜声佛 南无六通声佛 南无威德力佛 南无人称佛 南无胜华集佛 南无大髻佛 南无不随他佛 南无不畏行佛 南无离一切忧闇佛 南无月光明佛 南无心勇猛佛 南无解脱慧佛 南无离恶道佛 南无阎浮灯佛 南无胜供养佛 南无善思惟佛 南无胜威德色佛 南无信众生佛 南无快恭敬佛 南无波头摩清净佛 南无人波头摩佛 南无善香佛 南无胜供养佛 南无种种色华佛 南无胜功德佛 南无虚空劫佛 南无月贤佛 南无坚固佛 南无妙力佛 南无胜因陀罗智佛 南无胜亲佛 南无爱思惟佛 南无胜香佛 南无无诤行佛 南无功德舍佛 南无大精进思惟佛 南无大光明佛 南无摄受施佛 南无修行深思惟佛 南无香希佛 南无香象佛 南无种种智佛 南无思惟妙智佛 南无功德庄严佛 南无增上行佛 南无智行佛 南无功德山佛 南无声满十方佛 南无摄受择佛 南无信妙佛 南无月见佛 南无功德聚佛 南无法力佛 南无过一切疑佛 南无称王佛 南无护诸根佛 南无胜意佛 南无甘露光佛 南无思惟甘露佛 南无一切众上首佛 南无爱髻佛 南无不可降伏色佛 南无普信佛 南无庄严王佛 南无金刚步佛 南无贤作佛 南无功德报光明佛 南无精进力起佛 南无善清净光明佛 南无得脱一切缚佛 南无无垢波头摩藏胜佛 南无得解脱佛 南无十方称声无畏佛 南无破一切闇趣佛 南无光明王佛 南无大炎积佛 南无无边行功德宝光明佛 南无法光明佛 南无欢喜王佛 南无能作一切众生光明破闇胜佛 南无起普光明修行无边愿称王佛 南无普愿满足不怯弱佛 南无一切见光明佛 南无无垢光庄严王佛 南无功德藏山破金刚佛 南无龙王自在王佛 南无宝精进日月摩尼庄严威德声王佛 南无吼声妙声佛 南无善住持地佛 南无世间自在王佛 南无无障碍药王树胜佛 南无弥留幢佛 南无大山佛 南无弥留光明佛 南无妙声佛 南无日月住佛 南无称光明佛 南无无量光佛 南无不可量幢佛 南无大光明佛 南无宝鸡兜佛 南无净王佛 南无大炎聚佛 南无一切王声佛 南无难胜佛 南无日生佛 南无罗网光明佛 南无照光明佛 南无师子佛 南无称佛 南无称光明佛 南无法佛 南无法住持佛 南无法幢佛 南无梵声佛 南无星宿王佛 南无香胜佛 南无香光佛 南无大积佛 南无宝种种华敷身佛 南无莎罗自在王佛 南无宝莲华胜佛 南无见一切义佛 南无须弥劫佛 南无智灯佛 南无大光明照佛 南无难伏佛 南无照佛 南无勤鸡兜幢佛 南无威德自在王佛 南无觉王佛 南无宝藏佛 南无大海佛 南无十力增上自在佛 南无唯宝庄严佛 南无无边宝庄严佛 南无无相声佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无依德菩萨 南无普摄菩萨 南无普济菩萨 南无定光菩萨 南无真光菩萨 南无拘楼菩萨 南无天光菩萨 南无弥光菩萨 南无教导菩萨 南无大忍菩萨 南无华积菩萨 南无慧光菩萨 南无海慧菩萨 南无释魔男菩萨 南无金藏菩萨 南无山慧菩萨 南无山刚菩萨 南无山顶菩萨 南无山幢菩萨 南无伏魔菩萨 南无雨王菩萨 南无雷王菩萨 南无宝轮菩萨 南无宝场菩萨 南无宝严菩萨 南无宝水菩萨 南无宝登菩萨 南无宝现菩萨 南无宝造菩萨 南无乐法菩萨 南无净王菩萨 南无千光菩萨 南无原险菩萨 南无照味菩萨 南无月辩菩萨 南无法轮菩萨 南无光净菩萨 南无普德菩萨 南无胜幢菩萨 南无濡音菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。已忏悔身三口四竟。次复忏悔佛法僧间一切诸障。是故经中说。人身难得佛法难闻众僧难值。信心难生六根难具。善友难得怖心难发。而今相与宿植善根。得此人身六根完具。又值善友得闻正法。于其中间复各不能尽心精勤。恐于未来长溺万苦无有出期。是故今日应须至诚惭愧稽颡归依佛。

南无东方法山胜佛 南无南方集音佛 南无西方法行灯佛 南无北方胜藏佛 南无东南方尊伏欲王佛 南无西南方流布力王佛 南无西北方法造弘佛 南无东北方万无量神通自在佛 南无下方大众法慧佛 南无上方成就一切诸刹丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始已来至于今日。常以无明覆心烦恼障重。见佛形像不能尽心恭敬。轻慢众僧残虐善友。破塔毁寺焚烧形像出佛身血。或自处华堂安置尊像卑猥之处。使烟薰日暴风吹雨露。尘土粪污雀鼠残毁。共住共宿曾无礼敬。或裸露像身永不严饰。或遮掩灯烛关闭殿宇障佛光明。如是等罪无量无边。今日至诚发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或于法间以不净手把捉经卷。或临经书非法俗话。或安置床头坐起不敬。或关闭箱箧虫啖朽烂。或首轴脱落部党失次。或参脱漏误纸墨破裂。自不修理不肯流转。如是等罪无量无边。今日发露归命忏悔。

或眠地听经仰卧读诵。高声语笑乱他听法。或邪解佛语僻说听意。非法说法法说非法。非犯说犯犯说非犯。轻罪说重重罪说轻。或抄前著后抄后著前。前后著中中著前后。绮饰文辞安置己典。或为利养名誉恭敬为人说法。无道德心求法师过。而为论议非理弹击。不为长解求出世法。或轻慢佛语尊重邪教。毁呰大乘赞声闻道。如是等罪无量无边。今日至心发露忏悔。

又复弟子等。从无始已来至于今日。或于僧间有障。杀害阿罗汉。破和合僧。害发无上菩提心人。断灭佛种使道不行。或罢人道鞭拷沙门。楚挞驱役苦言加谤。或破戒破齐破于威仪。或劝他人舍于梵行受行五欲。或假托形仪窥窃贼住。如是等罪无量无边。今日惭愧至心忏悔。

弟子等。从无始已来至于今日。或裸形单服在经像前。不净脚履跷上殿塔。或著[尸@(棄-ㄊ)]屐入僧伽蓝。涕唾堂房污佛僧地。或共僧同宿污彼法衣。乘车策马排突寺舍。如是等罪于三宝间。所起罪障无量无边。今日至诚向十方佛尊法圣众前。归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔佛法僧间所有罪障所生功德。愿生生世世常值三宝。尊仰恭敬无有厌足。天缯妙彩宝绞络台。百千妓乐珍异华香。非世所有常以供养。若未成佛先往劝请开甘露门。若入涅槃愿我常得献最后供。于众僧中修六和敬。得自在力兴隆三宝。上弘佛道下化众生。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一耕田地狱。云何名曰耕田地狱。其地狱纵广二十由旬。铁壁周匝猛火绝焰。上火下彻下火上彻。其炎俱炽烟火洞然。尔时狱中地生铁刀。其刃仰向刃上火然来烧罪人。罪人忙[慄-木+(革*月)]精神飞飏。魂灵怗怕晃恼幽冥而不自觉。受罪千端苦痛万亿。其地狱中有铁牛犁地火焰俱起。东门之中有六千罪人。口眼火然烟焰俱发。身手六根火流如水。罪人沙门而不肯前。马头罗刹手捉铁叉。望背而撞胸前而出。手捉铁钩望骸而搭步步来前。中有铁狗来饮其血。复有饿鬼来食其肉。尔时罪人沙门手捉铁犁耕其地。其地火然随流而去。其犁扬中亦皆火流来烧罪人。地生谷草皆亦火然。一日一夜万死万生受大苦恼。精神飘浪魂魄幽冥。经千万劫始得为人。聋盲喑哑为人所憎。横为官事县官闭缠。身生恶疮游于草野。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门。行何等行今受此苦。马头罗刹答曰。此诸沙门。受佛禁戒不惧三恶八难。受罪破戒无善。耕田种植名为破戒。手自作食还取自食自杀草木。亦如外道旃陀罗等无惭愧心。以是因缘堕此地狱。宝达悲泣说此偈言。


 呜呼难思议 云何颠倒见

 已得渡大海 而没其深渊

 已得离生盲 还复失光明

 已得无为道 还堕有为中

 已得离生死 还被欲火烧

宝达菩萨说偈而去。

佛名经卷第二十四

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十五

南无过境界步佛 南无须弥山聚佛 南无虚空眼佛 南无虚空寂佛 南无称力王佛 南无放光明佛 南无离诸染佛 南无种种花成就胜佛 南无远离诸畏惊怖毛竖佛 南无智积佛 南无栴檀香佛 南无伏眼佛 南无宝来佛 南无香首佛 南无胜众佛 南无唯盖佛 南无无障眼佛 南无栴檀去佛 南无智华宝光明胜佛 南无贤胜光明佛 南无能一切畏佛 南无无畏佛 南无弥留藏佛 南无法作佛 南无十上光明佛 南无千上光明佛 南无智光明佛 南无宝胜光明佛 南无无边光明佛 南无无碍声佛 南无罗网光明佛 南无种种宝智佛 南无无边庄严佛 南无优波罗胜佛 南无住智胜佛 南无胜能圣佛 南无智称佛 南无莎罗自在王佛 南无宝娑罗佛 南无大将佛 南无宝鬘佛 南无不空名称佛 南无胜成就功德佛 南无称王佛 南无不空步佛 南无香光明佛 南无无障碍声佛 南无称力王佛 南无须弥增长胜王佛 南无宝胜功德佛 南无波头摩胜佛 南无宝起佛 南无香光明佛 南无十方称发起佛 南无普护增上云声王佛 南无无边光明佛 南无无边智成佛 南无无边轮奋迅佛 南无众上首佛 南无华胜王佛 南无宝像佛 南无不空名称佛 南无发起无边精进功德佛 南无发心庄严一切众生佛 南无盖行佛 南无光明轮威德王佛 南无功德王光明佛 南无一切功德到彼岸佛 南无然灯作佛 南无能作光明佛 南无得功德佛 南无波头摩上胜佛 南无宝作佛 南无无边愿佛 南无无边功德王住佛 南无宝聚佛 南无娑罗自在王佛 南无宝光明佛 南无宝积佛 南无最上佛 南无修行无边功德佛 南无观声佛 南无须弥山光明佛 南无无边境界佛 南无妙法佛 南无宝华成就胜佛 南无无边奋迅佛 南无发起一切众生信佛 南无宝盖起佛 南无胜功德佛 南无不可华佛 南无宝境界光明佛 南无宝胜功德佛 南无发心即转法轮佛 南无十方称名佛 南无迦陵伽王佛 南无日轮然灯佛 南无宝上佛 南无智成就胜佛 南无功德王住佛 南无无障碍眼佛 南无无畏佛 南无施无畏佛 南无智积佛 南无发起无譬喻相佛 南无积光明轮威德佛 南无因意佛 南无那罗延佛 南无无垢鸡兜佛 南无月积佛 南无清净意佛 南无安隐佛 南无发起善思惟佛 南无能破诸怨佛 南无优波罗功德佛 南无称力王佛 南无无边光明云香弥留佛 南无种种色华佛 南无无边光佛 南无能转能住佛 南无胜香佛 南无宝胜佛 南无香山佛 南无信一切众生心智见佛 南无无相声佛 南无智功德积佛 南无无障声佛 南无一盖藏佛 南无不动势佛 南无迦叶佛 南无观见一切境界佛 南无上首佛 南无成义佛 南无成胜佛 南无称佛 南无离一切疑佛 南无智德佛 南无功德乘佛 南无星宿王佛 南无不可量鸡兜佛 南无栴檀佛 南无罗网光佛 南无梵声佛 南无不可量实体胜佛 南无一切法无观佛 南无发一切众生不断绝修行佛 南无无边奋迅佛 南无见一切法佛 南无见一切法平等佛 南无成就无边功德佛 南无智高光明佛 南无波头摩上佛 南无十方上佛 南无华成就功德佛 南无坚固众生佛 南无智光明佛 南无智众佛 南无离藏佛 南无明王佛 南无不分别修行佛 南无无边智称佛 南无栴檀屋胜佛 南无无比智华成佛 南无善住娑罗王佛 南无胜月光明佛 南无须弥聚佛 南无称名佛 南无过十方称佛 南无称名亲佛 南无称坚固佛 南无离忧恼佛 南无波头摩胜王功德佛 南无散华鸡兜佛 南无普放香光明佛 南无波那陀眼佛 南无放炎佛 南无十方称名佛 南无光明弥留佛 南无宝光明佛 南无然尸弃佛 南无三界境界势佛 南无光明轮佛 南无虚空寂境界佛 南无尽境界佛 南无妙宝声佛 南无普境界佛 南无智称佛 南无光明轮境界胜王佛 南无善住佛 南无成就佛宝功德佛 南无起智功德佛 南无一切功德佛 南无佛境界清净佛 南无起智光明威德积聚佛 南无成就波头摩王佛 南无第一境界法佛 南无半月光明佛 南无香像佛 南无成就波头摩功德佛 南无栴檀功德佛 南无宝山佛 南无黠慧行佛 南无能作无畏佛 南无无边功德胜佛 南无光明鸡兜佛 南无作无边功德佛 南无成就一切胜功德佛 南无住持炬佛 南无胜敌对佛 南无胜王佛 南无星宿王佛 南无无边山佛 南无虚空轮清净王佛 南无无边声佛 南无无边光明佛 南无宝弥留佛 南无种种宝佛 南无拘修摩起佛 南无上首佛 南无无垢离发修行光明佛 南无金色华佛 南无宝窟佛 南无种种华成就佛 南无放光明佛 南无成就华佛 南无华盖佛 南无不空发修行佛 南无胜力王佛 南无净声王佛 南无无边上首佛 南无无障眼佛 南无破诸趣佛 南无离疑佛 南无无相声佛 南无毕竟成就无边功德佛 南无宝成就胜佛 南无波头摩得胜功德佛 南无宝妙佛 南无三世无碍发修行佛 南无无边照佛 南无宝弥留佛 南无然灯胜王佛 南无成就智慧德佛 南无炬然灯佛 南无无上光明佛 南无功德王光明佛 南无弗沙佛 南无梵声佛 南无功德轮佛 南无十方灯佛 南无佛华成就德佛 南无娑罗自在王佛 南无华鬘佛 南无宝积佛 南无见种种佛 南无药王佛 南无最上佛 南无贤胜佛 南无香妙佛 南无香胜鸡兜佛 南无栴檀屋佛 南无香鸡兜佛 南无无边精进佛 南无过十光佛 南无佛波头摩妙佛 南无无边境界佛 南无惊怖波头摩成就胜王佛 南无宝罗网佛 南无善住王佛 南无最胜香王佛 南无能与一切乐佛 南无能现一切念佛 南无不空名称佛 南无宝光明佛 南无安隐与一切众生乐佛 南无无边虚空庄严胜佛 南无善庄严佛 南无虚空鸡兜佛 南无普华成就胜佛 南无可乐胜佛 南无无边境界来佛 南无净眼佛 南无高山佛 南无不可降伏幢佛 南无可诣佛 南无无边无际诸山佛 南无月轮庄严王佛 南无最胜弥留佛 南无乐成就德佛 南无清净诸弥留佛 南无安乐德佛 南无梵德佛 南无无碍自在佛 南无作无边功德佛 南无威德王佛 南无梵胜佛 南无善思惟成就诸愿佛 南无清净轮王佛 南无智高佛 南无勇猛仙佛 南无智积佛 南无作方佛 南无能忍佛 南无离诸有佛 南无智护佛 南无妙功德佛 南无随众生心现境界佛 南无明镜月王佛 南无无边宝佛 南无离一切爱境界无畏佛 南无无碍宝光明佛 南无无碍照佛 南无念一切佛境界佛 南无能现一切佛像佛 南无无相体佛 南无化声佛 南无化声善声佛 南无宝成就胜功德佛 南无海弥留佛 南无无垢意佛 南无智华成就佛 南无高威德山佛 南无寂灭佛 南无离恨佛 南无断一切诸道佛 南无成就不可量功德佛 南无乐成就胜境界佛 南无求无畏香佛 南无无障碍香光明佛 南无云妙鼓声佛 南无成就胜功德佛 南无无边势力步佛 南无须弥山坚佛 南无胜香须弥佛 南无无边光佛 南无普见佛 南无得无畏佛 南无月灯佛 南无火灯佛 南无势灯佛 南无高修佛 南无金刚生佛 南无智自在王佛 南无智力称佛 南无无畏上佛 南无功德王佛 南无无畏上佛 南无功德王佛 南无波婆娑佛 南无善眼佛 南无妙庄严佛 南无宝盖佛 南无香象佛 南无无边境界不空称佛 南无不可思议功德王光明佛 南无种种华佛 南无无畏王佛 南无常厌香佛 南无妙药树王佛 南无常求安乐佛 南无无边意行佛 南无无边境界佛 南无无边光佛 南无无边目佛 南无无边虚空境界佛 南无声色境界佛 南无星宿王佛 南无香上胜佛 南无虚空胜佛 南无胜功德佛 南无现诸方佛 南无妙弥留佛 南无无障眼佛 南无娑伽罗王佛 南无庭燎佛 南无然鸡兜佛 南无无垢月威德光佛 南无智山佛 南无称力王佛 南无功德王光明佛 南无智见佛 南无波头摩胜二到成就佛 南无宝火佛 南无宝莲华胜佛 南无断诸疑佛 南无领胜众佛 南无鸡兜王佛 南无华胜佛 南无放光明佛 南无照波头摩光明佛 南无方王法鸡兜佛 南无无边步佛 南无娑伽罗山佛 南无阿谟荷见佛 南无无障碍吼声佛 南无无边功德称光明佛 南无世间涅槃无差别修行佛 南无无边照佛 南无善眼佛 南无一盖藏佛 南无放光明佛 南无过去未来现在发修行佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

南无德炎菩萨 南无相光菩萨 南无海月菩萨 南无海藏菩萨 南无胜月菩萨 南无净慧菩萨 南无超光菩萨 南无月德菩萨 南无金刚菩萨 南无炎幢菩萨 南无尊德菩萨 南无海明菩萨 南无海广菩萨 南无照境菩萨 南无慧明菩萨 南无功德菩萨 南无明达菩萨 南无密教菩萨 南无须那菩萨 南无色力菩萨 南无调伏菩萨 南无隐身菩萨

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等如上所说已忏悔于三宝间。轻重诸罪其余诸恶。今当次第更复忏悔。经中佛说。有二种健儿。一者自不作罪。二者作已能悔。又云有二种白法。能为众生灭除众障。一者惭二者愧也。惭者自不作恶。愧者不令他作。有惭愧者詺可为人。若无惭愧与诸禽兽不相异也。惭者羞天。愧者所犯诸罪发露向人。是故弟子。今日至诚惭愧归依佛。

南无东方宝山佛 南无南方最威仪佛 南无西方无等胜佛 南无北方法像佛 南无东南方梵增益佛 南无西南方天帝金刚佛 南无西北方普照一切佛 南无东北方大音眼佛 南无下方海意乐佛 南无上方净妙慧德丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始已来至于今日。或信邪倒见宰杀众生。解奏魑魅魍魉鬼神。欲希延年终不能得。或妄言见鬼假称神语。如是等罪无量无边。今日惭愧发露忏悔。

又复弟子等从无始已来至于今日。或行动傲诞自高自大。或恃种姓轻慢一切。以贵欺贱用强凌弱。倚富轻贫挟官慢下。或饮酒斗乱不避亲疏。惛醉终日尊卑不识。如是等罪无量无边。

今日至诚发露忏悔。

或馋[昔*刀]懒惰不识羞耻。贪嗜饮食不诞艰辛。饮酒啖肉歌舞作乐。无有期度不知休息。或食诸生鲙饮啖五辛。薰秽经像排[穴/友]净众。纵心肆意不限理拯。疏远善人亲狎恶友。或贡高矫假偃蹇自用。鲁扈抵[穴/友]不识人情。自是非他自能他恶。见他过失则相攻讦。妄为辞句希望侥幸。如是等罪无量无边。今日至心归命忏悔。

或临财不让无廉无耻。屠肉沽酒欺诳自活。或出入息利计时卖日。聚积悭惜贪求无厌受人供养不生惭愧。或无戒行空纳信施。或打奴捶婢驱役诸僮。不问饥渴不知寒暑。或拨撤桥梁驻绝行路。如是等罪无量无边。今日至诚归命忏悔。

或放逸自恣无记散乱。摴捕白打双六围棋。群会屯聚饮酒食肉。更相讥诮无趣谈话。论说天下从月竟年空丧天日。初中后夜禅诵不修。懈怠懒惰尸卧终日。于六念处心不经理。见他胜事便生嫉妒心怀碜毒备起烦恼。致使诸恶猛风吹恶薪火炽然无有休息。三业微善一切俱焚。善法既尽为一阐提。堕火地狱无有出期。是故弟子等。今日至诚稽颡。向十方一切诸佛圣众前。忏悔上来所有一切众罪。若轻若重若粗若细若自作若教他作。若随喜作若以势逼迫令作。如是乃至赞叹行恶法者。今日至心发露忏悔愿皆消灭。愿弟子等承是忏悔一切诸恶所生功德。愿生生世世慈和忠孝。谦卑自辱知廉识耻。先意问讯循良贞谨清洁义让。远离恶友常遇善缘。摄守六根敬护三业。捍劳忍苦心不退没。立菩提志荷负众生。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入火米地狱。其地狱中流火灌注来烧罪人。火中有米亦皆火然。是诸罪人举手来取其米。烧罪人手则皆燋烂。

宝达问马头罗刹曰。此诸沙门。作何等罪受罪如是。马头罗刹答曰。比丘。此诸沙门以不净手触众僧净食。以此因缘故堕此地狱。

宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十五

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十六

南无无边华佛 南无无边净佛 南无无边光佛 南无无边明佛 南无无边照佛 南无妙明佛 南无无边境界佛 南无无边步佛 南无等盖行佛 南无宝盖佛 南无星宿王佛 南无善星宿佛 南无光明轮佛 南无光明王佛 南无胜光明功德佛 南无不可量光佛 南无胜佛 南无不可量境界步佛 南无无碍声吼佛 南无大云光佛 南无阇梨尼山佛 南无佛华光明佛 南无波头摩胜华山王佛 南无星宿上首佛 南无放光明佛 南无三周单那坚佛 南无不空见佛 南无顶胜功德佛 南无波头摩顶胜功德佛 南无无痴佛 南无能度佛 南无无迷步佛 南无离愚境界佛 南无无闇光明佛 南无无边精进佛 南无娑罗自在王佛 南无宝娑罗佛 南无一盖佛 南无盖庄严佛 南无宝聚佛 南无栴檀香佛 南无栴檀聚香佛 南无栴檀屋佛 南无无边光明佛 南无光轮佛 南无山庄严佛 南无无障碍明佛 南无善眼佛 南无宝成佛 南无一切功德胜佛 南无成就佛华功德佛 南无善住意佛 南无无边方便佛 南无不空功德佛 南无宝势佛 南无无边修行佛 南无庄严无边功德佛 南无虚空轮光佛 南无无相声佛 南无药王佛 南无不怯弱佛 南无离诸畏毛竖佛 南无功德王光明佛 南无观智慧起华佛 南无虚空寂佛 南无虚空声佛 南无虚空庄严佛 南无大明佛 南无胜功德佛 南无成佛 南无佛波头摩德佛 南无成功德佛 南无师子胜佛 南无成就义佛 南无师子护佛 南无善住王佛 南无梵山佛 南无净目佛 南无不空迹步佛 南无香象佛 南无香德佛 南无香弥留佛 南无无边眼佛 南无财屋佛 南无香山佛 南无宝师子佛 南无坚固众生佛 南无妙胜住王佛 南无无边境界胜王佛 南无胜精进王佛 南无无疑佛 南无善宿王佛 南无然灯佛 南无能作光明佛 南无光明山佛 南无光明轮佛 南无妙盖佛 南无香盖佛 南无宝盖佛 南无香云盖佛 南无栴檀胜佛 南无须弥山积聚佛 南无种种宝光明佛 南无坚固自在王佛 南无思惟佛法佛 南无净胜佛 南无净眼佛 南无不弱佛 南无宝胜佛 南无施罗王佛 南无发修行转女根佛 南无发无边修行佛 南无最妙光佛 南无阇梨尼光明山佛 南无断一切恶佛 南无因王佛 南无梵胜佛 南无称身佛 南无华山佛 南无转胎佛 南无转难佛 南无断诸念佛 南无发起诸念佛 南无常修行佛 南无善住佛 南无一藏佛 南无一山佛 南无无边身佛 南无无边精进佛 南无光明轮佛 南无无边功德王光佛 南无降伏一切诸怨佛 南无过一切魔境界佛 南无不可量华佛 南无不可量香佛 南无不可量声佛 南无光明顶佛 南无光明胜佛 南无不离二佛 南无法轮清净佛 南无不可量佛花光明佛 南无不可量声佛 南无光明山佛 南无娑罗自在王佛 南无日面佛 南无善目佛 南无虚空佛 南无宝华佛 南无宝成佛 南无月华佛 南无发诸行佛 南无断诸世间佛 南无无边乐说佛 南无离诸竞畏佛 南无乐说一切境界佛 南无普香光明佛 南无香光佛 南无香弥留佛 南无香胜佛 南无香象佛 南无香林佛 南无香王佛 南无波头摩胜王佛 南无佛境界佛 南无最妙佛 南无妙胜佛 南无散华佛 南无华盖鬘佛 南无华屋佛 南无金色华佛 南无香华佛 南无弥留王佛 南无导师佛 南无胜诸众生佛 南无断阿叉那佛 南无发善行佛 南无善华佛 南无无边香佛 南无普散香光明佛 南无普散香佛 南无普散光佛 南无普散香花佛 南无普散波头摩胜佛 南无宝阇梨尼手佛 南无起王佛 南无普佛国王盖佛 南无善住王佛 南无妙香佛 南无无边智境界佛 南无不空发佛 南无不空见佛 南无无障目佛 南无不动佛 南无发生菩提心佛 南无无量眼佛 南无有灯佛 南无普照佛 南无光明佛 南无一切国土佛 南无不断慈一切众生乐说佛 南无无垢步佛 南无无迹步佛 南无离一切忧佛 南无能离一切众生有佛 南无乐修行胜佛 南无无畏王佛 南无胜山佛 南无救苦难佛 南无香面佛 南无俱邻佛 南无大力胜佛 南无宝优波罗胜佛 南无拘牟头成佛 南无高声眼佛 南无上首佛 南无华成佛 南无无边光明佛 南无月出光佛 南无十方称佛 南无多罗歌王增上佛 南无无边光明佛 南无最胜香山佛 南无无畏佛 南无成就无畏德佛 南无成就无边愿功德佛 南无一切功德庄严佛 南无华王佛 南无不可降伏幢佛 南无增上护光佛 南无惊怖波头摩胜王佛 南无不异心成就胜佛 南无一切上佛 南无虚空轮清净王佛 南无无量声吼佛 南无无相声吼佛 南无宝起功德佛 南无梵胜佛 南无无障碍香手佛 南无弥留山光明佛 南无波头摩胜光佛 南无能作称名佛 南无称亲佛 南无坚固自在王佛 南无过去如是等无量无边诸佛 南无现在积聚无畏佛 南无宝功德光明佛 南无普护佛 南无宝光照佛 南无月庄严宝光明智威德声王佛 南无拘苏摩树提不谬王通佛 南无清净月轮佛 南无寂静月声佛 南无阿僧祇住功德精进胜佛 南无善名称胜佛 南无因陀罗鸡兜幢星宿王佛 南无普光明庄严胜佛 南无降伏敌对步佛 南无普功德光明庄严胜佛 南无无碍药王树胜佛 南无波头摩步佛 南无宝波头摩善住娑罗主佛 南无师子佛 南无日光佛 南无火光佛 南无无边光佛 南无波头摩王佛 南无阿偶多罗佛 南无波头摩胜佛 南无善华佛 南无宝心佛 南无无碍光佛 南无山幢佛 南无宝幢佛 南无宝炎佛 南无大炎聚佛 南无栴檀香佛 南无善利光佛 南无波头摩敷身佛 南无依止无边功德佛 南无宝体法决定声王佛 南无阿僧祇精进聚集胜佛 南无智通佛 南无弥留山积佛 南无然灯佛 南无大威德力佛 南无日月佛 南无栴檀佛 南无须弥劫佛 南无月色佛 南无不染佛 南无降伏龙佛 南无龙天佛 南无金色镜像佛 南无山声自在王佛 南无山积佛 南无须弥藏佛 南无供养光佛 南无胜觉佛 南无地山佛 南无琉璃华佛 南无妙琉璃金形像佛 南无降伏月佛 南无日声佛 南无散华庄严佛 南无山海智奋迅通佛 南无水光佛 南无大香镜像佛 南无不动山佛 南无宝集佛 南无胜山佛 南无勇猛山佛 南无多功德法住持得通佛 南无日月琉璃光佛 南无胜琉璃光佛 南无心间智多拘苏摩胜佛 南无日光佛 南无月光佛 南无散华王拘苏摩通佛 南无栴檀月光佛 南无破无明闇佛 南无普盖波婆罗佛 南无星宿佛 南无弗沙佛 南无法慧增长佛 南无师子鹅王山吼佛 南无梵声龙奋迅佛 南无世间因陀罗佛 南无世间自在王佛 南无可得报佛 南无甘露声佛 南无树提光佛 南无那罗延首龙佛 南无力天佛 南无师子佛 南无毗罗阇光佛 南无世间最上佛 南无山岳佛 南无人自在王佛 南无华胜佛 南无得四无畏佛 南无宝胜威德王劫佛 南无不可嫌身佛 南无称护佛 南无称威德佛 南无称名声佛 南无称声供养佛 南无勇猛称佛 南无声分清净佛 南无智胜善黠慧佛 南无智胜成就佛 南无智炎佛 南无妙智佛 南无智炎聚佛 南无智勇猛佛 南无梵声佛 南无梵胜佛 南无净天佛 南无善臂佛 南无善净天佛 南无梵声佛 南无净自在佛 南无净善眼佛 南无净声自在王佛 南无善净德佛 南无威德力增上佛 南无善势自在佛 南无威德大势力佛 南无胜威德佛 南无毗摩胜佛 南无毗摩意佛 南无善毗摩佛 南无毗摩面佛 南无毗摩成就佛 南无毗摩妙佛 南无见宝佛 南无须尼多佛 南无善眼清净佛 南无无边眼佛 南无普眼佛 南无无等眼佛 南无胜眼佛 南无不可降伏眼佛 南无不动眼佛 南无寂胜佛 南无善寂佛 南无善寂诸根佛 南无寂胜上佛 南无寂功德佛 南无寂彼岸佛 南无寂善住佛 南无寂心佛 南无寂意佛 南无寂静然灯佛 南无自在王佛 南无众胜佛 南无净王佛 南无大众自在勇猛佛 南无众胜解脱佛 南无法幢佛 南无法鸡兜佛 南无法起佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等已忏悔烦恼障。已忏悔业障。所余报障今当次第披陈忏悔。经中说言。业报至时非空非海中非入山石间。无有他方所脱之不受报。唯有忏悔力乃能得除灭。何以知然。释提桓因五衰相现。恐惧切心归诚三宝。死相即灭得延天年。如是等比。经教所明其事非一。故知忏悔实能灭祸。但凡夫之人若不遇善友奖导。则靡恶而不造。致使大命将尽临穷之际。地狱恶相皆现在前。当尔之时悔惧交至。不预修善临穷方悔。悔之于后将何及乎。殃祸异处宿预严待当独趣入。远到他所但得前行。入于大镬身心摧碎精神痛苦。如此之时欲求一礼一忏岂复可得。众等。莫自恃盛年财宝势力。懒惰懈怠放逸自恣。死苦一至。无问老少贫富贵贱。皆悉磨灭奄忽而至不令人知。夫命无常喻如朝露。出息虽存入息难保。云何以此而不忏悔。且五天使者既来。无常杀鬼卒至。盛年壮色无得免者。当尔之时华堂邃宇何关人事。高车大马岂得自随。妻子眷属非复我亲七珍宝饰乃为他玩。以此而言世间果报皆如幻化。上天虽乐会归败坏。寿尽魂魄堕落三途。是故佛语须跋陀言。汝师郁头蓝弗。利根聪明能伏烦恼。至于非非想处命终。还作畜生道中飞狸之身。况复余者。故知未证圣果已还皆应流转备经恶趣。如不谨慎匆尔一朝亲婴斯事将不及悔。或如今被罪行诣公门已是小苦。精神慞惶眷属恐惧求救百端。地狱众苦比于此者。百千万倍不得为喻。众等。相与历劫已来罪若须弥。云何闻此晏然不畏不惊不恐。令此精神复婴斯苦实为可痛。是故弟子等。运此丹诚。至心归依佛。

南无东方功德华佛 南无南方光明尊佛 南无西方无边命佛 南无北方功德胜佛 南无东南方须漫那佛 南无西南方无障碍利益佛 南无西北方是世善妙佛 南无东北方上香弥楼佛 南无下方调意越诸花佛 南无上方净轮幡佛

归命如是等。十方尽虚空界一切三宝。

弟子等自从无始已来至于今日。所有报障然其重者。第一唯有阿鼻地狱如经所明。今当略说其相此狱周匝有七重铁城。复有七重铁网罗覆其上。下有七重刀林无量猛火。纵广八万四千由旬。罪人之身遍满其中。罪业因缘不相妨碍。上火彻下下火彻上。东西南北通彻交过。如鱼在熬脂膏皆尽。此中罪苦亦复如是。其城四门有四大铜狗。其身纵广四十由旬。牙爪锋钜眼如闪电。复有无量铁觜诸鸟。奋飞腾翔啄罪人肉。牛头狱卒形如罗刹。而有九尾尾如铁叉。复有八头头上有十八角。有六十四眼。一一眼中皆悉迸出诸铁丸。烧罪人肉然其一嗔一怒喈吼之时声如霹雳。复有无量自然刀轮空中而下。从罪人顶入从足而出。于是罪人痛彻骨髓苦切肝心。如是经无量岁受诸苦恼。求生不得求死不得。如是等报今日皆悉稽颡。惭愧发露诚心忏悔。

其余地狱刀山剑树地狱。身首脱落罪报忏悔。镬汤炉炭地狱。烧煮罪报忏悔。铁床铜柱地狱。燋然罪报忏悔。刀轮火车地狱。劈轹罪报忏悔拔舌犁耕地狱。楚痛罪报忏悔。吞啖铁丸洋铜灌口地狱。五内消烂罪报忏悔。铁碓铁磨地狱。骨肉灰粉罪报忏悔。黑绳铁网地狱。支节分离罪报忏悔。灰河沸屎地狱恼闷罪报忏悔。碱水寒水地狱。皮肤坼裂裸冻罪报忏悔。虎狼鹰犬地狱。更和残害罪报忏悔。刀兵分距地狱。更相搏撮斫刺罪报忏悔。火坑地狱。炮炙罪报忏悔。两石相磕地狱。形骸破碎罪报忏悔。聚合黑耳地狱。解剔罪报忏悔。闇冥肉山地狱。斩剉罪报忏悔。锯解钉身地狱。断截罪报忏悔。铁棒倒悬地狱。屠割罪报忏悔。燋热叫唤地狱。烦冤罪报忏悔。大小铁围山间长夜冥冥不识三光罪报忏悔。阿波波地狱。阿娑娑地狱阿吒吒地狱阿罗罗地狱。如是八寒八热一切诸地狱。一一狱中复有八万四千隔子地狱。以为眷属。此中罪苦炮煮楚痛。剥皮呙肉削骨打髓抽肠拔肺无量诸苦不可闻不可说。南无佛今日在此中者。或是我等。无始已来经生父母一切眷属。我等相与命终之后或当复堕如此狱中。今日洗心至到丹诚。叩头稽颡向十方佛大地菩萨。求哀忏悔令此一切报障毕竟消灭愿弟子等。承是忏悔地狱等报所生功德。愿生生世世诸佛慈悲救众生苦。即时破坏阿鼻铁城。悉与净土无恶道名。其余地狱。一切苦具转为乐缘。刀山剑树变成宝林。镬汤炉炭莲华化生。牛头狱卒除舍暴虐皆起慈悲无有恶念。地狱众生得离苦果更不造因。等受安乐如第三禅。一时俱发无上道心。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一铁火屋地狱。云何名曰铁屋地狱。其地狱纵广三十四由旬。铁壁周匝铁网罗覆铁城四角。有大风猛利来吹其城。铁城动摇自然火出。周遍狱中炎赫炽盛。复有铁锵銐如锋铓。虚空而住殷殷硙硙状如雷声。其锵撩乱下刺罪人之体。有大铁床周回四十余步。火屋围绕罪人之身。遍布其床诸所受报了无妨碍。尔时西门之中有无量无边罪人。唱如是言。我今何罪入于此处。举身自捶踉[跳-兆+旁]宛转。悲啼号叫而不肯前。马头罗刹手捉铁钳。望胸而夹掷著狱中。钳所著处烟焰俱出。狱卒夜叉以大铁钩望头而搭。牵入铁火屋中。其屋周匝猛火炽焰。业力吹转罪人之身。登床而卧。有大毒蛇鳞甲皆刺。口中而入从下而出。复有铁鸟望心而啄抽其心肠。如是苦痛不可堪忍。一日一夜受罪无量。求生不得求死不得。经千万劫尔乃得脱。从地狱出当作畜生。牵犁负重偿他宿债。百生千生无有休息。

宝达问马头罗刹曰。此诸罪人何罪所至受苦如是。马头罗刹答曰。此诸沙门。受佛净戒而不护持。向白衣不受屋舍而则眠卧。或因此见而生欲想。污净行比丘污比丘尼。偷僧祇物以是罪故堕此地狱。后得为人当堕五逆。家贫寒贱弊衣不盖形。自无家宅飘露居止。宝达闻之啼泣言曰。云何名为出世人。而为俗所缚。以得解脱门翻为欲所逼。说是语已涕泣而去。

佛名经卷第二十六

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十七

南无法体胜佛 南无法力自在胜佛 南无法勇猛佛 南无乐说山佛 南无宝火佛 南无乐说庄严云吼佛 南无胜声佛 南无妙眼佛 南无清净面月胜藏威德佛 南无成就意佛 南无满足心佛 南无净迦罗迦决定威德佛 南无无边精进佛 南无甘露光佛 南无无比慧佛 南无大威德佛 南无无卑征佛 南无月光佛 南无栴檀香佛 南无须弥劫佛 南无山积佛 南无无垢色佛 南无无染佛 南无龙胜佛 南无金色佛 南无山吼自在王佛 南无金藏佛 南无火光佛 南无火自在佛 南无琉璃华佛 南无月胜佛 南无月声佛 南无散华庄严光佛 南无大香去照明佛 南无离一切染意佛 南无聚集宝佛 南无德山佛 南无勇猛山佛 南无梵声龙奋迅佛 南无世间胜上佛 南无师子奋迅吼佛 南无华胜佛 南无山胜佛 南无成就娑罗自在王佛 南无吼声佛 南无普光明佛 南无等盖佛 南无无忧佛 南无智王佛 南无智山佛 南无月光佛 南无普光佛 南无声德佛 南无无勿成就佛 南无火幢佛 南无智自在佛 南无大自在佛 南无梵声佛 南无众自在佛 南无月面佛 南无日面佛 南无声胜佛 南无梵面佛 南无梵天佛 南无因陀罗鸡兜幢佛 南无善思惟月胜成就王佛 南无智光明佛 南无无垢称王佛 南无乐说庄严云德佛 南无妙声佛 南无清净面无垢月胜王佛 南无平等意佛 南无乐说声佛 南无无垢月佛 南无有信行佛 南无无垢清净金色决定光明威德王佛 南无宝光明轮王佛 南无智通佛 南无不可数发精进决定佛 南无山积佛 南无因陀罗鸡兜幢王佛 南无善住娑罗王佛 南无波头摩胜佛 南无善住坚固王佛 南无日月光佛 南无波头摩光佛 南无波头摩胜步佛 南无大通佛 南无大通智胜佛 南无无边智佛 南无多宝佛 南无吼声降伏一切佛 南无日月无垢光明佛 南无莲华无垢星宿王花佛 南无云妙鼓声王佛 南无意乐出家佛 南无住持水声善星宿王华严通佛 南无无垢身佛 南无那伽钩罗胜佛 南无智照佛 南无现一切功德光明奋迅佛 南无照光明庄严奋迅王佛 南无月明佛 南无光明普照佛 南无宝庄严佛 南无散华佛 南无普然灯佛 南无普华佛 南无普光明胜山王佛 南无善住功德摩尼山王佛 南无光明王佛 南无不可降伏幢佛 南无胜功德佛 南无世间自在佛 南无普华佛 南无舌根佛 南无虚空轮清净王佛 南无胜光明波头摩敷身佛 南无须弥山波头摩胜王佛 南无一切宝摩尼王佛 南无宝光明日月轮智佛 南无威德频头声王佛 南无大导师佛 南无普光明奋迅王光明佛 南无善行佛 南无乐说山佛 南无无住佛 南无师子象奋迅佛 南无功德王光明佛 南无功德幢佛 南无功德作佛 南无圣天佛 南无宝幢佛 南无金刚合佛 南无一切胜佛 南无安隐色佛 南无妙行佛 南无波婆罗娑伽罗佛 南无弗波鸡兜佛 南无妙色佛 南无修卢遮那佛 南无梨师掘多佛 南无破烦恼佛 南无妙力佛 南无敷华佛 南无弗加罗佛 南无善光佛 南无善吉佛 南无师子威德佛 南无住智德佛 南无婆那多香佛 南无实法广称佛 南无谛沙佛 南无世间喜佛 南无广光明佛 南无宝称佛 南无宝威德佛 南无梵威德佛 南无善声佛 南无善华佛 南无真声佛 南无善行色佛 南无微笑眼佛 南无功德山佛 南无云声佛 南无妙色佛 南无命威德佛 南无胜步行佛 南无世间求佛 南无降伏怨佛 南无供养佛 南无喜庄严佛 南无舍尸鸡兜佛 南无弗若功德光佛 南无大威德佛 南无等宝盖佛 南无那罗延佛 南无成就行佛 南无离忧佛 南无无垢喜佛 南无无垢光明佛 南无厚坚固佛 南无无垢云王佛 南无无垢臂佛 南无义成就佛 南无胜护佛 南无梵功德天王佛 南无虚空步佛 南无妙智佛 南无法宝佛 南无不空见佛 南无难降伏光佛 南无月光佛 南无月净佛 南无普光明佛 南无宝胜佛 南无普观佛 南无不可数见佛 南无通障佛 南无清净光明宝佛 南无常救一切众生苦佛 南无月光佛 南无善洗清净无垢成就无边功德胜王佛 南无宝胜无垢王劫佛 南无第一然灯佛 南无功德宝胜佛 南无无垢光明佛 南无乐说庄严佛 南无无垢月鸡兜称佛 南无俱苏摩庄严佛 南无大步佛 南无宝上佛 南无无畏观佛 南无师子奋迅佛 南无离怖畏佛 南无不怯弱离惊怖佛 南无金刚威德佛 南无梵胜天王佛 南无善见佛 南无善月佛 南无光明王佛 南无鸡兜称佛 南无阎浮光明佛 南无多摩罗跋栴檀香佛 南无不动佛 南无师子声佛 南无弥留山佛 南无师子幢佛 南无住虚空佛 南无常入涅槃佛 南无因陀罗幢佛 南无甘幢灯佛 南无降伏一切世间怨佛 南无得度佛 南无弥留劫佛 南无多摩罗跋栴檀香佛 南无云自在王佛 南无能破一切世间惊怖畏佛 南无普光明佛 南无法光明佛 南无海住持奋迅通佛 南无法虚空胜王佛 南无七宝波头摩步佛 南无宝鸡兜佛 南无一切众生爱见佛 南无宝一盖佛 南无满足百千光明幢佛 南无娑罗自在王佛 南无法华庄严王佛 南无普一宝盖佛 南无星宿佛 南无普光明奋迅王佛 南无法庄严王佛 南无山灯佛 南无坚精进佛 南无法照光佛 南无善住净境界佛 南无月山佛 南无毕竟庄严无边功德王佛 南无住清净眼佛 南无离诸烦恼佛 南无不空见佛 南无普光佛 南无成就无垢无边清净功德胜王佛 南无智上光明佛 南无运度一切众生佛 南无宝胜智威德庄严自在王佛 南无清净光佛 南无敷华娑罗自在王佛 南无大华敷王佛 南无月轮清净佛 南无寂静月声王佛 南无无边坚精进住胜佛 南无波头摩胜佛 南无法鸡兜佛 南无然灯佛 南无功德鸡兜佛 南无功德成佛 南无圣天佛 南无宝山佛 南无金刚合佛 南无一切胜佛 南无普香佛 南无善华佛 南无善胜佛 南无功德山佛 南无胜成就佛 南无拘邻佛 南无善眼佛 南无头陀罗吒佛 南无善生佛 南无梵胜佛 南无寂静佛 南无梵德佛 南无因陀罗幢佛 南无月色佛 南无无垢色佛 南无无染佛 南无胜龙佛 南无龙天佛 南无金光明佛 南无胜声因陀罗王佛 南无善须弥山佛 南无善色藏佛 南无火光佛 南无威德因陀罗佛 南无地迦侦 南无琉璃华佛 南无胜琉璃金光明佛 南无月胜佛 南无日吼佛 南无散华庄严光明佛 南无娑伽罗胜智奋迅通佛 南无水光明佛 南无大香行光明佛 南无离一切嗔恨意佛 南无宝胜佛 南无胜积佛 南无胜仙佛 南无住持多功德通法佛 南无日月琉璃光佛 南无菩提心华胜佛 南无日月佛 南无日月光佛 南无华鬘色王佛 南无钩修弥多通佛 南无水月光明佛 南无破无明闇佛 南无普盖宝佛 南无增长法乐佛 南无种种师子声增长吼佛 南无梵自在龙吼佛 南无世间自在佛 南无世间自在王佛 南无难胜佛 南无宝作佛 南无甘露声佛 南无胜光佛 南无龙天王佛 南无增上力佛 南无无垢光佛 南无师子佛 南无世间增上佛 南无德山佛 南无人王佛 南无华胜佛 南无德无畏佛 南无能平等作佛 南无行平等佛 南无声德佛 南无初发心离诸畏一切烦恼胜德佛 南无金刚步佛 南无宝光明步象佛 南无离诸魔疑佛 南无功德增长佛 南无初发心成就不退转胜佛 南无宝盖胜光明佛 南无能教化诸菩萨佛 南无初发心念断一切烦恼染佛 南无降伏烦恼佛 南无胜光明王佛 南无三昧手胜佛 南无波头摩上胜佛 南无日轮光明佛 南无均宝盖佛 南无日轮光明胜佛 南无增上三昧奋迅佛 南无宝花普照胜佛 南无最妙波头摩步佛 南无宝轮光明胜德佛 南无宝藏佛 南无宝胜佛 南无宝灯王佛 南无坚精进思惟成就义佛 南无普光明观称佛 南无慈庄严功德称佛 南无称一切众生念胜功德佛 南无吉称功德佛 南无毕竟惭愧称胜佛 南无广光明佛 南无乐说庄严思惟佛 南无无垢月鸡兜称佛 南无钩修摩庄严光明作佛 南无宝称佛 南无无畏观佛 南无师子力奋迅佛 南无伽那歌王光明佛 南无贤作佛 南无无垢光明佛 南无功德宝光明佛 南无精进力成就佛 南无善清净光佛 南无得奋一切缚佛 南无无垢波头摩藏胜佛 南无得无障碍力解脱佛 南无十方称名无畏佛 南无金刚势佛 南无大宝聚佛 南无无边功德庄严威德王劫佛 南无功德宝山佛 南无说一切庄严胜佛 南无无边乐说庄严成就智佛 南无千云吼声王佛 南无妙金色光明威德胜照佛 南无种种威德王劫佛 南无阿僧祇亿劫成就智佛 南无清净金虚空吼光明佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等已忏地狱报竟。今当复次忏悔三恶道报。经中佛说。多欲之人多求利故苦恼亦多。知足之人虽卧地上犹以为乐。不知足者虽处天堂犹不称意。但世间人忽有急难便能舍财不计多少。而不知此身临于三途深坑之上。一息不还定应堕落。忽有知识教营福德。令修未来善法资粮。执此悭心无肯作理。夫如此者极为愚惑。何以故尔。经中佛说生时不赉一文而来。死亦不持一文而去。苦身积聚为之忧恼。于己无益徒为他有。无善可恃无德可怙。致使命终堕诸恶道。是故弟子等。今日至心稽颡。恳切丹诚归依佛。

南无东方高光明佛 南无南方莲花最佛 南无西方大悲光明王佛 南无北方华山藏佛 南无东南方佛音声佛 南无西南方优昙钵花幢佛 南无西北方转吉祥佛 南无东北方光净照耀佛 南无下方无退没佛 南无上方宝德步佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等今日次复忏悔畜生道中无所识知罪报。忏悔畜生道中负重牵犁。偿他宿债罪报。忏悔畜生道中不得自在。为他斫刺屠割罪报。忏悔畜生道中无足二足四足多足罪报。忏悔畜生道中身诸毛羽鳞甲之内。为诸小虫之所[口*(一/巾)]啖罪报。忏悔如是畜生道中有无量无边罪报。今日至诚归命忏悔。

弟子等今日次复忏悔饿鬼道中长饥罪报。忏悔饿鬼道中百千万岁永不曾闻浆水之名罪报忏悔饿鬼道中食啖脓血粪秽罪报。忏悔饿鬼道中动身之时一切支节悉皆火然罪报。忏悔饿鬼道中腹大咽小罪报。忏悔如是饿鬼道中无量无边苦报。是故今日至诚稽颡归命忏悔。

弟子等今日次复忏悔一切鬼神修罗道中谀谄诈称罪报。忏悔鬼神道中担沙负石填河塞海罪报。忏悔鬼神罗刹鸠槃荼诸恶鬼神。生啖血肉受此丑陋罪报。忏悔如是鬼神道中无量无边一切罪报。今日稽颡向十方佛大地菩萨。求哀忏悔悉令消灭。

愿弟子等。承是忏悔畜生等报所生功德。愿生生世世灭愚痴垢。自识业缘智慧明照断恶道身。愿以忏悔饿鬼等报所生功德。愿生生世世永离悭贪饥渴之苦。常食甘露解脱之味。愿以忏悔鬼神修罗等报所生功德。愿生生世世质直无谄。离邪命因除丑陋果福利人天。愿弟子等。从今日以去乃至道场。决定不受四恶道报。唯除大悲为众生故以誓愿力处之无厌。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前更入一崩埋地狱。云何名曰崩埋地狱。其狱纵广四十九由旬。周匝铁城。铁城四角有金刚山。大力风来吹山则合磨令碎末。犹如散沙间无有空。山中出火炎赫炽然。遍布狱中了无休息。铁锵撩乱来刺罪人锵皆火然。尔时北门之中有三千罪人。扬声大哭举身投地。我今何罪来入此中。马头罗刹手捉铁棒望头而打。将至狱中。其狱中央有四大铁狗高一由旬。广张其口口内火然。罪人至傍则便嗔吼。诸罪人众闻是吼声。即时惊怖闷绝躄地之间良久。热风所吹利刀割身。身则分散苦切难忍。走向诸角金刚铁山。自然而动崩压罪人。罪人之身应时消烂。狱卒夜叉以大铁丳蹴地刺之。唤言活便则自活。如是苦切楚痛万端。一日一夜受罪无量。求生不得求死不得。

宝达问马头罗刹曰。此诸罪人以何罪故来入此狱中。马头罗刹答宝达菩萨曰此诸人等。不能持心苦行以求福田。翻乃倚挟豪族。怙恃官势舞弄贤人欺凌贫贱。或枉取他财宝。或诈夺他家业资生心无惭愧。以是因缘堕于地狱。百生千生无有出期。后若得出当生边地下贱。不得闻佛正法。宝达闻之涕泣而去。

佛名经卷第二十七

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十八

南无普光明佛 南无功德多宝海王佛 南无不空功德佛 南无照一切处佛 南无妙鼓声佛 南无法自在佛 南无普见佛 南无大炎聚佛 南无光明幢佛 南无智鸡兜佛 南无娑罗胎佛 南无宝尸弃佛 南无波头摩藏佛 南无一切胜佛 南无娑伽罗佛 南无波头摩藏佛 南无娑罗自在王佛 南无华净佛 南无称胜佛 南无见实佛 南无智弥留佛 南无龙德佛 南无胜行佛 南无星宿佛 南无大庄严佛 南无光明王佛 南无能人佛 南无自在王佛 南无日面佛 南无善意佛 南无龙胜佛 南无弗沙佛 南无药王佛 南无师子山佛 南无住持胜功德佛 南无饮甘露佛 南无放炎佛 南无妙山佛 南无护世间供养佛 南无多伽罗尸弃佛 南无难胜佛 南无大灯佛 南无波头摩上佛 南无法幢佛 南无能然灯佛 南无难胜智佛 南无难可意佛 南无真声佛 南无妙声佛 南无娑罗步佛 南无宝炎佛 南无爱见佛 南无须弥劫佛 南无栴檀光佛 南无日光佛 南无药树胜佛 南无净觉佛 南无记莂佛 南无爱作佛 南无作无畏佛 南无波头摩宝香佛 南无胜德佛 南无无垢佛 南无净照佛 南无无烦恼佛 南无善来佛 南无善光佛 南无金色佛 南无能作光明佛 南无清净佛 南无得脱佛 南无迦陵频伽声佛 南无能与法佛 南无善护诸门佛 南无得意佛 南无离爱佛 南无未生宝佛 南无善护诸根佛 南无梵声佛 南无胜声佛 南无妙声佛 南无大慧佛 南无无诸浊佛 南无不可动佛 南无乐解脱佛 南无胜二足佛 南无具足一切功德庄严佛 南无相好庄严佛 南无拘牟陀语佛 南无不可降伏语佛 南无常相应语佛 南无梵声安隐众生佛 南无娑罗华佛 南无金枝花佛 南无拘牟陀相佛 南无妙顶佛 南无大牟尼佛 南无一切法到彼岸佛 南无无染佛 南无不散心佛 南无荷吒伽色佛 南无善寂成就佛 南无赊头罗步佛 南无清净手佛 南无常来佛 南无毕竟成就大悲佛 南无成就坚佛 南无常行成就佛 南无离诤浊佛 南无清净功德相佛 南无不泣牟尼罗佛 南无胜藏佛 南无般若齐佛 南无般若宝毕竟佛 南无满足意佛 南无世间自在王佛 南无无量命佛 南无大炎积佛 南无无边宝佛 南无净胜天佛 南无内外净佛 南无寂诸根佛 南无最灯佛 南无成就不可思惟愿娑罗王佛 南无师子意佛 南无降伏力佛 南无住持速行佛 南无放光明王佛 南无毗头奚吼佛 南无无念觉法王佛 南无佛国土庄严身佛 南无智根本华幢佛 南无化称佛 南无一切色摩尼藏佛 南无法藏自在佛 南无法献婆婆罗佛 南无无边宝功德藏佛 南无净华声佛 南无大法王钩修摩胜佛 南无一切无尽藏佛 南无功德山藏佛 南无星宿山藏佛 南无虚空智山佛 南无智力天王佛 南无无障碍海随顺智佛 南无无边觉海藏佛 南无智王无尽称佛 南无心意奋迅王佛 南无自清净智佛 南无智自在法王佛 南无差别去佛 南无自在见佛 南无随顺香见法满佛 南无龙月佛 南无因陀罗波罗无障碍王佛 南无智鸡兜佛 南无智灯佛 南无大光明照佛 南无不可胜佛 南无照境佛 南无银鸡兜幢盖佛 南无威德自在王佛 南无觉王佛 南无宝藏佛 南无大娑伽罗佛 南无十力差别佛 南无降伏魔佛 南无降伏贪佛 南无降伏嗔佛 南无降伏痴佛 南无降伏憍慢佛 南无降伏嗔恨垢佛 南无法清净得名佛 南无业胜得名佛 南无如意清净得名佛 南无起施得名佛 南无起清净戒名得佛 南无起忍辱成就得名佛 南无起精进得名佛 南无起禅得名佛 南无起般若得名佛 南无成就施不可思议佛 南无成就戒不可思议佛 南无成就忍辱不可思议佛 南无成就精进不可思议佛 南无成就禅那不可思议佛 南无成就般若不可思议佛 南无行成就得名佛 南无成就陀罗尼清净得名佛 南无陀罗尼色清净得名佛 南无陀罗尼施清净得名佛 南无空无我自在得名佛 南无空行自在得名佛 南无眼陀罗尼自在佛 南无耳陀罗尼自在佛 南无鼻陀罗尼自在佛 南无舌陀罗尼自在佛 南无身陀罗尼自在佛 南无意陀罗尼自在佛 南无色陀罗尼自在佛 南无声陀罗尼自在佛 南无香陀罗尼自在佛 南无味陀罗尼自在佛 南无法陀罗尼自在佛 南无触陀罗尼自在佛 南无地陀罗尼自在佛 南无水陀罗尼自在佛 南无火陀罗尼自在佛 南无风陀罗尼自在佛 南无苦自在佛 南无集自在佛 南无灭自在佛 南无道自在佛 南无阴自在佛 南无界自在佛 南无入自在佛 南无三世自在佛 南无陀罗尼华自在佛 南无吉光明佛 南无香灯衣自在光明佛 南无法幢佛 南无师子声佛 南无照藏佛 南无法明敷身佛 南无一切通光佛 南无月智佛 南无妙胜佛 南无贤胜佛 南无普满佛 南无普贤佛 南无那罗延王佛 南无成就一切义佛 南无住持威德佛 南无无畏观佛 南无如是等过去未来现在无量无边诸佛 南无十千同名满足佛 南无三万同名能圣佛 南无二千同名拘邻佛 南无十八亿同名实体法式佛 南无十八亿同名日月灯佛 南无千五百同名大威德佛 南无一万五千同名欢喜佛 南无八万四千同名龙王佛 南无一万五千同名日佛 南无一万八千同名娑罗王佛 南无一万八千同名因陀罗幢佛 南无八千同名善光佛 南无八百同名寂灭佛

南无三十六亿十一万九千五百同名净王佛。此诸佛名百千万劫不可得闻如优昙钵华。若复有人受持读诵此诸佛名。毕竟远离诸烦恼。

舍利弗。汝等应当敬礼波头摩胜如来。

南无寂王佛 南无灯作佛 南无天光佛 南无德山佛 南无胜上佛 南无娑罗王佛 南无净王佛 南无大慧梁佛 南无须弥佛 南无大智慧须弥佛 南无宝作佛 南无宝藏佛 南无破金刚佛 南无贤智不动佛 南无普香佛 南无甘露命佛 南无难胜佛 南无月光佛 南无日照佛 南无智鸡兜佛 南无大师子佛 南无弥留山佛 南无香光佛 南无德山佛 南无大通佛 南无阿摩罗藏佛 南无宝围佛 南无金刚藏佛 南无优波罗藏佛 南无大日佛 南无桥梁载佛 南无月胜佛 南无乐坚固佛 南无不可思议法身佛 南无胜藏佛 南无不空王佛 南无金刚无碍智佛 南无宝炎佛 南无赊施灯佛 南无降伏一切怨佛 南无自在佛 南无大智真声佛 南无般若香象佛 南无天王佛

舍利弗。若有善男子善女人。闻此诸佛名受持读诵不生疑者。是人八千亿劫不入地狱。不入畜生。不入饿鬼道。不生边地。不生贫穷家不生下贱家。常生天人豪贵之处。常得欢喜适乐无碍。常得一切世间尊重供养。乃至得大涅槃。舍利弗。汝等应当敬礼不可嫌身佛。

南无称声佛 南无称威德佛 南无称名佛 南无叶陀佛 南无声炎佛 南无金刚定自在佛 南无声分勇猛佛 南无智胜佛 南无智善知佛 南无智聚佛 南无智勇猛佛 南无梵胜佛 南无净婆薮佛 南无净心佛 南无净天佛 南无净声佛 南无梵自在佛 南无威德佛 南无毗摩胜佛 南无毗摩意佛 南无毗摩面佛 南无毗摩上佛 南无常念一切众生苦佛 南无无边声佛 南无实见佛 南无善眼月佛 南无深声佛 南无放声佛 南无惊怖魔力声佛 南无净眼佛 南无无边眼佛 南无普眼佛 南无胜眼佛 南无不可行佛 南无寂胜佛 南无善寂心佛 南无善寂根佛 南无善寂意佛 南无善寂德佛 南无善住佛 南无众自在王佛 南无大众自在佛 南无众解脱佛 南无法幢佛 南无法山佛 南无法胜佛 南无法体佛 南无法力佛 南无法勇猛佛 南无法体决定佛 南无第二劫中八十亿同名法体决定佛

舍利弗。若有善男子善女人。受持读诵是诸佛名。毕竟不入地狱。速得三昧。

舍利弗。过是佛名无量无边阿僧祇劫。有佛名人自在声。汝等应当一心归命。彼人自在声佛。寿命七十千万劫住世。初会三亿声闻众集八十那由他千万菩萨众集。皆得诸神通具四无碍。通达一切空到彼岸。我若无量劫住世。说彼佛大会国土庄严。如大海水中一滴之分。

南无三昧定自在佛 南无慧定自在佛 南无相觉自在佛 南无普摄佛 南无宝德普光佛 南无迦罗鸠村大佛 南无意乐美音佛 南无欢喜佛 南无师子音佛 南无师子相佛 南无云自在佛 南无常灭佛 南无帝相佛 南无梵相佛 南无阿弥陀佛 南无度一切世间苦恼佛 南无云自在王佛 南无坏一切世间怖畏佛 南无百亿我释迦牟尼佛 南无弥勒佛 南无净身佛 南无华光佛 南无华足佛 南无光明佛 南无名相佛 南无阎浮那提金光佛 南无法明佛 南无宝明佛 南无普明佛 南无普相佛 南无光相佛 南无普光佛 南无山海慧佛 南无自在通王佛 南无宝庄严佛 南无弗沙佛 南无百亿自在灯王佛 南无喜见佛 南无二万光相庄严王佛 南无三万同号善德佛 南无雷宝音王佛 南无四万八千定光佛 南无宝月王佛 南无离垢光佛 南无妙色光明佛 南无破一切众难佛 南无众香佛 南无众严佛 南无十千庄严光明佛 南无八十亿庄严光明佛 南无宝华庄严佛 南无上首德王佛 南无紫金光明佛 南无五百授记华光佛 南无那罗延不坏佛 南无好华庄严佛

次礼十二部经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是等无量无边辟支佛。

舍利弗。若有善男子善女人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。能受持读诵此诸佛菩萨名者。终不堕恶道生天人中。常值诸佛菩萨善知识。远离诸烦恼乃至得大菩提。佛说此佛名经已。慧命舍利弗。及摩诃男比丘。及诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人。及诸菩萨摩诃萨。皆大欢喜顶受奉行。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。已忏三途等报。今当复次稽恳忏悔人天余报。相与禀此阎浮寿命。虽曰百年满者无几。于其中间盛年夭枉其数无量。但有众苦煎迫形心。愁忧恐怯未曾暂离。如此皆是善根微弱恶业滋多。致使现在心有所为皆不称意。当知悉是过去已来恶业余报。是故弟子今日至诚归依佛。

南无东方大庄严佛 南无南方智慧火佛 南无西方智香胜佛 南无北方智力王佛 南无东南方那罗延胜业佛 南无西南方雨娱乐佛 南无西北方谛法普称佛 南无东北方三乘行佛 南无下方大通智胜佛 南无上方电灯丰王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始已来至于今日。所有现在及以未来人天之中。无量余报流殃宿对。癃残百疾六根不具罪报忏悔。人间边地邪见三恶八难罪报忏悔。人间多病痟瘦促命夭枉罪报忏悔。人间六亲眷属不能常得相保相守罪报忏悔。人间亲友凋丧爱别离苦罪报忏悔。人间怨家聚会愁忧怖畏罪报忏悔。人间水火盗贼刀兵危险惊惧恐怯罪报忏悔。人间孤独困苦流离波迸亡失国土罪报忏悔。人间牢狱系闭幽执侧立鞭挞拷楚罪报忏悔。人间公私口舌更相罗染更相诽谤罪报忏悔。人间恶病连年累月不差枕卧床席不能起居罪报忏悔。人间冬温夏疫毒厉伤寒罪报忏悔。人间贼风肿满否塞罪报忏悔。人间为诸恶神伺求其便欲作祸祟罪报忏悔。人间有鸟鸣百怪飞尸邪鬼为作妖异罪报忏悔。人间为虎豹豺狼水陆一切诸恶禽兽所伤罪报忏悔。人间自结自刺自杀自害罪报忏悔。人间自忧自惋自勒自嗔自喜罪报忏悔。人间投坑赴火自沈自坠罪报忏悔。人间无有威德名闻罪报忏悔。人间衣服资生不得称心罪报忏悔。人间行来出入有所云为值恶知识为作留难罪报忏悔。如是现在未来人天之中。无量祸横灾疫厄难衰恼罪报忏悔。弟子。今日至诚向十方佛尊法圣众前。披肝露心求哀忏悔。

愿弟子等。承是忏悔所生功德。愿生生世世身相具足。犹如罗睺罗常值佛法僧恒闻妙法。寿命天地等。不为百病之所缠。六亲眷属常得相保护。怨贼刀兵永恒去离。自然衣服箱箧常盈。百味香饭盂中恒满。牢狱闭所化作天堂。口舌相非变成和合。连年之病永去身心。疫毒诸灾恒离意首。妖怪魍魉及以飞鸟虎豹豺狼。水陆诸祸一切等厄皆去无余。或自割刑或自嗔喜。如是等罪愿从今已去乃至成佛已来永相去离。愿弟子等。不为诸恶道之所受报。唯生大悲救护一切众生。使皆尽性广化诸类俱登正觉。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一剥皮饮血地狱。云何名曰剥皮饮血地狱。其地狱纵广七十由旬。周匝铁城铁网罗覆。城四门上沸铁下流。遍布狱中炎赫炽满。复有机弩在于空中。罪人触突机弩自发射罪人胸。或从眼入或从口入。箭所著处猛火俱起。尔时南门之中有五千罪人。号啼大哭唱如是言。我今何罪来入此处。宛转投地而不肯前。马头罗刹手持铁钩。望面而搭牵入狱中。罪人既入飞火来烧其身。遍身焦烂皮肉相离。乃有诸虫千般种类。来饮其血诸头牵掣皮肉分张。狱卒夜叉就中呙剥。骨肉异处痛切万端。一日一夜受罪无量。千死千生万死万生。经千万劫无有出期。

宝达问马头罗刹曰。此诸罪人以何因缘受如是苦。马头罗刹答曰。此诸罪人受佛净戒而不坚持。心无慈悲手剥众生杀害佛性。以此罪故堕是地狱。后若得出当堕畜生中。百千亿生为他所戮。怨仇相对无有了期。若生人中诸根不具。宝达闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十八

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第二十九

尔时喜王菩萨白佛言。世尊。今此众中颇有菩萨摩诃萨得是三昧。亦得八万四千波罗蜜门诸三昧门陀罗尼门者不。佛告喜王。今此会中有菩萨大士得是三昧。亦能入八万四千诸波罗蜜及诸三昧陀罗尼门。此诸菩萨于是贤劫中。皆当得阿耨多罗三藐三菩提。除四如来。于此劫中得成佛已。喜王菩萨。复白佛言。唯愿加哀当宣此诸菩萨名号。多所饶益安隐世间利诸天人。为护佛法令得久住。为将来菩萨显示法门。求无上道心不疲懈。佛告喜王。汝今谛听善思念之当为汝说。唯然世尊。愿乐欲闻。尔时世尊即以偈说诸佛名字。

南无拘那提佛(为首千佛) 南无拘那含牟尼佛 南无迦叶佛 南无释迦牟尼佛 南无弥勒佛 南无师子佛 南无明炎佛 南无牟尼佛 南无妙华佛 南无华氏佛 南无善宿佛 南无导师佛 南无大臂佛 南无大力佛 南无宿王佛 南无修药佛 南无名相佛 南无大明佛 南无炎肩佛 南无照曜佛 南无日藏佛 南无月氏佛 南无众炎佛 南无善明佛 南无无忧佛 南无提沙佛 南无明曜佛 南无持鬘佛 南无功德佛 南无示义佛 南无灯曜佛 南无兴盛佛 南无药师佛 南无喜濡佛 南无白毫佛 南无坚固佛 南无福威德佛 南无不可坏佛 南无德相佛 南无罗睺佛 南无众主佛 南无梵声佛 南无坚际佛 南无不高佛 南无作明佛 南无大山佛 南无金刚佛 南无将众佛 南无无畏佛 南无珍宝佛 南无华目佛 南无军力佛 南无华光佛 南无仁爱佛 南无大威德佛 南无梵王佛 南无无量明佛 南无龙德佛 南无坚步佛 南无不虚见佛 南无精进德佛 南无善守佛 南无欢喜佛 南无不退佛 南无师子相佛 南无胜智佛 南无法氏佛 南无喜王佛 南无妙御佛 南无爱作佛 南无德臂佛 南无喜意佛 南无观神佛 南无云音佛 南无善思佛 南无善意佛 南无离垢佛 南无月相佛 南无珠髻佛 南无师子步佛 南无德树佛 南无观择佛 南无慧聚佛 南无安住佛 南无有意佛 南无鸯伽陀佛 南无大名佛 南无威猛佛 南无无量意佛 南无妙色佛 南无多智佛 南无光明佛 南无坚戒佛 南无吉祥佛 南无宝相佛 南无莲花佛 南无那罗延佛 南无安乐佛 南无智积佛 南无德敬佛 南无梵德佛 南无宝积佛 南无华天佛 南无善思议佛 南无法自在佛 南无名闻意佛 南无乐说聚佛 南无金刚相佛 南无求利佛 南无游戏佛 南无离闇佛 南无多天佛 南无弥楼相佛 南无众相佛 南无宝藏佛 南无极高行佛 南无提沙佛 南无珠角佛 南无德赞佛 南无日月明佛 南无日明佛 南无星宿佛 南无师子相佛 南无韦蓝王佛 南无福藏佛 南无见有边佛 南无电明佛 南无金山佛 南无师子德佛 南无胜相佛 南无明赞佛 南无坚精进佛 南无具足赞佛 南无离畏佛 南无应天佛 南无大灯佛 南无世明佛 南无妙音佛 南无持上功德佛 南无离闇佛 南无师子颊佛 南无宝赞佛 南无灭过佛 南无珠明佛 南无人月佛 南无喜见佛 南无庄严佛 南无珠明佛 南无山顶佛 南无名相佛 南无法积佛 南无定义佛 南无施愿佛 南无定众佛 南无众王佛 南无游步佛 南无安意佛 南无法差别佛 南无上尊佛 南无极高德佛 南无上师子音佛 南无乐戏佛 南无龙明佛 南无华山佛 南无龙喜佛 南无香自在佛 南无大名佛 南无天力佛 南无德鬘佛 南无龙手佛 南无善行意佛 南无自庄严佛 南无智胜佛 南无无量月佛 南无宝语佛 南无日明佛 南无定意佛 南无无量形佛 南无照明佛 南无宝相佛 南无断疑佛 南无善明佛 南无不虚步佛 南无觉悟佛 南无华相佛 南无山主王佛 南无大威德佛 南无遍见佛 南无无量名佛 南无住义佛 南无宝天佛 南无满意佛 南无上赞佛 南无无垢佛 南无无忧佛 南无梵天佛 南无华相佛 南无身差别佛 南无法明佛 南无尽见佛 南无德净佛 南无月面佛 南无宝灯佛 南无宝相佛 南无上名佛 南无作名佛 南无无量音佛 南无违蓝佛 南无师子身佛 南无明意佛 南无无能胜佛 南无功德品佛 南无月相佛 南无得势佛 南无无边行佛 南无开华佛 南无净垢佛 南无一切义佛 南无勇力佛 南无富足佛 南无福德佛 南无随时佛 南无广意佛 南无功德敬佛 南无善寂灭佛 南无财天佛 南无净断疑佛 南无无量持佛 南无妙乐佛 南无不负佛 南无无住佛 南无得叉迦佛 南无众首佛 南无世光佛 南无多德佛 南无弗沙佛 南无无边威德佛 南无义意佛 南无药王佛 南无断恶佛 南无无热佛 南无善调佛 南无名德佛 南无华德佛 南无勇得佛 南无金刚军佛 南无大德佛 南无寂灭意佛 南无香象佛 南无那罗延佛 南无善住佛 南无无所负佛 南无月相佛 南无电相佛 南无恭敬佛 南无威德守佛 南无智日佛 南无上利佛 南无须弥顶佛 南无治怨贼佛 南无莲华佛 南无应赞佛 南无知次佛 南无离憍佛 南无那罗延佛 南无常乐佛 南无不少国佛 南无天名佛 南无见有边佛 南无甚良佛 南无多功德佛 南无宝月佛 南无师子相佛 南无乐禅佛 南无无所少佛 南无游戏佛 南无德宝佛 南无应名称佛 南无华身佛 南无大音声佛 南无辩才赞佛 南无金刚珠佛 南无无量寿佛 南无珠庄严佛 南无大王佛 南无德高德佛 南无高名佛 南无百光佛 南无喜悦佛 南无龙步佛 南无意愿佛 南无宝月佛 南无灭已佛 南无喜王佛 南无调御佛 南无喜自在佛 南无宝髻佛 南无离畏佛 南无善灭佛 南无梵命佛 南无宝藏佛 南无月面佛 南无净名佛 南无威德寂灭佛 南无爱相佛 南无多天佛 南无须炎摩佛 南无天爱佛 南无宝众佛 南无宝步佛 南无师子分佛 南无极高行佛 南无人王佛 南无善意佛 南无世名佛 南无宝威德佛 南无德乘佛 南无觉相佛 南无喜庄严佛 南无示济佛 南无香象佛 南无众炎佛 南无慈相佛 南无妙香佛 南无坚铠佛 南无威德猛佛 南无珠铠佛 南无仁贤佛 南无善逝月佛 南无梵自在佛 南无师子月佛 南无福威德佛 南无正生佛 南无无胜法佛 南无月观佛 南无宝名佛 南无大精进佛 南无山光佛 南无德聚佛 南无供养名佛 南无法赞佛 南无施名佛 南无电德佛 南无宝语佛 南无求命佛 南无善戒佛 南无善众佛 南无定意佛 南无破有闇佛 南无喜胜佛 南无师子光佛 南无照明佛 南无上名佛 南无利慧佛 南无珠月佛 南无威光佛 南无不破论佛 南无光明佛 南无珠论佛 南无世师佛 南无吉手佛 南无善月佛 南无宝炎佛 南无罗睺守佛 南无乐菩萨佛 南无无光佛 南无至寂灭佛 南无世最妙佛 南无无忧佛 南无十势力佛 南无喜力佛 南无德势力佛 南无得势佛 南无大势士佛 南无功德藏佛 南无真行佛 南无上安佛 南无提沙佛 南无火光佛 南无电明佛 南无广德佛 南无珍宝佛 南无福德明佛 南无造铠佛 南无成手佛 南无善华佛 南无集宝佛 南无大海佛 南无持地佛 南无义意佛 南无善思惟佛 南无德轮佛 南无宝火佛 南无利益佛 南无世月佛 南无美音佛 南无梵相佛 南无众师首佛 南无师子行佛 南无难陀佛 南无应供佛 南无明威德佛 南无大光佛 南无宝名佛 南无众清净佛 南无无边名佛 南无不虚光佛 南无圣天佛 南无智王佛 南无金刚众佛 南无善障佛 南无建慈佛 南无华国佛 南无法意佛 南无风行佛 南无善思惟佛 南无多明佛 南无蜜众佛 南无功德守佛 南无利意佛 南无无惧佛 南无坚观佛 南无住法佛 南无珠足佛 南无解脱德佛 南无妙身佛 南无善意佛 南无普德佛 南无妙智佛 南无梵财佛 南无宝音佛 南无正智佛 南无力得佛 南无师子音佛 南无花相佛 南无智积佛 南无华齿佛 南无功德藏佛 南无名宝佛 南无希有名佛 南无上戒佛 南无无畏佛 南无日月佛 南无梵寿佛 南无一切天佛 南无乐智佛 南无宝天佛 南无珠藏佛 南无德流布佛 南无智王佛 南无无缚佛 南无坚法佛 南无天德佛 南无梵牟尼佛 南无安祥行佛 南无勤精进佛 南无炎肩佛 南无大威德佛 南无瞻卜花佛 南无欢喜佛 南无善众佛 南无帝幢佛 南无大爱佛 南无须蔓色佛 南无众妙佛 南无可乐佛 南无势力行佛 南无善定义佛 南无牛王佛 南无妙臂佛 南无大车佛 南无满愿佛 南无德光佛 南无宝音佛 南无金刚军佛 南无富贵佛 南无师子力佛 南无净目佛 南无迦叶佛 南无净意佛 南无知次第佛 南无猛威德佛 南无大光明佛 南无日光曜佛 南无净藏佛 南无分别威佛 南无无损佛 南无月光佛 南无密口佛 南无持明佛 南无善寂行佛 南无不动佛 南无大赞佛 南无德法佛 南无严土佛 南无庄严王佛 南无高出佛 南无炎炽佛 南无华德佛 南无宝严佛 南无上善佛 南无宝上佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是等无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。敬请十方诸佛。十二部经。一切贤圣。天龙八部法界众生。现前大众等证知。弟子。自从无始已来。所造众罪无量无边。今日至心发露忏悔归依佛。

南无东方作戒王佛 南无南方最勇跃佛 南无西方无碍称佛 南无北方龙华德佛 南无东南方无边自在力佛 南无西南方珍宝自在佛 南无西北方莲华自在佛 南无东北方弥楼干那佛 南无下方建立精进佛 南无上方琉璃光最丰佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。

弟子等。自从无始劫来乃至今身。杀害一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。偷盗一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生物不可知数。于一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生上起邪心不可知数。妄语欺诳一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。绮语调弄一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。恶口骂辱诽谤毁訾一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。两舌斗乱破坏一切三宝师僧父母六亲眷属善知识法界众生不可知数。或破五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩萨三聚戒十无尽戒。乃至一切戒及一切威仪戒等。自作教他见作随喜不可知数。如是等众罪。亦如十方大地无边微尘无数。我等作罪亦无边无数。虚空无边我等作罪亦复无边。方便无边我等作罪亦复无边。法性无边我等作罪亦复无边。法界无边我等作罪亦复无边。众生无边我等劫夺杀害亦复无边。三宝无边我等侵损亦复无边戒品无边。我等毁犯亦复无边。如是等罪上至诸菩萨下至声闻缘觉所不能知。唯佛与佛乃能知我罪之多少。今于三宝前法界众生前。发露忏悔不敢覆藏。唯愿十方三宝法界众生听我忏悔。

弟子等。从无始劫来所有众恶。以是因缘生大忧苦。贫穷困乏愁热惊惧。怖畏恶业心常怯劣。在在处处暂无欢乐。十方现在大悲世尊。能除众生一切怖畏。愿受我等诚心忏悔。过去诸恶今悉悔过。现在作业诚心发露。所未作者更不敢作已作之业不敢覆藏。身业三种口业有四意三业行今悉忏悔。生死险难种种淫欲愚烦恼难。如是诸难今悉忏悔。心轻躁难。近恶友难。三有险难。及三毒难。遇无难难值好时难。修功德难。值佛亦难。如是诸难今悉忏悔。

弟子等。今者为诸众生及自己身。十方佛前归命忏悔。一切众生无量劫来。不识诸佛及父母恩。不解善法造作众恶。自恃种性及诸财宝。盛年放逸作诸恶行。心念不善口作恶业。随心所造不见其过。凡夫愚行无知闇覆。亲近恶友烦恼乱心。五欲因缘心生忿恚。不知厌足故作众恶。亲近非圣因生悭嫉。贫穷因缘奸谄作恶。系属于他常有怖畏。不得自在而造诸恶。贪欲恚痴挠动其心。渴爱所逼造作诸恶。依因衣食及以女色诸结恼热。爱他男子染着其心。或于牛马驴骡羊一切禽兽诸色异类而生女想。不依佛行造作诸恶。身口意业所集三业。如是众罪无量无边今悉忏悔。弟子等。自从无始已来至于今日。或不恭敬佛法圣僧。如是众罪今悉忏悔。或不恭敬缘觉菩萨。如是众罪今悉忏悔。以无智故诽谤正法。不知恭敬父母尊长。愚惑所覆憍慢放逸。因贪嗔痴造作诸恶。如是众罪今悉忏悔。好乐饮酒不知止极。或以酒与众僧与持戒人与比丘尼。若灭心人若禅定人。如是等罪无量无边。今日运心归命忏悔。

愿弟子等。承是忏悔所生功德。愿生生世世永舍胎藏形。随心愿往生获六神通力。救摄诸苦众。虚空法界尽我愿亦如是。地狱饿鬼一切众生贫穷困厄。及诸有苦烦恼所逼。如是等苦悉令除灭。又愿弟子。承是忏悔所成功德。愿离于生死到大智岸。转无上轮微妙清净。诸所愿求成就具足。又愿盲者得视。聋者得听。哑者能言。裸者得衣。贫穷乏者则得宝藏。仓库盈溢无所乏少。一切皆受安隐快乐。乃至无有一人受苦。又愿众生慈心相向佛眼相看。形貌端严人所喜见。上妙色像庄严其身。为菩提眷属作真善知识。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

宝达顷前入一飞火叫唤分头地狱。其地狱纵广六十由旬。周匝铁城铁网覆上。其中铁锵銐如锋铓。猛风吹火烟焰赫奕来烧罪人。尔时东门之中有三万六千罪人。唱如是言。我今何罪来入此处。马头罗刹手捉铁棒望背而打。罪人前入以脚蹴之。罪人狼[跳-兆+旁]步步而倒。铁锵下刺飞火焚烧。或从眼然或从口出。罪人叫唤东西而走。直欲东走飞火逆烧。复欲西驰火还烧面。马头罗刹以手撮罪人头发两手擿之。皮毛皆脱身骨俱碎。乃有饿狗来食其肉。复有饿鬼来饮其血。一日一夜受罪万端。求生不得求死不得。经千万劫受报不了。后若得出常作畜生。

宝达问马头罗刹曰。此诸人等何罪所致入于其中。马头罗刹答曰。此诸罪人受佛禁戒而不守持。拔诸禽兽之毛损伤一切品类不曾恩念。所被擒捉之者心神飞飏驰魂走魄。痛切不堪酸楚难忍。而诸人等烂拔毛羽将为快乐。都无慈心亦无惭愧。以是罪故堕此地狱。宝达菩萨闻之悲泣而去。

佛名经卷第二十九

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经卷第三十

南无利慧佛 南无海得佛 南无梵相佛 南无月盖佛 南无多炎佛 南无违蓝王佛 南无智称佛 南无觉相佛 南无功德光佛 南无声流布佛 南无满月佛 南无花光佛 南无花胜佛 南无善成王佛 南无灯王佛 南无电光佛 南无光王佛 南无光明佛 南无具足赞佛 南无华藏佛 南无弗沙佛 南无身端严佛 南无净义佛 南无灭猛军佛 南无福威德佛 南无力行佛 南无罗睺天佛 南无智聚佛 南无调御佛 南无如王佛 南无华相佛 南无罗睺佛 南无大药佛 南无宿王佛 南无药王佛 南无德手佛 南无得叉迦佛 南无流布佛 南无日光佛 南无德藏佛 南无妙意佛 南无德主佛 南无金刚众佛 南无慧顶佛 南无善住佛 南无意行佛 南无梵音佛 南无师子佛 南无雷音佛 南无通相佛 南无慧音佛 南无安隐佛 南无梵王佛 南无牛王佛 南无梨陀目佛 南无龙德佛 南无宝相佛 南无庄严佛 南无不没音佛 南无花德佛 南无音德佛 南无师子佛 南无庄严辞佛 南无勇智佛 南无花积佛 南无华开佛 南无力行佛 南无德积佛 南无上形色佛 南无明曜佛 南无月灯佛 南无威德王佛 南无菩提王佛 南无无尽佛 南无菩提眼佛 南无身充满佛 南无慧国佛 南无最上佛 南无清凉照佛 南无慧德佛 南无妙音佛 南无导师佛 南无无碍藏佛 南无上施佛 南无大尊佛 南无智势力佛 南无制大炎佛 南无帝王佛 南无制力佛 南无威德佛 南无善明佛 南无名闻佛 南无端严佛 南无无尘垢佛 南无威仪佛 南无师子军佛 南无天王佛 南无名声佛 南无殊胜佛 南无大藏佛 南无福德光佛 南无梵声佛 南无灯王佛 南无智顶佛 南无上天佛 南无地王佛 南无至解脱佛 南无金髻佛 南无罗睺日佛 南无莫能胜佛 南无牟尼净佛 南无善光佛 南无金齐佛 南无众德天王佛 南无法盖佛 南无德臂佛 南无鸯伽他佛 南无美妙慧佛 南无微意佛 南无诸威德佛 南无师子髻佛 南无解脱相佛 南无慧藏佛 南无智聚佛 南无威相佛 南无断流佛 南无无碍赞佛 南无宝聚佛 南无善音佛 南无山王相佛 南无法顶佛 南无解脱德佛 南无善端严佛 南无吉身佛 南无爱语佛 南无师子利佛 南无和楼那佛 南无师子法佛 南无法力佛 南无爱乐佛 南无讲不动佛 南无众明王佛 南无觉悟佛 南无妙眼佛 南无意住仪佛 南无光照佛 南无香德佛 南无令喜佛 南无不虚行佛 南无灭恚佛 南无上色佛 南无善步佛 南无大音赞佛 南无净愿佛 南无日天佛 南无乐慧佛 南无摄身佛 南无威德势佛 南无利刹佛 南无德乘佛 南无上金佛 南无解脱髻佛 南无乐法佛 南无住行佛 南无舍憍慢佛 南无智藏佛 南无梵行佛 南无栴檀佛 南无无忧名佛 南无端严身佛 南无相国佛 南无莲华佛 南无无边德佛 南无天光佛 南无慧华佛 南无频头摩佛 南无智富佛 南无梵财佛 南无宝手佛 南无净根佛 南无具足论佛 南无上论佛 南无弗沙佛 南无提沙佛 南无有日佛 南无出泥佛 南无得智佛 南无谟罗佛 南无上吉佛 南无法乐佛 南无求胜佛 南无智慧佛 南无善圣佛 南无网光佛 南无琉璃藏佛 南无名闻佛 南无利寂佛 南无教化佛 南无目明佛 南无善明佛 南无众德上明佛 南无宝德佛 南无人月佛 南无罗睺佛 南无甘露明佛 南无妙音佛 南无大明佛 南无一切主佛 南无乐智佛 南无山王佛 南无寂灭佛 南无德聚力佛 南无天王佛 南无妙音声佛 南无妙花佛 南无住义佛 南无功德威聚佛 南无智无等佛 南无甘露音佛 南无善手佛 南无利慧佛 南无思解脱义佛 南无胜音佛 南无梨陀行佛 南无喜义佛 南无无过佛 南无行善佛 南无花藏佛 南无妙色佛 南无乐说佛 南无善济佛 南无众王佛 南无离畏佛 南无乐智佛 南无辩才日佛 南无名闻佛 南无宝日明佛 南无上意佛 南无无畏佛 南无大见佛 南无梵音佛 南无善意佛 南无慧齐佛 南无无等碍佛 南无金刚军佛 南无菩提意佛 南无树王佛 南无般陀音佛 南无福德力佛 南无势德佛 南无圣爱佛 南无势行佛 南无琥珀佛 南无雷音云佛 南无善爱目佛 南无善智佛 南无具足佛 南无德积佛 南无大音佛 南无法相佛 南无智音佛 南无虚空佛 南无祠音佛 南无慧音差别佛 南无功德光佛 南无圣王佛 南无众音佛 南无辩才论佛 南无善寂佛 南无月面佛 南无日名佛 南无无垢佛 南无功德集佛 南无华德相佛 南无辩才国佛 南无宝施佛 南无爱月佛 南无不高佛 南无师子力佛 南无自在王佛 南无无量净佛 南无等定佛 南无不坏佛 南无灭垢佛 南无不失方便佛 南无无娆佛 南无妙面佛 南无智制住佛 南无法师王佛 南无大天佛 南无深意佛 南无无量佛 南无法力佛 南无世供养佛 南无华光佛 南无三世供养佛 南无应日藏佛 南无天供养佛 南无上智人佛 南无真髻佛 南无信甘露佛 南无金刚佛 南无坚固佛 南无宝肩明佛 南无梨陀步佛 南无随日佛 南无清净佛 南无明力佛 南无功德聚佛 南无具足德佛 南无师子行佛 南无高出佛 南无华施佛 南无珠明佛 南无莲花佛 南无爱智佛 南无槃陀严佛 南无不虚行佛 南无生法佛 南无相好佛 南无思惟乐佛 南无乐解脱佛 南无知道理佛 南无名闻海佛 南无持华佛 南无不随世佛 南无喜众佛 南无孔雀音佛 南无不退没佛 南无断有爱垢佛 南无威仪济佛 南无诸天流布佛 南无宝步佛 南无华手佛 南无威德佛 南无破怨贼佛 南无富多闻佛 南无妙国佛 南无华明佛 南无师子智佛 南无日出佛 南无灭闇佛 南无无动佛 南无次第行佛 南无福德灯佛 南无音声治佛 南无憍昙佛 南无势力佛 南无身心住佛 南无善月佛 南无觉意华佛 南无上吉佛 南无善威德佛 南无智力德佛 南无善灯佛 南无坚行佛 南无天音佛 南无乐安乐佛 南无日面佛 南无乐解脱佛 南无戒明佛 南无住戒佛 南无无垢佛 南无坚出佛 南无安阇那佛 南无增益佛 南无香明佛 南无违蓝明佛 南无念王佛 南无密体佛 南无无碍相佛 南无信戒佛 南无至妙道佛 南无乐宝佛 南无明法佛 南无具威仪佛 南无大慈佛 南无上慈佛 南无至寂灭佛 南无甘露王佛 南无弥楼明佛 南无圣赞佛 南无广照佛 南无威德佛 南无见明佛 南无善行报佛 南无善喜佛 南无无忧佛 南无宝明佛 南无威仪佛 南无乐福德佛 南无功德海佛 南无尽相佛 南无断魔佛 南无尽魔佛 南无过衰道佛 南无不坏意佛 南无水王佛 南无净魔佛 南无众上王佛 南无爱明佛 南无福灯佛 南无菩提相佛 南无智明佛 南无善灭佛 南无梵命佛 南无智喜佛 南无神相佛 南无如众王佛 南无持地佛 南无爱日佛 南无罗睺月佛 南无华明佛 南无药师上佛 南无持势力佛 南无福德明佛 南无喜明佛 南无好音佛 南无法自在佛 南无梵音佛 南无善业佛 南无意无错佛 南无大施佛 南无名赞佛 南无众相佛 南无德流布佛 南无世自在佛 南无德树佛 南无辨意佛 南无灭痴佛 南无无量佛 南无善月佛 南无无边辩相佛 南无梨陀法佛 南无应供养佛 南无度忧佛 南无乐安佛 南无世音佛 南无爱身佛 南无妙足佛 南无优钵罗佛 南无华缨德佛 南无无边辩光佛 南无信圣佛 南无焰炽佛 南无德精进佛 南无真实佛 南无天王佛 南无乐高音佛 南无信净佛 南无婆耆罗陀佛 南无福德音佛 南无炎炽佛 南无无边德佛 南无聚威佛 南无师子游佛 南无不动佛 南无信清净佛 南无行明佛 南无龙音佛 南无持轮佛 南无财成佛 南无世爱佛 南无法名佛 南无无量宝名佛 南无云相佛 南无慧道佛 南无妙音佛 南无虚空音佛 南无虚空佛 南无大王佛 南无珠净佛 南无善财佛 南无灯炎佛 南无实音承佛 南无人主王佛 南无罗睺守佛 南无安隐佛 南无师子意佛 南无宝名闻佛 南无得利佛 南无遍见佛 南无世华佛 南无高顶佛 南无无偏辩才佛 南无差别知见佛 南无师子牙佛 南无梨陀步佛 南无福德佛 南无法灯盖佛 南无目揵连佛 南无无忧国佛 南无意思佛 南无乐菩提佛 南无法天敬佛 南无断势力佛 南无敬势佛 南无慧华佛 南无坚音佛 南无安乐佛 南无妙义佛 南无爱净佛 南无惭愧颜佛 南无妙髻佛 南无欲乐佛 南无楼至佛

此贤劫中诸佛出世名号如是。若人闻此千佛名字。不畏谬错必得涅槃。诸有智者闻诸佛名字。应当一心勿怀放逸。勤行精进无失是缘还堕恶趣受诸苦恼。安住持戒随宜多闻。常不远离具足深忍。是人则能值遇千佛。若持诵此千佛名者。则灭无量阿僧祇劫所集众罪。必当得佛诸三昧神通无碍智慧。及诸法门诸陀罗尼。一切经书种种智慧随宜说法皆当从是三昧中求。修习此三昧。当行净命勿生欺诳。离于名利勿怀嫉妒行六和敬。如是行者疾得三昧法。次礼十二部尊经大藏法轮。

敬礼十方诸大菩萨摩诃萨。

归命如是等十方世界无量无边诸大菩萨摩诃萨。

南无如是诸菩萨等。皆当忆念恭敬礼拜求阿惟越致地。

敬礼声闻缘觉一切贤圣。

归命如是无量无边辟支佛。

礼三宝已次复忏悔。

弟子等。已忏悔诸报竟。今当重更总都忏悔诸罪。殷勤启请十方诸佛救护。弟子我等。从无始无量百千万亿劫已来。造作恶业不可具说。或犯十恶或犯五逆及谤方等。或造无量阿僧祇罪。今者归命十方佛。归命十方法。归命十方僧。次复归命稽首东方阿閦佛。南方宝相佛。西方阿弥陀佛。北方妙胜佛。上方香积如来。下方亿像佛。稽首东方普贤大士。南方持世大士。西方观音大士。北方满月大士。上方虚空大士。下方坚德大士。本师释迦牟尼佛。归命未来佛性。又复稽首他方分身化佛大士维摩文殊师利。亦复稽首阿难迦叶出现四道圣人。亦复归命有教初心。稽首大藏十二部经。及于余经方等正典八分舍利形像。亦复归命现有佛事四方天王。忉利释梵三十三天。虚空天上地上地下。有诸山林树下一切神仙。有大神足有天眼者。有天耳者。愿赐闻知皆为证明。愿一切众生若未忏者。得此忏已皆得灭罪。弟子今日忏悔披肝露胆至诚归依佛。

南无东方胜意佛 南无南方胜仙佛 南无西方声山佛 南无北方胜光明佛 南无东南方爱清净佛 南无西南方坏众怖畏佛 南无西北方无畏善化佛 南无东北方极受上影王佛 南无下方遇神通王佛 南无上方莲花尊丰王佛

归命如是等十方尽虚空界一切三宝。弟子等自从无始世界已来及今恶身狂惑心乱无量倒见烦恼恶业不可具陈。所作众罪不自觉知。恶心炽盛不见后世。但见现在乐习烦恼远离善根。恶业障碍近恶知识。或于比丘边作非法。比丘尼边作非法。父母边作非法。或复大众前作非法。或复自在用僧鬘物。或于五部僧边。或作是非或说世间无量恶果。或杀菩提善根众生。或谤法师。法说非法非法说法。谓如来无常正法无常僧宝无常。不乐惠施信受邪法。如是等罪无量无边。是故今日无量怖畏无量惭愧。归依三宝。诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等今日发露忏悔。

弟子等。自从无量劫来造作五逆。或犯过去未来现在诸佛禁戒。作一阐提行。发粗言诽谤正法。造是重业未曾改悔心无惭愧。或犯十恶等罪。自知定犯如是重事。本心初无怖畏惭愧嘿受供养。未曾发露。于彼正法未有护惜建立之心。于其中间毁訾轻贱言多过恶。或复说言无佛法僧。或复不信有诸地狱受报。如是等罪无量无边。今日无量怖畏无量惭愧。归依三宝诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等发露忏悔。

弟子等。自从无量劫来至于今日。或四倒见四重之法说偷兰遮。偷兰遮法说为四重。犯说非犯非犯说犯。轻罪说重重罪说轻。净见不净不净见净。或复邪见赞说世典不敬佛经诸恶论议畜八不净。真是佛语以为魔语。真是魔语以为佛语。或复信受六师所说。或作是言。如来今日已归涅槃三宝无常。身心起惑无量倒见。是故今日无量怖畏无量惭愧。归依三宝。诸佛慈悲方等父母菩萨知识。听许我等发露忏悔。

愿弟子等。承是忏悔所生功德。愿生生世世拔济十方一切众生。远离十恶修行十善。所有诸苦使得安止。不可思议阿僧祇众令住十地。若此国土及余世界。所有善法悉以回向。我所修行身口意善。愿于来世证无上道。愿诸女人皆成男子。具足智慧精勤不懈。一切皆行菩萨之道。勤心修集六波罗蜜。若此阎浮及余他方无量世界所有众生。所作种种善妙功德。我今深心随其欢喜。我今以此随喜功德及身口意所作善业。愿于来世成无上道。得净无垢吉祥果报。悉令具足如来正觉。

大乘莲华宝达问答报应沙门经

马头罗刹语宝达菩萨曰。而此地狱乃有无量。若有比丘。不净靴鞋蹑于方等大乘清净香室。当堕铁[金*疾][金*離]地狱。若有比丘。心怀嗔恚举手向师生一念恶。堕燃手脚地狱。若有比丘。发声骂师作一恶言堕铜狗地狱。若有比丘。心无慈悲煮汤众生肉者。入铁山地狱。马头罗刹语宝达菩萨曰。如是罪报皆不虚也。

宝达悲泣而还摩竭道场。绕佛七匝悲泣而言。此东方铁围山间无量地狱。我当云何而拔此诸罪人等。佛言。宝达。汝作神通往入其中。唤诸罪人悉皆得出。地狱苦恼皆得休息。悉来见我我为说法令使得道。

尔时宝达便作神通往诣地狱坐高台上唤诸罪人及阿须轮王。汝等罪人。今不知耶。三界人尊今出于世。大悲普照无不蒙益使出三界。阿须轮王得闻是语生欢喜心。唤诸罪人。我今快乐如囚得赦如死还活。将诸罪人来向宝达菩萨。则化地狱苦痛之处莫不快乐。来诣佛所佛为说法皆得悟道。说此品时二万比丘得阿罗汉道。五千比丘尼得须陀洹果。六千王子得法眼净。八百女人得三禅心。天龙鬼神莫不欢喜而去。

佛说罪业报应教化地狱经

如是我闻。一时佛在王舍城耆阇崛山中。与菩萨摩诃萨及声闻眷属俱。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。及诸天龙鬼神等皆悉集会。尔时信相菩萨白佛言。今有地狱饿鬼畜生奴婢贫富贵贱种类若干。唯愿世尊。具演说之。凡有众生闻佛说法。如孩儿得母。如病得医。如裸得衣。如闇得灯。世尊说法利益众生亦复如是。

尔时世尊观时已至。知诸菩萨劝请殷勤。则放眉间白毫相光照于世界。地狱休息苦痛安宁。尔时一切受罪众生寻佛光明来诣佛所。绕佛七匝至心作礼。劝请世尊。敷演导化令此众生得蒙解脱。

尔时信相菩萨。为诸众生而作发起白佛言。世尊。尔时众生为诸狱卒剉碓斩身。从足斩之乃至其顶斩之以讫。巧风吹活而复斩之。何罪所致。佛言。此人前世坐不信三尊不孝父母。屠儿魁脍斩害众生故获斯罪。复有众生身体顽痹眉须堕落。举身洪烂鸟栖鹿宿。

人迹断绝沾污亲族。人不嬉见名之癞病。何罪所致。佛言。以前世时坐不信三尊不孝父母。破坏塔寺剥脱道人。斫射贤圣伤害师长。常不返报复背恩义。常行猪犬淫溢所尊。不避亲疏无有惭愧故获斯罪。复有众生身体长大。聋騃无足宛转腹行。唯食泥土以自活命。为诸小虫之所[口*(一/巾)]食。常受此苦不可堪处。何罪所致。佛言。以前世时为人自用。不信好言善语。不孝父母。反戾时君。若为帝王大臣四镇方伯州郡令长宫禁守护。恃其威势。侵夺民物无有道理。使人穷苦故获斯罪。复有众生两目盲瞎睹无所见。或触树木或堕沟坑。于时死已更复受身亦复如是。何罪所致。佛言。以前世时坐不信罪福障佛光明。缝鹰眼合笼系众生。皮囊盛头不得所见故获斯罪。复有众生。吃嘅喑哑口不能言。若有所说不能明了。何罪所致。佛言。以前世时坐诽谤三尊轻毁圣道。论他好恶求人长短。强诬良善憎嫉贤人故获斯罪。

复有众生。腹大颈细不能下食。若有所食变为脓血。何罪所致。佛言。以前世时偷盗僧食。或为大会施设肴馔。故取麻米屏处食之。吝惜己物但贪自有。常行恶心与人毒药。气息不通故获斯罪。复有众生。常为狱卒烧热铁钉贯之百节针之已讫。自然火生焚烧其身悉皆燋烂。何罪所致。佛言。以前世时坐为针师伤人身体不能差病。诳他取物徒令痛苦故获斯罪。复有众生常有镬中。牛头阿婆手捉铁叉。牵着镬中煮之令烂。还则吹活而复煮之。何罪所致。佛言。以前世时屠杀众生。汤灌灭毛不可限量。故获斯罪。

复有众生在大城中煻煨齐心。四门虽开到则闭之。东西驰走不能自免。为火烧尽何罪所致。佛言。以前世时焚烧山泽决穴陂池。使诸众生没溺而死。故获斯罪。复有众生常在雪山中。寒风所吹皮肉剥裂。何罪所致。佛言。以前世时横道作贼剥脱人衣。冬月隆寒令他冻死。[利-禾+皮]剥牛羊苦痛难堪。故获斯罪。

复有众生。常在刀山剑树之上。若有所捉则便伤割支节断坏。何罪所致。佛言。以前世时屠杀为业烹害众生。刀割剥刺骨肉分离。头脚星散悬于高格秤量而卖。或复生悬痛不可堪。故获斯罪。复有众生五根不具。何罪所致。佛言。以前世时飞鹰走狗弹射鸟兽。或破其头或断其足生灭头翼。故获斯罪。

复有众生。癵癖背膢腰臗不遂。脚跛手折不能行步。何罪所致。佛言。以前世时为人疽克行道安锵。或施射科陷坠众生前后非一。故获斯罪。复有众生。或嗔或痴或狂或騃。不别好丑何罪所致。佛言。以前世时饮酒醉乱犯三十六失。后得痴身如似醉人。不别尊卑故获斯罪。好弓刀骑乘为夷人。好杀猎为豺狼。好著驭花入精舍中后为戴角虫。好著长裙后作长尾虫。喜恶口者后作狗。恶口谗刺人及多嗔恚者后为蛇虺。好恶声后为鸱枭。喜祸语后为野狐。

目连见一大身众生举体无皮形如肉段乘空而行。佛言。过去自堕其胎已堕地狱故受斯苦。目连见一众生举身无皮纯一肉段。乘空而行乌鸱随而喙食。佛言。过去生中为屠儿者。已堕地狱犹受斯苦。

目连见一众生。以铜铁罗网自缠其身。火常炽盛还烧其体乘空而行。佛言。过去生中为捕鱼师。地狱余罪今受此身。网鸟网兔亦复如是。

目连见一大身无头众生。两边生目胸前生口。身常流血诸虫[口*(一/巾)]食痛彻骨髓。佛言。过去生中好断虫兽头。已地狱受苦今得此身。目连见一大身众生举身生毛毛利如刀。其毛火燃烧割其体。佛言。过去生中刀剑伤一切之命。地狱余报续受斯苦。

佛名经卷第三十

<<[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] ... >>

佛说佛名经

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无阿差末经 南无弥勒下生经 南无修行经 南无无尽意经 南无大云经 南无广博严净经 南无所行赞经 南无十住经 南无海龙王经 南无思益经 南无菩萨处胎经 南无禅行经 南无鸯掘魔罗经 南无菩萨本缘经 南无密迹金刚经 南无佛藏经 南无大树紧那罗经 南无阿毗昙心经 南无大悲分陀利经 南无百喻经 南无大吉义咒经 南无净度经 南无维摩诘经 南无菩萨本行经 南无宝箧经 南无无明罗刹经 南无集一切福德经 南无金光明经

次礼十方诸大菩萨。

南无因陀罗德菩萨 南无海天菩萨 南无拔陀波罗菩萨 南无药王菩萨 南无卢舍那菩萨 南无月光菩萨 南无波头摩胜藏菩萨 南无智山菩萨 南无圣藏菩萨 南无不舍行菩萨 南无不空见菩萨 南无妙声菩萨 南无妙声吼菩萨 南无常微笑寂根菩萨 南无波头摩道胜菩萨 南无广思菩萨 南无忧波罗眼菩萨 南无可供养菩萨 南无常忆菩萨 南无住一切悲见菩萨 南无断一切恶法菩萨 南无住一切声菩萨 南无住一切有菩萨 南无住佛声菩萨 南无无垢菩萨 南无勇猛德菩萨 南无净菩萨 南无宝胜菩萨 南无罗网光菩萨 南无断诸盖菩萨 南无能舍一切事菩萨 南无华庄严菩萨 南无月光光明菩萨 南无最胜意菩萨 南无坚意菩萨 南无自在天菩萨 南无胜意菩萨 南无净意菩萨

从此以上一千四百佛十二部经一切贤圣。

南无金刚意菩萨 南无增长意菩萨 南无善住菩萨 南无善导师菩萨 南无波头摩藏菩萨 南无陀尼自在王菩萨 南无普行菩萨 南无觉菩提菩萨 南无归如是等十方无量无边菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无实辟支佛 南无不可比辟支佛 南无欢喜辟支佛 南无喜辟支佛 南无随喜辟支佛 南无十二婆罗堕辟支佛 南无十同名婆罗辟支佛 南无火身辟支佛 南无同菩提辟支佛 南无摩诃男辟支佛 南无心上辟支佛 南无发净辟支佛 归命如是等无量无边辟支佛

礼三宝已次复忏悔。

众等相以。即今我身心寂静无谄无障。正是生善灭恶之时。复应各起四种观行。以为灭罪作前方便。何等为四。一者观于因缘。二者观于果报。三者观于自身。四者观如来身。第一观因缘者。知我此罪藉以无明。不善思惟无正观力。不识其过远离善友诸佛菩萨。随逐魔道行邪险迳。如鱼吞钩不知其患。如蚕作茧自萦自缚。如鹅赴火自烧自烂。以是因缘不能自出。

第二观于果报者。所有诸恶不善之业。三世流转苦果无穷。沉溺无边巨夜大海。为诸烦恼罗刹所食。未来生死冥然无崖。设使报者转轮圣王。王四天下飞行自在七宝具足。命终之后不勉恶趣。四空果报三界尊极福尽。还作牛领中虫。况复其余无福德者而复懈怠不勤忏悔。此亦譬如抱石沉渊求出良难。

第三观我自身。虽有正因灵觉之性。而为烦恼黑暗丛林之所覆蔽。无了因力不能得显。我今应当发起胜心。破切无明颠倒重障。断灭生死虚伪苦因。显发如来大明觉慧。建立无上涅槃妙果。

第四观如来身。无为寂照离四句绝百非。众德具足湛然常住。虽复方便入于灭度。慈悲救接未曾暂舍生。如是心可谓灭罪之良津除障之要行。是故弟子今日至诚归依佛。

南无东方胜藏珠光佛 南无南方宝积示现佛 南无西方法界智灯佛 南无北方最胜降伏佛 南无东南方龙自在王佛 南无西南方转一切生死佛 南无西北方无边智自在佛 南无东北方无边功德月佛 南无下方海智神通佛 南无上方一切胜王佛 如是十方尽虚空界一切三宝

弟子等。无始以来至于今日。长养烦恼日深日厚日滋日茷。覆盖慧眼令无所见。断除众善不得相续。起障不得见佛不闻正法不值圣僧。烦恼起障不见过去未来一切善恶业行烦恼障。受人天尊贵之烦恼障。生色无色界禅定福乐之烦恼障。不得自在神通飞腾隐显遍生十方诸佛净土听法之烦恼障。学安那般那数息不净观诸烦恼障。学慈悲喜舍因缘烦恼障。学七方便三观义烦恼障。学四念处暖顶忍烦恼。学闻思修第一法烦恼障。学空平等中道解烦恼障。学念道示相诸烦恼障。学七觉支不示相烦恼障。学于道品因缘观烦恼障。学八解脱九空之烦恼障。学于十智三三昧烦恼障。学三明六通四无碍烦恼障。学六度四等烦恼障。学四摄法广化之烦恼障。学大乘心四弘誓愿烦恼障。学十明十行之烦恼障。学十回向十愿之烦恼障。初地二地三地四地明解之烦恼障。五地六地七地诸知见烦恼障。学八地九地十地双照之烦恼障。如是乃至障学佛果百万阿僧祇诸行上烦恼。如是行障无量无边。弟子今日至到稽恳向十方佛尊法圣众惭愧忏悔愿皆消灭。

愿藉此忏悔障于诸行一切烦恼。愿弟子在在处处自在受生。不为结业之所回转以如意通于一念。须遍至十方净诸佛土摄化众生。于诸禅定甚深境界及诸知见通达无碍。心能普同一切诸法乐说无穷。而不染著得心自在得法自在知慧自在方便自在。令此烦恼及无知结习毕竟永断不复相续。无漏圣道朗然如日(礼佛一拜)。

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无首楞严经 南无菩萨梦经 南无菩萨神通变化经 南无法界体性经 南无密藏经 南无般舟经

从此以上一千七百佛十二部经一切贤圣。

南无超日明经 南无中本起经 南无无量经 南无百论经 南无宝梁经 南无善王皇帝经 南无发菩提心经 南无决罪福经 南无大乘方便经 南无法句经 南无蜜蜂王经 南无虚空藏经 南无辟支佛缘经 南无净业障经 南无温室洗浴经 南无太子赞经 南无胜睒经 南无光瑞经 南无法句譬喻经 南无众要阿毗昙经 南无三受经 南无三乘无当经

次礼十方诸大菩萨。

南无妙光菩萨 南无无边光菩萨 南无无量明菩萨 南无勇力菩萨 南无普贤菩萨 南无勇智菩萨 南无度难菩萨 南无济神菩萨 南无开化菩萨 南无净智菩萨 南无安神菩萨 南无专通菩萨 南无无边光菩萨 南无金刚慧菩萨 南无宝首菩萨 南无调慧菩萨 南无法藏菩萨 南无龙树菩萨 南无净藏菩萨 南无净眼菩萨 南无大势志菩萨 南无童真菩萨 南无成道菩萨 南无度难菩萨 南无弥陀罗菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无见人飞腾辟支佛 南无可波罗辟支佛 南无秦摩利辟支佛 南无月净辟支佛 南无善智辟支佛 南无修陀罗辟支佛 南无善法辟支佛 南无应求辟支佛 南无髻求辟支佛 南无大势辟支佛 南无修行不著辟支佛 南无舍辟支佛 归命如是等无量无边辟支佛

礼三宝已次复忏悔。

弟子等略忏烦恼障竟。命当次第忏悔业障。天业能庄饰世趣在在处处。是以思惟求离世解脱。所以六道果报种种不同。形类各异当知皆是业力所作。所以佛十力中业力甚深。凡夫之人多于此中好起疑惑。何以故尔现见世间行善之人。触向輱轲为恶之者。是事谐偶谓言天下善恶无分。如此计者皆是不能深达业理。何以故尔经中说言有三种业。何等为三。一者现报二者生报三者后报。现报业者现在作善作恶现身受报。生报业者此生作善作恶来生受报。后报业者或是过去无量生中作善作恶。或于此生中受或在未来无量生中方受其报。向者行恶之人现见好。此是过去生中报后报善业熟故。所以现在有此乐果焉关现在作诸恶业而得好报。行善之人现在见苦者是过去生中生报后报恶业熟故。现在善根力弱不能排遣。是故得此苦报焉关现在作善而招恶报。何以知然现在世间为善之者为人所赞叹人所尊重。故知未来必招乐果过去既有如此恶业。所以诸佛菩萨教令亲近善行共行行忏悔善知诸者于得道中则为令利。是故弟子等今日至诚归于依佛。

南无东方无量离垢佛 南无南方树根花王佛 南无西方莲华自在佛 南无北方金刚能破佛 南无东南方悉檀义胜佛 南无西南方金海自在王佛 南无西北方无边法自在佛 南无东北方无碍香象王佛 南无下方无碍慧幢佛 南无上方甘露上王佛 如是十方尽虚空界一切三宝

弟子等。无始以来至于今日。积恶如恒沙造罪满天地。舍身与受身不觉亦不知。或作五逆深厚浊缠无间罪业。或造一阐提断善根业。轻诬佛语谤方等业。破灭三宝毁正法业。不信罪福起十恶业。迷真返正痴惑之业。不孝二亲反戾之业。轻慢师长无礼敬业。朋友不信不义之业。或作四重六重八重障圣道业。毁犯五戒破八斋业。五篇七聚多缺犯业。优婆塞戒轻重垢业。或菩萨戒不能清净如说行业前后方便污梵行业。月无六斋懈怠之业。年三长齐不常循业。三千威仪不如法业。八万威仪微细罪业。不循身戒心真之业。春秋八王造众罪业。行十六种恶律仪业。于苦众生无愍伤业。不矜愍业不拔不济无救护业。心怀嫉忌无度彼业。于怨亲境不平等业。耽荒五欲不厌离业。或因衣食园林池治生荡逸业。或以盛年放恣情欲造众罪业。或善有漏回向三有障出世业。如是等业无量无边。今日发露向十方佛尊法圣众皆悉忏悔。

愿弟子等。承是忏悔无间等罪诸业所生福善。愿生生世世灭五逆罪除一阐提。或有如是轻重诸罪从今以去乃至道场誓不更犯。恒习出世清净善法。精持律行守道护威仪。如度海者爱惜浮囊六度四等常檦行道戒定慧品。转得增明速成如来三十二相八十种好十力无大悲三念常乐妙智八自在我(作礼一拜)。

佛说佛名经卷第二

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无弥勒上生经 南无陀罗尼经 南无小泥洹经 南无摩登伽经 南无十轮经 南无五戒经 南无不退轮经 南无入大乘论经 南无付法藏经 南无楞伽经 南无楞伽阿拔多罗经 南无大夫经 南无善臂菩萨经 南无弥勒发问经 南无法自在王经 南无胜鬘经 南无文殊师利经 南无佛说明度经 南无佛说安般经 南无十缘经

从此以上四千九百佛十二部经一切贤圣。

南无佛说般泥洹经 南无佛说决定比尼经 南无佛说观弥勒菩萨生兜率天经 南无佛说危脆经 南无相续解脱经 南无宝车经 南无千佛名目七十佛名经 南无僧忍经 南无车匿经

次礼十方诸大菩萨。

南无日藏菩萨 南无不缺意菩萨 南无观世音菩萨 南无满尸利菩萨 南无执宝印菩萨 南无常举手菩萨 南无弥勒菩萨 南无敬首菩萨 南无觉首菩萨 南无宝首菩萨 南无惠首菩萨 南无德首菩萨 南无目首菩萨 南无明首菩萨 南无法首菩萨 南无智首菩萨 南无贤首菩萨 南无法慧菩萨 南无功德林菩萨 南无金刚幢菩萨 南无金刚藏菩萨 南无善财童子菩萨 南无转不退法轮菩萨 南无发心即转法轮菩萨 南无离垢净菩萨 南无除诸盖菩萨 南无示威仪见皆爱喜菩萨 南无妙相严净王意菩萨 南无不诳一切众生菩萨 南无无量功德海意菩萨 南无诸根常定不乱菩萨 南无宝意菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无阿利多辟支佛 南无婆梨多辟支佛 南无多伽楼辟支佛 南无称辟支佛 南无见辟支佛 南无爱见辟支佛 南无觉辟支佛 南无乾陀罗辟支佛 南无妻辟支佛 南无梨沙婆辟支佛

礼三宝已次复忏悔。

已忏烦恼障已忏悔业障所除报障。今当次第披陈忏悔。经中说言业报至时。非空非海中非入山石间无有地方所所脱之不受报。唯有忏悔力乃能得除灭。何以知然。释提桓因五衰相见。恐惧忉心归诚三宝。五相即灭得延天年。如是等比经教所明。其人若不值善友奖道则靡恶不造致使大。命将尽临穷乏际地狱恶相皆现在前。当尔之时悔惧交至不预修善临穷方悔后将何及乎。殃祸异处宿预严持。当独趣入远到地狱。所住得前行入于火镬。身心损碎精神痛苦。如此之时欲求一礼一忏岂复可得。众生等莫自恃盛年财宝势力。懒墯懈怠于逸自恣。死苦一至无问老少贫富贵贱。皆悉摩灭奄忽而至不令人知失。人命无常喻如朝露出息虽存入息难保。云何以此而不忏悔且互天使者。既来无常杀鬼卒至盛年壮色无得免者。当尔之时华堂邃宇何关人事。高车大马岂得自随。妻子眷属非复我亲。七珍宝饰乃为他玩。以此而言世间果报。皆为幻化。上天虽乐会归败坏寿尽魂逝堕落三涂。是故佛语须跋陀言。法师郁头篮弗利根聪明。能伏烦恼至于非非相处。命终还作畜生道中飞狸之身。况复余者。故知未登圣果已还作应流转备经恶趣。如不谨慎忽尔一朝亲婴斯事将不悔。或如今被罪行诸公门已是小苦情地慞惶眷属恐惧。求救百端地狱众苦比者。此者百千万倍不得为喻。众等相与历劫以来罪若须弥云何闻。此晏然不畏不惊不恐。令此精神复婴斯苦实为可痛。是故弟子等运此单诚归依佛。

南无东方调御佛 南无南方金刚藏佛 南无西方登法界佛 南无北方无边眼佛 南无东南方无忧德佛 南无西南方坏诸根佛 南无西北方勇猛伏佛 南无东北方大力光明佛 南无下方欢喜路佛 南无上方香上王佛

弟子等。从无始以来至于今日。所有报障然其重者第一唯有阿鼻地狱。如经所明今当略说其相。此狱周匝有七重铁城。复有七重铁网覆其上下。有七重刀林无量猛火。纵广八万四千由旬。罪人之身遍满其中。罪业因缘不相妨碍。上火彻下下火彻上。东西南北通彻交过。如鱼在熬脂膏皆尽。此中罪苦亦复如是。其城四门有四大铜狗。其身纵广四千由旬牙似锋铓眼如电掣。复有无量铁觜之鸟。奋翼飞腾啖罪人肉牛头。狱卒形如罗刹而有九尾尾如铁叉。复有八头。头上有十八角有六十四眼。一一眼中皆悉迸出诸铁丸烧罪人肉。然其一嗔一怒皆吼之时声如礔礰。复有无量自然刀轮。空中而下从罪人顶入从足而出。于是罪人痛彻骨髓苦忉肝心。如是经无量岁。求生不得求死不得。如是等报今日皆悉稽颡惭愧忏悔。其余地狱刀山剑树身首脱落罪报忏悔。镬汤炉炭地狱烧煮罪报忏悔。铁床铜柱地狱燋燃罪报忏悔。刃轮火车地狱擗擗轹罪报忏悔。拔舌黎耕地狱楚痛罪报忏悔。吞啖铁丸烊铜灌口地狱五内消烂罪报忏悔。铁碓铁磨地狱骨肉灰粉罪报忏悔。黑绳铁铜地狱支节分离罪报忏悔。灰河沸屎地狱恼闷罪报忏悔。醎水寒冰地狱皮肤折裂裸冻罪报忏悔。虎狼鹰犬地狱更相残害罪报忏悔。火坑地距地狱更相抟撮斫刺罪报忏悔。火坑地狱炮炙罪报忏悔。两舌相磕地狱形骸破碎罪报忏悔。众合黑耳地狱解剔罪报忏悔。闇冥肉山地狱斩剉罪报忏悔。锯解钉身地狱断截罪报忏悔。铁棒倒悬地狱屠割罪报忏悔。燋热叫唤地狱烦惋罪报忏悔。大小铁围山间长夜冥冥不识三光罪报忏悔。阿波波地狱阿婆婆地狱阿吒吒地狱阿罗罗地狱。如是八寒八热一切诸地狱。一一狱中复有八万四千鬲子地狱以为眷属。此中罪苦炮[烈-列+暑]楚痛剥皮[方*(色-巴+布)]肉削骨打髓抽肠杖胇无量诸苦。不可闻不可说。南无佛今日在此中者或是我等无始以来经生父母一切眷属我等相与。命终之后或当复堕如此狱中。今日洗心单至到叩头稽颡向十方佛。大地菩萨求哀忏悔。今此一切报障毕竟消灭。

愿弟子等承是忏悔。地狱等报所生功德即时破坏。阿鼻铁城悉以净土无恶道名其余地狱一切苦具转为乐缘。刀山剑树变成宝林。镬汤炉炭莲华化生。牛头狱卒除热暴虐。皆起慈悲无有恶念。地狱众生得离苦果。更不造因等受安乐如第三禅。一时俱发无上道心(礼一拜)。

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无八龙天王神咒经 南无和休经 南无罗什譬喻经 南无稻芉经

从此以上五千四百佛十二部经一切贤圣。

南无观发诸王恶偈经 南无鹦鹉王经 南无佛说陀邻尼经 南无方便心论经 南无佛说玉耶经 南无钵记经 南无佛说四愿经 南无佛说六字咒王经 南无佛说迦叶经 南无佛说中心经 南无照明三昧经 南无五梦经 南无贤者威仪经 南无法镜经 南无老母人经 南无未曾有经 南无未生怨经 南无弥勒慧经 南无大泥洹经 南无萨和普王经 南无人本欲生经 南无十二因缘经 南无野鸡经 南无我所经

次礼十方诸大菩萨。

南无阿罗尼自在王菩萨 南无辩才庄严菩萨 南无须弥顶王菩萨 南无海德宝严净意菩萨 南无大严净菩萨 南无大相菩萨 南无光相菩萨 南无光德菩萨 南无净意菩萨 南无喜王菩萨 南无坚势菩萨 南无坚意菩萨 南无慈王法王子菩萨 南无大目法王子菩萨 南无梵音法王子菩萨 南无妙色法王子菩萨 南无旃檀林法王子菩萨 南无师子吼音法王子菩萨 南无妙声法王子菩萨 南无妙色形根法王子菩萨 南无种种庄严法王子菩萨 南无释幢法王子菩萨 南无顶生法王子菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无闻辟支佛 南无智身辟支佛 南无毗耶离辟支佛 南无俱萨罗辟支佛 南无波苏陀罗辟支佛 南无无毒净心辟支佛 南无实无垢辟支佛 南无福德辟支佛 南无黑辟支佛 南无唯黑辟支佛

礼三宝已次复忏悔。

已忏地狱报竟。今当复次忏悔三恶道报。经中佛说多欲之人多求利故苦恼亦多。知足之人虽卧地上犹以为乐。不知足者虽处天堂犹不称意俣。世间人忽有急难便能舍财不计多少。而不知此身临于三涂深坑之上。一息不还便应堕落。忽有知识营功德福令修未来善法资粮。执此悭心无肯作理。夫如此者极为愚惑。何以故尔经中佛说。生时不赍一文而来死亦不持一文而去。苦身积聚为之忧恼。于己无益徒为他有。无善可恃无得可怙。致使命终堕诸恶道。是故弟子等今日稽颡恳到归依佛。

南无东方大光曜佛 南无南方虚空住佛 南无西方金刚步佛 南无北方无边力佛 南无东南方无边王佛 南无西南方坏诸怨贼佛 南无西北方金色光音佛 南无东北方离垢光佛 南无下方师子游戏佛 南无上方月幢王佛

如是十方尽虚空界一切三宝。

弟子今日次复忏悔畜生道中无所识知罪报。忏悔畜生道中负重牵掣偿他宿债罪报。忏悔畜生道中不得自在为他斫刺屠割罪报。忏悔畜生无足二足四足多足罪报。忏悔畜生道中身诸毛羽鳞甲之内为诸小虫之所唼食罪报。如是畜生道中有无量罪报今日至诚皆悉忏悔。

次复忏悔我鬼道中长饥罪报 忏悔饿鬼有千万岁劫不曾闻浆水之名罪报 忏悔饿鬼食啖脓血粪秽罪报。忏悔饿鬼动身之时一切支节火然罪报。忏悔饿鬼腹大咽小罪报。如是饿鬼道中无量苦报今日稽颡皆悉忏悔。

复次一切鬼神修罗道中谕謟诈称罪报。忏悔鬼神道中担沙负石填河塞海罪报。忏悔鬼神罗刹鸠般荼诸鬼神生啖血肉受此丑陋罪报。如是鬼神道中无量无边一切罪报。今日稽颡向十方佛大地菩萨求哀忏悔悉令消灭。愿弟子等承是忏悔。畜生等报所生功德。生生世世灭愚痴垢自识业缘。智慧明照断恶道身。愿以忏悔饿鬼等报所生功德 生生世世永离悭贪饥渴之苦。常餐甘露解脱之味。愿以忏悔鬼神修罗等报所生功德。生生世世质直无謟。离邪命因除丑陋果福利人天。愿弟子等从今以去乃至道场决定。不受四恶道报。唯除大悲为众生故。誓愿力处之无厌。

(礼一拜)

佛说佛名经卷第六

(敬写大佛名经贰佰捌拾捌卷惟愿城隍安泰百姓康宁府主尚书曹公己躬永寿继绍长季含宅枝罗常然庆吉于时大梁贞明陆季岁次庚辰伍月十伍日写记)。

佛说佛名经

南无大智慧见闻皆欢喜佛 南无一切佛宝高胜幢佛 南无法自在吼佛 南无初发心香自在娑罗佛 南无师子奋迅王佛 南无那罗延自在藏弥留胜佛 南无宝山精进自在集功德佛 南无香波头摩精进王成就佛 南无名快照明精进通集佛 南无无碍精进善惟奋迅王佛 南无树提藏佛 南无星宿方便称佛 南无功德力娑罗王佛 南无妙声吼奋迅佛 南无得一切众生意佛 南无大意佛 南无妙声佛 南无宝地山佛 南无法云吼声佛 南无光波婆吒佛 南无无垢光明佛 南无功德迹佛 南无因缘光明佛 南无无边功德王佛 南无瞻波迦花色佛 南无山帝释王佛 南无智德峰王佛 南无德华藏佛 南无不动智佛 南无无碍智佛 南无解脱智佛 南无威仪智佛 南无明相智佛 南无究竟智佛 南无最胜智佛 南无自在智佛 南无梵智佛 南无观察智佛 南无殊特月佛 南无无尽月佛 南无不动月佛 南无风月佛 南无水月佛 南无解脱月佛 南无无上月佛 南无星宿月佛 南无清净月佛 南无明了月佛 南无无住眼佛 南无不动眼佛 南无天眼佛 南无解脱眼佛 南无审谛眼佛 南无明相眼佛 南无最上眼佛 南无绀青眼佛 南无无尽幢佛 南无风幢佛

从此已上八千三百佛十二部经一切贤圣。

南无解脱幢佛 南无威仪幢佛 南无明相幢佛 南无常幢佛 南无最胜幢佛 南无自在幢佛 南无梵幢佛 南无观察幢佛 南无二万日月灯明佛 南无大通智胜佛 南无十六王子佛 南无空王佛 南无多宝佛 南无二万亿威音王佛 南无云自在登王佛 南无思善佛 南无无数光佛 南无分身诸佛 南无日月净明德佛 南无净华宿王智佛 南无净庄严王佛 南无龙尊王佛 南无云雷音王佛 南无云雷宿王华智佛 南无娑罗树王佛 南无上威德宝王佛 南无百亿定光佛 南无光远佛 南无善山王佛 南无须弥天冠佛 南无须弥等曜佛 南无月色佛 南无正念佛 南无离垢佛 南无无著佛 南无龙天佛 南无不动地佛 南无琉璃妙花佛 南无琉璃金色佛 南无金藏佛 南无炎光佛 南无炎根佛 南无地种佛 南无月像佛 南无日音佛 南无解脱华佛 南无庄严光明佛 南无海觉神通佛 南无水光佛 南无大香佛 南无离尘垢佛 南无舍厌意佛 南无宝炎佛 南无妙顶佛 南无勇立佛 南无功德持慧佛 南无蔽日月光佛 南无日月琉璃光佛 南无无上琉璃光佛 南无最胜上首佛 南无菩提华佛 南无月明佛 南无处世佛 南无华色王佛 南无水月光佛 南无除痴冥佛 南无度盖行佛 南无净信佛 南无善宿佛 南无威神佛 南无善法佛 南无鸾音佛 南无师子音佛 南无龙音佛 南无无量光佛 南无无量寿佛 南无无边光佛 南无无碍光佛 南无无对光佛 南无光炎王佛 南无清净光佛 南无欢喜光佛 南无智慧光佛 南无不断光佛 南无难思光佛 南无无称光佛 南无超日月光佛 南无相好紫金佛 南无远照佛 南无宝藏佛 南无无量音佛 南无甘露味佛 南无龙胜佛 南无胜力佛 南无师子音佛 南无离垢光佛 南无德首佛 南无妙德山佛 南无人王佛 南无无上华佛

从此已上八千四百佛十二部经一切贤圣。

南无无畏力王佛 南无龙自在王佛 南无师子衣王佛 南无自在王佛 南无普光佛 南无普明佛 南无普净佛 南无多摩罗跋旃檀香佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无龙王结愿神咒经 南无大乘宝云经 南无如来智印经 南无菩萨为鱼王经 南无礼佛经 南无在家律仪经 南无施色力经 南无舍利弗生西方经 南无莲华色比丘尼经 南无无贫女少施获弘福经 南无礼敬诸塔经 南无八关齐经 南无大力士出家得道经 南无师子畜生王经 南无佛说孝子报恩经 南无八正八邪经

次礼十方诸大菩萨。

南无灯手菩萨 南无德明王菩萨 南无分别辩觉菩萨 南无众德庄严菩萨 南无宝手菩萨 南无变动诸法王菩萨 南无无碍眼菩萨 南无天音声菩萨 南无超福聚菩萨 南无心不舍诸慧菩萨 南无除阴盖菩萨 南无合百千德菩萨 南无心无碍菩萨 南无一切行净菩萨 南无等见菩萨 南无金璎珞明德菩萨 南无柔软音响菩萨 南无志得佛声菩萨 南无广心菩萨 南无禅食菩萨 南无得如来住菩萨 南无弃恶法菩萨 南无无量德宝菩萨 南无法雨十方菩萨 南无超山顶菩萨 南无若夜月华菩萨 南无持一切菩萨 南无高贵德王菩萨 南无净住王子菩萨 南无琉璃光菩萨 南无无畏菩萨 南无师子吼菩萨 南无吉意菩萨 南无持意菩萨 南无金刚意菩萨 南无妙心菩萨 南无除慢菩萨 南无离言菩萨 南无三昧游戏菩萨 南无得辩才音声菩萨 南无持宝炬菩萨 南无破魔菩萨 南无观自在菩萨 南无能胜菩萨 南无妙生菩萨 南无大乐说菩萨 南无大海意菩萨 南无欢喜王菩萨 南无无缘观菩萨 南无不邪见菩萨 南无得誓愿菩萨 南无德耀王菩萨 南无善中善菩萨 南无慈仁智菩萨 南无超魔见菩萨 南无净王光菩萨 南无离垢净菩萨 南无天官菩萨 南无天眼菩萨 南无不尽欲菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无优陀夷尊者 南无周陀娑尊者 南无伽陀尊者 南无沓婆摩罗子尊者 南无阿湿嚩寠沙尊者 南无筏苏伴度尊者

礼三宝已次复忏悔。

佛告憍陈如。爱有三种。所谓欲爱.色爱.无色爱。何者欲爱。欲名放逸。放逸因缘则生贪触。以触因缘则生乐想。如是等法众生乐著。欲心发动如火所烧。欲因缘故。乐造十恶舍离十善。以是因缘堕于地狱.畜生.饿鬼。生贫穷夜叉中。欲因缘故。于生死中受五阴身具种种苦。虽受是苦不生怖畏心。无惭愧不乐修善。于流转中难得人身。设得人身以欲因缘。身口不净造作无量诸重恶业乃至五无间业。以是因缘复于生死三恶道中。受大重苦。一切受苦皆因欲心集因缘。犹如粪猪被于系缚。趣三恶道受诸苦恼。是故如来为断贪故。宣说正法呵责欲法。若有众生得闻如是呵责欲已。能如实观诸欲不净。如毒生果。如大火聚。如满瓶毒药。如满瓶粪。如利刀。如贼旃陀罗伽絺那。如热铁丸。如大雹雨。如恶毗岚婆风。如恶毒蛇。如恶野泽。如罗刹洲。如跋陀伽都。如种种粪扫聚。如尸陀林。是人如是知欲过患。于欲事中生大怖畏。身大颤动爱法乐法学法。剃除须发身披法服。求于正法求法自在。于正法中生清净心。于法道中行法救济。如是乐者。彼人临终获得正念。以念法故。乐法气味故。念法果报故。见十方佛在大众中。宣说法要教化众生。既闻法已得欢喜心。心欢喜故数数得见诸佛色身。是人死已离三恶道生有佛刹。常与善人游止共俱。能行布施忍辱精进。乐于禅定修习五通。乐涅槃道。大慈悲心。教化众生。能得诸佛璎珞庄严功德之身。过去所有烦恼及习。悉皆尽灭。彼诸众生得如是庄严身心。譬如香箧盛种种衣。衣服皆香而彼香华不失称两不损其色。憍陈如。欲界之中有八大地狱。一一地狱四面各有十六隔子以为眷属。周匝围绕。八大狱者一名一死一活地狱。二名黑绳地狱。三名众合地狱。四名叫唤地狱。五名大叫唤地狱。六名热地狱。七名大热地狱。八名阿鼻地狱。若诸众生自身口意造诸恶业故。生于彼大地狱中。经无量劫受种种苦。从一地狱至一地狱。苦中极苦不可堪忍。身常火燃食热铁丸饮镕铜汁。以其恶业未毕尽故。如是不死畜生之中。或有身如窗中游尘。复有众生身如十千由旬。复有众生寿命如一时顷。复有众生寿命一劫。以恶业故在彼中生。不知善法亦无智慧。常行不善无明黑暗。险恶道中常受饥渴。捶打乘骑负重困乏。领穿脊破蚊虻毒虫竞相唼食。或有饿鬼身长一尺。或有饿鬼身量如人。或有如千逾缮那。或复有鬼身如雪山。裸形无衣被发自缠。黑瘦羸瘠。唯皮褁骨肉血都无。身体粗涩犹如枯树。恒苦饥渴。口内火然。炎出于外。心常嗔忿无有慈悲。热闷慞惶求凉不得。既念此苦更生重苦。缘苦生苦还造苦因。于未来身复受苦报。如是三恶道苦无量无边。今日至诚皆悉忏悔。法性空中无缚解罪业随心种种生。若能观心无作受。一切业种皆消灭忏悔已归命礼三宝。

南无坏诸烦恼佛 南无妙音自在佛 南无大云光佛 南无云自在王佛 南无无缘庄严佛 南无过诸魔界佛 南无见无恐惧佛 南无一切德严佛 南无妙善住王佛 南无莲华藏光佛

从此已上八千五百佛十二部经一切贤圣。

南无离畏佛 南无栴檀香佛 南无虚空平等佛 南无无垢鸡兜称佛 南无华庄严光明作佛 南无不动作佛 南无善清净胜佛 南无不可降伏幢佛 南无大奋迅佛 南无广光明王佛 南无无畏智观佛 南无功德王光明佛 南无胜一切佛 南无闻声胜佛 南无伽那伽王光明威德佛 南无宝精进日月光明庄严威德黠声王佛 南无成就一切事佛 南无山峰佛 南无初发心念观一切疑即断烦恼佛 南无宝炎佛 南无大聚佛

次礼十二部尊经大藏法轮。

南无金刚结界咒经 南无观世音成佛经 南无智光仙人慈心不食肉经 南无铁城泥梨经 南无三十五佛名功德经 南无凡人三事愚痴不足经 南无鹦鹉闻四谛经 南无大比丘威仪经 南无调达生身入地狱经 南无佛说护口意经 南无猎师舍家学道经 南无琉璃王入地狱经 南无佛为婆罗门说耕田经 南无离车不放逸经 南无比丘于色厌离经 南无舍诸世务经

次礼十方诸大菩萨。

南无普吉祥威力菩萨 南无青莲华眼菩萨 南无法印藏菩萨 南无离尘幢菩萨 南无一切佛藏冠菩萨 南无一切化佛光明髻菩萨 南无寂静光菩萨 南无降魔音菩萨 南无佛幢上菩萨 南无虚空胜菩萨 南无势力自在王菩萨 南无普照三世觉菩萨 南无功德山威力菩萨 南无无碍眼菩萨 南无普照法界虚空冠菩萨 南无龙王髻菩萨

从此已上八千九百佛十二部经一切贤圣。

南无离垢光菩萨 南无世主音菩萨 南无功德珊瑚上菩萨 南无最胜自在王菩萨 南无法界光明觉菩萨 南无示一切大愿音菩萨 南无金刚智威力菩萨 南无普见眼菩萨 南无超出一切世间冠菩萨 南无梵王髻菩萨 南无震一切法海雷音菩萨 南无福德须弥上菩萨 南无地震音菩萨 南无广大觉菩萨 南无大智居士菩萨 南无善威仪菩萨 南无息一切世间苦安慰音菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣。

南无奢利弗呾罗尊者 南无没特伽罗子尊者 南无阿泥楼豆尊者 南无金色饮光尊者 南无末田底迦尊者 南无商那和修尊者 南无优波鞠多尊者 南无弥遮迦尊者

礼三宝已次复忏悔。

次忏劫盗之业。经中说言。若物属他他所守护。于此物中一草一叶。不与不取何况盗窃。但自众生唯见现在利故。以种种不道而取。致使未来受此殃累。是故经言。劫盗之罪。能令众生堕于地狱饿鬼受苦。若在畜生则受牛马驴骡骆驼等形。以其所有身力血肉偿他宿债。若生人中为他奴婢。衣不蔽形。食不充命。贫寒困苦。人理殆尽。劫盗既有。如是苦报。是故弟子。今日至到稽首归依佛。

南无东方坏诸烦恼佛 南无南方妙音自在佛 南无西方大云光佛 南无北方云自在王佛 南无东南方无缘庄严佛 南无西南方过诸魔界佛 南无西北方见无恐惧佛 南无东北方一切德严佛 南无上方莲华藏光佛 南无下方妙善住王佛

如是十方尽虚空界一切三宝。

弟子自从无始以来至于今日。或盗他财宝兴刃强夺。或自怙恃身逼迫而取。或恃公威。或假势力。高桁大械枉押良。善吞纳奸货栲直为曲。为此因缘。身罗宪网。或任邪治。领他财物。侵公益私。侵私益公。损彼利此。损此利彼。割他自饶。口与心吝。或窃没租估偷度关税。匿公稞输藏隐使役。如是等罪今悉忏悔。或是佛物僧物不与而取。或经像物或治塔寺物。或供养常住僧物。或拟招提僧物。或盗取误用恃势不还。或自借贷人。或复换贷漏忘。或三宝物混乱杂用。或以众物谷米樵薪盐豉酱醋菜茹果实钱帛竹木缯彩幡盖香香花油烛随情遂意。或自用或与人。或摘佛华果用僧鬘物因三宝财私自利己。如是等罪无量无边。今日惭愧皆悉忏悔。

又复无始以来至于今日。或作周旋朋友师僧同学父母兄弟六亲眷属。共住同止百一所须更相欺罔。或于乡邻比近移篱拓墙侵他地宅。改标易相掳掠田园。因公托私夺人邸店及以屯野。如是等罪今悉忏悔。

又复无始以来。或攻城破邑烧村坏栅。偷卖良民诱他奴婢。或复抂押无罪之人。使其形殂血刃身被徒锁家业。破散骨肉生离分张异域生死隔绝。如是等罪无量无边。今悉至到皆尽忏悔。

又复无始以来至于今日。或商估博货邸店市易轻秤小升减割尺寸。盗窃分铢欺罔圭合以粗易好以短换长。巧欺百端希望毫利。如是等罪今悉忏悔。

又复无始以来至于今日。穿逾墙壁断道抄掠。抵捍债息负情违要面欺心口。或非道凌夺鬼神禽兽四生之物。或假托卜相取人财宝。如是乃至以利求利恶求多求无厌无足。如是等罪无量无边。不可说尽。今日至到向十方佛尊法圣众皆悉忏悔愿弟子等承是忏悔。劫盗等罪所生功德生生世世得如意宝。常雨七珍上妙衣卧。百味甘露。种种汤药。随意所须。应念即至。一切众生无偷夺想。一切皆能少欲知足。不耽不染常乐惠施。行急济道。头目髓脑如弃涕唾。回向满足檀波罗蜜。忏悔发愿已归命礼三宝。

佛名经卷第十

<<[31]

文章点评
2024-07-19
-0608 15.P0236 小道地经 (1卷)〖后汉 支曜译〗
大正藏 No. 0608 小道地经后汉 支曜译1卷小道地经后汉天竺三藏支曜译道人求息。所以不得息者有四因缘。何等为四。一者怙其善不晓护戒自欲身。二者以不护戒便黠意不生。以黠意不生便不知身。以不知身意便惑。三者不解经以不解经便不了了。以不了了意.. <详情>
2024-07-19
-0607 15.P0230 道地经 (1卷)〖后汉 安世高译〗
大正藏 No. 0607 道地经僧伽罗刹造后汉 安世高译1卷道地经一卷天竺须赖拏国三藏僧伽罗刹汉言众护造后汉安息国三藏安世高译散种章第一从明胜日出像。亦颜色行德多。中多贵姓尊行德守。本从是种有。世间亦天上皆叉手礼佛。是故持头面为礼佛。为无上天.. <详情>
2024-07-19
-0606 15.P0181 修行道地经 (7卷)〖西晋 竺法护译〗
大正藏 No. 0606 修行道地经西晋 竺法护译7卷偷迦遮复弥经晋名修行道地卷第一(并序)造立修行道地经者。天竺沙门。厥名众护。出于中国圣兴之域。幼学大业洪要之典。通尽法藏十二部经。三达之智。靡不贯博。钩玄致妙。能体深奥。以大慈悲弘益众生。助.. <详情>
2024-07-19
-0605 15.P0181 禅行法想经 (1卷)〖后汉 安世高译〗
大正藏 No. 0605 禅行法想经后汉 安世高译1卷禅行法想经后汉安息国三藏安世高译闻如是。一时佛游于舍卫祇树给孤独园。佛告诸比丘。比丘受教。从佛而听。佛言诸比丘。若以弹指间。思惟死想。念有身皆死。是为精进行禅。为如佛教不。是愚痴食国人施也.. <详情>
2024-07-19
-0604 15.P0180 佛说禅行三十七品经 (1卷)〖后汉 安世高译〗
大正藏 No. 0604 佛说禅行三十七品经后汉 安世高译1卷佛说禅行三十七品经后汉安息国三藏安世高译闻如是。一时佛游于舍卫国祇树给孤独园。佛言诸比丘。若能弹指间。惟行自身身止观。外身身止观。内外身身止观。分别念解世间痴恼。是为精进。为如佛教.. <详情>

文章 623

获赞 13187

访问量 1707187

相关章节

简介

大正藏,大正藏全文在线阅读,大正藏经,大正藏目录,大正藏怎么读,大正藏和大藏经,大正藏全100册pdf,大正藏电子版,大正藏与乾隆大藏经哪个好,大正藏下载,