• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

彻悟禅师语录21

五福临门

彻悟禅师语录21

彻悟禅师语录21.一真既举。体成十界。则十界全体即一真。

「净宗经典集要」

彻悟禅师语录卷上

嗣法门人 了亮等 集

彻悟禅师语录21.一真既举。体成十界。则十界全体即一真。

真法无性。染净从缘。一真既举。体成十界。则十界全体即一真。是故善谈心性者。必不弃离于因果。而深信因果者。终必大明乎心性。此理势所必然也。

相关微文

文章点评